Header

Jaargang 16 - Uitgawe 25/2019 - Woensdag 24 Julie 2019

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Voorbidding

• Vakatures

• Giggel

Nuusbrokkies

Gee maatskaplike sorg 'n hupstoot... bie of verkoop op die O'Shoppi veiling Saterdag 27 Julie 09:00

By O'Shoppi - in Olympia se Lolo Park koopsentrum waar Woermann en Brock geleë is - kan jy jou bruikbare gebruikte items afgee om opgeveil te word. Goedere word op kommissie basis namens die publiek opveil - én reserwepryse kan gegee word.

Jy kry jou koopsom en O'Shoppi 'n kommisie wat dan maatskaplike werkers se salarisse help betaal - 'n wen-wen!

Die eerste hiervan is op Saterdag 27 Julie om 09:00 op die parkeer terrein voor Woermann in Olympia. 

Jy kan ook jou gebruikte goedere net skenk om verkoop te word deur O'Shoppi. Dan kry die fonds waarmee die werk van die maatskaplike werkers ondersteun word die volle opbrengs.

Tans is die programme waar ons die hulp van maatskaplike werkers nodig het onder groot finansiële druk. Hulle het dringend geld hiervoor nodig - anders sal die werk moet gestaak word.

Die programme doen werk wat nie deur enigiemand anders gedoen word nie - drie programme lewer op die oomblik so 'n diens. Maar daar is groot behoeftes in die land vir sulke poste waaraan die staat se maatskaplike dienste nie aandag gee nie. 

Huis Maerua is die program in Olympia waar kinders wat weggeneem is van hul ouers deur die hof versorg word. Wildernis Terapie is 'n program wat goeie resultate lewer met ontwrigte kinders. Erongo Social Services lewer aan die kus maatskaplike dienste - waar veral kinder- en armsorg aandag kry.

---

Ek nooi jou saam op 'n Gebedsreis

EERS: Ons sien om ons die nood van mense om meer te bid. Omstandighede dring ons op ons knieë. Kom ons begin by onsself en gebruik die gebed wat ons ontvang het as riglyn, die Ons vader.

LAAT U KONINKRYK KOM

Wanneer ons hierdie bede spontaan hoor, is ons eerste gedagte, laat die Koninkryk daar kom waar dit nie is nie. Dit is mos volledig in my!

Ons dink ook soms dat die Koninkryk nog moet kom. Dink daaraan dat God in Christus, - Koning is. Hy het alle magte aan Hom onderwerp. Ons kan Hom nie Koning maak nie, Hy is dit. Sy Koninkryk word egter nie oral erken, of selfs herken nie. Daarom moet ons bid.

Onthou ook dat hierdie bede teen ons natuurlike grein van menswees is. Dit moet eers afbreek voordat dit opbou. In myself en om my. Die verkeerde ryke moet eers afgebreek word voordat die Koninkryk van God sigbaar en ontvanklik is.

GEBED

Word weer stil in jouself voor die Here. Sien God in jou geestesoog op Sy troon waar Hy oor almal en alles regeer. (Lees selfs Jes 6 en dink hoe Jesaja moes voel by wat hy gesien het.) Erken Hom as Koning.

Bid dan dat Hy by jou begin. Jou gebed om die volle erkenning van Sy Koninkryk moet in jouself begin. Laat Hy deur Sy Gees alles in jou afbreek wat gerig is op die oprigting van jou eie koninkryk, en die vervulling van jou  selfsugtige begeertes.

Bid dan dat jy God as Koning “ver-beeld” in jou geestesoog. Ervaar Sy gesag oor jou gedagtes, gevoel en besluite.

Dan rig ons ons gebed daarop dat ‘n gesig van God as Koning in jou geloofsgemeenskap, al sterker sal deurbreek. Ons bid dit ook vir die algemene gemeenskappe wyer as ons eie kringe, en wyer tot die uithoeke van die aarde.

---

Goeie nuus en vooruitsigte in die noord-ooste in ons jong gemeentes

Liewe Vriende

Intussen het die somer omgesit in winter, ‘n baie droë een. Die ongenadige somerson het in Boesmanland gesorg dat weinig veldkosse en oeste oorleef het. Voedselhulp deur die regering en ‘n paar ander organisasies bring uitkoms.

BOESMAN LERAARS

Die predikante kom volgende week bymekaar vir hul Voortgesette Teologiese Opleiding.

Deel daarvan is ‘n dag-kursus deur Adonai Trust oor Character Transfomation, ons praat sommer van ‘n kursus oor Christelike Waardes, want dit sal in Afrikaans wees. /Karas Christi, ds Koos Engelbrecht, het dit gereël en fondse gekry om die aanbieders te betaal.

Ons gaan ook die onderwysers inbring daarvoor. Baie goeie resultate is in die Suide gekry deur onderwysers wat dit deurgedra het na die kinders. Ons vertrou dat dit hier ook ‘n groot impak sal hê

BEDIENING, UITDAGINGS EN GELEENTHEDE

• Ds Jafet het nog nie reaksie ontvang van die skoolhoof op Omatako oor sy wens dat die koshuiskinders die sondagskool bywoon nie.

• Ons was ook ‘n paar keer in Tsumkwe vir die Bybelvertaling-projek. Vordering is goed, hoewel stadig. Vroeg in Augustus kom Hessel Visser weer om te evalueer en af te rond aan die opnames. Jacobus Conradiel en Sebastian Floor kom DV die 3e Augustus Tsintsabis se kant toe om daar te evalueer en sal dan ook ‘n gesprek met Hendrik hê rondom die toekoms van die projek.

• Die kleuterskooltjie op Grashoek is voltooi en die gemeenskap het ook ‘n heining om die plek gespan. Die span jongmense uit Windhoek het in kwaai hitte hard gewerk saam met die gemeenskap en so te sê alles gedoen. Enkele stukke materiaal het gekort wat ons later gekry het om alles klaar te maak.

• Daar was genoeg fondse oor van die projek om op Omatope in Tsintsabisomgewing te help met sinkplate sodat die gemeenskap daar hul skooltjie kan oprig. (Hulle is al ‘n paar jaar lank deel van die groep skole wat ons ondersteun.) Hulle het Hendrik genader om te help aanry aan die plate as hulle die geld klaar onder hulself ingesamel het. Die juffrou het ‘n deel oorbetaal en toe kon ons bylas.

• Die onderwysersaamtrek in Grootfontein het goed verloop nadat teenspoed met die voertuig wat die mense gaan haal het, eers uitsorteer moes word.

UITREIKGROEPE OP BESOEK

Ons is baie dankbaar dat daar weer vanjaar ‘n uitreikgroep uit die Ring van Bloemheuwel, Bloemfontein, kon kom.

Drie gemeentes het saamgewerk, nl. Heuwelkruin, Heuwelsig en Woodland Hills Gemeenskapskerk. Dit was ‘n mooi groep mense, ouer en jonk, en hulle het soos gewoonlik hard gewerk in die area waar ds Leviet bedien.

Worcester-Noord het ook weer ‘n spannetjie na Wes-Caprivi gestuur. Die werk en insette wat die groepe lewer in die gemeenskappe bly van onskatbare waarde in ons Here se koninkryk.

VENNOTEKONFERENSIE

Ons jaarlikse vennotekonferensie het glad verloop. Die hoofonderwerp was Hendrik se aftrede en die pad vorentoe. Die Beheerraad sal DV die uitkomste van die saampraat verder neem om uiteindelik tot ‘n konklusie te kom onder leiding van die Heilige Gees.

BID SAAM MET ONS ....

• Bid asb. ook vir die onderwysers vir volgehoue entoesiasme en ‘n besef van verantwoordelikheid teenoor die kinders wat dikwels by die skool ‘n liefdevolle heenkome soek. Mag elkeen van hulle gedring word om olv die Heilige Gees met hulle werksaamhede besig te wees.   

• Bid asb. steeds vir elke gelowige in ons bedieningsarea: dat die Heilige Gees hulle sal help om geestelik te groei en sterk te staan in die Here; dat Hy aan hulle die gawe van onderskeiding sal gee om Sy Woord suiwer te hoor en te gehoorsaam; dat daar nog geestelike leiers na vore sal kom sodat hulle die jong predikante kan bystaan in die werk. Mag die onderring in Vaste Fondasies werklik vrug dra en mense laat groei in hul verhouding met die Here.

• Bid vir die kinders wat dikwels so broos staan in die gemeenskappe. Dat hulle ‘n veilige hawe sal vind by die gemeentes en dat die Here hulle beskerm en dat hulle ook deur die werking van die Gees hulle lewens aan Hom toevertrou.

• Bid vir die geestelike welstand van die predikante. Bid dat hulle hul oog op ons Vader sal hou en vasstaan in Hom onder die leiding van die Heilige Gees. Dat die kerkrade ook sal saamloop en ondersteun soos die Here van hulle vra.

• Ons sê ook dankie vir soveel genade en versorging, vir uitreikgroepe wat veilig gereis het en seën beleef het in die werk wat gedoen is.

• Bid vir die Beheerraad en Bestuurskomitee van DEGNOS. Mag die Here die pad vorentoe vir ons uitwys. DEGNOS se hele bediening is in Sy hande.

Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid, Amen! Ef 3: 20-21

                                                    Elize van Zyl (nms DEGNOS-span)

---

Help die Argief om ons geskiedenis op te skryf...

Die NG Kerk Argief het met ‘n projek begin waar die geskiedenis van die NG Kerk, sy gemeentes en predikante opgeteken word. Hierdie inligting word aangeteken op ‘n webblad waar dit vir die breë publiek beskikbaar gestel word. Besoek gerus www.gemeentegeskiedenis.co.za

Op hierdie webwerf sal u drie afdelings van inligting sien, nl Stigtingsdatums van alle NG gemeentes wat ooit bestaan het, ‘n blad per gemeente waar daar ‘n foto van die kerkgebou geplaas word, ‘n kort opsomming van die geskiedenis van die gemeente, ‘n lys van dogtergemeentes en ‘n lys van predikante wat in die gemeente gedien het. Die derde afdeling is biografieë van predikante wat in diens van die Kerk was. Kyk gerus na die inskrywing van Durbanville as voorbeeld. Op die oomblik word die lewensketse wat in die NG Kerk Jaarboek verskyn het geplaas. Dit sal mettertyd uitgebrei word na alle predikante wat al in diens was of is. 

Hoe kan u help? Stuur asb ‘n mooi foto van u kerkgebou, ‘n lysie van die predikante wat daar diens gedoen het en/of ‘n kort geskiedenis van u gemeente (sowat 500 woorde) en stuur dit na argief@kaapkerk.co.za Ons gee graag volle erkenning aan skrywers en fotograwe. Sodoende kan u ook ‘n bydrae maak om die databasis so volledig moontlik te maak. Stuur asb ook enige aanbevelings en regstellings na die adres.

---

Sop om hongeriges te voed - haal af by Suiderhof

Vanuit HelpLift Suiderhof het ons ‘n groot skenking gekry van soppakkies – hoofsaaklik “Chakkalaka” en “Chilli” geure. Vanuit ons projekte kan ons dit nie vinnig genoeg opgebruik nie en ons wil graag die ander NG Gemeentes nooi om sop te kom haal vir hulle barmhartigheidsbedienings, dit is vir ons belangrik dat dit verniet weggegee moet word, en nie verkoop moet word nie.

 Belangstellende gemeentes en welsynsorganisasies kan kontak maak met ons koster, oom Johan Erasmus (085 561 1899) om ‘n afspraak te maak om dit te kom oplaai so gou moontlik. Ons beperk dit op die oomblik tot 30 bokse (1800 pakkies) per organisasie. Bring asb jou eie helpers saam om die sop te laai. Dit is ook nie moontlik om sop uit te hou vir organisasies nie, so hoe vinniger dit opgelaai word hoe beter.

---

Dollars vir sending

Die Kommunistiese Party in China oefen meer beheer uit en die regering het die dophou van burgers verskerp. In ʼn toenemende getal...Klik om verder te lees >>

---

Hoe Islam versprei en grond wen

Tydens die onlangse Jaarvergadering van NetACT, die Netwerk vir Protestantse teologiese skole regoor Afrika, het Islamkenner en teoloog dr. Patrick Sookhdeo ’n besondere prentjie van Islam geskets. Hy het indringend oor die oorsprong, groei en samehang van hierdie geloof gesels.


Dit is merkwaardig hoeveel verskillende skole en benaderings Islam kenmerk. Veral Saudi-Arabië het oor die afgelope dekades veel moeite gedoen om “klassieke” Islam te promoveer.

Sookhdeo is ’n voorstander van die akademiese bestudering van Islam en het die teologiese skole aangemoedig om meer van Islamstudies te maak. Hy het in Islam opgegroei en as student besluit om Jesus Christus as Verlosser en Here te volg.

Islam het ’n passie om te groei. Dit geskied deur grond en mense in 'n Islamitiese bestel te inkorporeer, het hy gesê.

DAWA
“Dawa" is die Arabiese woord vir uitreik of sending. Baie van die teoloë teenwoordig kon identifiseer met Sookhdeo se beskrywing van “dawa”:

“The contemporary Islamisation strategy calls on Muslims in non-Muslim-majority states to organise themselves with the aim of establishing viable Muslim communities that will engage in a process of step-by-step Islamisation of their non-Muslim societies. Muslim-minority communities are urged to develop a separate Muslim identity, linked to the global umma (die Moslemgroep of -people - red), presenting a unified front to the outside world and gradually establishing autonomous spheres while Islamising the majority community. Every Muslim enclave becomes a potential base for further expansion of Muslim rule in the struggle to unite all Muslim enclaves everywhere.”

HALAAL
Sookhdeo beskryf halaal as ’n Moslem handelskanaal wat beteken Islam kry ’n persentasie van alle halaalprodukte wat verkoop word. Wanneer Christene halaal-produkte koop finansier hulle Islam-evangelisasie of “dawa”.

Kyk gerus op Youtube na insette deur Patrick Sookhdeo. Hier is ’n lys van sy publikasies.

(Erkenning aan Grens.Pos Jaargang 17 - Nommer 19 – 18 Julie 2019)

---

Lees in die Kerkbode van 19 Julie ...

’n Droom, ’n plan en aksie …

Al hoe meer mense kan nie mediese sorg bekostig nie. Toe maak dié groep gelowiges ’n plan. Lees verder

Glimlagte was betaling by dié Kleinmondfees

Lees meer oor 'n basaar waar alles gratis was...

Ons spog ook met ’n nuwe Kerkbode-app vir Android en Apple-fone, wat waarde toevoeg tot die Kerkbode-ervaring en nie die bedoel is om die papierproduk te vervang nie. Trouens, dis ’n verryking van die stories en lesersbydraes wat ons steeds met trots in gedrukte formaat in die voorportale van byna 400 gemeentes aflaai.

Kry die skakel na die app-winkel op Kerkbode se tuisblad: https://kerkbode.christians.co.za/

---

Aftree-woonstel in Windhoek

In Schanzen-Oord, Windhoek, is die lewensreg op 'n eenslaapkamer woonstel beskikbaar teen N$770,000 of naaste aanbod.

Kontak Frans du Toit by 081 261 7405 vir besonderhede.

Familie-nuus

Hulle verjaar tot volgende week...

• Zack Pienaar (Windhoek-Eros): Donderdag 25/07/68; 081-2266246 zack@ng-eros.com 

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

God se brandende ontferming! Clem Marais en Thijs van der Merwe gesels oor Hosea 7 wanneer hulle Onder die Kameelboom kuier. Kom kuier gerus saam Sondag om 12:00 (of Dinsdag om 09:30) op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303. 

---

Voorbidding

Ons bid vir Jordanië

Area: 89,206 vk. km. - landbou en die bevolking is gekonsentreer op die oostelike bank van die Jordaan rivier. Oorwegend woestyn.

Bevolking 10,458,413 (Julie 2018 geskatte syfer.)

Politiek: Deel van die Turkse ryk tot 1918. Onafhanklik van Brittanje in 1946.

Konstitusionele monargie met uitvoerende gesag aan die Koning, Abdullah wat verskeie maatreëls implementeer om die land in die modern era in te bring. Vroeg in 2016 promulgeer hy wetgewing wat sekere magte afwentel na streeks- en munisipale raad vlak wat in die verkiesings vir die tweede en derde vlak owerhede in 2017 geïmplementeer is.

Politieke en militêre onrus in die Midde Ooste het die alledaagse lewe beïnvloed a g v verlies aan grondgebied, toestroming van vlugtelinge en ekonomiese ontwrigting.

Hulle het hul aanspraak op die wes-bank opgegee na die sesdaagse oorlog met Israel, maar meer as die helfte van die inwoners is steeds Jordaniese burgers.

Die regering weerstaan druk om die land meer te Islamiseer, maar die Muslim Broederskap se vertakking die Islamitiese Aksie Front, 15 setels in die parlement verower in die 2016 verkiesings, nadat hulle die 2010 en 2013 verkiesings geboikot het.

Die verhouding met Israel oorheers die politieke agenda.

Ekonomie: Ekonomiese vooruitgang is gestrem a g v die politieke situasie - meer as 25% van die bevolking leef in armoede.

Ekonomie draai om toerisme, fosfate, chemiese produkte en vrugte.

Godsdiens: Hoewel Islam die staatsgodsdiens is, verbied die konstitusie diskriminasie en bevorder vrye beoefening van geloof en aanbidding.

Christene word toegelaat om hulle geloof uit te leef.

Die kerk het ‘n sigbare publieke teenwoordigheid.

Tog lyk dit of dit aan die draai is - onlangse berigte van vervolging ondersteun die vermoede.

Vervolgings indeks 69e in die wêreld.

Muslim 96.19% Christin 2.75% nie-Gelowig/ander 1% Baha'i 0.03%.

• Bid vir:  Die regering. Die oordrag van mag na Abdullah in 1999 het glad verloop; daar is nogtans spanninge en die kook elke nou en dan oor veral uit ekstremistiese Islam. Honderde vlugtelinge plaas groter druk op sisteme en onrus is aan die orde van die dag.

• Bid vir vrede en vreedsame naasbestaan tussen die Muslims en ander groepe.

•  Daar is groot druk om meer Islamities te word en ander gelowe te verban.

• Bid vir werklike godsdiensvryheid, en dat Christene om wysheid om so te leef dat die Koning en regering hulle moet beskerm; vir guns by hul medeburgers.

• Die land isstrategies van belang is in die Midde-Ooste t. o. v. die Kerk;

• Verskeie Christin organisasies Jordanië gebruik as afspringplek vir hul werk.

• Die Christin gemeenskap verloor konstant mense deur emigrasie, dit het ‘n negatiewe impak op hul vermoë het om te groei en invloed uit te oefen. Verskeie leiers het al die land verlaat.

• Bid vir geskikte plaasvervangers vir die leiers wat emigreer het.

• Bid ook vir die handjievol wat oorgebly het - getalle het halveer die afgelope 30 jaar

• Christene is tog steeds in alle sfere van die gemeenskapslewe aktief, talle Christene is in posisies van invloed.

• Bid dat hulle sout en lig sal wees!

 Bronne:  Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World en CIA Factbook 

---

Vakatures

Algemene Bestuurder Oude Rust & Schanzen Oord.

Hiermee stel ORSO die pos as Algemene Bestuurder beskikbaar vanaf 1 Maart 2020

Die persoon sal verantwoordelik wees vir die bestuur van Oude Rust Oord sowel as Schanzen Oord.

Kwalifikasies:  B Com graad, of gelykstaande opleiding en ervaring,  is n vereiste  met verkieslik n MBA, of diploma in besigheidsbestuur.

Die kandidaat moet beskik oor die volgende eienskappe

Baie goeie mense verhoudings,

Beskik oor ten minste 5 tot 10 jaar bestuurservaring , verkieslik binne die welsyn bedryf.

Vertroud wees met personeel bestuur sowel as finansiële bestuur. 

Vergoeding:  Onderhandelbaar.

Sluitings datum: 15 Oktober 2019.

CV’s kan gestuur word aan rustoord@mweb.com.na,  of per hand afgelewer word by Oude Rust Oord in Beethoven straat Windhoek Wes, of gepos word aan “Die Bestuurder, Oude Rust Oord, Posbus 20543 Windhoek.

Vir verdere navrae kan u Mnr Schalk van der Merwe skakel by tel 061-227023

Of Ds R.Becker by    0811228112.

---

MEDE-LERAAR: NG GEMEENTE SWAKOPMUND 

In biddende afhanklikheid van die Here word aansoeke ingewag vir die pos van mede-leraar

GEMEENTEPROFIEL:

• ‘n Plattelandse, kusgemeente, geleë in die middedorp van Swakopmund met ongeveer 1500 lidmate.

• Verskeie voorbereidende-, laer- en hoërskole, asook aftree-oorde, wat ‘n goeie balans tussen jeug en ouer volwassenes skep.

• Aantal aktiewe bedienings onder leiding van gemeentelede.

KANDIDAAT:   

• Sal verantwoordelikheid aanvaar vir funksies/pligte soos uiteengesit in Art 9 van die Kerkorde.

• ‘n Sterk gereformeerde teologiese uitkyk met spesifieke klem op die suiwerheid van die leer soos verwoord in die kerk se belydenisskrifte.

• Die suksesvolle kandidaat moet ‘n gestruktureerde, gedissiplineerde persoon wees met ‘n warm, nederige persoonlikheid en verkieslik tussen 35 – 45 jaar oud wees.  Hy/sy moet met persone van alle ouderdomme kan saamwerk, maar moet oor ‘n besondere vermoë beskik om die hoërskool jeug en jonger mense tussen die ouderdomme van 19 – 35 jaar te bereik en deel te maak van die gemeente.

• Moet ‘n passie hê vir die bediening van die Woord en ‘n entoesiasme vir die opbou van die gemeente deur persoonlike kontak.

VERGOEDING: 

‘n Onderhandelbare vergoedingspakket volgens die Sinodale skaal en ander voordele en riglyne word aangebied. Kandidate word daarop gewys dat die gemeente nie oor ‘n pastorie beskik nie, maar dat daar in die vergoedingspakket voorsiening gemaak word vir ‘n behuisingstoelaag om die bekleër in staat sal stel om ‘n eie woning te bekom indien hy/sy wou.

AANSOEKE:

• Aansoeke moet vergesel word van ‘n volledige CV, minstens twee onlangse getuigskrifte en die name van vier referente.

• Sluitingsdatum: 31 Julie 2019 @ 12:00.

• Kandidate moet beskikbaar wees vir ‘n onderhoud indien daartoe versoek.

• Voorkeur sal gegee word aan `n Namibiese burger.

RIG AANSOEKE AAN: 

DIE VOORSITTER: PRE-ADVIESKOMMISSIE

NG KERK SWAKOPMUND

E-POS:  fralo777@gmail.com

Giggel

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,