Header

Jaargang 16 - Uitgawe 42/2019 - Donderdag  27 November 2019

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

Op die kombinasiefoto: die drie eerste teologiese kandidate wat as Diensleraars ind ie NGKN gelegitimeer word vlnr: Jaco Pretorius (Fresh Namibia & Windhoek), Willem Steenkamp (Academia) en Elsabé Horn (Fresh Namibia & Windhoek).  

Diensleraars gelegitimeer

‘n Mylpaal is bereik met toelating van drie teologiese kandidate om as diensleraars gelisensieer te word in die NGKN. Hulle is deur die kuratorium se eksamen kommissie ontmoet wat legitimasie aanbeveel het en die kuratorium het dit toegestaan.

Die drie, Elsabé Horn, Jaco Pretorius en Willem Steenkamp, het almal by die Namibiese Evangeliese Teologiese Seminarie in Windhoek afstudeer. Willem en Jaco reeds verlede jaar en Elsabé so pas.

Die drie skakel reeds in by bedieninge – Elsabé en Jaco by Fresh Namibia onder die vaandel van Windhoek gemeente en Willem by Academia gemeente. Hulle sal onder leiding van die plaaslike leraars hulle bediening doen en in 2020 ‘n program van  verdere kerk-eie opleiding voltooi.

WAT IS ‘N DIENSLERAAR?

Gelegitimeerde leraars met ‘n spesifieke opdrag ooreenkomstig die terrein van opleiding. Terreine soos Jeug en Familie, kerkplanters en gemeenskapswerkers. 

Diensleraars is soos gemeenteleraars beroepbaar in die verband. 

Die Algemene Sinode het hieroor besluit in 2019 en die nodige KO wysiging hiervoor is aanvaar en in proses. 

Na voltooiing van die voorgeskrewe studies en die Seminarium- of kerkeie program word die persone deur die Kuratoria aanbeveel vir Legitimasie as Diensleraar met vermelding van die Spesialisasie-rigting. Hulle ontvang dan proponentsbevoegdheid en kan beroep word na gemeentes waar hulle georden en bevestig word.

Diensleraars is bevoeg om die Woord en sakramente te bedien. Diensleraars is egter beperk tot die velde waarvoor hulle gelegitimeer is en kan nie die volle predikantspligte opneem nie.

CLF se Week van Gebed 2020 Program is uit!

Ds Dawid Mouton, predikant van die VGKSA Krönlein Gemeente op Keetmanshoop het die Week van Gebed program vir 2020 vir CLF geskryf.

Dawid wat ook ‘n deeltydse doesn’t aan die Universiteit van Namibië is, is iemand wat al diep spore in die VG Kerk getrap het en is ook in die Tussenordespan wat bestaan uit lede van die VGKSA Ring van Namibië en die NGKN.

Die Afrikaanse en Engelse Week van Gebed 2020 is nou op CLF se webtuiste beskikbaar onder Resources (https://clf.co.za/christian-resources/).

Hieroor skryf Dawid en sy redakteur : “Gedurende die Week van Gebed 2020 wil die samestellers en skrywer graag kyk, aan die hand van ons belydenisskrifte, wat dit is wat ons oor die kerk glo en bely. Ons wil die geleentheid skep vir gemeentes om weer saam na te dink oor die identiteit (wie is ons?) en die roeping (hoekom is ons hier?) van die kerk.

Hoewel die bedoeling is dat hierdie nadenke aan die hand van ons belydenisskrifte gedoen word, was dit onmoontlik om die rykdom van al die temas of die belydenisskrifte te hanteer.  Dawid hoop dat dit die wat dit lees, gebruik en gemeentes waar dit aangebied word, geprikkel sal word om dieper na te dink en verder te delf!

Hy skryf: “Daar is soveel te sê, en hierdie riglyne gaan slegs sekere aspekte aanraak en dan ook nie in volle diepte nie. Vir diegene wie se belangstelling hierdeur geprikkel word, kan hierdie riglyne as beginpunt van dieper studie dien, in sowel persoonlike as gesamentlike prosesse. Dit sal wel van waarde wees om tog, in die voorbereiding vir die Week van Gebed, die betrokke gedeeltes uit die belydenisse saam met die teksgedeeltes te lees.

Mag die Here ons gesamentlike nadenke, gebede en gevolglike verwagtinge rig en seën, en mag die drie-enige God – Vader, Seun en Heilige Gees – hierdeur verheerlik word.”

‘n Beleggingsgeleentheid in die maatskaplike werk van die kerk

Die NGKN se programme waarin noodsaaklike werk deur vier en ‘n halwe maatskaplike werk poste gedra word is in die gedrang. Sou daar nie binnekort daadwerklike kontantinspuitings kom nie is dit neusie verby – met baie slegte gevolge vir die wat gebaat het by die werkers se dienste.

ONMIDDELIKE NOOD

Die korttermyn nood is om die Erongo Social Services in Walvisbaai en Swakopmund, die Maerua Kinderhuis in Windhoek en Wildernis Terapie wat met ontwrigte tieners werk ‘n hupstoot te gee. Bydraes en aftrekorders wat direk in salarisrekeninge sal invloei is nou dringend nodig.

Sou die programme nie die ondersteuning van gemeentes, lidmate en besighede kry nie, sal dit moets sluit – en ons ervaring oor ‘n lang tyd is dat so program wat sluit bykans nooit weer oopmaak  nie.

LANGTERMYN OPLOSSINGS

EcSOS wat oorhoofs na die programme – maar nog 30 ander ook kyk – het aan di ebegin van 2019 begin werk aan ‘n proses om langtermyn volhoubaarheid te bewerk. Die plan is om ‘n “Sosiale Besigheidsonderneming” (Social Enterprise) op die been te bring wat al hul aandag en energie daaraan sal spandeer om volhoubaarheid van programme te bewrkstellig deur ‘n besigheid daar te stel wat ondersteunend sal wees aan die 33 programme.

Ekonomiese realiteite het die koersaanpassing genoodsaak en die bestuur van EcSOS onder Clem Marais se leiding glo dit is die pad vorentoe. Amanda Kruger wat die uitvoerende beampte van EcSOS is, het gesê dat die Here voorsien het in hul nood deur Joyce Mwangi, ‘n gesoute program en sosiale besigheids ondernemings ontwikkelaar op hul pad te stuur.

Joyce het binne drie maande meer verrig as wat in die voorafgaande agt maande gebeur het en van die intervensies het reeds vrug opgelewer.

Die gedagte is om aan die een kant die programme self in te span en hul bates te laat benut daarvoor, maar aan die ander kant om ook ondersteunend aan die programme ontwikkelingswerk te doen, mense te bemagtig en lang termyn volhoubaarheid so in die hand te werk.

OONDOONGI GARDENS

Die plant van bome waarvan die pitte gepars kan word en teen ‘n premie aan die EU gelewer kan word is die basis van dit wat op die tafel is.

Om aan die gang te kom was sertifisering van die produk vir die EU van kardinale belang end it is via Me Mwangi se oos Afrikaanse kontakte moontlik. ‘n Maatskappy wat hierin spesialiseer soek groeiers om die pitte te lewer – van bome wat ontsettend goed doen in ons omstandighede. Hulle het wye ervaring van die pars, verpak en verskeping na die EU.

Hierin lê die aantreklikheid van die projek.

Enigiemand wat graag self direk sou wou belê, of wat toegang het tot waagkapitaal (venture capital) kan die draers van die projek kontak, te wete: Ds Clem Marais (Voorsitter: EcSOS) 0811271608, Mnr. Niek Tromp (Raadslid: EcSOS en ouditeur) 0811282821, Me Amanda Kruger (HUB: EcSOS) 0811471242 of Ms. Joyce Mwangi (Hoofbeampte: Oondoongi Gardens) 0812975739. E-pos kan gerig word aan: Amanda by ceo@ecsos.org

Betaal aan die keiser … stem!

Die 2019 presidensiële en parlementêre verkiesings is iets van die verlede. Die jaar se verkiesing is gekenmerk deur ‘n algemene gevoel by die burgers dat dit beangtik is om te deel te neem.

Na wat gerapporteer word lyk dit asof daar fluks gestem is. Ten spyte van lang rye by stembusse het die mense kuier-kuier gewag om te stem en was daar op meeste plekke ‘n redelike gemoedelike atmosfeer. Geen ernstige gevalle van oproerigheid of ontwrigting is tot by saktyd aangemeld nie.

Die foto getuig van die atmosfeer wat geheers het - die kinders hets saamgekom en gespeel terwyl pa en ma gestem het, ander het geweet die wag gaan lank wees en kampstoele saamgebring - die foto is om 21:21 geneem toe die stembus al moes gesluit het. Dit het oopgebly tot die laaste kieser in die ry 'n kans gehad het. 

Die kerke se gedeelde standpunt was een van aanmoediging van lidmate om weld eel te neem. Mense van kleiner etniese groepe het in oploop na die verkiesings aangemeld het dat hulle uitgesluit is, of ten minste uitgesluit voel en moedeloos is oor wat dit help om te stem. Hulle versugting is tot by die SADC Waarnemingsgroep van kennis geneem en die het die groepe se kerklike verteenwoordigers genooi om aan hulle te rapporteer. Dit is ernstig geneem.

Die gebedsdae wat verspreid oor die land plaasgevind het, het volgens kerkleiers wel bygedra tot groter verdraagsaamheid en vrede.

Een van die dinge wat sterk op die voorgrond gekom het nav Romeine 13, was dat gelowiges nie passief moet wees nie, maar moet deelneem, terwyl hulle ook gehoorsaam is aan die staat op ander manier – om eer te gee aan almal wat eer toekom, selfs deur jou stem uit te bring!

Sola Scriptura se verklaring kry wyer steun

Sola Scriptura is ‘n groep predikante van die NGK in Namibië wat in reaksie teen die Algemene Sinode se besluit oor selfde geslag verhudinge ‘n verklaring onder die titel uitgereik het.

Tans het 38 predikante, emeritus predikante, standplaasleraars en ouderlinge met bedieningsbevoegdheid die verklaring onderteken.

In breë trekke ooreenstem met die NGKN se besluit oor die saak in 2016.

Daar is tog ander nouanses en klemme in die verklaring wat meer as tagtig predikante en emeriti in Suid Afrika het hulle ook reeds by die groep geskaar asook gemeentes en ringe in beide lande.

Feldmuis het nie genoeg spasie om die verklaring te plaas nie, maar indien iemand belangstel om meer te wete te kom kan die teks aangevra word by Erik van Zyl erik@mtcmobile.com.na

Familie-nuus

Hulle verjaar

• Johann Serfontein (Eros) 06/12 081-124-2541  jfserf@afol.com.na

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met ds Wynand Fourie van Windhoek Wes en deeltydse dosent in Nuwe Testament by NETS oor Romeine 15:4-13. Luister Sondag 1 Desember om 12:00 (of Dinsdag 03/12 om 09:30) en kuier saam met ons weer op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303. 

Nuwe Publikasies

In die jongste Kerkbode lees ons oor die volgende...

Spesiale uitgawe: Leraars van môre
In die gedrukte uitgawe van Kerkbode (omslagdatum 29 November) stel ons ’n nuwe geslag aan die woord. Van bladsy 12 -17 luister ons hoe die proponente van drie universiteite gesels oor hul skripsietemas, talente en hulle toekoms in die NG Kerk.
Oorsig: 2019
Die afgelope jaar was een van sterk groei vir www.kerkbode.co.za, met meer as 1 miljoen bladlese (klieks op stories), soos gemeet op Google Analytics vanaf 1 Januarie. Dit oortref die vorige jaar se webverkeer met meer as 390 000 klieks. Ons is dankbaar vir die toenemende aandag van ons lesers se oë.
Oorgang na digitaal
Soos ’n boer wat sit met ou appelbome wat vervang moet word maar nog steeds mooi appels dra en geld inbring, weet ons ook dat die papierkoerant ons handelsmerk gebring het tot waar hy vandag is. Ons is dus veral dankbaar vir gemeentes wat steeds inteken op daardie inkomstegewende deel van die besigheid. Die lesers wat nie net die gratis web ondersteun nie, maar wat deur middel van hulle intekenfooi daadwerklik geld belê in Kerkbode se joernalistiek en ons digitale projekte en toekomsplanne só befonds.
(Ds. Strydom Bruwer – Bybel-Media)

In LiG se Kersfees-uitgawe…

Vier ons ’n saamwees-Kersfees en wys jou hoe om die hele familie te betrek.
Ons vind uit wie, volgens Jesus, die eintlike geseëndes is en tel die dae af tot Kersfees met ons Adventkalender.
Op die voorblad is Demi Lee Moore, en sy vertel hoe sy nou nog meer glo na ’n noue ontkoming.
Ons kuier by die skeppers van Alles Malan, en gesels met Mnr Suid-Afrika, Heinrich Gabler.
Ons dek ’n Kerstafel in die Boesmanland en hoor van boervroue se geloof en hoop in die droogte.
Kry wenke as jy voel jy kán nét nie meer nie.
Vir ouers gee ons raad om jou kind teen ontvoering te beskerm. Moet ook nie ons oorlewingsgids vir die somer misloop nie – ons gee raad oor goggabyte tot karsiek.
Kom bak saam koekies vir Kersfees, en hekel oulike Kersversierings!
LiG – vir jou en jou mense.
Om nog van LiG se puik Christelike inhoud te lees, besoek www.lig.co.za
(Ds. Strydom Bruwer – Bybel-Media)

Voorbidding

Ons bid vir Oekraïne

Oppervlakte 603 700 vk. km plat vrugbare en bebosde vlakte met min natuurlike grense. Bevolking: 45,433,415 & neem af teen 0.65% p.j.

Politiek: Vir eeue gedomineer deur buite moondhede.

Onafhanklik in 1991 uit die USSR, maar baie wil nouer bande met Rusland hê.

Die kommunistiese party is verban en oud kommuniste het geskuif na sosialistiese en nasionalistiese groepe.

Ten spyte van die verbanning, is die ou staatstelsel net oorgeplant op die nuwe demokratiese politieke bestel en bring dit talle probleme mee.

In 2005 vind die Oranje Revolusie plaas wat nasionale dignitas herstel; persvryheid bring & politieke meganismes in plek stel. Onderliggende spanninge in die koalisie word in 2010 op die spits gedryf

Korrupsie voer steeds hoogty.

Ekonomie: Kommunistiese burokrasie heers steeds en die ekonomie gaan mank aan vernuwing.

Ryk aan grondstowwe: aardgas, olie, steenkool en ystererts neerslae se potensiaal is groot maar onontgin

Landbou opbrengste is van die hoogste ter wêreld.

Hiperinflasie van die vroeg 90s is getem; lewenstandaard is laer as voor onafhanklikheid.

Godsdiens: Onder kommunisme is die kerk wreed vervolg, na 1990 is vryheid van godsdiens verskans in die grondwet, maar daar is beperkinge op nie-tradisionele groeperinge.

Christene 79.01%; Nie-Godsdienstig 19.48%; Jode 0.3%; Muslim 1.05%; Ander 0.14%.

Dank die Here vir: 1 ‘n Ryk Christelike erfenis wat die onderdrukking onder kommunisme kon weerstaan en wat grond voorberei het vir evangeliese groei na onafhanklikheid.

Evangeliese kerke groei geweldig en daar is ‘n sending visie aan die ontwikkel

Bid vir herstel op vele terreine: na onafhanklikheid het die ekonomie in duie gestort,

* korrupsie het geweldig toegeneem; mense het verarm, talle leef op die broodlyn

* Groot morele en sedelike verval a g v die feit dat daar bykans algehele bandeloosheid ingetree

* Die Tsjernobil kernramp, wat steeds ‘n negatiewe effek het.

Bid dat die kerk instrumenteel sal wees vir vernuwing en herstel.

Oekraïne se posisie is 'n geleentheid vir die kerk:

* dit is 'n deur na die nie-Christenlande rondom en om hulle te bereik.

* Dit is ‘n brug nasie tussen die ooste en die weste.

* Die kerk is meer as 1000 jaar al daar; die ryke erfenis kan dien as lanseer platform vir die bereiking van die lande wat onder Islam gebuk gaan rondom Oekraïne.

Bid dat die kerk kerngesond sal word en dat hulle uitreik na buite sal toeneem

Die kerk sonderling geposisioneer om instrumenteel te wees in versoening en herstel binne die gemeenskap.

Dit is die mees invloedryke organisasie & kan ‘n wonderlike rol speel in herstel en versorging.

Bid vir eenheid tussen die verskillende kerkgenootskappe, daarsonder sal die proses nie slaag nie. 

Bronne:  Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World, CIA Factbook en BBC News service

In die Verenigde Arabiese Emirate het Islam ʼn invloed op die daaglikse lewe. Christene mag nie hul...Klik om verder te lees >>

Vakatures en Ander Advertensies

Lewensreg Woonstelle in Schanzenoord beskikbaar

Opsie 1 – Lewensreg op 2 slaapkamer woonstel 403 op 4de vloer te koop op tenderbasis.  Rigprys N$1.2 miljoen.  Tenders sluit 25 November om 09:00.

Opsie 2 – Lewensreg op 2 slaapkamer woonstel 607 op 6de vloer te koop op tenderbasis.  Rigprys  N$1.3 miljoen. Tenders sluit 25 November om 09:00.

• Kontak Frans du Toit by 081 261 7405 vir besonderhede

Giggel

Die bogenoemde boodskap kon netsowel 'n hulpkreet van hierdie redakteurtjie gewees het - soos my vriend Mordegai Rossouw altyd sê: Seriously BC - before computers!

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,