Sinode 2020

Neem hiermee asseblief kennis dat die vergadering van die Sinode van die NGK in Namibië wat bepaal was vir 22 – 25 Mei 2020 amptelik uitgestel is by besluit van die Moderatuur wat daartoe gemagtig is om so besluit te neem.

Die aanvanklike kennisgewing bly dus regsgeldig en hierdie skuif bloot die datum aan.

Die kennisgewing sal weer uitgaan wanneer sake gefinaliseer is daaroor.

Neem egter nou reeds kennis dat afvaardigings wat reeds saamgestel is by wyse van kerkraad besluit steeds geldend is en dat kerkrade nie de novo afgevaardigdes hoef af te vaardig nie. Dit staan kerkrade egter vry om ‘n nuwe afvaardiging saam te stel.

Soos meeste sekerlik reeds weet is daar ‘n proses aan die gang om met voorstelle te kom ter wille van groter volhoubaarheid van die NGKN se bediening in die land. ‘n Taakspan is reeds geruime tyd werksaam daaraan en het reeds die predikante wat beskikbaar was by die konferensies toegespreek by meer as een geleentheid.

Om die proses so inklusief as moontlik te maak is gevra dat ‘n wye konsultasie geleentheid hiervoor gereël moet word. Deel van die besluit van die moderatuur is juis hierop gemik.

 

Die volledige besluit lui:

*In die lig van die gesprek met die Taakspan Volhoubaarheid besluit die Moderatuur dat die beplande datum in Mei verskuif na Augustus;

*dat ‘n Konvent van Gemeentes gehou word op 26 Augustus waaraan afgevaardigdes deelneem;

* dat gemeentes genooi word om op eie koste die sinode afvaardiging aan te vul met tot vier lede per predikant pos in die betrokke gemeente, vir deelname aan die Konvent;

*dat die Konvent deur die Taakspan Volhoubaarheid saam met die draers van die moderamen prosesse gebruik word om wyer met die kerk te konsulteer oor die proses van die Taakspan sonder dat besluite geneem kan word;

* dat die sinode konstitueer op Donderdag 27 Augustus en die vergadering duur tot Saterdag 29 Augustus met middagete;

* dat, soos reeds besluit, die koste van bywoning van die sinode deur die deelnemende gemeentes gedra word en dat dit geëgaliseer word;

* dat dr Jan Woest se tyd ingekoop word vir die Ontwerp span van die Konvent en sinode wat olv van die ondervoorsitter sal funksioneer en antisipeer dat ten minste 14 dae daarvoor begroot behoort te word;

* dat die ondervoorsitter taakspanne en almal wat verslag moet doen, van ‘n raamwerk vir verslagdoening voorsien wat klem lê op waar is ons nou en waarheen ons nou mik en hoe ons beplan om dit te verwesenlik;

* dat die Moderamen verkies word op Vrydag 28e en dat taakspanne en die moderamen op Saterdag 29e konstitueer.

Terwyl die besluite geneem is, is ook kennis geneem van die noodmaatreëls wat die staat afgekondig het. Alhoewel dit nie die oorweging was nie – soos die besluit aandui – is dit dalk in die lig daarvan en die onsekerheid oor hoe lank die staat die noodtoestand in plek gaan hou is dit ook goed dat die datum aanskuif.

Baie dankie vir u begrip en vriendelike samewerking in die verband.

Groete in Christus, Moderatuur