Header

Jaargang 16 - Uitgawe 33/2019 - Woensdag  2 Oktober 2019

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

Die Evangelie kom na afgeleë plekke na ongeletterde mense in hul eie taal!

Jy kan die vreugde van iemand wat nie kan lees nie maar van die Here wil leer nie glo as sy vir die eerste keer op die klein swart boksie in haar eie taal na die Bybel kan luister nie! So vertel ds Eric van Zyl van Kunene vir Christus by die Noorde Ring se vergadering.  

Die klein boksie met ‘n Groot naam! Mega Voice.  En dit is ‘n Groot Stem – want dit praat die Bybel en Boodskappe van die Bybel!

Eric van Zyl sê dat die klein swart boksie met ‘n son-paneeltjie op een van die grootste bydraes in die dekade vir evangelie verbereiding is! Hy vertel hoe sy nou ‘n evangelis geword het, wat ongelowiges om haar laat saamluister. Dan deel sy met hulle die evangelie! ‘n Klompie het al so onder dié geklank van die boksiestem en getuienis tot die Here gekom.

Die projek van Bybelgenootskap van Namibië plaas die spelers nou in die kerk se hand om mense wat in ‘n orale samelewing woon waar stories nog saans om die vuur vertel word te bereik. Die een projek was om die verhale van die Bybel in Otjiherero beskikbaar te stel op die spelertjies. Nou kan mense wat nie deel in ‘n leeskultuur nie die self luister na die Evangelie in eie taal.

Op afgeleë plekke waar geen selfoon ontvangs en selfs nie eens radio ontvangs in hulle taal is nie, kan die nuwe tegnologie nou die gaping oorbrug.

Met die uitreik om nood kosvoorraad uit te deel in Kaolkoland waar mense hongersnood in die gesig staar, het ds Jason Ngambwe van die Opuwo Himba – Hererosprekende – gemeente vir Komisara teëgekom. Hy het gehoor van die Evangelie en van die spelertjies. Jason het hom een gegee – en hy het onderneem om te luister. Bid saam met Kunene vir Christus dat Komisara die groot Stem sal hoor!

Dankie Here vir mense wat Kaokolanders help oorleef

Kunene vir Christus sê dankie aan vriende wat mildelik voedselhulp geskenk het vir die mense van Kaokoland, skryf Eric van Zyl van Kunene vir Christus.

Die droogte is die ergste in menseheugenis – en die wat die swaarste kry is die bestaansboerdery boere van die afgeleë plekke. Die droogte is uitmergelend en daar is hongersnood.

God die Vader ontferm Hom oor Sy kinders en help ons in elke moeilikheid (2 Korintiërs 1:3-4) en daarom help ons medegelowiges, bejaardes en kinders in nood. Ek en Ds Jason Ngambwe was bevoorreg om oor twee dae 1.2 ton vitamien verrykte mieliepap aan 6 geloofsgemeenskappe te kon uitdeel. Hulle sê dankie!

Ombazu (hierbo) was een van die ses gemeenskappe waar kos versprei is. Die ander is Omuzenga, Okondjanambari, Otjandawe, Omuhonga, Okanguati, Swartbooisdrift. 

Die span slaap oor op Ongondjanambari en Katetete en sy mense wil die Jesus-film sien.

Oppad terug protesteer die sleepwa soos Bileam se donkie. Vierspoor steek hy vas met ’n as wat rondskuif vanweë die sleg pad en vrag! Terwyl ds Eric stoei met herstelwerk, kom sit Komisara Ngombe, ’n bejaarde Himba man, by hulle. Ds Jason deel met hom die evangelie en gee vir hom ’n Megavoice MP3 speler met Bybelstories in Herero.

Die Algemene Sinodesitting begin Sondag en loop oor die week - bid asseblief vir die leiding van die Gees!

Die tema van die sinode is ‘n Kerk wat ‘n lewegewende verskil maak

Die NGK in Namibië was as ‘n onafhanklike kerk ‘n stigterslid van die Algemene Sinode wat in 1962 die eerste keer byeen gekom het. Daar was toe net vyf sinodes wat die Algemene Sinode – wat ‘n sinode van sinodes is - gestig het, die NGK in suid Afrika (Kaapse Kerk), die NGK in Transvaal, die NGK in die Vrystaat, die NGK in Natal en die NGK in SWA.

Oor die jare het die Transvaalse kerk opgedeel in vier sinodes, die Kaapse kerk in drie en die ander drie stigters kerke, te wete Namibië, Natal en die Vrystaat.

Die Algemene Sinode nie bo die Sinode van die NG Kerk in Namibië is nie.

Dit beteken dat besluite van die Algemene Sinode nie bindend is op die sinode in Namibië behalwe waar dit drie sake raak. Die eerste is die van die belydenis grondslag van die NG Kerk wat gegrond is op die drie Formuliere van eenheid: Die Heidelbergse Kategismus, Dordtse Leerreëls en die Nederlandse Geloofsbelydenis. Die feit dat die kerke ook onafhanklik is en kan en mag besluite neem is in 2015 bevestig toe hulle die reg gekry het om – onder ooreengekome voorwaardes – plaaslik bykomende Belydenisse te aanvaar.

Die tweede is die van die Legitimasie van Leraars – waar daar ook nou meer plaaslike verantwoordelikhede ontwikkel het wat ook die outonomiteit van die NGKN bevestig. Namibië het ‘n eie Kuratorium wat waak oor opleiding en wat in die land status kan verleen aan mense om in die amp van leraar, hulpleraar, standplaasleraar en ouderlinge met spesifieke bedieningsbevoegdheid. So is daar onlangs twee ouderlinge in die Noordelike Ring in die gemeentes Tsumeb en Grootfontein bevestig as Ouderlinge met preekbevoegdheid en sakramentsbediening.

Die derde groot saak is die van die die ooreengekome “huisreëls” of die Kerkorde. Elke plaaslike kerk het die reg om sommige artikels op te skort uit hoofde van eie plaaslike situasie en om Bepalinge by te voeg. Dit beteken dat die gemeentes in die land saam besluit oor hoe ons die sake plaaslik orden – want die NGKN keur haar eie Kerkorde en Bepalinge goed by die sinode van die NGKN.

NG Kerk in Namibië is in verhouding met die ander NG Kerke deur die Algemene Sinode

Die tweede belangrike perspektief is dat ons eerste kring van ekumeniese verhouding die Algemene Sinode is.

Wat beteken dit?

Dat die NGK in Namibië in verhouding staan met die ander kerke in die AS – as eerste verhouding na buite – met eie familie.

So staan die NG Kerk in Namibië ook in ander verhoudinge. Die verskil is oor hoe die verhoudings werk, hoe naby of ver dié spesifieke ander kerk van ons af is en hoe ons daarom ons saamwees en samewerking organiseer.

Byvoorbeeld is daar ‘n redelike noue verbintenis met die Hervormde en Gereformeerde kerke in die land. Ons is nader aan mekaar, werk saam op ‘n klompie velde, aanvaar mekaar se lidmate oor en weer. Ons staan nader aan die Verenigende Gereformeerde Kerke in die land – want ons het ‘n tussen orde wat die samewerking in selfs gesamentlike bedieninge moontlik maak, samesmelting kan fasiliteer en ‘n hele paar ander dinge. Ons aanvaar oor en weer mekaar se legitimasie en kan oor en weer leraars beroep.

Daar is ook ‘n ooreenkoms van samewerking met die Gereformeerde kerk in Angola, IERA. Die Algemene Sinode het die Sinode van Namibië gevra om die verhouding primêr wakker te hou.

Al is ons ‘n lidkerk van die Raad van Kerke in Namibië wat ook in die dae vergader, staan ons heelwat verder van baie van die lede as wat ons in die vorige verhoudings staan.  

NG Kerk in Namibië gaan Algemene Sinode toe

Waarom dan Algemene Sinode toe gaan? vra mense.

Die rede is geleë in die drie sake wat reeds genoem is. Ons is in ‘n Verband met mekaar. Dus gaan ons om ook ons stem te laat hoor – deur afgevaardigdes te stuur na die “groter” – die kerk woord is meerdere vergadering. Meerdere beteken nooit en in geen opsig hoër vergadering wat meer gesag het nie.

Die manier waarop afgevaardigdes gaan na so vergadering – trouens na alle kerklike vergaderings – is met ‘n Geloofsbrief wat sê: Ons stuur die mense om namens die NGKN saam met ander gelowiges te besin oor sake en om saam met hulle na die Woord van God te luister en na die leiding van die Heilige Gees te soek.

Wat moet lidmate doen tov die Algemene Sinode?

Die lidmate moet intree intree in gebed vir die vergadering en alle deelnemers dwarsdeur die sitting wat oor vyf en ‘n half dae strek. Die kerk vergader nie soos politieke partye of ‘n vereniging se kongresse nie.

Daar word na mekaar geluister om te groei in insig in hoe die Here die kerk lei deur Sy Woord en Gees. En die doel is om daaroor mekaar te vind en ‘n konsensus antwoord te gee oor sake. Dit is wat die Paulus en Petrus faksie – as mens hulle so mag tipeer – gedoen het in Handelinge toe hulle moes besluit oor hoe die bekeerlinge wat uit ander nasies gestam het gehandel moet word. Die vraag of hulle Jpde moet word, besny moet word en die Wet van Moses moet onderhou – wat diep verdelend was – is geantwoord met: Ons en die Gees het besluit om nie ‘n onnodige las op julle te lê nie.

Die enigste manier waarop die soort antwoord gegee kan word, is wanneer gelowiges gehoorsaam aan die Gees na mekaar en die Woord van God luister.

Dit is ons nood.

Daarom moet ons daarvoor saam bid – asseblief!

Agenda van Algemene Sinode 2019 beskikbaar

Die agenda (sakelys met bylaes) van die vierjaarlikse Algemene Sinode wat in Oktober 2019 plaasvind, is pas aanlyn gepubliseer. Blaai daarin rond om te sien waarmee die kerk alles besig is. Daar is goeie verslae oor missionaliteit, en oor die ampte in ons kerk. Ons is tans met ampsverbreding besig en nuwe opleidingsmodelle word gevestig. Die sakelys is hier beskikbaar

Vandeesweek is die laaste vraag in die reeks peilings. Die vraag gaan oor die grootste uitdaging vir die kerk in terme van die institusionele vorm en funksie. Dink aan sake soos die kerklike strukture en besluitneming, die  beeld van die kerk (“branding”), die belang van die NG denominasie vir gedeelde identiteit en beweegruimte van gemeentes. Wat is die grootste uitdaging vir die kerk in terme van die institusionele vorm en funksie?
Neem gerus deel by die peiling en hou kerkbode.co.za dop vir die volgende vrae wat ook hier gepubliseer sal word.
Gaan na Kerkbode se webblad om vandeesweek se peiling te voltooi.

Gebruik die e-pos  beplanning@ngkerk.net indien julle as kerkraad, leraarspan of ander groep in die gemeente julle stem wil laat hoor

Huis Maerua sê BAIE DANKIE

L3H – Leef, Leer, en Lei soos ‘n Dienskneg - Studenteverblyf in Windhoek

‘n Opwindende nuwe verblyf-opsie vir studente is in Windhoek beskikbaar. Die L3Huis kombineer hoë standaard studenteverblyf met ‘n unieke kampus-ervaring en ondersteunende mentorprogram. In hierdie opsig is dit meer as net studentebehuising. Saam met jou bed en stort, word jy ingesluit in ‘n veilige en motiverende program van vorming en voorbereiding vir die lewe wat net soveel uitdaging, as roeping is.

Die kap- en breekwerk aan die huis is in volle gang. Teen begin November kan voornemende studente en hulle ouers kom kyk hoe die blyplek lyk. Voorsiening word gemaak vir uiters bekostigbare dubbelkamers, sowel as enkelkamers. Die L3Huis is ‘n inisiatief van Academia-gemeente. Met heelwat navorsing en beplanning, en besoeke aan soortgelyke intensionele studente verblyfprogramme, is Academia opgewonde om hierdie unieke opsie vir studente in Windhoek te bied.       

Indien jy volgende jaar ‘n student in Windhoek is, en respekvolle verhoudings, goeie verblyf en die lewenswaardes van Christelike dissipelskap is vir jou belangrik, kontak die L3H-mense: ngaca@iway.na / 061-241054.

Beurse vir Teologiese studie en Maatskaplike Werk, lenings vir ander rigtings

Die Hendrik Nell Studiefonds bied beurse vir Teologiese studie met die oog op die bediening en Maatskaplike Diens aan. Lenings word vir ander rigtings oorweeg. 

AANSOEKE

• Voornemende studente moet aansoek doen met die voorgeskrewe aansoek vorm wat beskikbaar is by fin@ngkn.com.na

• Aansoeke moet die kerkkantoor VOOR DIE FINALE SLUITINGSDATUM VAN 31 OKTOBER bereik.

• Die aansoek moet vergesel wees van die vereiste dokumente soos aangedui in die aansoekvorm.

• Aansoeke dien voor die Kuratorium wat elke aansoek op meriete oorweeg.

Familie-nuus

Hulle verjaar die week

• Hestie Hay-Blaauw (Windhoek Oos) Woensdag 02/10/90 081 765 4563    hestiehay@gmail.com

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met De Wet Strauss en verken die verhaal van die 10 melaatses wat genees word - Lukas 17:11 - 19 - en hoe dit ons as gelowiges uitdaag oor ons dankbaarheid. Luister Sondag 06 Oktober om 12:00 (of Dinsdag 08/10 om 09:30) en kuier saam met ons weer op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303. 

Nuwe Publikasies

Voorbidding

Ons bid vir Pole 

Oppervlak 312,683 vk. km. Sentraal Europese vlakte met ‘n Baltiese kuslyn.

Bevolking: 38,420,685 (Geskatte bevolking Julie 2018).

Pole het in die 11de eeu ‘n nasie geword en verenig in 1569 met Lituanië. Sedertdien is dit af geswak en opeenvolgende verdeel deur verskilllende nasies. In WO2 kom ‘n kwart van die bevolking om en is al die stede verwoes - veral Warskou - wat totaal deur Duitsland platgevee is.

Kommunistiese oorheersing is in 1945 ingevoer. Die swig voor die druk en veelvuldige protesoptrede van die vakbonde - Lech Walensa van Salidariteit is die sterk leiersfiguur - en die Roomskatolieke kerk, sodat Pole in 1989 ‘n veelparty demokrasie word.

‘n Kort periode van politieke onstabiliteit volg die lugramp waarin die president en talle kabinetslede en hul gades omkom. Die onstabiliteit is weldra omgekeer en die demokrastiese bestel is sterk gevestig.

Dit word in 1999 deel van NAVO en kort daarna die EU. Die erfenis van kommunisme het die land voor groot uitdagings gestel. Die ekonomie was die mees robuuste van die oosblok lande na 1989 en herstel vinnig, die rampspoedige gevolge van die kommunisme in die ekologie is opgeruim en daar is vooruitgang in die land. Tans die sesde grootste ekonomie in die EU.

Totale godsdiensvryheid, met die RK kerk wat steeds die tradisionele rol binne die Poolse gemeenskap speel as draer van die Poolse kultuur. In die kommiunistiese era was dit ‘n bolwerk teen die kommunistiese atiesme. Na 1989 het dit druk toegepas om die demokrasie op Roomskatolieke beginsels te skoei. ‘n Mate van diskriminasie teen ander denominasies is waarneembaar. Christene 90.29% nie-Godsdienstig 9.58% Ander 0.13%.

Bid vir: Drome van kits welvaart na kommunisme is met redelike wrang ervarings begroet - die geldeenheid is gedevalueer wat pensoeinarisse sleg getref het want dit het pensioene se koopkrag met 90% gesny. Talle is werkloos gelaat en baie het hulle na drank en dwelms gewend ter ontvlugting. Drankmisbruik is die grootste sosiale euwel en alkoholisme is ‘n ernstige probleem.

Bid vir morele herstel; verdere ekonomiese groei, werksverskaffing en stabiliteit.

Bid ook dat die drang na welvaart getemper sal word en dat die kerk effektief hieraan sal meewerk - marterialisme is tans die grootse dryfveer in die volk.

Die Roomskatolieke kerk: a) Die kerk was gewoond daaraan om polities aktivisties te wees, nou verloor dit aansien elke keer as dit op die terrein beweeg! Kerkbywoning was in 1989 50%, in 1999 23% en die afname - hoewel getemper, is steeds sigbaar. b) Bid dat die godsdienstige leiers sal groei in hul wandel met die Here en in toewyding en dat dit volgelinge wat skepties geword het weer sal inspireer en trek; c) Bid dat Christus weer sentraal sal staan in die aanbidding - die grootste pelgrimsadres is steeds die Swart Madonna in Cyestochowa. d) Herlewing bewegings soos Oase/Lig vir die Lewe het in die 1980s groot invloed gehad - bid dat die evangeliese lering behoue sal bly

Evangeliese Christene was lank ‘n minderheid: a) Evangelisasie en kerkplanting het toegeneem. Bid dat mense na Christus gelei sal word; b) Evangeliese eenheid is swak - die nasionale Poolse Evangeliese Alliansie in 1999 was ‘n mylpaal, bid dat sal bydra tot versoening en groei. Bid ook vir die ekumeniese Raad wat Christene uit verskillende tradisies saamsnoer - vir verdieping in hul verhouding met mekaar wat sal uitmond in ‘n eenheid in doel en getuienis in teenoor die gemeenskap en in die bevordering van die Koninkryk van God.

Bybelse opleiding vir kerkleiers is ‘n groot nood. Bid vir die sowat 25 Protestantse inrigtings wat opleiding bied.

Jong mense en studente is skepties oor georganiseerde godsdiens, maar is ontvanklik vir die evangelie! Bid vir die CSV wat in die 30 universiteite aktief is en die strategiese werk van Youth Forum, ‘n alliansie van Poolse Christen jeugverenigings.

Duisende dorpe en nedersettings is sonder enige evangeliese getuienis en die plaaslike kerk is dikwels net betekenislose leë tradisie. Bid dat die Evangeliesgesindes ‘n visie vir die bereiking van hulle landgenote sal ontwikkel. 

Bronne:  Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World, CIA Factbook en BBC News service

Tunisiese Christene het nie dieselfde geleenthede as die Moslem-meerderheid nie. Die toenemende invloed van... Klik om verder te lees >>

---

Vakatures en Ander Advertensies

Huisouers gesoek vir Huis Maerua 

'n Christen persoon of egpaar - verkieslik Afrikaanssprekend - word gesoek vir die baie verantwoordelike posisie.

Huis Maerua huisves wetsbestede en weeskinders. Die kompleks bestaan uit drie huise en administrasie geboue. Die huise is in twee dele gedeel - een deel huisves die ouerpaar en gesin en die ander deel die kinderhuis kinders.

Elke Huis funksioneer as huisgesin en kook self alle etes vir die inwoners van die huis.

Die huisouers is verantwoordelik vir tot agt kinders wat by hulle geplaas word. Gewone ouerlike pligte / take word verwag plus ander verantwoordelikhede.

Die doel is om soos 'n huisgesin te funksioneer en die kinder te help groei en ontwikkel tot volwassenheid.

Onder andere is 'n geldige rybewys noodsaaklik asook dat kandidate in goeie gesondheid verkeer.

Kontak die Bestuurder Huis Maerua Erna von Dewitz vir besonderhede by huismaerua.bestuur@ecsos.org

Aftree-woonstel in Windhoek

• In Schanzen-Oord, Windhoek, is die lewensreg op 'n eenslaapkamer woonstel beskikbaar teen N$700,000 of naaste aanbod.

• Kontak Frans du Toit by 081 261 7405 vir besonderhede.

Giggel

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,