Header

Jaargang 16 - Spesiale Uitgawe 40/2019 - Woensdag  13 November 2019

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

ALGEMENE SINODE MODERAMEN – antwoord Goudland oor uittrede

Ons plaas die ASM se antwoord aan die afvaardiging van Goudland Sinode wat hulle onmoet het oor dringende vrae tov Selfdegeslagverbindtenisse en hulle moontlike uittrede uit die verband hieronder.

‘n Afvaardiging van die Sinode van Goudland het die ASM besoek tydens sy vergadering op 12 November 2019. Die besoek het gespruit uit die Sinode van Goudland se besluit om met die ASM in gesprek te tree oor die betekenis en implikasies van die Algemene Sinode 2019 se besluit oor selfdegeslagverbintenisse.

Ons spreek hiermee ons waardering uit vir die wysheid van die Sinode van Goudland om die Christelike weg van gesprek te volg, asook vir die waardigheid en openhartigheid waarmee die gesprek plaasgevind het.

Ons reageer ter inleiding graag soos volg:

• Ons aanvaar dat persone van die verskillende oortuigings en standpunte oor selfdegeslagverbintenisse erns maak met die Bybel as Woord van God.

• Ons is oortuig dat persone van verskillende standpunte op grond van die evangelie ernstig is oor die menswaardigheid van alle mense.

• Ons is oortuig dat ons juis almal saam op weg moet bly in ons voortgaande onderskeidingsproses oor God se wil vir menslike seksualiteit.

Ten aansien van die vrae wat deur die afvaardiging aan ons gestel is, reageer ons soos volg:

• Die 2019-besluit van die Algemene Sinode oor selfdegeslagverbintenisse neem geen voorkeurstandpunt vir of teen selfdegeslagverbintenisse in nie.

• Die 2019-besluit het die status van ‘n beleidsraamwerk. Dit is nie voorskriftelik nie. Geen standpunt word dus op gemeentes afgedwing nie. Die inhoud van die beleid is juis dat ‘n diversiteit van standpunte oor hierdie aangeleentheid moontlik is.

• Kerkregtelik is dit moontlik vir gemeentes en sinodes om selfstandig beleidstandpunte in te neem oor aangeleenthede soos hierdie.

• Die ASM wys ook op die besluit van die Algemene Sinode 2019 dat die huwelik as ‘n verbintenis tussen een man en een vrou gehandhaaf word.

• Die Algemene Sinode is daartoe verbind om nie die reg van leraars en kerkrade om nié selfdegeslagverbintenisse te voltrek nie, te kompromiteer deur die Algemene Sinode se aansoek hieroor by Binnelandse Sake nie (Besluit 24 van 2019).

• Kerkrade het die reg om arbeidsregtelik met hulle leraars ooreen te kom oor die vraag of selfdegeslagverbintenisse plaaslik voltrek kan word.

• Al die toepaslike notules wat verband hou met die beskrywingspunt oor selfdegeslagverbintenisse wat by die Algemene Sinode gedien het, is ter insae beskikbaar. Die Algemene Taakspan Regte het die korrektheid van die prosedures ondersoek en geoordeel dat dit kerkregtelik in orde is.

Die ASM vertrou dat bostaande toeligting getuig van die respek en begrip wat die Algemene Sinode vir die plaaslike kerk het. Ons glo dat die Here ons roep om as kerkverband saam in Suider-Afrika die Koningskap van Christus te verkondig. Ons het Goudland Sinode en al ons ander sinodes nodig om as navolgers van Christus hierdie roeping te beliggaam en uit te leef.

• eMseni 13 November 2019

Oproep om saam te bid vir die verkiesing

Die Bybel leer ons om vir die owerheid te bid sodat ons 'n rustige lewe kan lei en ons kan toespits op ons roeping.

Paulus adviseer Timoteus in 2:1&2: 1. Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense, 2. vir dié wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God en in alle eerbaarheid.

Die CCN het inisiatiewe in Windhoek gereël - maar ons vra elke gemeente om die volgende Sondae in oploop na die Nasionale Vergadering en Presindensiële verkiesings van die 27e November om tyd in te ruim in eredienste hiervoor en om lidmate aan te moedig om werklik hiervoor in te tree.

2016-getuienis oor die Bybel

In ’n tyd en omstandighede waarin mense binne en buite die kerk ervaar dat:

• baie bekende en aanvaarde standpunte bevraagteken word en verander,

• daar ’n toename in onsekerheid, lewens-risiko’s en sosiaal-maatskaplike verval plaasvind,

• gesonde en positiewe verhoudinge tussen mense versplinter en breek, en

• onsekerheid en vaagheid oor die Christelike geloof se boodskap en getuienis in die wêreld en samelewing toeneem,

wil die NGKN getuig dat sy die volgende omtrent die Bybel bely:

• Die NGKN bely, as ’n kerk wat in die Gereformeerde tradisie staan, dat die Bybel die Woord van God is en dat die Bybel daarom:

• Gesag het oor ons hele lewe, omdat dit aan ons betuig en ons daarvan verseker dat ons nie aan onsself behoort nie, maar aan die Here, sodat ons geroep word om in vertroue op Hom en in gehoorsaamheid aan Hom te lewe;

• Betroubaar is, omdat God werklik is soos wat Hy Homself in die Skrif aan ons bekend maak, naamlik as Vader, Seun en Gees wat uit genade en in liefde ons mense se God is en Hy ons van harte oortuig om vas op Hom te vertrou;

• Duidelik is, omdat die kerk hierin die helderheid van die evangelie van God se liefde en genade hoor, asook van die regverdige oordeel van God;

• Voldoende is, omdat die Heilige Gees ons deur die Bybel alles leer wat ons mense nodig het en hoef te weet om in die Lewende God te glo en om sy wil te gehoorsaam (vgl. NGB Art. 7)

Daarom bely ons steeds gelowig dat hierdie waarheid omtrent die Skrif alleen, as God se openbarende Woord, vir ons bo alles is.

• Soos nog altyd vir die Gereformeerde tradisie, beteken hierdie belydenis vir ons

Regs klik hier om verder te lees:  2016-getuienis oor die Bybel

Familie-nuus

Hulle verjaar

• Dries Burger (Pioniesrpark) 17/11  081-251-8088 dburger@iway.na

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met ds Wynand Fourie van Windhoek Wes en deeltydse dosent in Nuwe Testament by NETS oor Kolosense 1:11-20. Luister Sondag 17 November om 12:00 (of Dinsdag 19/11 om 09:30) en kuier saam met ons weer op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303. 

Nuwe Publikasies

Bestelvorm vir Kerkjaarboek 2020

Klik hier om die bestelvorm vir Kerkjaarboek 2020 af te laai. Die bestelling word direk aan Bybel-Media gestuur soos op die vorm aangedui.

Voorbidding

Ons bid vir Sirië

Oppervlak: 185,180 vk. km. vrugbare vlakte aan die kus van die middellandse see; 60%~ woestyn in die sentrale dele, deurkruis deur die Eufraat rivier. Bevolking: 19,454,263 (July 2018 geskatte syfer) – af van 22,505,091 in 2010.

Politiek:  Antieke dinastie en beskawing. In moderne tyd onafhanklik van Frankryk in 1946.

Tot onlangs redelike stabiliteit onder ‘n Alawite minderheid se militêr-siviele sosialistiese regering.

Beheer is behou deur onderdrukking van alle teenstand deur die Assad regime.

Sirië was betrokke by oorloë en konfrontasies met die omringende nasies die afgelope 50 jaar. 

Sedert 1973, poog Sirië om politieke dominansie in Libanon, sy kleiner buurman, te bekom

Na Assad se sy dood in 2000 volg Bashar Assad, sy seun en erfgenaam hom op as leier.

Ontevredenheid met die onderdrukking bars uit vroeg in 2012 en duur steeds voort. Aleppo word deur die rebelle beset en eers nadat Rusland sy steun toesê aan die Assad regime draai sake weer in die regering se guns. Die regering het openlik oorlog gevoer teen sy eie burgers

Die bevolking ly geweldig onder die burgeroorlog en hul lewe is totaal ontwrig - 400,000 en tot soveel as meer as 500,000 laat die lewe. Teen Desember 2018 was ongeveer 6.2 miljoen Siriërs ontwortel. Ongeveer 13 miljoen het humanitêre bystand nodig.

Ekonomie: Olie en landbou is ook belangrik maar agv die oorlog het alles tot stilstand geruk

Militêre spandering in dekades van konfrontasie met Israel, kortwiek ontwikkeling.

Swak ekonomiese infrastruktuur & groeiende kwesbaarheid van die streek agv water tekort het ook ‘n negatiewe impak gehad voor die burgeroorlog. Lg verwoes infrastruktuur wat daar was!

Godsdiens: Voor 1973 was Islam die godsdiens van die staat. Sedertdien is dit ‘n sekulêre staat wat Islam erken as die geloof van die meerderheid,

Minderheidsgroep regte en voorregte waarborg, met beperkte godsdiensvryheid. 

Christin minderhede is aanvaar & toegelaat om te aanbid, maar ingeperk wat evangelisasie betref.

Die Siriese kerk bestaan sedert die NT tyd - in Antiogië (Hand 13) en het talle onderdrukkende ryke en regerings oorleef. Meeste Christene is Arabiere maar daar is ook ‘n groot Armeniese gemeenskap.

Hulle het groot impak in stede, is invloedryk & beklee hoë posisies in professies, politiek & weermag

Hul getalle neem af vanweë emigrasie. Die burgeroorlog van die afgelope

Muslim 90.32% Christin 5.12% nie-Godsdienstig 2.9% Ander (Druse, ens) 1.55% Baha'i 0.1% Joods 0.01%

Tree in en bid vir: ‘n Beëindiging van die burgeroorlog; politieke & godsdienstige vryheid daarna.

Die evangeliese gemeenskap; dat hulle leer hoe om Christus ten beste met ander te deel.;

Die Muslim meerderheid wat ‘n valse persepsie van Christenskap het agv nominele Christene wat nie toegewyd leef nie. Bid dat hulle blootgestel sal word aan gelowiges wat Christus navolg en so as getuies sal kan optree met woord en lewe.

Bid dat die toewyding van die ou gemeente van Antiogië wat Paulus en Barnabas uitgestuur het as sendelinge, weer in die kerk in Sirië sal posvat. Bid vir oop harte en toegeneëndheid teenoor hul Muslim bure, sodat hulle diensbaar kan wees.

Meer voltydse werkers - daar is baie min voltydse geestelike werkers en die nood vir leiding is groot. Bid ook vir die Teologiese Opleiding deur Ekstensie kursusse wat mense toerus.

Daar is min bekerings vanuit die Islam, maar dit is aan die toeneem. Bid dat die sosiale en ander struikelblokke wat bekering tot Christus bemoeilik, uit die weg geruim sal word - aan beide kante! 

Bronne:  Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World, CIA Factbook en BBC News service

Islam is die staatsgeloof en word beheer deur sjaria (Islamitiese) wetgewing. Om van Islam tot Christenskap te bekeer word...Klik om verder te lees >>

Vakatures en Ander Advertensies

Lewensreg Woonstelle in Schanzenoord beskikbaar

Opsie 1 – Lewensreg op 2 slaapkamer woonstel 403 op 4de vloer te koop op tenderbasis.  Rigprys N$1.2 miljoen.  Tenders sluit 25 November om 09:00.

Opsie 2 – Lewensreg op 2 slaapkamer woonstel 607 op 6de vloer te koop op tenderbasis.  Rigprys  N$1.3 miljoen. Tenders sluit 25 November om 09:00.

Opsie 3 – TE HUUR: 1 slaapkamer woonstel met vol badkamer, kombuis en groot leefruimte met stoorkamer en onderdak parkeerplek reg voor woonstel te HUUR aan egpaar waarvan 1 persoon 60 jaar of ouer is of enkellopende persoon 60 jaar en ouer.  N$5 177 per maand wat die maandelikse heffing, water en elektrisiteit insluit.

• Kontak Frans du Toit by 081 261 7405 vir besonderhede

Giggel

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,