Header

Jaargang 16 - Uitgawe 39/2019 - Woensdag  13 November 2019

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

Huis Maerua vra u ondersteuning met wat hulle nou nodig het - en ook vir die Skoenboks projek!

Wat die algemene sinode vir my beteken het....  ons afgevaardigdes sê

Die AS van vier weke gelede was het ook aandag gegee aan 'n nuwe manier om uitdrukking te gee aan die kerkverband - later meer hieroor en verskeie ander sake; o.a. is die voltooiing van die nuwe Direkte Bybelvertaling  gevier saam met Prof Bernhard Combrinck wat as koordineerder van die projek opgetree het die afgelope  bykans 18 jaar. Ons sluit die rubriek oor ons afgevaardigdes die week af.

Nadat ek in 2004 na die Algemene Sinode vergadering te Hartenbos besluit het om nie weer so ‘n vergadering by te woon nie, vind ek myself in 2019 weer by een te eMseni.

eMseni – Zoeloe vir: Plek van genade…

En ek is deurgans bewus daarvan dat ons as kerk regtig soms in John Maxwell se woorde vorentoe faal – failing forward, dáárom het ons regtig klómp genade nodig.

• Genade by die God aan wie ons behoort;

• Genade vir onsself as individue;

• Genade vir mekaar – veral as ons van vêr af met mekaar praat;

• Genade vir die drumpelstaanders;

• Genade vir die randfigure wat nie eens dit tot by die drumpel waag nie vanweë óns ongenaakbaarheid;

GENADE.

Ons lied sê: alles, alles is genade – dis ook wat ons grondslag regtig sê. Mag eMseni ons help dat ons dit regtig sal verstaan, sal beleef, sal leef, sal uitdeel.

Baie het verander van 2004 tot nou. Die manier van vergader met tafelgesprekke en deelname aan debat oor die vloer het gegroei tot wasdom.

My tafel genote het vining vriende geword. Al het ons uit gemeentes en omgewings gekom wat geweldig van mekaar verskil – aan die tafel het ons huisgenote van die geloof geword. Kon ons eerlik onsself wees – kon ons, ons emosies, vreugdes, frustrasies deel – én veilig kan voel terwyl ons so omgaan met mekaar.

Ek is dankbaar oor soveel harde werk wat tussen sinodes tot vrug gekom het

• oor kerkverband,

• oor die vier bane van opleiding met die oog op missionale bedieningspraktyk wat selfs ouderlinge help om preekbevoegdheid, sakramentsbedeiningsbevoegdheid, ens. te kan kry – iets wat ons dringend nodig het in ons klein kwynende plattelandse gemeentes;

• oor die vordering wat gemaak is om die kerk te draai om al meer missionaal te dink, te wees en te werk;

• oor missionale diakonaat wat oor – wat eens grense was – nou sonder skroom effektief werk, uitreik, ‘n verskil maak in mense se lewens – sonder aansiens des persoons.

Die hartseerste ding vir my is die debat waaroor ons mekaar nie kon vind die afgelope 15 jaar nie – wat by my tuiskoms blyk al saak is wat mense se aandag, tyd en energie kon monster. Mag ons ook hierin genade kry vir mekaar.

Algemene Sinode 2019 se leuse was: Maak ‘n lewegewende verskil – my bede en hoop is dat dit tog sal gebeur.

Thijs van der MerweModeratuurslid en Algemene Sekretaris NGK in Namibië

Die 2016-getuienis van die NG Kerk in Namibië oor selfdegeslag seksuele verhoudings

• Die 17de vergadering van die Namibiese sinode van die NG Kerk (NGKN) neem kennis van uiteenlopende standpunte rakende die beoordeling van selfdegeslag seksuele verhoudings, ook standpunte wat op die Bybel gegrond is. Terwyl ons die integriteit aanvaar van gelowiges wat kan saamleef met die 2015-besluit van die Algemene Sinode, is die getuienis van die meerderheid van afgevaardigdes dat dáárdie besluit nie te rym is met hulle verstaan van die Skrif nie.

• Ons wil graag die teologiese gesprek oor selfdegeslag seksuele verhoudings laat voortgaan en versoek die moderamen om saam met ander Christelike geloofsgemeenskappe ’n gesprek te inisieer waar deelnemers sal oefen in die geloofwaardige lees en helder uitleg van die Skrif ten opsigte van gesagvolle leiding met betrekking tot etiese vraagstukke.

• Ons getuig dat ons etiese lewe oor die volle spektrum van die lewe strek en moedig navolgers van Christus aan om konsekwent te wees in hulle profetiese vermaning oor etiese vergrype in die samelewing. Die sinode is egter hartseer oor die oënskynlike gebrek aan entoesiasme onder gelowiges om etiese uitdagings anders as seksuele sake aan te pak.

• Ons getuig dat ons die Bybel nou só verstaan oor selfdegeslag seksuele verhoudings:

Ons vertrekpunt is die Bybel en die liefde van Christus

• Die Bybel is ons uitgangspunt en in ons nadenke oor selfdegeslag seksuele verhoudings soek ons eerlik na maniere om die Bybelse waardes betekenisvol binne die konteks te interpreteer.

• Ons aanvaar die liefde van Christus as die enigste geldige grondhouding waarop verhoudinge binne die geloofsgemeenskap gebaseer word. Alle mense is geskep na die beeld van God, die verlossing in Christus is vir alle mense en die Gees is uitgestort op alle gelowiges. Daarom aanvaar ons die menswaardigheid van alle mense. Ons aanvaar ook in goeie trou mense met ‘n oriëntasie tot selfdegeslag seksuele verhoudings se belydenis van hulle egte saligmakende geloof in God Drie-enig as ‘n geloof wat alleen berus op die genadige soenverdienste van Jesus Christus, ons Here.

Regs klik hier om verder te lees: 2016-getuienis: SGSV

L3H Studenteverblyf in Windhoek

Die kap- en breekwerk aan die huis is in volle gang. Teen begin November kan voornemende studente en hulle ouers kom kyk hoe die blyplek lyk. Voorsiening word gemaak vir uiters bekostigbare dubbelkamers, sowel as enkelkamers. Die L3Huis is ‘n inisiatief van Academia-gemeente. Met heelwat navorsing en beplanning, en besoeke aan soortgelyke intensionele studente verblyfprogramme, is Academia opgewonde om hierdie unieke opsie vir studente in Windhoek te bied. Indien jy volgende jaar ‘n student in Windhoek is, en respekvolle verhoudings, goeie verblyf en die lewenswaardes van Christelike dissipelskap is vir jou belangrik, kontak die L3H-mense: ngkaca@iway.na / 061-241054/ 0811249495. 

Familie-nuus

Hulle verjaar

• Dries Burger (Pioniesrpark) 17/11  081-251-8088 dburger@iway.na

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met ds Wynand Fourie van Windhoek Wes en deeltydse dosent in Nuwe Testament by NETS oor Kolosense 1:11-20. Luister Sondag 17 November om 12:00 (of Dinsdag 19/11 om 09:30) en kuier saam met ons weer op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303. 

Nuwe Publikasies

Bestelvorm vir Kerkjaarboek 2020

Klik hier om die bestelvorm vir Kerkjaarboek 2020 af te laai. Die bestelling word direk aan Bybel-Media gestuur soos op die vorm aangedui.

Híérvoor staan Kerkbode

By Kerkbode glo ons dat ons werk – akkurate, gebalanseerde en betroubare verslaggewing – waardevol vir die NG Kerk en die geloofsgemeenskap is. Indien jy saamstem, kan jy vir so min as R11 per uitgawe inteken op die gedrukte koerant en sorg dat die kerk se nuusdiens van krag tot krag gaan.

Papier én digitaal?

Te midde van opwindende innovasie op Kerkbode se digitale platforms, is jou intekenaarskap op die gedrukte koerant steeds vir ons uiters belangrik en kosbaar.

Die papierkoerant waarborg @ R427.00

• Pakkende leesstof en ’n keur van die beste lesersbriewe

• Vars, treffende bladuitleg

• Volledige vakatures en werkgeleentheid-seksie

• Interaktiewe elemente: volbladhulpmiddels

• Agt gewilde rubriekskrywers per uitgawe

Waarde vir geld? 

Die gedrukte Kerkbode (20 blaaie per uitgawe) verskyn 18 keer per jaar en word soos klokslag in dorpe en stede regoor Suid-Afrika en Namibië afgelewer. Kontak ons konsultant, Viona Ross, direk om ’n kwotasie vir jou gemeente aan te vra of in te teken.

Intekenaarkonsultant: Kontak Viona Ross by viona@tydskrifte.co.za of telefonies in werksure by by 021-864-8278

Voorbidding

Ons bid vir Sirië

Oppervlak: 185,180 vk. km. vrugbare vlakte aan die kus van die middellandse see; 60%~ woestyn in die sentrale dele, deurkruis deur die Eufraat rivier. Bevolking: 19,454,263 (July 2018 geskatte syfer) – af van 22,505,091 in 2010.

Politiek:  Antieke dinastie en beskawing. In moderne tyd onafhanklik van Frankryk in 1946.

Tot onlangs redelike stabiliteit onder ‘n Alawite minderheid se militêr-siviele sosialistiese regering.

Beheer is behou deur onderdrukking van alle teenstand deur die Assad regime.

Sirië was betrokke by oorloë en konfrontasies met die omringende nasies die afgelope 50 jaar. 

Sedert 1973, poog Sirië om politieke dominansie in Libanon, sy kleiner buurman, te bekom

Na Assad se sy dood in 2000 volg Bashar Assad, sy seun en erfgenaam hom op as leier.

Ontevredenheid met die onderdrukking bars uit vroeg in 2012 en duur steeds voort. Aleppo word deur die rebelle beset en eers nadat Rusland sy steun toesê aan die Assad regime draai sake weer in die regering se guns. Die regering het openlik oorlog gevoer teen sy eie burgers

Die bevolking ly geweldig onder die burgeroorlog en hul lewe is totaal ontwrig - 400,000 en tot soveel as meer as 500,000 laat die lewe. Teen Desember 2018 was ongeveer 6.2 miljoen Siriërs ontwortel. Ongeveer 13 miljoen het humanitêre bystand nodig.

Ekonomie: Olie en landbou is ook belangrik maar agv die oorlog het alles tot stilstand geruk

Militêre spandering in dekades van konfrontasie met Israel, kortwiek ontwikkeling.

Swak ekonomiese infrastruktuur & groeiende kwesbaarheid van die streek agv water tekort het ook ‘n negatiewe impak gehad voor die burgeroorlog. Lg verwoes infrastruktuur wat daar was!

Godsdiens: Voor 1973 was Islam die godsdiens van die staat. Sedertdien is dit ‘n sekulêre staat wat Islam erken as die geloof van die meerderheid,

Minderheidsgroep regte en voorregte waarborg, met beperkte godsdiensvryheid. 

Christin minderhede is aanvaar & toegelaat om te aanbid, maar ingeperk wat evangelisasie betref.

Die Siriese kerk bestaan sedert die NT tyd - in Antiogië (Hand 13) en het talle onderdrukkende ryke en regerings oorleef. Meeste Christene is Arabiere maar daar is ook ‘n groot Armeniese gemeenskap.

Hulle het groot impak in stede, is invloedryk & beklee hoë posisies in professies, politiek & weermag

Hul getalle neem af vanweë emigrasie. Die burgeroorlog van die afgelope

Muslim 90.32% Christin 5.12% nie-Godsdienstig 2.9% Ander (Druse, ens) 1.55% Baha'i 0.1% Joods 0.01%

Tree in en bid vir: ‘n Beëindiging van die burgeroorlog; politieke & godsdienstige vryheid daarna.

Die evangeliese gemeenskap; dat hulle leer hoe om Christus ten beste met ander te deel.;

Die Muslim meerderheid wat ‘n valse persepsie van Christenskap het agv nominele Christene wat nie toegewyd leef nie. Bid dat hulle blootgestel sal word aan gelowiges wat Christus navolg en so as getuies sal kan optree met woord en lewe.

Bid dat die toewyding van die ou gemeente van Antiogië wat Paulus en Barnabas uitgestuur het as sendelinge, weer in die kerk in Sirië sal posvat. Bid vir oop harte en toegeneëndheid teenoor hul Muslim bure, sodat hulle diensbaar kan wees.

Meer voltydse werkers - daar is baie min voltydse geestelike werkers en die nood vir leiding is groot. Bid ook vir die Teologiese Opleiding deur Ekstensie kursusse wat mense toerus.

Daar is min bekerings vanuit die Islam, maar dit is aan die toeneem. Bid dat die sosiale en ander struikelblokke wat bekering tot Christus bemoeilik, uit die weg geruim sal word - aan beide kante! 

Bronne:  Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World, CIA Factbook en BBC News service

Islam is die staatsgeloof en word beheer deur sjaria (Islamitiese) wetgewing. Om van Islam tot Christenskap te bekeer word...Klik om verder te lees >>

Vakatures en Ander Advertensies

Lewensreg Woonstelle in Schanzenoord beskikbaar

Opsie 1 – Lewensreg op 2 slaapkamer woonstel 403 op 4de vloer te koop op tenderbasis.  Rigprys N$1.2 miljoen.  Tenders sluit 25 November om 09:00.

Opsie 2 – Lewensreg op 2 slaapkamer woonstel 607 op 6de vloer te koop op tenderbasis.  Rigprys  N$1.3 miljoen. Tenders sluit 25 November om 09:00.

Opsie 3 – TE HUUR: 1 slaapkamer woonstel met vol badkamer, kombuis en groot leefruimte met stoorkamer en onderdak parkeerplek reg voor woonstel te HUUR aan egpaar waarvan 1 persoon 60 jaar of ouer is of enkellopende persoon 60 jaar en ouer.  N$5 177 per maand wat die maandelikse heffing, water en elektrisiteit insluit.

• Kontak Frans du Toit by 081 261 7405 vir besonderhede

Giggel

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,