Header

Jaargang 16 - Uitgawe 21/2019 - Woensdag 26 Junie 2019

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Op die radio...

• Familie-nuus

• Toerusting

• Voorbidding

• Vakatures

• Giggel

Nuusbrokkies

'n Gebed vir wie swaarkry: Mag die God van ons Here Jesus Christus...

Ek, Clem, raak die afgelope tyd baie bewus van die nood waardeur baie lidmate moet leef te midde van 'n rekord droogte en ekonomiese resessie.

Wat my ook aan die hart gryp, is die moeilike posisie waarin dominees (veral) op die platteland verkeer.

Hoe bemoedig jy mense in so 'n tyd, wonder ek baie?

Toe ek enkele weke gelede op Kalkrand gepreek het, het ek dit aan eie lyf gevoel. Al is die troos van God se teenwoordigheid by jou in jou nood ook hoe kosbaar, voel dit op 'n manier ook na leë woorde.

'n Kollega uit die Kalahari vertel my die week van 'n lidmaat wat hom aan die arm deur toe neem, na die kaal haaie sand wys en vra, dominee, sien jy vir God hier?

Ek dink aan kollega Herman wat desjare in Boesmanland gewerk het en soms moedeloos gevra het, weet jy hoe lyk 'n Boesman wat vaal is van honger?

Dan weet ek: niks wat 'n mens sê, kan regtig troos nie!

Gelukkig help kollega Dries my toe met die opening van 'n kerkraadsvergadering. Hy lees 'n seleksie uit Efesiërs en daar gaan vir my 'n lig op.

Nou bid ek dit ook vir jou, my Vriend. Of jy nou boer is wie se diere onder jou hande vrek, of jy nou professionele mens is wat afgelê is, mag die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan jou wysheid gee en Hom so aan jou te openbaar dat jy Hom werklik kan ken. Mag Hy jou geestesoë so verhelder dat jy kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir jou bestem het.

Mag Hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan jou die krag gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in jou hart sal woon en dat jy in die liefde gewortel en gegrondves sal wees.

Mag jy in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek.

Mag jy sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag jy heeltemal vervul word met die volheid van God.

Ten spyte van jou omstandighede!

---

Die pad gaan aan… ook buite die "boks"

• Ds Johannes de Koning

Op Sondagoggend 23 Junie 2019 is twee ouderling broers van die NGK Tsumeb, Andries Gous en Herman Fuls amptelik as gemeente-bedienaars (met die reg tot Woord en sakramentsbediening onder die toesig van die kerkraad) deur dr. De Wet Strauss van die Kuratorium van die NGKN bevestig.

Dit was ‘n lang pad om tot hier te kom. Baie geduld. Harde werk en vasbyt; opoffering; onsekerhede. Nuwe grond wat gebreek moes word. Maar nou het ons ‘n baie  belangrike mylpaal bereik.

Die geleentheid was heuglik en histories! Ons beleef hierin iets van die besondere leiding van die Heilige Gees waarvan Jesus self gepraat het in Johannes 16. De Wet het hierdie hoofstuk gebruik om op ‘n onderhoudende manier die Woord aan die woord te laat kom en ook op sy eie vars wyse van dinge doen die hele kerkraad en gemeente te betrek.

Die twee broers het op die kansel self hulle legitimasie eed onderteken.  Die hele kerkraad was betrokke by die handoplegging.  In werklikheid is ons hele kerkverband, die NGKN betrokke, want dis nie iets wat ons in Tsumeb bloot op eie houtjie aangepak het nie.

Die Here Jesus het beloof dat die Gees ons sal lei. Inderdaad het ons hier op Tsumeb sy leiding in hierdie tyd op besondere manier ervaar en ons sien nederig, dankbaar en afhanklik uit na die pad verder wat Hy met ons gaan stap!

Aan God alleen die eer!

Foto: Van links Dr De Wet Strauss, br Andries Gous, br Herman Fuls en ds Johannes de Koning.

---

Opwindende nuwe veld in NG Kerk se bedieningsbeursie

• Andries Gous

In Julie  van 2012 verplaas die maatskappy vir wie ek werk my na hulle Tsumeb operasies. Ons skakel in by die Tsumeb-gemeente in en ontvang besoek van Ds. Johannes de Koning sowel as die wyksouderling.

San-bediening

Roelf van Wyk het as ouderling sommer kom koffie drink en het begin gesels oor die bediening onder die San mense en die Wildevy gemeente. Hy prikkel my belangstelling soveel dat ek daaraan begin dink om betrokke te raak by die San-bediening.

Nadat ek bewus geword het van die gemeente se betrokkenheid by die Wildevy-gemeente op Tsintsabis, het ek besluit dat dit sommer die geleentheid is om betrokke te raak.

Ek het begin om gereeld saam met ds Johannes te gaan wanneer hy ’n Bybelstudie by die Tsintsabis-gemeente gaan lei. 

My betrokkenheid daar het begin nadat twee broers my bewus gemaak het van die werk en die Heilige Gees my aangemoedig het om my hand op te steek om betrokke te raak.  Soos met alles in die koninkryk moes hierdie twee broers die hout aandra deur te getuig en uit te nooi totdat daar genoeg hout was vir die Heilige Gees om die vuur aan die brand te steek binne-in my.

Nuwe bedieningspunte kom tot stand

Intussen vra een van die ouderlinge van Wildevy, Karl Ganseb, my om om saam met hom die Woord te begin bring onder gemeenskappe binne die Wildevy gemeente se bedieningsgebied wat nie bereik word deur ds. Josef Gevers op Tsintsabis nie.

Die bediening saam met Karl groei oor die volgende paar jaar tot vier bedieningspunte waar die Woord op ’n gereelde basis gebring word aan om en by 100 kinders en 120 volwassenes.

Verstaan noodsaak van toerusting

Die een ding lei tot die ander en ek word in 2015 saam met Roelf van Wyk afgevaardig om Tsumeb-gemeente by DEGNOS (Diens en Getuienis Sentrum: Noord-Oostelike Streek) se jaarvergadering te gaan verteenwoordig.

Tydens my betrokkenheid by DEGNOS kom ek al meer onder die besef hoe belangrik die rol van toerusting van gemeenteleiers is. Ek kom al meer onder die indruk dat ons die vermenigvuldigings effek ( 1-2-4-8-16-32-64-128-256....ens) benodig as ons regtig effektief diensbaar in die koninkryk wil wees en dit kan slegs behaal word indien daar genoegsame gelowiges toegerus word om verantwoordelik diensbaar te wees in elke gemeente. Dieselfde beginsel geld binne-in gemeentes, waar dit onmoontlik is vir die predikant om alleen die gemeente te versorg as die res van die gemeente nie betrokke is by die versorging van die liggaam nie.

Ek kom in hierdie tyd agter dat daar min dinge so gevaarlik is soos om mense los te laat om te preek wat nie goeie lering (toerusting) ontvang het nie. Ek sien immers daagliks saam met Karl wat die impak van verkeerde lering is onder die San mense en watse groot verwarring dit veroorsaak. Die situasie lyk ook nie veel beter onder die mense in my direkte omgewing nie.

Gebrek aan voltydse, professionele predikante

Iewers tydens die baie gesprekke van DEGNOS raak ek bewus dat ons as NG Kerk Namibië met ‘n groot probleem sit in die vorm van gemeentes wat nie meer voltydse professionele predikante kan bekostig nie, asook die gebrek aan Namibiese burgers wat opgelei is as predikante.

Verder dra die ouer wordende predikantekorps in Namibië ook by tot ‘n krisis wat net wag om te gebeur. 

Ek merk al meer die groot braakland op waar mense nie die Woord hoor nie en nie altyd toegang het tot plekke van aanbidding nie. Niemand kan dit beter stel as ons Here Jesus self nie: “Die oes is groot, maar die arbeiders is min” (Matteus 9:37).

Die besef sink in  dat daar ’n groot nood is vir opgeleide bedienaars van die Woord, nie net in kleiner plattelandse gemeentes nie, maar ook in die bedieningsareas rondom gemeentes, die gebiede wat braak lê waar daar geploeg en gesaai moet word.

Geleentheid tot toerusting

Iewers in die gange kom ek te hore van die versoek dat ds. Hendrik van Zyl van DEGNOS moet begin met lidmaatbemagtiging in Otavi. Die Otavi-gemeente worstel juis met 'n bedieningsituasie waar nie meer ’n voltydse leraar beskikbaar is nie. Hierdie is dieselfde opleiding wat die inheemse predikante van die Wildevy, Tsumkwe en Luhebu-Noord gemeentes ondergaan het.

Nadat Tsumeb-gemeente genooi is om ook in te skakel, word Tsumeb-lidmate genooi.

Op die 11de Februarie 2017 meld ek en Herman Ful aan saam met lidmate van Otavi en Grootfontein. Ons lektore is di. Hendrik van Zyl,  Dirk de Vos,  Lucas van Vuuren en mev. Jeanette Lubbe, wat ons die volgende 30 maande toerus om meer bruikbare instrumente in die hand van die Here te wees.

Ons word geslyp deur die Gemeentebou-, Prediking- en Pastoralesorg programme wat deur DEGNOS ontwikkel is in samewerking met die Departement van Kontekstuele Teologie van die Universiteit van Pretoria, sowel as die Veritas College  se vier fondasie modules. 

Plaaslike mentor

Tesame met die amptelike opleiding is daar ook konstante interaksie met ds. Johannes de Koning wat as mentor aktief betrokke is op ’n informele basis met die slyp van my denke en help met die ontwikkeling van my bedieningsvaardighede en die groei van my eie teologiese begrip.

Ook die vier dosente word waardevolle mentors.

Sonder hierdie insette Johannes sou dit nie moontlik gewees het om ’n goed toegeruste bedienaar van die Woord te word nie. Hulle bydraes tot my groei en ontwikkeling was van onskatbare waarde en ek dank die Here vir hulle betrokkenheid in my lewe.

Hierdie is die begin van ’n opwindende en baie interessante nuwe veld in die bedieningsbeursie van die NG Kerk en dit is met groot opgewondenheid dat ons uitsien na die pad vorentoe.

---

Word toegerus as jy die roepstem hoor!

• Herman Fuls

Ek het op 'n harde manier uitgevind wat die waarde van kerkwees is en wat die implikasies is as mens nie deel raak van Christus se 'liggaam' hier op aarde  nie.  Dis inderdaad net baie gevaarlik om 'n 'randfiguur' te wees en nie voluit betrokke te wees en te leef vir Christus nie. 

Op 'n stadium in my lewe het ek baie ver van die Here afgedwaal.  Dit was grotendeels omdat ek nie betrokke was by 'n groep gelowiges / kerk van die Here nie.  Die Here was my egter baie genadig en het my kom red uit 'n diep verlorenheid. 

God het my geplaas in 'n klein, wonderlike dorpie, Rosh Pinah.  

Daar het ek die stryd beleef van 'n gemeente wat geworstel het om 'n voltydse leraar te kan bekostig.  Vir jare het die Lüderitz-gemeente  (bestaande uit Lüderitz, Rosh Pinah en Aus) deur fases gegaan waar daar een maal 'n maand 'n leraar was wat die Woord kon verkondig en vir lang tye (soms ‘n jaar of twee) waartydens daar glad nie 'n leraar was nie.  

Die gemeente was aangewese op die kerkraad en gelowiges om eredienste te lei en na gelowiges om te sien.  Daar het ek bewus geraak van my eie tekorte (en gelowiges in die algemeen) om in sulke omstandighede te kan volhard. (Christus was egter goed en het in daardie moeilike omstandighede die gemeente versorg).  

Toe lei die Here my en my gesin gelei na Tsumeb.  Ons het ons pas daar gevestig toe die geleentheid opduik om opleiding te ontvang wat ek met beide hande aangegryp het.  Alle lof aan ons Skepper!  

Ek stap nog 'n pad saam met God om te sien en hoor waar en hoe Hy my wil gebruik vir Sy werk hier. Ek besef vandag dat daar baie gemeentes en gelowiges in Namibië is onder dieselfde omstandighede.

Hierdie is 'n geleentheid om ons kerkrade op te lei en toe te rus vir diens aan Christus.  Ek nooi ander gelowiges en kerkraadslede uit, wat die roepstem van God gehoor het, om verder toegerus te word vir diens in Sy Koninkryk en na God se kudde om te sien.

---

Namibiese proponent beskikbaar vir hulp

Proponent Gerhard Enslin skryf uit Oshakati:

"Ek is tans in Namibië en help bietjie by my ouers se skool uit terwyl ek wag vir vakante poste om aansoek te doen. Intussen is ek ook met deeltydse studies besig.

Ek het dit goed gedink om vir Ds. te laat weet dat ek hier is, indien ʼn gemeente opsoek is na ʼn proponent, al is dit ook net om uit te help."

Kontak vir Gerhard by 0816152807 of gerhardenslin@gmail.com .

---

Leesstof oor sosiale kwessies beskikbaar

Die afgelope Sondag (23 Junie) was Biddag vir Alkoholiste en middel afhanklikes.

CLF het ‘n wye verskeidenheid sosiale kwessie pamflette, onder andere pamflette vir Alkoholiste en Alkoholmisbruik. Hierdie pamflette is beskikbaar in verskeie tale en ideaal vir uitreike in gemeenskappe, projekte in samewerking met ander NWO of organisasies of selfs vir persoonlike kontak met individue.

Die volgende pamflette wat oor Alkohol handel is onder andere beskikbaar: 

• Wat doen drank aan my ongebore baba? (AFR143, ook in Engels en Xhosa)

• Hoe gemaak met my vriend alkohol? (AFR148)

• Alkohol - iemand na aan my drink te veel (AFR163, ook in Engels en Xhosa)

• Alkohol - ken jy die feite? (AFR164, ook in Engels en Xhosa)

• Alkohol - hoe weet mens daar is n probleem? (AFR165, ook in Engels en Xhosa)

Vir enige vrae, kontak Berlisé Louwrens by berlise@clf.co.za.

Bestellings kan geplaas word by order@clf.co.za

---

Is barmhartigheid jou passie? Dan is daar werk vir jou!

Kom help asseblief om ander mense ook bekommerd te maak oor, en betrokke te kry by, die nood van ander?

Dit is die Sinodale Kantoor se uitnodiging aan enigeen wat hierin ook die Here se roepstem hoor.

Hierdie persoon sal die sameroeper wees van 'n Diensgroep wat gemeentes in die land sal help sensitief maak vir nood in hul eie omgewing. 

Nasionaal sal die Diensgroep ook “vriende vir barmhartigheid” probeer werf wat (veral, maar nie uitsluitlik nie) finansieel sal help met die bekostiging van maatskaplike werkers.

Kontak vir Clem by die Sinodale Kantoor vir meer besonderhede. Sy nommer is 081 127 1608 en epos clem@ngkn.com.na.

---

Kavango sendelingstories 4

Dr Kruger du Preez, Pastorale Hulp by NG Aandbloem in Bloemfontein, vertel van sy ervaring as sendeling in die Kavango gedurende die 1970's en 80's.

Hierdie is die laaste in 'n reeks van 4 aflewerings. Foto: Facebook.

ONS GESIN SE MEDIESE PROBLEME

Vir ons gesin was dit ook nie altyd maklik nie. My twee seuns, Johann en Jan-Louw, is in Rundu se hospitaal gebore met al sy beperkings.

Ons jongste seun  het ernstige mediese aandag nodig gehad net na geboorte en ek moes inderhaas met die 12 uur oue baba met ‘n Weermagvliegtuigie deurvlieg na Windhoek vir ‘n noodoperasie. 

Duskant Grootfontein het die kind se toestand versleg en moes ons ‘n noodlanding doen vir medici om aan hom aandag te gee. My vrou het eers later by ons aangesluit in die hoofstad na ‘n suksesvolle operasie.

My oudste dogter en seun het altwee in ‘n stadium breinvliesontsteking opgedoen en moes in isolasie bly in Rundu hospitaal.

Johann is boonop met sistisefibrose gebore en moes vir tye in die Windhoek hospitaal deurbring.

Ons glo dat gebede hom deurgetrek en gesond gemaak het. 

TERUG NA SUID-AFRIKA

Ons het aan die einde van 1978 ‘n beroep aanvaar na die NG Gemeente in Petrusville, Suid-Afrika en het ons bediening daar voortgesit. 

Weens ons betrokkenheid met die Portugeessprekendes in die Kavango en die feit dat ons ‘n beperkte woordeskat opgebou het, het die NG Sinode van Wes-Transvaal my later beroep as leraar van die portugese vlugtelinge vanuit Mosambiek en Angola.

Ek en Antoinette het ons verdere taalstudies in Portugal gedoen en het vir 14 jaar leraarspaar gewees onder die Portugese in die Vaaldriehoek.

Na ‘n bediening van 5 jaar aan die Petra Kollege vir Kinderbediening waar ek verantwoordelik was vir opleiding in Mosambiek, het ek my bediening afgesluit as dosent in Teologie en Sielkunde en as Akademiese Direkteur aan die Hefsiba Instituut vir Christelike Hoër Onderwys in die noorde van Mosambiek in die Tete provinsie. Antoinette was die Hoof Beplanner en Akademiese Administratriese van dié besondere instituut.

Weens ons vermoë om goed Portugeees te praat en my doktorsgraad in Teologie, het ek dikwels opleiding gedoen in Angola en selfs ook in Brasilië maar ook in Kenia, Malawi, Zambië en Zimbabwe. Antoinette het my in die reël vergesel en lesings gegee in Akademiese Administrasie.

BEOORDELING

In terugskouing sou mens sekerlik sekere dinge anders wou gedoen het.

Ons as sendelinge is later erg gekritiseer o.a. ook deur Dr Christo Lombard destyds van die Universiteit op Windhoek, omdat ons nie genoeg krities gestaan het teenoor die apartheidsregering van SA en sy magte nie.  

Ons is ook gekritiseer omdat ons meegedoen het aan die stigting van EGKA kerk en daardeur as’t ware die filosofie van aparte kerke in die NG Kerk voortgesit het.

In ‘n skrywe oor hierdie aantygings het Prof. Willem Saayman ter verdediging baie later geskryf dat dit maklik is om in retrospeksie te kritiseer – ons was ook maar kinders van ons tyd…

Ons was ook in diens van die NG Kerk se sinode in Suid-Wes Afrika met sy kontroversiële sendingsekretaris ds. Peet Strauss.

Wat gesê moet word, volgens Saayman, is dat die jong NG sendelinge, manne soos ds. Johan Els, ds. Jacob Schoeman en myself en dosente by name dan Prof Willie van der Merwe, prof Willem Saayman en dr. Gerhard Buys, pioniersendelinge van integriteit was en deur die bank anti-apartheid was.

Hierdie was ‘n uiters begaafde en toegewyde groep leiers wat, binne hulle beperkte insig toe, die Koninkryk en dié se uitbreiding ernstig gesoek het en baie goeie verhoudings gehad het met die mense onder wie hulle gedien het.

So is Prof Saayman bv gekies as die eerste moderator van die EGKA kerk. Ons moes self verguising ondergaan deur ons eie mense en so is bv. prof Willem Saayman en dr Gerhard Buys erg geviktimiseer o.a. weens hul sterk teenstand teen apartheid en hul toegeneenheid teenoor SWAPO.  Beide is prakties uit die land geforseer – ‘n seer wat lank gevat het om te genees…

---

Mariental Oesfees

---

Vleisfees by Windhoek-Oos

---

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Die identiteit van gelowiges lê nie in die onderhouding van wette en gebruike nie, maar begin en eindig by die kruis van Jesus Christus. Galasiërs 6 laat vir Clem Marais en Jan Woest hierdie waarheid onderstreep wanneer hulle Onder die Kameelboom kuier. Kuier gerus Sondag om 12:00 (of Dinsdag om 09:30) saam op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303. 

Familie-nuus

Hulle verjaar tot volgende week...

Feldmuis vrees dis nog 'n week sonder verjaardagkoek...

---

Hanno se pa sieker

Ds Hanno Visser (Leonard) het die slegte nuus ontvang dat dit slegter gaan met sy pa, Hans, se gesondheid.

Dr Hans, vroeër predikant van Omaruru-gemeente, se kanker van die rektum het gevorder tot wat menslik gesproke 'n terminale fase is.

Feldmuis vra sy lesers om asseblief die Vissers in hulle gebede te onthou.

---

Hendrik van Zyl staak behandeling

Hendrik van Zyl (DEGNOS) het gehoor dat die Mediesefonds net 46% van omtrent N$1.2m wat behandeling hom sal kos, gaan betaal. Dit het hom laat besluit om nie voort te gaan met behandeling nie.

Hy sukkel ook steeds met konstante pyn in die skouer en sal van die naweek af vir n paar dae in Windhoek in die hospitaal pynbehandeling kry.

"Dankie vir saamloop en saambid," skryf Elize in 'n Whatsapp. "Ons het Vrede met die Here se pad."

---

Eros ontvang vir Marco Koch

Eros-gemeente ontvang DV op Sondag 7 Julie vir Prop Marco Koch as hulle vierde dominee. Hy sal die geledere van dr Fourie vd Berg en di Johann Serfontein en Zac Pienaar kom versterk.

Feldmuis verwelkom graag nog 'n jong leraar in die sinodale gebied!

Toerusting

Huweliksverryking by L'Amour

Voorbidding

Ons bid vir Indië 2

Versorg deur Thijs van der Merwe – aan die hand van Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World

Weens omstandighede buite ons beheer kan hierdie rubriek nie vandag verskyn nie. Feldmuis sal dit later afsonderlik beskikbaar stel.

Oppervlakte 3,166,000 km2. Nog 121,000 km2 van Kasjmir is onder die administrasie van Pakistan en Sjina.

Bevolking 1,296,834,042 (Julie 2018 geskat) Delhi is die hoofstad.

Politiek: Onafhanklik van Brittanje in 1947; die wêreld se grootste funksionerende demokrasie.

Hindoe ekstremistiese nasionalistiese bewegings het geweldig toegeneem in invloed

Die Hindoe nasionalistiese BJP party het so politieke mag bekom, maar hulle kan nie die fascistiese magte wat hulle steungroep is, beheer nie.

Die gevolg is politieke onmin en ander groepe vrees dat die intolerante Hindoes die land sal oorneem en dat demokrasie daaronder sal lei.

President Ram Nath KOVIND (sedert Julie 2017); Premier Narendra MODI (herkies Mei 2019)

Indië bekom kernwapens in 1998 wat spanning met Pakistan laat eskaleer

Spanning met Sjina is ook aan die oplaai oor Kasjmir.

Ekonomie Oorheersend ‘n landbou gebaseerde ekonomie

• Daar is ‘n snelle industrialisering - en verstedeliking aan die gang.

• Indië is nou ‘n wêreldleier wat rekenaarsagteware betref.

• Ekonomiese groei het versnel na 2000 en duur voort tot 2011 toe daar ‘n insinking gekom het, vroeg 2014 het sake verbeter en tot 2016 groei die ekonomie jaarliks met 7% en meer. Daarna plat dit af.

• Word in die wiele gery deur korrupsie, die snelle bevolkingsgroei, ongeletterdheid, vooroordeel, korrupsie en ‘n oneffektiewe burokrasie.

• 600 miljoen leef in erge armoede terwyl 300 miljoen onder die broodlyn leef.

Godsdiens: Die konstitusie waarborg godsdiensvryheid en die reg om te aanbid en te getuig aan alle gelowe, tog is daar uitdagings:

- Groeiende Hindoe ekstremisme sedert die 1990s het haat kampanjes teen beide Christene en Moslems op dreef gebring.

- Anti-bekerings wetgewing word deur hulle gevra en sommige state het dit al ingestel.

- Vervolging-indeks: 29e in die wêreld! In die 2010 geweld is minstens 4 Christene vermoor en 730 huise en 95 kerke verwoes; die tendens duur sedertdien voort en intensifiseer veral in die Orissa staat

Statistiek: Hindoe/ander 74.33%; Moslem 14.2%; Christene 5.84% (71 miljoen); Sikh 1.86%; Trad etnies 1.4%; Boeddhiste 0.82%; Jani 0.35%

Loof die Here vir:

• Vervolging in die 1990s het die kerk gesuiwer en weer laat fokus op die kerk se roeping – meer as ooit vantevore. Dit het die persoon en werk van Jesus Christus op die voorgrond gebring en die Hindoe ekstermisme ontmasker vir wat dit is. Sommige het juis op sterkte van die botsing tot geloof gekom.

• Indiër Christenleiers wat na vore tree en wat wêreldwyd as apologete vir die Christendom naam maak. Talle teoloë, skrywers en predikers het die afgelope 20 jaar na vore getree en bydraes gemaak tot die wêreld se verstaan van Christus.

• Die kerk se dinamiese groei te midde van vervolging wat toe te skryf is aan ‘n groeiende sendingbewussyn in die kerk in Indië.

• Die effektiewe voetsoolvlak navorsing het die kerk gehelp om meer effektief haar werk te doen en dra by tot die deurbrake wat gemaak word tans.

Tree in vir:

Indië is die smeltkroes van baie gelowe en die pluralistiese aard van Hindoeïsme maak dit moeilik om mense wat gewoond is daaraan om gode te assimileer werklik te bereik met die evangelie - hulle neem Jesus maklik op as net een van baie ander. Tree in vir die deurbreek van die gedagtewêreld waarin mense hulle bevind sodat die evangelie geglo kan word.

Bid daarom veral; vir praktiese uitlewing van Christenskap deur die kerk sodat mense die liefde van die Here kan sien in aksie - die wat tot bekering kom sê dit was die een ding wat hulle die meeste aangetrek het. Bid dat dit sal verbrei.

Die kerk in Indië - vir eenheid, daar is so baie verskillende tradisies,

Bid dat hulle saam sal werk en dat hulle eenheid sigbaar sal word in ‘n land waarin verdeeldheid die norm is;

Bid vir relevante prediking, bid dat die Bybel die basis sal bly vir die kerk en haar getuienis.

---
Bid saam vir die #23 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys,Turkmenistan.

Bid saam vir die #23 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys,Turkmenistan.

Gedurende die dae van die Sowjet-Unie is ateïsme deur die staat afgedwing. Godsdiens word steeds gesien as as iets verdag en onbetroubaar, en die Kerk word... Klik om verder te lees >>

Read more.

Vakatures

MEDE-LERAAR: NG GEMEENTE SWAKOPMUND 

In biddende afhanklikheid van die Here word aansoeke ingewag vir die pos van mede-leraar

GEMEENTEPROFIEL:

• ‘n Plattelandse, kusgemeente, geleë in die middedorp van Swakopmund met ongeveer 1500 lidmate.

• Verskeie voorbereidende-, laer- en hoërskole, asook aftree-oorde, wat ‘n goeie balans tussen jeug en ouer volwassenes skep.

• Aantal aktiewe bedienings onder leiding van gemeentelede.

KANDIDAAT:   

• Sal verantwoordelikheid aanvaar vir funksies/pligte soos uiteengesit in Art 9 van die Kerkorde.

• ‘n Sterk gereformeerde teologiese uitkyk met spesifieke klem op die suiwerheid van die leer soos verwoord in die kerk se belydenisskrifte.

• Die suksesvolle kandidaat moet ‘n gestruktureerde, gedissiplineerde persoon wees met ‘n warm, nederige persoonlikheid en verkieslik tussen 35 – 45 jaar oud wees.  Hy/sy moet met persone van alle ouderdomme kan saamwerk, maar moet oor ‘n besondere vermoë beskik om die hoërskool jeug en jonger mense tussen die ouderdomme van 19 – 35 jaar te bereik en deel te maak van die gemeente.

• Moet ‘n passie hê vir die bediening van die Woord en ‘n entoesiasme vir die opbou van die gemeente deur persoonlike kontak.

VERGOEDING: 

‘n Onderhandelbare vergoedingspakket volgens die Sinodale skaal en ander voordele en riglyne word aangebied. Kandidate word daarop gewys dat die gemeente nie oor ‘n pastorie beskik nie, maar dat daar in die vergoedingspakket voorsiening gemaak word vir ‘n behuisingstoelaag om die bekleër in staat sal stel om ‘n eie woning te bekom indien hy/sy wou.

AANSOEKE:

• Aansoeke moet vergesel word van ‘n volledige CV, minstens twee onlangse getuigskrifte en die name van vier referente.

• Sluitingsdatum: 31 Julie 2019 @ 12:00.

• Kandidate moet beskikbaar wees vir ‘n onderhoud indien daartoe versoek.

• Voorkeur sal gegee word aan `n Namibiese burger.

RIG AANSOEKE AAN: 

DIE VOORSITTER: PRE-ADVIESKOMMISSIE

NG KERK SWAKOPMUND

E-POS:  fralo777@gmail.com

---

Rektor: Hugenote Kollege Wellington

Giggel

Met erkenning aan Clergy Coaching Network

---

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,