Header

Jaargang 16 - Uitgawe 34/2019 - Woensdag  9 Oktober 2019

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

Namibië val Suid Afrika in….  ons afvaardiging van 12 lede en 2 waarnemers was in Benoni die week

Die voorsitter het dit met groot dignitas gedoen! Op de foto kom die voorsitter van die NG Kerk in Namibië dr André Olivier van Aranos aan vir die vergadering van die Algemene Sinode 2019.

Sommiges het byna letterlik ingeval!

As jy jou fiets wil saamkarwei Algemene Sinode toe moet jy tevrede wees as die fiets die sitplek kry!

Ds Ernst Coetzee van Fresh Namibië moes in die voetruimte sit van Ds Thijs van der Merwe se karretjie om sy fiets van die lughawe tot by eMseni te kry.

Die Algemene Sinode het van vergader Sondag tot DV Vrydag die week.

 Die jong dominees het nie etes geskip nie

Die vyfde en sesde jaar Teologie studente van Univ Pretoria se Prof Johan van der Merwe (Kerkgeskiedenis en Kerkreg) het van die Algemene Sinode ‘n projek gemaak waaroor die klomp verslae moet skryf – ‘n slim manier om hulle in te span as die steunspan tydens die sinode. Die span het gesorg dat almal alles het wat hulle nodig het dat die vergadering kan glad verloop.

Die kuier om etenstafels was gesellig en waar nuwe vriendskappe gesmee is

Die geestelike program het deurgeloop – elke sessie is met samesang geopen, elke dag met ‘n oordenking en meeste van die sessies is ingelui met ‘n gesprek vanuit die Bybel gerig op die bespreking op hande.

Selfdegeslagverbindtenisse - Algemene Sinode sê: Kom ons hou mekaar eerder vas

Die kontensieuse en uiters emosionele saak wat in die kerk gewoed het oor die afgelope vier jaar was Dinsdag middag en aand op die agenda van die Algemene Sinode.

Die ondervoorsitter, ds Nioma Venter, het die vergadering gelei deur die bespreking wat van 14:15 die middag gestrek het tot die aand 21h30. Daar is deeglik besin en gesprek gevoer voordat die finale besluitnemingsproses begin het.

Besluit van 2015 Selfdegeslagverhoudings

Die besluit van 2015 is ter syde gestel. Daarmee het die besluite van 2007 en 2013 herleef. Met ‘n beskrywingspunt uit die Weskaapse sinode as basis is daarna gedebatteer.

Kom ons hou op veg met mekaar

Die inleier van die Besprekingspunt dr Frederick Marais gesê daar is groot pyn aan weerskante van die debat. Daar is diepe verdeeldheid end it help nie die prosesse van die kerk in die breë vorentoe uit die impasse nie.

Hy het gevra: Kom ons hou op veg met mekaar. Kom ns hou op om mekaar in hoeke in te druk. Ko mons hou op om mekaar verdag te maak. Kom ons hou mekaar vas!

Daar was standpunte na beide kante van die die debat gestel.

Daar was ernstige pleidooie vir ‘n proses van mekaar vashou en om ruimte te maak vir mekaar. Dat niemand iemand anders na dié of daai kant toe sal dwing nie.

Die besluit wat geneem is lui soos volg:

SELFDEGESLAGVERHOUDINGS

 1.        Die Algemene Sinode neem kennis dat verskille in die kerk ten opsigte van Skrifhantering en Skrifuitleg tot vasgelooptheid gelei het, en dat voortgaande besinning oor verantwoordelike Skrifuitleg steeds nodig is.

 2.        Die Algemene Sinode bely egter dat die eenheid van die kerk gefundeer is in ʼn eenheid met Christus en die belydenisgrondslag, en dat hierdie eenheid nie verbrokkel wanneer daar oor Skrifhantering en Skrifuitleg ten opsigte van hierdie saak verskil word nie, maar verryk en verdiep word.

 3.        Die Algemene Sinode is verbind tot ’n voortgaande en nederige diepe luister na mekaar, met respek vir mekaar se uiteenlopende benaderings, Skrifhantering en hermeneutiek.

 4.         Die Algemene Sinode moedig gemeentes aan om voort te gaan met die skep van gesprekruimtes vir gesonde geloofsonderskeidende gesprekke oor hierdie (en ander) teologies-etiese kwessies, en toe te sien dat:

4.1 hierdie ruimtes inklusief en divers bly;

4.2 nie oor ánder te praat nie, maar eerlik en broos vanuit die eie posisie, en

4.3 daar werklik erns gemaak word met die Woord van God.

5.        Die Algemene Sinode respekteer kerkrade se reg om geloofsonderskeidende gesprekke in hulle eie kontekste te voer en moedig kerkrade aan om deurdagte en verantwoordelike besluite te neem.

 6.        Die Algemene Sinode moedig kerkrade aan, om by die aanwysing van persone in die ampte,  lidmate se:

6.1 doop, belydenis, roeping, spiritualiteit en getuienis van leer en lewe,

6.2 toegang tot die sakramente,

6.3 integriteit van verhoudings, en

6.4 geskiktheid vir die spesifieke rol in ag te neem

6.5 ongeag ras, geslag, klas of seksuele oriëntasie en -identiteit.

7.         By die legitimasie van teologiese studente, moet die studente se:

7.1 doop, belydenis, roeping, spiritualiteit en getuienis van leer en lewe,

7.2 toegang tot die sakramente,

7.3 integriteit van verhoudings, en

7.4 teologiese- en bedieningsvorming in ag geneem word, ongeag ras, geslag, klas, of seksuele oriëntasie en -identiteit.

 8.         Die Algemene Sinode erken dat daar:

8.1 kerkrade en predikante is wat nie hulle weg oopsien om burgerlike verbintenisse tussen persone van dieselfde geslag te bevestig nie, 

8.2 ook kerkrade en predikante is wat wel hulle weg oopsien om burgerlike verbintenisse tussen persone van dieselfde geslag te bevestig.

 9.         Die Algemene Sinode wil graag die ruimte wat vir almal geskep word, om volgens hulle oortuiging op te tree, bevestig. Die Algemene Sinode besluit ook dat daar ʼn span saamgestel word wat elke streeksinode sal besoek om hierdie saak duidelik en deeglik deur te werk.  Dit kan ons help om ‘n ingeligte besluit neem. 

 10.      Die Algemene Sinode dra dit aan ATLAS op om ‘n formulier te ontwikkel vir die bevestiging van burgerlike verbintenisse tussen persone van dieselfde geslag.

 11.      Die Algemene Sinode

11.1     betreur dat die verloop van die debat en die besluite in die kerk die afgelope jare lidmate verwar en seergemaak het;

11.2    vra gay-lidmate en hulle families wie se menswaardigheid wetend en onwetend misken is, uitdruklik om verskoning vir die pyn wat hulle in die kerk beleef het;

11.3 verbind hom daartoe om in die gees van hierdie besluit ruimtes te skep vir gesprek waarin almal se menswaardigheid gerespekteer word.

11.4 Die Algemene Sinode bedank gay-lidmate wat volgehou het met waagmoedige en konstruktiewe gesprekke in die kerk.

12.      Die Algemene Sinode dra dit aan ATLAS op om voort te gaan met studie oor die huwelik en menslike seksualiteit met die oog op terugvoer aan die volgende sinode.

GELDENDE BESLUITE OOR DIE HUWELIK, PROMISKUïTEIT EN SELFDEGESLAG VERHOUDINGS

Die volgende is steeds geldend uit die besluite van 2007 wat herstel is met die tersyde stelling van die 2015 besluite.

Die AS 2007 het die volgende besluite bevestig:

1.       Die Algemene Sinode herbevestig die besluit van 2004 dat, volgens ons verstaan van die Bybel, slegs die verbintenis tussen een man en een vrou as ʼn huwelik beskou kan word.

2.       Die Algemene Sinode bevestig ook die besluit van 2004 dat sowel heteroseksuele as homoseksuele promiskuïteit ten sterkste veroordeel word.

3.       Die Algemene Sinode besluit dat, in die lig wat ons tans het, homoseksuele verbintenisse en huwelike nie as ʼn alternatief vir die huwelik aanvaar kan word (uit Handelinge AS 2007,  pp 204-205, pte 12.2 en 12.3)

Die volgende AANBEVELING sal Donderdag dien om alles saam te vat:

Die Algemene Sinode

• 1.    Bevestig dat vorige besluite insake homoseksualiteit, selfdegeslag verbintenisse en huwelike gewysig en/of vervang is met nuwe besluite

• 2.    Bevestig dat vorige besluite oor die huwelik en promiskuïteit steeds die geldende besluite is

• 3.    Versoek dat hierdie besluite volledig in die Kerkordeboek opgeneem word

• 4.    Neem kennis dat besluite oor SGV vir gemeentes buite die RSA onderworpe is aan daardie land se wetgewing.

L3H Studenteverblyf in Windhoek

Die kap- en breekwerk aan die huis is in volle gang. Teen begin November kan voornemende studente en hulle ouers kom kyk hoe die blyplek lyk. Voorsiening word gemaak vir uiters bekostigbare dubbelkamers, sowel as enkelkamers. Die L3Huis is ‘n inisiatief van Academia-gemeente. Met heelwat navorsing en beplanning, en besoeke aan soortgelyke intensionele studente verblyfprogramme, is Academia opgewonde om hierdie unieke opsie vir studente in Windhoek te bied. Indien jy volgende jaar ‘n student in Windhoek is, en respekvolle verhoudings, goeie verblyf en die lewenswaardes van Christelike dissipelskap is vir jou belangrik, kontak die L3H-mense: ngkaca@iway.na / 061-241054/ 0811249495. 

Beurse vir Teologiese studie en Maatskaplike Werk, lenings vir ander rigtings

Die Hendrik Nell Studiefonds bied beurse vir Teologiese studie met die oog op die bediening en Maatskaplike Diens aan. Lenings word vir ander rigtings oorweeg. 

AANSOEKE

• Voornemende studente moet aansoek doen met die voorgeskrewe aansoek vorm wat beskikbaar is by fin@ngkn.com.na

• Aansoeke moet die kerkkantoor VOOR DIE FINALE SLUITINGSDATUM VAN 31 OKTOBER bereik.

• Die aansoek moet vergesel wees van die vereiste dokumente soos aangedui in die aansoekvorm.

• Aansoeke dien voor die Kuratorium wat elke aansoek op meriete oorweeg.

Familie-nuus

Hulle verjaar die week

• Marelize Nortje (Sinode) 16/10/83 061-374350 fin@ngkn.com.na

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met Dr De Wet Strauss prinsipaal van NETS - die Namibiese Evangeliese Teologiese Seminarie waar die NGK in Namibië studente oplei as predikante. Luister Sondag 13 Oktober om 12:00 (of Dinsdag 15/10 om 09:30) en kuier saam met ons weer op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303. 

Nuwe Publikasies

Die oorhoofse vraag is “Hoe kan ons ‘n verskil maak aan die ekologiese krisis waarin ons wêreld verkeer?” Hierdie gratis pamflette kan aanlyn bestel word of stuur ’n e-pos na order@clf.co.za of skakel (021) 873 6964

Voorbidding

Ons bid vir Rusland

Oppervlak 17,075,400 vk. km. Die wêreld se grootste land wat strek oor nege tyd sones tussen die Baltiese see en die Stille oseaan. Bevolking142,122,776 (July 2018 est.)

Rusland het sedert die 8e eeu bykans net tirannie en outokrasie geken.

In 1917 stort die Tsaar se ryk in duie, gevolg deur die Bolsjewiekse rewolusie en die stigting van die USSR in 1922. Daarna het die patroon van onderdrukking voortgesit en selfs vererger onder kommunisme.

Met die ineenstorting van laasgenoemde kom 'n sogenaamde demokratiese staat in 1990 tot stand.

Dit lui intense tyd van verwarring en disorganisasie waar ou kommunistiese leiers oorneem.

Putin word president in 2000 en sy administrasie is 'n eggo van die ou Sowjet Staat. In 'n onderduimse verkiesing volg sy protégé hom op in 2008 om weer net na een termyn weer oor te gee aan Putin!

Xeno-fobiese nasionalisme en erodering van basiese vryhede is die patroon van die administrasie tesame met bedreiging van omringende voormalige USSR state – bykans in 'n staat van oorlog tans met Oekraine, maar gespanne verhoudings ook met die Weste, Belarus en ontluikende Asiatiese state.

Geweldige natuurlike hulpbronne wat insluit gas, olie, hout en minerale en groot areas vrugbare landbougrond hou beloftes van ekonomiese potensiaal. Ingeburgerde gebruike belemmer groei – waaronder korrupsie, sentrale inmenging en gebrekkige infrastruktuur wat saam belemmerend is.

Sterk gesentraliseerde regering, tesame met 'n vervaardigingsektor wat hervestig is tesame met hoë oliepryse het die ekonomie omgedraai tussen 2000 en 2010. Dit het nou afgeplat.

Daar is egter steeds 'n geweldige werkloosheidsyfer en diep armoede wat onveranderd bly.

Die kerk in Rusland het geweldig gely onder kommunisme en die Ortodokse kerk was een van die min sisteme wat enige weerstand gebied het – maar selfs die magtige kerk was geknou.

Ongeveer 20 miljoen Christene het vanweë hul geloof omgekom het in straf kampe 1920 – 1990.

200,000 Christin leiers is gedood en bykans geen van die 100,000 kerkgeboue was teen 1940 meer in die kerk se hande nie.

In 1990 word geloofsvryheid afgekondig en ingeskryf in die konstitusie, maar die sg. gelykheid van godsdienste is blote lippediens en die Ortodokse kerk het suksesvol gepoog om ander vorme in te perk.

Dit loop uit op wetgewing in 1997 wat geweldige beperkinge plaas op ander godsdienste.

Christene 66.9%; Nie-godsdienstig 19.15%; Muslim 12.5%; Boeddhiste 0.71%; Tradisionele godsdienste 0.4%; Jode 0.2%; Ander 0.1%; Hindoe 0.03%; Baha’i 0.01%

Loof die Here vir: Die val van die Ystergordyn wat Oos Europa en sentraal Asië oopgemaak het vir voorheen ongekende toegang tot die evangelie met vele geleenthede wat beskikbaar geword het vir evangelisasie, kerkplanting, heroprigting van Christin infrastrukture, netwerke vir samewerking tog evangelisasie, Bybelvertaling, teologiese opleiding en skoling. Kerke het gedy en ateïsme val met 50%

Evangelie gesindes het begin opgang maak van 'n beleërde minderheid tot 'n erkende speler in die godsdiens arena – dit duur voort ten spyte van die beperkende wetgewing.

Baie onbereikte mense groepe – Muslim, nominele Ortodokse lidmate, heidene en Boeddhiste – het die geleentheid gekry om die evangelie te hoor vir die eerste keer en talle kerke is geplant

Tree in vir: Rusland is 'n trotse nasie maar dit werp nie noodwendig goeie vrugte af nie!  Dit bly 'n misterie met baie kontradiksies en buitelanders vind dit moeilik om die volk en interne prosesse te verstaan. Vir die nostalgiese ouer generasie was die stabiliteit onder Kommunisme verkieslik bo die hedendaagse onsekerheid! Vir die jonger generasie bied die moderne lewe min hoop.

Bid spesifiek vir die volgende uitdagings wat lang termyn sake sal bly:

a) Demografie bewys oor die afgelope twee dekades daarop gedui dat die land in bykans dodelike afwaartse spiraal is. Die bevolking het afgeneem met meer as 500,000 per jaar. Dit het 'n negatiewe uitwerking op gemeenskappe. Daar was meer aborsies as lewendige geboortes tans; daar is aanduidings dat die tedens verlangsaam.

b) Gesondheid uitdagings neem krisis afmetings aan. Dit is ontoereikend, onderbefonds en geweldig duur wat dit onbereikbaar maak vir meeste; uitdagings sluit in: geweldige hoë vlakke van alkoholisme; hoë selfmoord syfer; dwelmmisbruik en verslawing; HIV/Vigs wat geweldig toeneem; tuberkulose wat hand uitruk.

Bid dat die sake aangespreek sal word en die gemeenskapslewe sal herstel.

c) Russiese nasionalisme en die effek daarvan. Sterk nasionalistiese sentimente was deel van die landskap vir eeue maar in die kompleksiteite van die 21e eeu lei dit tot: i) Rassistiese nasionalisme wat aan die opbloei is en onder verregse groepe tot geweld lei; ii) Nasionalisme in buitelandse beleid  en die Russifikasie binnelands wat onder Putin se leierskap toeneem, het gelei tot hardhandige optrede in Tsjetsjnië, Oekraine en ander Kaukasiese streke.

Bid vir beter verhoudings met die naburige onafhanklike lande en erkenning van hulle reg tot interne soewereiniteit, asook in die minderheid republieke wat deel is van die federasie.

Die huidige godsdienstige klimaat is ongunstig, bid vir groter openheid.

Bronne:  Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World, CIA Factbook en BBC News service

Katarese Christene ervaar vervolging op alle vlakke van Katar se samelewing. Christenbekeerlinge vanuit Islam word...Klik om verder te lees >>

Vakatures en Ander Advertensies

Huisouers gesoek vir Huis Maerua 

'n Christen persoon of egpaar - verkieslik Afrikaanssprekend - word gesoek vir die baie verantwoordelike posisie.

Huis Maerua huisves wetsbestede en weeskinders. Die kompleks bestaan uit drie huise en administrasie geboue. Die huise is in twee dele gedeel - een deel huisves die ouerpaar en gesin en die ander deel die kinderhuis kinders.

Elke Huis funksioneer as huisgesin en kook self alle etes vir die inwoners van die huis.

Die huisouers is verantwoordelik vir tot agt kinders wat by hulle geplaas word. Gewone ouerlike pligte / take word verwag plus ander verantwoordelikhede.

Die doel is om soos 'n huisgesin te funksioneer en die kinder te help groei en ontwikkel tot volwassenheid.

Onder andere is 'n geldige rybewys noodsaaklik asook dat kandidate in goeie gesondheid verkeer.

Kontak die Bestuurder Huis Maerua Erna von Dewitz vir besonderhede by huismaerua.bestuur@ecsos.org

Giggel

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,