Header

Jaargang 17 - Uitgawe 16/2020 - Woensdag  29 April 2020

ngkn@ngkn.com.na

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

Nie net 'n boom nie... 'n hele woud het geval

- Clem Marais wat 15 jaar die sinodale kantoor met dr Jan Woest gedeel het skryf:

Thijs meld dat 'n groot boom geval het toe hy hartseer kennis gee van Jan Woest se oorlye.

Dit voel vir my of 'n hele woud uitgewis is.

In my lewe het ek nog min mense teëgekom wat met so 'n deurleefde teologie geleef het soos Jan Woest. Toe sy leefwêreld in 2019 skeef loop as gevolg van onder meer 'n versengende droogte, was die berustende gelatenheid waarmee hy homself in die Hand van God geplaas het, opvallend. Jan het die genade verstaan, en hy het daaruit geleef. 

TEOLOOG

Jan was 'n formidabele teoloog wat die vermoë gehad het om inligting uit verskeie bronne geordend saam te bring ten einde lig te werp op 'n bepaalde uitdaging. En tog was hy die nederigheid self. Tot satwordens toe het hy tentatiewe woorde gebruik om sy insette te verduidelik. Ek het hom dikwels gevra om tog meer stellig te wees; jy weet mos waarin jy glo, sou ek sê. Hoeveel keer het ek dan nie uit sy mond gehoor nie: "Clemma, hieroor moet ons nog 'n bietjie dink. Ons weet nog nie genoeg nie!" 

Dit was sy deurleefde teologiese insig wat God gebruik het in die Ned Geref Kerk. Op Algemeen Sinodale vlak het hy baanbrekende bydraes gelewer op die gebied van veral die etiek. Wie sy skryfstyl geken het, vind sy formulerings terug in menige verslae van die Taakspan vir Aktuele Sake. Dat sy (ewe formidabele) kollegas in die Taakspan so dikwels ingekoop het op sy formulerings, is 'n getuigskrif opsigself. Sy spore lê ook diep en deeglik getrap op die gebied van teologiese opleiding en predikante-sake.

HY HET GEGLO GOD WERK DEUR GEWONE MENSE

In sy laaste maande het hy hard gewerk aan 'n proses wat gemeentes wou help om prosesmatig en in afhanklikheid voor God saam na te dink oor etiese uitdagings. Die proses sou aan die hand van gerigte vrae verloop, want, het Jan geglo, God se Gees werk ook deur gewone dissipels van die Here. Daarom het hy so 'n passie vir die plaaslike gemeente gehad.

Sy eie bediening het hy om die helfte in gemeentes (een in die Wes-Kaap en een in Namibië) en in diens van die sinodale verband deurgebring. Sedert 2004 het hy die roeping gehoor om die Namibiese NG-Kerk te begelei op 'n pad van vernuwing voor die Here. Vir Jan was hierdie nie net maar 'n oppervlakkige oefening waarin die "meubels" bietjie "anders gerangskik" moet word nie. Vir hom het vernuwing net op een plek begin, naamlik by 'n lewens-veranderende vernuwing van jou verhouding met God.

WYD BELESE MAAR GEïNTEGREERDE KENNIS

As verslaafde en toegewyde leser het hy boeke oor 'n wye spektrum verslind. Hoewel hy primêr 'n dogmatikus was, kon hy vanweë sy wyd belesenheid met gesag saam gesels oor die praktiese teologie. Juis sy uitsonderlike vermoë om verbande te trek tussen oënskynlik uiteenlopende bronne, het hom hier goed te staan gekom.

Sy een groot hartseer en kommer was die vlak teologie wat sommige gemeentes se bediening patroon ten grondslag lê. Maar, getrou aan sy eie deurleefde spiritualiteit, het hy nooit hieroor geskinder nie. As sy kollega in die kantoor het hy sy kommer wel dikwels teenoor my uitgespreek, maar nooit laat blyk wie of watter gemeente hy in gedagte het nie. Dat hy egter grond onder sy voete gehad het om so 'n waarneming te kan maak, is gewis. Hy was wyd oor Namibië betrokke by begeleiding van gemeentes.

BAANBREKER IN OPLEIDING

Teologiese opleiding was 'n ander passie wat Jan aan sy bors gekoester het. Hy was daarvan oortuig dat Namibië groter verantwoordelikheid sal moet aanvaar om hier te lande ook opleiding te gee. Die DEGNOS-opleidingsentrum te Grootfontein was 'n "baba" wat hy gekoester het. Saam met wyle ds. Hendrik van Zyl het hy ure spandeer aan die beplanning en uitvoering van opleiding vir San-sprekende lidmate in die noorde. Sedert veral die 2016-sinode van die Namibiese Sinode, was Jan die stimulasie agter die plaaslike Kuratorium se rol in die opleiding van Standplaas leraars en Gemeente bedienaars in Namibië.

PERSOONLIK

Waar ek Jan persoonlik baie geniet het, en ook veel by hom geleer het, was agter die Kanaal 7-mikrofoon. Hy was in die laaste jare 'n gereelde gas Onder die Kameelboom. Sy helder insig in God se Woord was nie net vir my tot seën nie, maar ook vir honderde luisteraars regoor Namibië. 

Toe Jan in 2004 vir die sinode begin werk het, het ek bietjie binnepret beleef. Hy was die dominee van die gemeente Leonard wat in die vroeë 1990's, toe ek as nuwe sinodale amptenaar 'n kursus aanbied vir dames wat in kerkkantore werk, sy kantoor-dame kursus toe stuur met die boodskap: moenie alles glo wat die sinode jou leer nie! Sy was stout genoeg om my daarvan te vertel en ek en Jan het later baie daaroor gelag. Daardie tyd het hy nie kon droom hou sou self 'n sinodale amptenaar word wat gemeentes probeer begelei nie!

Waar dit begin het... 

- Johannes Maritz jarelange kollega en vriend van Jan skryf:

Jan-hulle het 1993 ons land ingekom en op pad na Leonardville  by ons op Aranos gestop.  Hy het uit die motor geklim met ‘n hoed op sy kop. Hy het meer gelyk soos ‘n Kalahari-boer as ‘n teoloog uit die Kaap. Nederig en lief vir eenvoud.

In 2004 is hy as predikant in sinodale diens beroep om te help dat al ons sinodale prosesse  deeglik teologies gefundeer is. Daarin het hy uitstekend geslaag en nie net ons sinode nie, maar die hele NG Kerk op alle vlakke verryk met sy teologiese denke, fyn waarneming en goeie formulerings. Jan was een van die beste teoloë wat ons land nog opgelewer het. Hy was ‘n gawe van God aan die kerk.

Sy  uitgangspunt was altyd dat ons eers reg oor onsself en die kerk sal dink as ons God regtig ken vir wie Hy is. Jan wou mense help om met God te leef. Sy droom was om eendag ‘n retreatsentrum op te rig waar mense God kon ontmoet en leer om prakties met Hom te leef.

Die wonderlikste was egter om ‘n vriend en vertroueling van Jan te wees en te kon deel in sy eg menslikheid en die  rykdom van sy pad saam met ons Here.  Wat ‘n voorreg!

Op die foto bo wat in Leonard se kerk hang is die jong gesinnetjie afgeneem met die onderskrif: Ds J Woest 1993 - 2004. Op die foto onder staan Hanno Visser (links) en Jan by die 75 Jarige viering van die gemeente Leonard middel November verlede jaar.

VAN DIE KOLLEGAS Sê…

Evert Strydom: Jan was so naby aan my hart... in 'n tyd toe dit moeilik gegaan het was hy daar en het my baie bemoedig en gehelp. Hy kon so fyn en welsprekend met woorde omgaan! En as jy vra hoe dit gaan dan was dit: deur die genade vorentoe!!

Zack Pienaar: Hemelse Vader dit is so ‘n sad dag in die lewe van ons kerk. Ons het nie woorde nie net trane, ons is gebreek Here, stukkend en so verward, alles is so onwerklik, Here ons is diep geskok en ontnugter. Ek weet nie wat om te sê nie. Here wees ons genadig. Ons Vader wat in die hemel is vat tog net die Woest familie en druk hulle vas teen U bors want op hulle eie is hulle nou te swak, mag U troue liefde hulle regop hou. Ek bid dit in die Naam van die God wat omgee en sorg. Amen

Hanno Visser: Ons staan op die skouers van reuse en binne die verhaal van die NG Kerk in Namibië sal Dr. Jan as een van die reuse onthou word. Mag die diepte, rykdom en omvattendheid van God se genade nou ook vir Nicolene, sy seuns en naby geliefdes op hierdie pad bystaan!!

Ernst Coetzee: “Vir die Here is die dood van sy troue dienaars geen geringe saak nie.” PSALMS 116:15  baie sterkte en mag die Here se nabyheid julle troos 

Thijs Van der Merwe: 'n groot boom het geval. Ons dank die Here wat ons as NG kerk en as mense deur Jan se gawes geseën het. Mag die Here sy nagedagtenis eer. Mag Hy Sy vrede gee vir Nicolene, sy kinders en almal wat naby aan hom was.

Elsabe Horn: Ai, ons is saam met julle baie hartseer en verslae. Baie sterkte

Hendrik Koekemoer: Baie sterkte, julle.

 Sharne Vd Walt: Ek is jammer julle... Dis vir my egter mooi hoe almal se liefde vir Jan gemaak het dat ons hande vat met bloedskenk vir die mense, en dit sy lewe mooi afrond vir wie hy was en sy hart vir sy medemens. Die Here maak soveel mooi uit diep hartseer. Dankie Thijs dat jy ons op hoogte gehou het

Hierop skryf Johannes Maritz: Soos ons vriend Jan sou sê: Manne-broers en Susters, ek wil saam met Helena stem en ook dankie sê vir almal se reaksie.   Ek dink dat ten spyte van die hartseer, het daar in die afgelope twee dae iets baie mooi na vore gekom.  Jan sou dankbaar en trots wees op die gesindheid van sy kollegas.

Uit ander oorde:

Hi Thijs... Marlize van Richardsbaai: Ek wil net sê baie baie jammer en baie sterkte vir die groot gat wat oom Jan se skielike afsterwe in jou, en julle Sinode se lewens gaan los. Kollegas is, net soos hier by ons in Natal, méér as net kollegas en mense wat maar net in verskillende gemeentes werk,... HULLE IS FAMILIE! En daarom is dit eintlik 'n baie naby familielid van wie julle afskeid neem! Weet net ek, en ons klompie hier in Natal dink aan en bid vir julle! 

Ansie – skriba van Okahandja gemeente skryf: Baie hartseer vir ons gemeente. Hy het die laaste jare voordat Ds. Johannes gekom het, 'n kosbare pad met ons gemeente geloop. Ons het gister al gesels oor die boodskappe wat ons so goed onthou en die manier wat hy met die gemeente tydens 'n diens gepraat het, so of hy met elkeen persoonlik gesels. 

Nico van der Westhuizen: My hart is nou so seer oor my OU BUURMAN soos ons mekaar genoem het sedert ons saam in 1977 op Stellenbosch aangekom het. Ons het goeie herinneringe wat ons saam kan dra oor die besondere vriend. Ons bid dat Nicolene en die kinders in die tyd die hand van die Here sag op hulle sal voel en dat sy teenwoordigheid sal troos. Nic en Riana (Steytlerville)

Braam Grobbelaar: Ai dit is die tweede leraar vriend in die afgelope maand wat oorlede is. Ek sal vir Jan mis elke slag as ek Namibië besoek het het ons saam koffie gedrink sy deernis en omgee wat ek by Jan beleef het was vir my uitstaande beeld wat ek sal onthou

Leon Husselman VGK: My innige simpatie aan die familie en die NGKerk Namibië en die kerk van Christus. 'n Seder het geval... julle het 'n staatmaker verloor. Ons bly in gebed vir julle. In verbondenheid

Tienie van Rensburg: My ou maat. Ek gaan bitter moeilik hieroor kom.

Johnny Nel: Ons diepe Medelye, bly ek kon ook vir Dr Jan Woest op persoonlike vlak ken en bietjie met hom saam werk vanuit VGK geledere.

Prof Fanie Snyman: Woorde skiet te kort... ons verloor 'n bekwame teoloog, 'n deurleefde gelowige en ek verloor 'n vriend.

Annes Nel: Ons onthou Jan, ons kollega en vriend met liefde. Ons bid vir Nicolene en die seuns.

Pieter van der Walt hoof van Navorsing van die Weskaapse en Algemene Sinode skryf: ek voel stil en hartseer vanoggend. Jan was waarlik ‘n menslike mens. Ek praat later vanoggend met Heerden (Van Heerden Algemene Taakspan Leer en Aktuele Sake) - Jan het vir ATLAS ongelooflik veel beteken. Sterkte met alles daar.

Familie-nuus

Hulle verjaar

• Fourie vd Berg, Windhoek Eros 03/05 081-129 8182   fourie@namibnet.com

• Martie Coetzee, Maltahöhe 04/05 +27732671528   thinuslandie@hotmail.com

• Christa Louw, Windhoek Oos   08/05 061-222944    andrelo@iway.na

Feldmuis wens hulle elkeen baie geluk!

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met dr De Wet Strauss van Academia en prinsipaal van NETS. Die teks waarna gekyk word, is 1 Petrus 2:2-20. Luister eerskomende Sondag om 12:00 (of Dinsdag 05/05 om 09:30) en kuier saam met ons weer op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303; OF op Potgooi

https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7 

---

Nuwe Publikasies

KERKBODE NUUS

RUBRIEK: Dana onthou

“Die eerste hoeveel jaar van my lewe is afgemeet deur ’n kerkklok, uur vir uur vir uur. En naby soveel kerke in die land het ’n bordjie langs die straat gewaarsku: Kerk stilte.” | Lees Dana Snyman se jongste Kerkbode-rubriek hier

WEBDOKKIE: Karoo: Reën, seën en kommer

Jacobie M Helena en die videograaf Robert Cable doen verslag uit Britstown waar goeie reën vroeër vanjaar ná groot swaarkry geval het. Woord en video hier

 DANKOFFERDALING: “Praat reguit oor geld,” pleit prof 

Geen eredienste beteken geen tradisionele kollekte-opname nie, en talle NG gemeentes sien reeds die finansiële uitwerking op hulle boeke, wat ’n groot impak kan hê op organisasies wat op hulle beurt deur gemeentes ondersteun word, berig Jacobie M Helena in hierdie Kerkbode-nuusberig.

Maklik aflaaibare PDF’s teen slegs R40 elk

Gedurende die volgende vier weke gaan ons fokus op die Perspektiewe op die koninkryk-reeks. Hierdie reeks bestaan uit vier boeke met agt studies, of gespreksgeleenthede, elk. Elke gespreksgids gaan oor een spesifieke tema wat met God se koninkryk verband hou. Hierdie reeks daag gelowiges uit om elke dag met ’n nuwe perspektief te leef – ’n koninkryksperspektief. 

Boek 1 - ’n Koninkryk van genade

God het ’n genadeverbond met ons gesluit. Genade beteken ons kry wat ons nie verdien nie. Dit maak nie vir ons sin nie. Maar juis dít is die punt van genade: Genade is onverdiend en … God se koninkryk is vol van hierdie genade, onbeskryflik groot. Lees meer hier …

Hou ons volgende nuusbrief dop vir meer inligting oor Boek 2 in die reeks. Klik hier vir die volle reeks.

Voorbidding

Bid vir Nigerië

Nigerië is ’n verdeelde land. Islam oorheers die noorde, waar Boko Haram Christene al vir jare lank terroriseer. Dit sluit ’n aanval in 2018 in waartydens 106 mense vermoor is. Twaalf state in die noorde van Nigerië pas Sjaria- oftewel Islamitiese wetgewing toe. Die suide van die land bestaan hoofsaaklik uit Christene, wat min vervolging ervaar.

Klik hier om meer te lees, en om nuttige gebed skyfies af te laai, sodat jy saam met ons kan bid vir ons broers en susters in Nigerië.

---

Help arm en vervolgde Christene om grendel tyd te oorleef

‘n Indiese pastoor en sommige van sy gemeente het gegaan om voedsel rantsoene wat deur die Indiese regering gratis aan arm en behoeftige gesinne versprei tydens die inperkings agv die Corona virus inperkings. Plaaslike Hindoe ekstremiste en polisie beamptes het die handjievol Christene gewelddadig aangeval en uitgegooi. Hulle het vir die groepie gesê die kos is nie bedoel vir Christene nie! 
Baie Christene in Indië verdien hul inkomste in laag besoldigde werk, meestal sonder gereelde salarisse. Die “dagloners” word letterlik per dag betaal vir die werk gedoen. Met die inperking moes hulle terug na hulle plekke van herkoms en het hulle nou geen inkomste nie. Die inperking word nou ‘n tyd van honger en die moontlikheid van hongersnood. 

Bron: Barnabas Fonds 

DIT KOS NIE BAIE OM 'N LEWE TE RED NIE - Maak 'n donasie

---

Vakatures en Ander Advertensies

Lewensreg Woonstelle in Schanzenoord beskikbaar

Lewensreg op 2 slaapkamer woonstel op 6de vloer te koop teen 1 miljoen NAD of naaste aanbod.

• Kontak Frans du Toit by 081 261 7405 of fdutoit321@gmail.com vir besonderhede 

• Kontak ons gerus as u gemeente of bediening 'n vakature wil adverteer. Thijs van der Merwe by 081 124 3641 of alg.sekr@ngkn.com.na vir besonderhede 

Giggel

---