Header

Jaargang 17 - Uitgawe 43/2020 - Donderdag  05 November 2020

ngkn@ngkn.com.na

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Uit die annale

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Uit die anale

• Opleidingsgeleentheid

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

• Johan Brink (foto regs), moderator van Goudland stel dit so: “Gemeentes sê vir ons, as ons nie ons beleid toepas nie, watter verskil is daar tussen Goudland, wat met ’n 88%-meerderheid hierdie besluit geneem het, en enige ander sinode?”

Goudland verklaar ‘n dispuut oor Selfdegeslagverhoudinge

Na die sogenaamde 2019 besluit oor SGV geneem is Oktober verlede jaar, was daar sterk reaksie teen die besluit. Een daarvan was die sinode Goudland wat ‘n afvaardiging na die November 2019 Algemene Moderamen vergadering gestuur het om hieroor te praat.

Die pas afgelope spesiale sitting van die ASM op 2 November was die saak bykans die hele agenda.

Die vraag oor die plaaslike sinodes en kerke van die NG kerk se regte word deur die debat oopgevlek. Dit is duidelik dat daar sommiges is wat aan die algemene sinode ‘n soort oppergesag wil toeken. Ander het die Kerkorde aangehaal tot die teendeel. Die debat is op die oomblik fel en dreig om die algemene sinode se voortbestaan te bedreig.

“Waar daar ruimte geskep word in ander sinodes, wil Goudland nie daardie ruimte skep (vir selfdegeslagverbintenisse) nie,” het ds Johan Brink, voorsitter van dié streeksinode tydens ’n buitengewone sitting van die Algemene Sinodale Moderamen (ASM) verduidelik.

“Ons het die reg, as een deel van die samestellende kerke in die NG Kerk, om ons beleid te bepaal en toe te pas,” het Brink tydens ’n Zoom-vergadering tussen sowat 47 kerkleiers op Maandag 2 November gesê. (Aldus Kerkbode – klik op die skakel na die Kerkbode as jy die berig wil lees)

Nadat daar al meer spanning opgelaai het binne Goudland, het die moderatuur van Goudland in Oktober ’n geskil verklaar met die Algemene Sinode oor die 2019 besluit oor  selfdegeslagverbintenisse. Die Oktober vergadering het die saak verwys en die spesiale ASM vergadering is daaruit gebore.

Die debat was enersyds gekenmerk deur verwysings na die regsgeldigheid van die besluit, of dit afdwingbaar is al dan nie en of sinodes ‘n eie beleid kan hê daaroor of nie, en of sodanige beleid op kerkrade afdwingbaar is of nie.

Die vergadering het besluit op ‘n gefasiliteerde gesprek tussen verteenwoordigers van die ASM en Goudland. ’n Spesiale afvaardiging in gevolge Funksionele Besluit 27 van die Kerkorde opdrag gegee om die aard en omvang van die konflik te gaan probeer vasstel en ’n oplossing te probeer bereik voor Maart 2021.

Die oplossing is met twyfel deur sommige lede ontvang, ds Nico van Rensburg, saakgelastigde van Goudland het sy twyfel tot sukses uitgedruk terwyl hy gevra het oor wie moet instaan vir die kostes van so gesprek. Die antwoord was elke party dra sy eie kostes. Nico het verder gesê: “Ek vra dit in die lig daarvan dat ek persoonlik nie dink dat ons die saak uitgepraat sal kan kry nie.”

Die gesprek was gekenmerk deur frustrasie aan beide kante van die gesprek. Goudland is van mening dat die besluit nie van toepassing is op hulle nie.

Die sinode van die NGKN het reeds in 2016 'n besluit geneem wat in breë ooreenstem met Goudland se standpunt. Lees dit hier: Getuienis SGSV

In Namibië is daar ook 'n groep genaamd Sola Scriptura wat in 2019 hieroor 'n verklaring uitgereik het. Hulle vergader die 20e en 21e November in Windhoek.

• Dr Hannes Schultz (foto links), aktuarius van Goudland se sinode het die inleiding waargeneem namens 

• Die gesprek kom reeds vanaf 12 November 2019 toe verteenwoordigers van Goudland die ASM ontmoet het. Daardie ontmoeting het uitgeloop op die volgende verklaring:

Liewe broers en susters van Goudland Sinode

ANTWOORD VAN DIE ALGEMENE SINODE SE MODERAMEN (ASM).

’n Afvaardiging van die Sinode van Goudland het die ASM besoek tydens sy vergadering op 12 November 2019. Die besoek het gespruit uit die Sinode van Goudland se besluit om met die ASM in gesprek te tree oor die betekenis en implikasies van die Algemene Sinode 2019 se besluit oor selfdegeslagverbintenisse.

Ons spreek hiermee ons waardering uit vir die wysheid van die Sinode van Goudland om die Christelike weg van gesprek te volg, asook vir die waardigheid en openhartigheid waarmee die gesprek plaasgevind het.

Ons reageer ter inleiding graag soos volg:

i. Ons aanvaar dat persone van die verskillende oortuigings en standpunte oor selfdegeslagverbintenisse erns maak met die Bybel as Woord van God.

ii. Ons is oortuig dat persone van verskillende standpunte op grond van die evangelie ernstig is oor die menswaardigheid van alle mense.

iii. Ons is oortuig dat ons juis almal saam op weg moet bly in ons voortgaande onderskeidingsproses oor God se wil vir menslike seksualiteit.

Ten aansien van die vrae wat deur die afvaardiging aan ons gestel is, reageer ons soos volg:

• Die 2019-besluit van die Algemene Sinode oor selfdegeslagverbintenisse neem geen voorkeurstandpunt vir of teen selfdegeslagverbintenisse in nie.

• Die 2019-besluit het die status van ’n beleidsraamwerk. Dit is nie voorskriftelik nie. Geen standpunt word dus op gemeentes afgedwing nie. Die inhoud van die beleid is juis dat ’n diversiteit van standpunte oor hierdie aangeleentheid moontlik is.

• Kerkregtelik is dit moontlik vir gemeentes en sinodes om selfstandig beleidstandpunt in te neem oor aangeleenthede soos hierdie.

• Die ASM wys ook op die besluit van die Algemene Sinode 2019 dat die huwelik as ‘n verbintenis tussen een man en een vrou gehandhaaf word.

• Die Algemene Sinode is daartoe verbind om nie die reg van leraars en kerkrade om nié selfdegeslagverbintenisse te voltrek nie, te kompromiteer deur die Algemene Sinode se aansoek hieroor by Binnelandse Sake nie (Besluit 24 van 2019).

• Kerkrade het die reg om arbeidsregtelik met hulle leraars ooreen te kom oor die vraag of selfdegeslagverbintenisse plaaslik voltrek kan word.

• Al die toepaslike notules wat verband hou met die beskrywingspunt oor selfdegeslagverbintenisse wat by die Algemene Sinode gedien het, is ter insae beskikbaar. Die Algemene Taakspan Regte het die korrektheid van die prosedures ondersoek en geoordeel dat dit kerkregtelik in orde is.

Die ASM vertrou dat bostaande toeligting getuig van die respek en begrip wat die Algemene Sinode vir die plaaslike kerk het. Ons glo dat die Here ons roep om as kerkverband saam in Suider-Afrika die Koningskap van Christus te verkondig. Ons het Goudland Sinode en al ons ander sinodes nodig om as navolgers van Christus hierdie roeping te beliggaam en uit te leef. 

13 November 2019

---

 “The wonderful thing about praying is that you leave a world of not being able to do something and enter God’s realm where everything is possible.”

“He specializes in the impossible.
Nothing is too great for His almighty power.
Nothing is too small for His love.” - Corrie Ten Boom

Weet jy – en jou gemeente dat:
Onvergenoegde bure in Pakistan Christine vals beskuldig van godslastering en dat dit aanleiding gee tot dodelike skares / bendes wat geweld pleeg?

Jong Christin vroue in Egipte word ontvoer deur radikale Moslems, waarna hulle gedwing word om die Islam aan te neem as godsdiens en om met Moslem mans te trou en so van hul families vervreem word?

Internasionale dae van Gebed vir die vervolgde kerk.

Wêreldwyd loop die agt dae van intersessie vir die vervolgde kerk Sondag 8 November ten einde - maar die behoefte vir voorbidding is 24/7!

Die Namibiese tak van Martelare vir Christus het 'n gebedsruimte en uitstalling in Suiderhof se kerksaal ingerig en die afgelope drie dae beman.

Talle gelowiges het veral saans ingekom om te kom bid. Daar was 'n klomp gebedstasies - by elkeen was daar inligtingspamflette en 'n uitstallinkie wat bidders gehelp het om ingelig en gefokusd in te tree vir die vervolgde kerk.

Daar was selfs 'n stasie wat bidders aangemoedig het om vir die vervolgers te bid! (Foto bo)

Toe Feldmuis op besoek was het ons 'n 3 jarige teëgekom wat saam met haar ma kom bid het!

Elizma, die ma, vertel toe dat hulle met kleuters ingetree het by die skooltjies vir mense wat in aanhouding is. Twee dae later toe hulle weer daar is, vra een van die kleintjies of die oom al vry is?

Sulke geloof!

 Get your prayer resources for IDOP

---

• Bybelgenootskap

BESTEL EN BETAAL VIR DIREKTE VERTALING 2020 en spaar heelwat

As jy nou by Bybelgenootskap jou eksemplaar bestel spaar jy nie net 'n klomp geld nie - maar jy help Bybelgenootskap om 'n opvolg besending die land in te bring! Sien hieronder vir besonderhede.

In Namibië, is die amptelike bekendstelling in die Gereformeerde Kerk Windhoek (Luther Straat) tydens die oggend erediens om 09:00 op 29 November. 

Aangesien getalle steeds beperk is, (slegs 200), moedig Bybelgenootskap gemeentes aan om hulle eie ‘mini bekendstelling’ te doen op dieselfde dag: 29 November 2020

• Die Bybel 2020-vertaling is nou beskikbaar - BESTEL JOUNE

Spesiale openingsaanbod vir Bybel 2020

Die Bybel 2020-vertaling, is die nuutste, Afrikaanse vertaling gebaseer op die beste brontekste beskikbaar.  Die vertaling maak erns daarmee om so naby as moontlik aan die grondtekste in Hebreeus, Grieks en Aramees te bly in die vertaling.

Die vertalers en taalversorgers in Afrikaans het probeer om lesers te laat voel asof die Bybelskrywers van ouds in hul eie woorde self die wonderlike liefdesverhaal van God en die mens aan hulle oordra.

Die teks is in baie leesbare - en luisterbare - idiomatiese Afrikaans geskryf. Dit beskik oor omvattende, beskrywende voetnote. Dit is geskik vir voorlesing en gebruik in eredienste, asook vir kategese, Bybelstudie en persoonlike gebruik.

Die Bybels is in die volgende bindstyle en uitgawes beskikbaar:

AFRIKAANS 2020-vertaling bruin luukse verwerkte leer       PRYS: R500

 * Volledige Bybel  * Mediumgrootte  * Hoofletteruitgaw  *Goud-op-snee, duimindeks en merklint  * Voorwoord, kruisverwysings, voetnote, verantwoording, woordelys en kaarte

AFRIKAANS 2020-vertaling swart hardeband                 PRYS: R200

* Volledige Bybel  * Mediumgrootte  * Hoofletteruitgaw  * Voorwoord, kruisverwysings, voetnote, verantwoording, woordelys en kaarte

BESTEL VOOR 29 November om die SPESIALE AANBOD PRYSE TE BENUT! Gratis versending in Namibië

Bestel en betaal en help ons om nog Bybels die land in te bring!  Die Bybels sal eers ná die 29ste versend / afgehaal kan word.

---

Huis Maerua vra hulp:

Uit die annale

• Die interesante inhoud van 'n boekie wat Ds Fanan van der Spuy aan ds JT Potgieter, saakgelastigde geskenk het

Familie Nuus

Lief en leed

• Met Amanda Viviers – hoofuitvoerende beampte van EcSOS – was die week weer onder die mes om haar galblaas te verwyder. Haar man, Willem, was ook waar onder narkose toe die nadraai van ‘n vlakvark aanval sepsis in sy been veroorsaak het wat sjirurgies hanteer moes word. Hy is nog aan die aansterk op die plaas na spinale sjirurgie vyf weke gelede.

• Mariaan Maritz, is stadig maar seker besig om vordering te maak op haar herstelpad. Sy moes klomp goed oor “leer doen” en sy word ook sommer baie gou moeg – so sê Johannes wat deesdae benewens die gemeente werk nou ook versorger, verpleër, kok, skottelgoedwasser, wasgoed-man, ens. is. Maar hy sê hulle is dankbaar oor elke treetjie!

Ons dink aan hulle in ons gebede 

Hulle verjaar

• Kenneth McKenzie, Swakopmund 07/11 081-282-1543 kenneth.mckenzie07@gmail.com

• Hector Jooste, Otjiwarongo 07/11 081-148-0146 hectorjooste@otjiweb.com

• Adrie van der Merwe, Sinode 09/11 081-124-3641 adrievdm@fqp.com.na

Ons Feldmuise sê lekker verjaar!

Opleidingsgeleenthede

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met ds Wynand Fourie van Windhoek Wes gemeente. Hulle gesels oor Rigters 4:1 - 7. Luister eerskomende Sondag om 12:00 (of Dinsdag 10/11 om 09:30) en kuier saam met ons weer op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303; OF op Potgooi

https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7 

Nuwe Publikasies

God is stééds God

Die jongste boek van Benescke Janse van Rensburg, God is stééds God, is nou by CLF beskikbaar.
Benescke Janse van Rensburg is bekend en geliefd as radio en televisie-aanbieder. Sy skryf ook die blog Stories van hoop en is een van die skrywers van die Bybelgenootskap se Vers-’n-Dag elektroniese dagstukkies wat daagliks na 80 000 intekenare wêreldwyd uitgestuur word. Sy is getroud met Johannes en hulle het twee dogters, Joalé en Ziva-Mari.
In God is stééds God deel Benescke 60 hedendaagse lewensveranderende geloofstories wat die leser se geloof stig. Temas van die stories wissel van voorsiening, beskerming, bonatuurlike deurbrake tot genesing en herstel.
Die boek bevat stories van bekendes en ook gewone mense.
Stuur ’n e-pos na order@clf.co.za om te bestel.

NUWE PRODUKTE KATALOGUS IS NOU BESKIKBAAR

Bybel-Media spog met ’n paar splinternuwe boeke. Daar is iets van alles: Bybelstudies, dagstukkies, preekriglyne, ’n kernliedboek met gewilde geloofsliedere, en nog vele meer.

Blaai gerus deur ons katalogus, deel dit met jou gemeentelede en plaas vandag nog julle bestellings.

Klik hier om die katalogus deur te blaai. Vir meer inligting en bestellings, kontak asb vir BYBEL-MEDIA HANDEL by 0860 26 33 42 of bestel@bmedia.co.za.

Besoek gerus ook ons webblad by www.bybelmedia.org.za

Gaan loer na al ons kategeseprodukte by http://jeugfokus.bybelmedia.org.za/

Jaarboek van die NG Kerke

Jaarboek van die NG Kerke bevat die sinodale, rings-, gemeente- en predikante-inligting van die NG Kerk, NG Kerk in Afrika, Reformed Church in Africa en familie kerke in die buiteland.
Jaarboek van die NG Kerke 2021 verskaf al langer as 160 jaar belangrike inligting oor die NG Kerkfamilie aan predikante, kerkkantore en lidmate. Bybel-Media, uitgewer van die Jaarboek van die NG Kerke 2021, wil ook met hierdie publikasie gestalte gee aan sy leuse: Vennoot in geloof en bediening.

Koop hier | meer inligting
Klik hier om die bestelvorm af te laai

VOORBIDDING

Bid vir Ethiopië

Radikale Islam is in Ethiopië besig om op ’n plaaslike, streeks- en nasionale vlak te groei. Veral op die platteland, waar Moslems in die meerderheid is, word Christene geteister en dikwels toegang tot gemeenskaplike hulpbronne geweier. Die nuwe eerste minister het hoop aangevuur vir Christene rakende die toekoms van Ethiopië, maar die regering is nie in beheer van die hele land nie. In gebiede waar daar min beheer is, is Christelike vervolging ’n algemene vrees en word gelowiges steeds geteiken. 

Klik hier om meer te lees, en om nuttige gebedskyfies af te laai, sodat jy saam met ons kan bid vir ons broers en susters in Ethiopië.

• “Sedert my pa se dood het God al meer met ons gepraat en ons verseker dat Hy ons liefhet. God vertroos ons. God het ons vertel dat Hy ons pa sal wees. Hy sal aan ons Sy goedheid bewys, selfs nog meer te midde van vervolging.” – Bachu (19) van Ethiopië.

---

Vakatures en Ander Advertensies

Vakature vir Leraar met Jeugbediening as opdrag / Vacancy for a Pastor with youth ministry as main assignment

PROFIEL: Die kandidaat

• Moet bewese ervaring in Jeugbediening hê

• Moet passievol wees oor kinders

• Moet 'n gelegitimeerde predikant van die NG Kerk wees

• Vermoë om musiekleiding kan neem is verkieslik

PROFILE: The kandidaat

• Must have experience in Youth ministry

• Must be passionate about children and youth

• Must be a licenced minister of the Dutch Reformed Church

• Ability to lead worship and musical competency is preferable 

AANSOEKE: SLUIT 13 November 2020

en moet elektronies ingedien word by: admin@ngwes.com, vergesel van:

• Volledige CV en gewaarmerkte afskrifte van erkende kwalifikasies ter sake vir die pos 

• 'n Kort beskrywing van u verstaan en visie vir jeugbediening in hedendaagse konteks

• Kontakbesonderhede

• Moet beskikbaar wees vir 'n onderhoud op 14 November

• Slegs kandidate wat gekortlys is sal gekontak word 

APLICATION: CLOSES 13 November 2020

and must be submitted electronically to: admin@ngwes.com and must include:

• Comprehensive CV and certified copies of accredited qualifications applicable for the position 

• A short summery of your understanding of and vision for youth ministry in contemporary context

• Contact details

• If invited, must be available for an interview on 14 November

• Only short listed candidates will be contacted 

---

Lewensreg Woonstelle in Schanzenoord

Lewensreg beskikbaar in 'n 2 slaapkamer woonstel in die toringblok.  N$980 000 of naaste aanbod.

• Kontak Frans du Toit by 081 261 7405 of fdutoit321@gmail.com vir besonderhede 

Pionierspark gemeente bied huisvesting: veilig, gerieflik en bekostigbaar

• Studente/Jong werkendes wat permanente verblyf benodig

• Persone wat dag tot dag verblyf in Windhoek benodig

• Individuele kamers, 5 en-suite en 3 met privaat badkamers

• Oornagverblyf ook beskikbaar - gemeentelede (of vriende /familie) wat Windhoek moet besoek vir sake/mediese redes ens. is welkom om ons te kontak.  

Vir navrae, skakel met Cornel Corbett, Bedryfsbestuurder / Tel:  +264 61 241537 / Email:  cornelpionierspark@gmail.com

Giggel

G'n kommentaar... tekens van die tye....

---