Header

Jaargang 17 - Uitgawe 42/2020 - Donderdag  29 Oktober 2020

ngkn@ngkn.com.na

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Uit die annale

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Uit die anale

• Opleidingsgeleentheid

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

Foto: Heel links Steve Prinsloo (Aus), agter hom troon Johan Coetzer (Lüdritz) en voor links Karin Prinsloo (Aus), dan Amanda Engelbrecht (Kharas-Christi Opleier), Thersia Blaauw (Lüdritz), Jeanette Lubbe (Veritas Opleier), Rietjie van Staden (Bethanie), Christine Beukes; Agter, regs links van Jeanette is en Hennie Fourie (Lüdritz) en dan regs Tienie van Staden (Bethanie), Koos Engelbrecht (Kharas-Christi Opleier) en heel regs ds Christo van Heerden (Ringsvoorsitter Suide Ring)

• Kharas-Christi in Aus/Lüderitz: opleiding tot preekbevoegdheid

Lidmate leer preek

As kleiner-wordende gemeente wat sukkel om ‘n voltydse predikant te bekostig, het ouderling Wim Prinsloo van die NGK Aus/Lüderitz Kharas-Christi drie jaar gelede gekontak oor die moontlikheid van toerusting van lidmate.

Oor die afgelope drie jaar het hierdie lidmate een Saterdag per maand vir opleiding opgeoffer.

Die eerste twee jaar het hulle die DEGNOS-materiaal van die Sentrum vir Kontekstuele Teologie van die Universiteit van Pretoria gevolg en die Bybelstudie-kursus, Vaste Fondamente Deel 1&2, Veritas Module 1&2 en Gemeentebou suksesvol voltooi.

Vanjaar, so tussen Covid deur, het hulle die toerustingsprogram van die NG Kerk in Namibië se Prediking gedoen.

Saterdag 17 Oktober was 'n hoogtepunt toe afgesluit is met die finale evaluering van die praktiese lewering van ‘n preek uit die Ou Testament.

Jeanette Lubbe van Veritas se kommentaar was: “Toe ek die gedeeltes begin lees as deel van voorbereiding vir die eksegese daarvan, het die Gees my deurentyd bewus gemaak dat hier as ‘n geheel ‘n besonderse boodskap na vore kom. Eers het ek gevoel dat die preke op mekaar volg soos wat dit in die Bybel voorkom. Later het ek geweet dat ons die persone moes aanwys om te preek volgens ervaring: van onervare tot meer ervare.

“Wat treffend was met elke preek, was hoe hul persoonlikhede en unieke styl na vore gekom het. Die ywer en oortuiging van hul aanbiedinge, het ons almal geraak. Met verloop van die preke het ek besef die Here kom gee ‘n besonderse Plan en Boodskap aan hul as groep en Ring hier in die Suide van Namibië en dat elke boodskap by mekaar kom aanhaak.

“So het ‘n groter Prentjie begin oopgaan: Van Jona wat probeer wegvlug van ‘n Opdrag wat God gee (Christene), na Job se Wat maak jy in ‘n Krisis en die besef dat God in beheer is (Hennie), af na die Pottebakker waarheen Jeremia gestuur word om daar te ontdek God brei ons en louter ons om vir Hom bruikbaar in die wêreld te wees (Karin), na ‘n besef dat God deur Esegiël elkeen verantwoordelik hou vir sy keuses en sondes en begeer dat ons terugkom na Hom toe in ‘n verhouding en redding ontvang (Johann), na n boodskap uit Jesaja van Moenie Bang wees nie, God is by jou, Jesus Christus kom maak als nuut, moenie vashaak in die verlede, beweeg vorentoe met die wete God vat jou hand (Rietjie).

“Toe volg ‘n boodskap uit Maleagi waar ons diep besef God wil ons seën, maar ‘n omkeer is nodig, met nuwe eerbied vir God en Sy opdragte en wil (Thersia). Dan eindig die preke met n boodskap uit Nehemiah wat hoor die klipmuur om Jerusalem is afgebreek. Hy is hartseer en bid met die gevolg dat die koning hom toelaat om te gaan; en waar daar weerstand is, bid hul en tree pro-aktief op om die werk en herbou van die muur te laat vorder, ‘n muur wat stukkend is, die kerk van Jesus Christus wat herstel nodig het, ‘n gemeenskap wat in nood is (Tienie).

Na elke preek is ‘n kort evaluering gedoen deur die opleiers, waaraan die studente self ook meegedoen het. Dit het spontane gesprekke uitgelok oor hoe maak ons hier in ons omgewing met dit wat ons gehoor het.

Die groep het groot waardering vir Ds Christo van Heerden, wat as buitestaander en voorsitter van die Suide Ring, met insig elkeen se preek help evalueer het en ook gehelp het om die brug te bou na die Nuwe Testament en Jesus Christus. Een van sy opmerkings was dat, al was party senuweeagtig, het hul goed gedoen en het die besprekings uitgeloop rondom die doen hier waar hulle is. Hy het hulle aangemoedig om net weg te spring en te doen.

Kharas-Christi meen dat Christo van groot hulp kan wees met V.T.O.

Die groep moet nog Christelike Pastorale Sorg en Berading voltooi.

“Ek is veral daarvan oortuig dat God wat die goeie werk in julle begin het, dit enduit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom.” (Fil. 1:6) Ons is dankbaar dat ons as opleiers, volgens die opdrag van die Here in Efs. 4:12, “om gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus”, deel kon hê aan dié opdrag en die toerus van die lidmate. Mag elkeen van hulle, volgens hulle eie individuele gawes, as bruikbare instrumente in God se hand, tot opbou van sy gemeente dien.

---

• Van Takskuiling na pondok

'n Nuwe skooltjie vir Juffrou Hendrina

Juffrou Hendrina op Omatopi staan hier voor haar ou sink skooltjie waar sy pligsgetrou skoolgegee het in die bloedige warm noordelike son. Dit was haar tweede skooltjie - die eerste skooltjie was net 'n takskerm!

Hendrina gee al die eer aan die Here, want die staat het besluit om vir haar 'n pragtige nuwe skool te bou - die blye groepie staan voor die spik splinter nuwe skooltjie. Nou kort daar nog net water!

Op die foto bo: Van lank na kort, staan Ombili se bestuurders -  Sakkie en Bets van der Merwe saam met Geestelike leier Jao, ds. Josef Gevers en ouderling Karl Ganseb.

Ombili skool geestelike werkers

Jao, Sakkie en Bets se werk op Ombili is soms moeisaam – Degnos vra gebedsteun aan hulle asook vir die eersdaagse opleiding wat ons wil begin vir al die geestelike leiers op Ombili en Ondera.

Die opleiding sal begin met die Vaste Fondamente reeks en skop DV eerskomende Saterdag 31 Oktober op Ombili af. 

Finansiële steun vir Degnos word gebruik om die werk te ondersteun.

Andries gousandries74@gamail.com of Rita Haccou ngtsumkwe@iway.na

---

Navorser vra jonges se hulp – hoe beleef julle die kerk?

Jacques Myburgh is predikant van die NG Gemeente Noordoos-Pretoria en is besig met navorsing oor die houdings en opinies – belewenis van die jong mense – oor die kerk. Dit  is doktorale navorsing, maar hy hoop die jonges kan ons help om weer hulle kerk ook te word!

Hiervoor het hy jong mense se insette nodig – en die kry mens moeilik in die kerk, want die mense vir wie hy wil vra kom veral nie kerk toe nie – of nie meer nie! Dus vra hy hulp – praat met die jongmense om jou en vra of hulle nie die vraelys wil voltooi nie.

Die vraelys meet jongmense se belewenis van die kerk. Die fokus is mense tussen 18 tot 34 jaar

Klik net op die skakel, dan maak dit op "google forms" oop.  https://forms.gle/8vFrvyskzXZbjoGv7

Deelname is absoluut anoniem. 

Die nodige toestemming vir die uitstuur van die vraelys is reeds by die besture van die onderskeie gereformeerde kerke naamlik Nederduits Gereformeede Kerk, Gereformeerde Kerk en Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika, gekry.  Die is saam met die vraelys voor die Universiteit van Pretoria se Etiese Komitee voorgelê en goedgekeur.

Jacques vra jou om die volgende kort boodskap per e-pos of WhatsApp aan die jongmense sal stuur – binne en buite die gemeente.  Dit sal enorm help as die vraelys aan jongmense wat onaktief of kerklos geraak het, ingevul word. Help ons daarmee asseblief dat 'n meer gebalanseerde prentjie gevorm kan word.  Die vrae is hoofsaaklik veelvuldige keuses en sal slegs 'n paar minute neem om te voltooi.

Die boodskap wat jy kan gebruik om mense werf om die vraelys in te vul:

Liewe jongmens.  My naam is Jacques Myburgh en ek is tans besig met 'n studie om jou en jou vriende se belewenis en siening van die kerk te pols.  Lug jou mening en sê vir my wat julle vir mekaar sê – of nog nie gesê het nie – maar graag sou wou sê! Klik op die skakel om die kort vraelys te voltooi.  Jou mening maak saak:  https://forms.gle/8vFrvyskzXZbjoGv7

---

• Bybelgenootskap

DIREKTE VERTALING 2020 

Die goeie nuus is dat die lang-verwagte Direkte Bybel Vertaling (2020 Afrikaanse Vertaling) eersdaags bekendgestel word.

Hierdie bekendstelling word in beide SA en in Namibië op dieselfde dag beplan, naamlik 29 November 2020.

Hier in Namibië, is die amptelike bekendstelling in die Gereformeerde Kerk Windhoek (Luther Straat) tydens die oggend erediens om 09:00 op 29 November. 

Aangesien getalle steeds beperk is, (slegs 200), moedig die Bybelgenootskap gemeentes aan om hulle eie ‘mini bekendstelling’ te doen op dieselfde dag: 29 November 2020

• Die Bybel 2020-vertaling is nou beskikbaar - BESTEL JOUNE

Spesiale openingsaanbod vir Bybel 2020

Die Bybel 2020-vertaling, is die nuutste, Afrikaanse vertaling gebaseer op die beste brontekste beskikbaar.  Die vertaling maak erns daarmee om so naby as moontlik aan die grondtekste in Hebreeus, Grieks en Aramees te bly in die vertaling.

Die vertalers en taalversorgers in Afrikaans het probeer om lesers te laat voel asof die Bybelskrywers van ouds in hul eie woorde self die wonderlike liefdesverhaal van God en die mens aan hulle oordra.

Die teks is in baie leesbare - en luisterbare - idiomatiese Afrikaans geskryf. Dit beskik oor omvattende, beskrywende voetnote. Dit is geskik vir voorlesing en gebruik in eredienste, asook vir kategese, Bybelstudie en persoonlike gebruik.

BESTEL VOOR 29 November om die SPESIALE AANBOD PRYSE TE BENUT! Gratis versending in Namibië

Die Bybels is in die volgende bindstyle en uitgawes beskikbaar:

AFRIKAANS 2020-vertaling bruin luukse verwerkte leer       PRYS: R500,00

• Volledige Bybel

• Mediumgrootte

• Hoofletteruitgawe

• Goud-op-snee, duimindeks en merklint

• Voorwoord, kruisverwysings, voetnote, verantwoording, woordelys en kaarte

AFRIKAANS 2020-vertaling swart hardeband                        PRYS: R200,00

• Volledige Bybel

• Mediumgrootte

• Hoofletteruitgawe

• Voorwoord, kruisverwysings, voetnote, verantwoording, woordelys en kaarte

Die Bybels sal egter eers ná die 29ste versend / afgehaal kan word.

---

Huis Maerua vra hulp:

Uit die annale

• Die appèl van ds JT Potgieter, saakgelastigde is in Junie 1965 uitgestuur. R30 000 toe is NAD 2miljoen in 2020 se waarde! 

Familie Nuus

Lief en leed

• Met Amanda Viviers – hoofuitvoerende beampte van EcSOS – wat onlangs onder die mes was gaan dit algaande al beter. Met haar man, Willem, ook waar hy aansterk op die plaas aan na spinale sjirurgie drie weke gelede.

• Dit gaan goed met Retha Olivier wat verlede week onder die mes was in Windhoek. Dr André het haar Vrydag al plaas toe geneem in die Aranos distrik waar sy verder aansterk.

Ons dink aan hulle in ons gebede 

Hulle verjaar

• Gustav Pansegrouw, Gochas  04/11  081-367-8363 madgus@iway.na

• Ernst Coetzee, Fresh Namibia 04/11  081-387-3114 ernstcoetzee@gmail.com

• Kenneth McKenzie, Swakopmund 07/11 081-282-1543 kenneth.mckenzie07@gmail.com

• Hector Jooste, Otjiwarongo 07/11 081-148-0146 hectorjooste@otjiweb.com

Ons Feldmuise sê lekker verjaar!

Opleidingsgeleenthede

BRUGBEDIENING

Hierdie vlagskipkursus word aangebied deur die Sentrum vir Kontekstuele Bediening by die Universiteit van Pretoria.
Datums: Week 1: 09-12 November 2020; Week 2: 22-25 Februarie 2021
Doel: Verandering van predikant in ’n gemeente laat so ’n gemeente in ’n tyd van onsekerheid. Die pad vorentoe is onseker totdat ’n nuwe permanente bediening weer in plek is. Hierdie kursus poog om brugpredikante op te lei vir die fasilitering tydens hierdie oorgangsperiode, en tot voordeel van die gemeente.
Kursusleier: Prof. Malan Nel
Kursuskoste: R2500 (vat inkl)
Plek: Universiteit van Pretoria
Kursus punte : 70
Kontak: Hesmarie Bosman, 012 420 4952 of e-pos: Hesmarie.Bosman@up.ac.za

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met dr Schalk Botha, Uitvoerende Hoofbeampte van die Bybelgenootskap in Namibië. Hulle gesels oor die nuwe direkte vertaling, of Bybel 2020 soos dit ook bekend staan wat in November bekendgestel word. Hulle gesels ook oor Josua 24. Luister eerskomende Sondag om 12:00 (of Dinsdag 03/11 om 09:30) en kuier saam met ons weer op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303; OF op Potgooi

https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7 

Nuwe Publikasies

KATEGESE 2021

Bybel-Media het nou ons volle reeks van kategeseprodukte hersien. Soos altyd, is dit vir ons belangrik om goeie diens aan julle te lewer. 

Hoop dit sal julle help om die beste keuses vir elke ouderdomsgroep te maak.

Klik hier vir die volledige Jeugfokus katalogus

Klik hier vir die katalogus vir Huisgeloof en nog ander kategese-produkte.

Klik hier vir die katalogus vir Belydenisfase en Huisgeloof kategese.

Klik hier vir die katalogus vir Senior Fase kategese. 

Klik hier  vir die katalogus vir middelfase kategese

Klik hier vir die katalogus vir junior fase kategese.

Klik hier vir die katalogus vir voorskoolse kategese.

Gaan loer na al ons kategeseprodukte by http://jeugfokus.bybelmedia.org.za/

Dankie vir julle samewerking om te verseker dat ons kinders se geloof opgebou en gevorm word, selfs en veral in hierdie vreemde tyd wat ons nou beleef.

VOORBIDDING

Bid vir Bangladesj

Bangladesj het met tien posisies opgeskuif op die Wêreldwaarnemingslys van 2019 na 2020. Namate die hoeveelheid Christelike bekeerlinge toeneem wat Islam verwerp, neem die vervolging ook toe. Die regering gee al meer toe aan die eise van plaaslike Islamitiese groepe wat minderhede dophou, veral bekeerlinge tot Christenskap van ander gelowe. 

Klik hier om meer te lees, en om nuttige gebedskyfies af te laai, sodat jy saam met ons kan bid vir ons broers en susters in Bangladesj.

“My skoolvriende het ons voorheen bespot en geterg. Hulle het selfs op my gespoeg. Hulle wou nie by my sit nie omdat ek ’n Christin is. Die onderwysers het ons altyd mishandel.” – sê twaalfjarige Bristy, ’n jong Gelowige vanuit ’n Moslem-agtergrond.

---

Twee dekades gelede is die International Days of Prayer for the Persecuted Church gelanseer.

Op die eerste Sondag in November kan kerk fokus om voorbidding te doen vir ons broers en susters in Christus wat vir hul geloof ly en / of vervolging verduur.
Vervolging van Christene is besig om hand oor hand toe te neem. Soms is die nuus daaroor oorweldigend. Dit dring ons om ons tot God te wend. Terwyl jy hier lees word –

• Christene in China konstant dopgehou, word pastore gearresteer, kerke verwoes, kruise afgebreek en afbeeldings van Jesus in huise vervang met afbeeldings van China se oorheersers.

• Christene in Hong Kong blootgestel aan dreigemente van die Chinese regime.

• Christene in Indië geweldadig aangeval en Christin diensorganisasies deur Hindoe nasionaliste gesluit.

• Christene in Nigerië onderwerp aan volksmoord deur militante Moslems.

Get your prayer resources for IDOP

Vakatures en Ander Advertensies

Lewensreg Woonstelle in Schanzenoord

Lewensreg beskikbaar in 'n 2 slaapkamer woonstel op grondvlak en in 'n 2 slaapkamer woonstel in die toringblok.  N$980 000 of naaste aanbod.

• Kontak Frans du Toit by 081 261 7405 of fdutoit321@gmail.com vir besonderhede 

Pionierspark gemeente bied huisvesting: veilig, gerieflik en bekostigbaar

• Studente/Jong werkendes wat permanente verblyf benodig

• Persone wat dag tot dag verblyf in Windhoek benodig

• Individuele kamers, 5 en-suite en 3 met privaat badkamers

• Oornagverblyf ook beskikbaar - gemeentelede (of vriende /familie) wat Windhoek moet besoek vir sake/mediese redes ens. is welkom om ons te kontak.  

Vir navrae, skakel met Cornel Corbett, Bedryfsbestuurder / Tel:  +264 61 241537 / Email:  cornelpionierspark@gmail.com

Giggel

Spelling is toe soms belangrik!!

---