Header

Jaargang 18 - Uitgawe 09/2021 - Donderdag  11 Maart 2021

ngkn@ngkn.com.na

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Covid en ons

• Uit die annale

• Uit ander oorde

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Opleidingsgeleentheid

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

---

‘n Diens om Dr Manus Olivier se lewe en bediening te vier vind plaas (DV) op Saterdag, 13 Maart 2021 om10:00 vanuit die NG Kerk, Swakopmund waar hy oor die dertig jaar gedien het as leraar.

As gevolg van die Covid-19 regulasies mag slegs 50 persone die diens bywoon. Die familie besluit dat dit ‘n private aangeleentheid sal wees. Daar sal kans gegee word na die diens vir sy gemeentelede en vriende om met die familie te simpatiseer by die kerk op die volgende tye: 11:00, 11:30 & 12:00.

Kanaal 7 gaan die diens regstreeks uitsaai op YouTube en Facebook.; die skakel is hieronder:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNQ2V5r4TK762t1SjyfDnDD5FnosOaqNrbl_5hRb-wIeVQ8w/viewform?usp=sf_link

HULDEBLYK AAN MANUS

Manus is op 23 April 1988 as jong proponent in die NG Kerk Swakopmund-gemeente bevestig. Tot en met sy afsterwe op Sondag 7 Maart 2021 sou dit sy kerklike tuiste wees waar hy as herder en leraar menige lidmaat in aanraking gebring het met God se liefde.

Hy was ‘n besondere mens met unieke gawes. Hy het ‘n passie gehad vir mense in nood en sou met menige boemelaar deur die jare ‘n baie geduldige pad stap. So ook het hy moeite gedoen om nog nie-gelowiges te bevriend, te ondersteun en te bedien met die liefde van Jesus.

Manus was lief vir mense en het ‘n besondere vermoë gehad om hulle te bevriend. Daarom is hy, sowel as gevolg van gemeenskapsprojekte waarby hy betrokke was, in die gemeenskap van Swakopmund wel bekend en gewaardeerd.

Vir Manus was gemeente wees om in die wêreld te wees, om uit die spreekwoordelike kerkgebou uit te tree ten einde mense daarbuite met die evangelie te bereik. Daarom was hy deur die jare met oorgawe na buite gerig in sy betrokkenheid by mense en projekte in die gemeenskap. Strukture en reëls was vir hom ‘n frustrasie, want dit het hom te veel gerem omdat hy ‘n doener was, iemand wat uiting wou gee aan dit wat hy glo die Here hom gewys het om te doen.

Deur sy skryftalent het hy die laaste jare menige persoon saamgeneem op sy kanker reis en lewenswysheid en hulle bemoedig en geraak deur sy fyn waarneming van mense en dinge en raak beskrywings daarvan.

Die lewe was vir hom ‘n gawe van die Here wat geleef moes word. Dit het hy met oorgawe gedoen met ‘n motorfiets, toe hy nog kon, of sy geliefde 4X4 Duster waarmee hy so kon spog die laaste paar maande. Selfs die kanker, wat hom sedert 2011 geteister het, kon sy passie om voluit te leef nie demp nie. Helaas moes hy egter hiervoor swig.

Manus was ontsettend lief vir en geheg aan sy gesin: sy Moeksie, soos hy sy vrou Teresa genoem het, twee dogters, skoonseun en kleinseun asook sy twee aangenome dogters.

Ons harte en gebede gaan uit na hulle. Mag God se troos en liefde hulle in hierdie tyd oorspoel.

Ons dank God die Vader vir Manus Olivier as mens asook vir die lig van Christus wat hy laat skyn het in hierdie wêreld. (Christo van den Heever - sy medeleraar vir byna 30 jaar)

---

DEGNOS NUUS

Foto: die groepie wat teenwoordig was het van Luhebu, Mangetti Duin, Aasvoëlnes, Mkata, Omataku en Kanovlei gekom waar hulle woon en werk. 

Jeugleiers Opgelei

Verlede week se opleiding van 20 Jeug werkers het baie goed afgeloop. Child Evangelism Fellowship het die opleiding waargeneem. Hierdie dissipels gaan terug na hulle onderskeie bedieningspunte waar hulle reeds aan die arbei is. Nou – met meer toerusting - en met die hulp van die Here hoop ons dat die jeug in Boesmanland bedien tot eer van ons Here. Bid asseblief vir hierdie kosbare werk in die koninkryk.

Hulle is vuur en vlam na die opleiding, maar ons almal weet hoe vinnig die sorge van die lewe die mens kan verstrengel en daarom vra ons dat u vir hierdie werk sal intree by ons Hemelse Vader.

Tsumkwe buitewyke besoek

Tydens die afgelope week was daar tyd vir Degnos se leierskap om saam met Ds. Gerrie Cwi (Tsumkwe standplaasleraar) by drie van sy bedieningspunte 'n draai te maak. Besoek is gebring by Ben se kamp, Paradys en Nǂanimhi waar telkens geleentheid was vir Woord bediening. Die besoekers het onder die indruk gekom van die uitdagings om die afgeleë plekke te bereik en te bedien – en besef hoe brood nodig die verkondiging van die Goeie Nuus is in hierdie afgeleë wêreld is.

Gewoonlik moet Gerrie die afstande te voet of met 'n donkiekar aflê, wat enorm baie tyd in beslag neem. Die keer kon ons hom aanry.

Finansiële steun vir Degnos word gebruik om die werk te ondersteun.

Bank besonderhede: DEGNOS, First National Bank -  Grootfontein Rek. nr 553 24 111 992  Tak Kode 280 173

Andries gousandries74@gamail.com of ngtsumkwe@iway.na

---

Dis gaan die eerste keer wees dat ons in Namibië Kinderbybels het in Oshikwanyama, Oshindonga, Herero en Khoekhoegowab (ook Engels).

Die Kinderbybel bevat 101 Bybelstories wat elke kind moet weet.

Nie net in skriftelike formaat nie, maar ook in oudio formaat op son-aangedrewe spelers.

Ons openingsaanbod is N$200 vir ‘n Kinderbybel (nét tussen 26 Maart en 16 April); en ons stel dit op die 26ste en 27ste Maart in Swakopmund en Walvisbaai bekend.

• Op die 26ste in Swakopmund: Woermann Brock Supermarket Main EN Food Lover’s Market Shopping Centre.

• Vanaf die 27ste aan die Kinderbybels ook beskikbaar wees by Cornerstone Walvisbaai en Buchhandlung Swakopmund.

• En natuurlik by ons Bybelwinkels.

Mense kan ook deelneem aan ons BORG 'N KINDERBYBEL VIR 'n MINDERBEVOORREGTE KIND projek en N$200 by te dra om ‘n Kinderbybel in die hand te sit van ‘n minder-bevoorregte kind.

Mense kan inskryf om te hardloop vir 101 Bybelstories!

Op die 10de April.

‘n Span van 3 wat saam deelneem maak dit moontlik om ‘n son-aangedrewe speler in die hande te sit van ‘n minder-bevoorregte kind wat nie kan lees/ skryf nie.

Hier is die elektroniese skakel na die inskrywingsvorm:

https://drive.google.com/file/d/1hgbuhgr5Vg5heInF9izh6JFZaBeOsl0C/view?usp=sharing

---

COVID-19 en ons

NETNUUS

Afrika infeksies

Die getal bevestigde Covi-19 gevalle in Afrika was gister 3,982,844 volgenns die Afrika sentrums vir siektebeheer en voorkoming (CDC).

Die dodetal het op 106,402 gestaan terwyl 3,564,351 pasiënte reeds herstel het. 

Uit die annale

Ring van Windhoek in die Suidwes-Sinode kom 64 jaar gelede eerste keer bymekaar

Op 11 Maart 1957 word die “Hoogeerwaarde Ring van Windhoek” geskonstitueer deur die “Hoogeerwaarde Sinode”. Ter vergadering verskyn “...die afgevaardigdes na die HE Sinode van die gemeentes Windhoek, Gobabis, Okahandja, Usakos, Walvisbaai en Windhoek-Wes, aangesien hierdie gemeentes deur die HE Sinode saamgestel is tot die Ring van Windhoek van die NG Kerk in SWA.”

Ds JT Potgieter (Okahandja) word die eerste voorsitter van die nuwe ring, met ds LM Steenkamp (Windhoek-Wes) die skriba. 

Clem Marais (Argivaris)

Uit ander Oorde

Dolering, sterkes en swakkes

– Jaco Thom

Die besluit van die Algemene Sinode oor selfdegeslagverhou­dings begin met ’n erkenning dat daar ’n vasgelooptheid oor die kwessie is. Die menings gaan só ver uiteen dat dit nie vir my lyk of daar ’n besluit kan kom wat almal tevrede sal stel nie. Aan die een kant is daar mense wat wil staan by die Skrifgedeeltes waaruit dit duidelik lyk dat selfdegeslagverhou­dings en -verbintenisse son­de is. Aan die ander kant is daar mense wat, in die lig van die liefdesgebod en met inagneming van die insigte van sosiale wetenskappe, sê dat selfdegeslagverhoudings geregverdig moet word en dat die kerk ruimte daarvoor moet maak.

Dit is sleg dat ondersteuners van die verskillende standpunte in kampe gegooi word en name genoem word, en dat die hele situasie ontaard in ’n “ons” en “hulle”, met oor en weer beskuldi­gings van verkramptheid en vrysinnigheid en nog erger. Ek merk selfs ’n veg­lustigheid by mense, en dit ontstel my diep. Dit lyk nie vir my na ’n toedrag van sake wat hoopvol is of enigsins Christelik nie. Daar is gewoon geen middelgrond nie. Jy is óf aan my kant, óf aan die ander kant en dus teen my.

Lees verder: https://www.ngkerkvrystaat.co.za/blog/afr/dolering-sterkes-en-swakkes.php

UIT: VryPos - Nuusbrief van die Vrystaat Sinode

KAIROS NETWERK IN GESPREK MET DIE AS MODERAMEN

Die Algemene Sinode Moderamen wil ruimtes skep vir verskillende standpunte – soos die van die Moreletta Kairos Netwerk

Tydens 'n virtuele vergadering van die ASM (Algemene Sinodale Moderamen) op 3 Maart 2020 is verslag gedoen oor gesprekke met die Moreleta Kairos Netwerk, wat deesdae net as die Kairos Netwerk (KN) bekendstaan.

Die KN is bekend vir sy kritiek op die Skrifbeskouing- en hantering agter besluite van die Algemene Sinode, op teologiese opleiding in die kerk, en op die Algemene Sinode se 2019-besluit oor selfdegeslagverhoudinge. Daar is ook kritiek op kerkordelike prosesse. Die KN is ook die stukrag agter die beweging onder gemeentes om te doleer (treur).

Tydens 'n gesprek tussen verteenwoordigers van die ASM en die KN op 22-23 Februarie 2021 het die KN gevra vir 'n spoedige buitengewone vergadering van die Algemene Sinode om die 2019-besluit oor selfdegeslagverhoudinge te hersien. Die KN meen duisende lidmate sal die kerk verlaat indien dit nie gebeur nie. "Daar word ook reeds gesprekke gevoer tussen dolerende gemeentes met die oog op afskeiding", sê KN volgens die verslag wat by die ASM gedien het.

Tydens die ASM-vergadering is geen steun vir 'n buitengewone sinode uitgespreek nie. Dit word nie as 'n oplossing vir die impasse gesien nie. Die versoek is gevolglik afgewys.

Uit die gesprek het begrip geblyk dat groepe lidmate en gemeentes ervaar dat hul standpunte in die kerk gemarginaliseer word. Daar is nie institusionele ruimte wat hul standpunte verteenwoordig nie. Tydens die gesprek het dr Frederick Marais, voorsitter van die Algemene Kuratorium (die liggaam wat toesig oor teologiese opleiding hou), gesê die kerk is in 'n nuwe seisoen waar diverse standpunte beide institusioneel geakkommodeer en gelegitimeer moet word. Wanneer ons met kerkmense wat verskil praat, moet hulle ervaar daar is ruimte wat hul standpunte legitimeer, het Frederick gesê.

Die voorsitter, ds Nelis Janse van Rensburg, het beklemtoon dat die netwerk groot steun onder talle NG lidmate geniet. Daarom moet die KN ernstig geneem en na geluister word, het hy gesê.

Hierdie aanvoeling is een van die redes waarom die ASM die moontlikheid ondersoek om "nuwe netwerke van gedeelde oortuigings binne die raamwerk van die kerk se belydenis en orde" te skep. Daar is besluit om die Algemene Taakspan Regte te versoek om spoedeisend aandag te gee aan voorstelle om die kerkorde te wysig, en om die KN by gesprekke hieroor te betrek.

Daar is ook besluit dat die Algemene Kuratorium "versoek word om enige belangstellende belangegroep, insluitende die Kairos Netwerk, te betrek by die verdere besinning oor teologiese opleiding en gesprekke oor prosesse om die beste opleidingsuitkomste te behaal."

UIT: Gresnpos - Nuusbrief van die Oos Kaap Sinode

Familie Nuus

Lief en leed

• Teresa Olivier en haar kinders by die heengaan van Manus. Ons dink aan hulle in hul leed en dra hulle in ons gebede.

• Mariaan Maritz is op pad na die 10 maande kerf op haar herstelpad nadat sy verlede jaar by die dood omgedraai het met ‘n sinus infeksie wat deurgebreek het na haar brein. Sy is stadig maar seker besig om vordering te maak.

• Morné le Roux (Emeritus, Leonard gemeente), hy het Fase 4 longkanker met gewasse wat aan beide lobbe groei. Hy het met bestraling terapie begin het van 14 dae.

• Dit gaan weer minder goed met Lukas Coetzer (Emeritus van Outjo) nadat sy kanker weer opgevlam het. Hy het op 22 Februarie chemo terapie gekry en sal DV weer op 15 Maart weer ‘n behandeling kry. Hy moet elke 3 weke ingrypende chemo terapie kry.

Ons dink aan hulle in ons gebede 

Hulle verjaar 

• Aldo Liebenberg, Karasburg  14/03 085-641-6581  aldolieb@gmail.com

• Christo van Heerden Aroab Brugleraar 17/03 081-299-0478 christohendrik5@gmail.com

• Ons Feldmuise sê Baie geluk!

Opleidingsgeleenthede

Churches, Channels of Hope Facilitator Training

Stillebosch Retreat, Anathoth Farm, Stellenbosch

Datums:  29-31 Maart EN 3-5 Mei 2021

30 VBO Punte vir NGK predikante.

Doel

Om geestelike leiers toe te rus met die toepaslike houdings, kennis en vaardighede om kanale van hoop te word en om gemeenskappe te begelei tov HIV/Vigs.

Die kursus Kerke, Kanale van Hoop program bied ook gereedskap aan wat gemeentes en gemeenskappe help om te reageer op die nood wat HIV en Vigs meebring.

Lees meer en Skryf in

Vind hierby aangeheg agtergrond tot en die aansoekvorm vir die Kerke, Kanale van Hoop Fasiliteerdersopleiding wat einde Maart afskop by Anathoth.

•  Dit is ‘n gesamentlilke inisiatief tussen Diaconia (Vigstaakspan) en CABSA.

• Laai die dokument hier af

• Hugenote Kollege (VBO Forum):

Uitvoerende kortkursusse van die Skool vir Sosiale Innovasie

• Mentoring en Afrigting, Persoonlike Meesterskap en Emosionele Intelligensie vir Sosiale Besigheid

Datum: 19 Mei

Inligting/inskrywing is aanlyn beskikbaar: Kliek hier

---

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met dr Wynand Fourie onder die Kameelboom oordie teks wat vir 21 Maart uitgesit is: Johannes 12:20-22. Luister eerskomende Sondag 14 Maart om 12:00 (of Dinsdag 16/03 om 09:30) op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303; OF op Potgooi 

https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7

Publikasies

Vier gereformeerde kerke in Suider-Afrika (1990-2020)

Die publikasie “Vier gereformeerde kerke in Suider-Afrika (1990-2020)” is nou by CLF beskikbaar.
Die gratis elektroniese ‘praktiese werkboek’, soos in Januarie aan julle gekommunikeer, het voortgespruit uit navorsing deur ’n studiegroep van Suid-Afrikaanse kerkhistorici uit die vier grootste gereformeerde kerke in Suid-Afrika asook ander kerklike verteenwoordigers, waarvan hierdie publikasie ’n groot deel uitmaak.
Die elektroniese “praktiese werkboek” word gratis beskikbaar gestel en kan afgelaai word by https://clf.co.za/resource-toolkit/
Hiermee ’n kort beskrywing van die boek, Vier gereformeerde kerke in Suid-Afrika (1990–2020), Platform op pad na die toekoms: die onlangse verlede en die nabye toekoms van vier Afrikaanse gereformeerde kerke in Suid-Afrika.
Vir die eerste keer voldoen hierdie publikasie aan die behoefte om ’n baie meer omvattende en nuwe historiese beoordeling van kontemporêre Afrikaanssprekendes en hul kerke in Suid-Afrika te gee.
Die vier hoofstroom Afrikaanse gereformeerde kerke in Suid-Afrika die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NGK), die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika (VGKSA), die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) en die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika (NHKA). Tot dusver het hoofsaaklik individuele kerkgeskiedenisse van die verskillende kerke in die bogenoemde groepering die lig gesien.
In hierdie geval is die fokus egter nie op die hele geskiedenis vanaf die voortye af nie, maar meer bepaald die onlangse periode sedert 1990. Hierdie publikasie handel dus slegs oor die meer onlangse kerkgeskiedenis en daarnaas ’n blik op die toekoms. Dit kan as standaardwerk en verwysingsbron sowel plaaslik as internasionaal in hierdie veld gebruik word. Dit kan ook deur verskillende kerke, dosente en studente vir verdere studie en navorsing aangewend kan word.
Wat hier aangebied word, is oorsigartikels wat ’n histories-teologiese interpretasie en kritiese analise van, asook refleksie oor ontwikkelinge binne hierdie kerke en wel binne die betrokke tydsgewrig en te midde van die sosio-politieke en ekonomiese konteks van Suid-Afrika in hierdie oorgangsjare bevat.

---

KERKBODE

Rus in die ritmes van Lydenstyd

Dit is Lydenstyd 2021 en, nog meer so as in ander jare, gaan vele mense nie kerk toe nie. Lees meer

 

Reus in Johannese geskrifte laat die lewe

Prof Jan A du Rand laat op 9 Maart 2021 die lewe op 75 jaar en ses maande. Sy nalatenskap – baie daarvan in Afrikaans –  in Nuwe Testamentiese navorsing was ‘n geweldige bydrae aan die kerk.

Die grootste bydrae was waarskynlik die studie van die boek Openbaring, wat op twee groot publikasies uitloop: Die Einde (2013) en Die A – Z van Openbaring (2007). Maar ook oor die ander geskrifte van die apostel Johannes lewer hy ‘n kosbare bydrae.

Die Johannese studie het by hom nie net akademiese en populêr-akademiese publikasies opgelewer nie, maar – só getuig hy self – dit het tot 'n verdiepte en besondere spiritualiteit gelei. Die Johannese maatstaf is om 'soos Jesus' lief te hê, volgens Johannes 13:34: 'Ek gee julle 'n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê.'

In die uitgawe van In die Skriflig/In Luce Verbi vol.49 n.2 Pretoria  2015 wat aan Jan A. du Rand opgedra met die herdenking van sy sewentigste verjaarsdag, skryf sy jare lange vriend en mede Nuwe Testamentikus Prof Fika van Rensburg so:

Hy is as Nuwe-Testamentikus, skrywer, Bybelvertaler en teoloog bekend. Ek ken Du Rand vir ongeveer 44 jaar, aanvanklik deur die Nuwe-Testamentiese Werkgemeenskap van SA (NTWSA) en daarna ook deur sy publikasies, kollegaskap en gesamentlike projekte. Hy is as 'n kenner van die Johannese geskrifte bekend. Sy akademiese integriteit, ondersoekende gees en uitgesproke bybelse vertrekpunte tipeer hom. Hy is ook 'n baie humoristiese persoon.

Ek het Jan du Rand as Teologie-akademikus leer ken wat vanuit die Bybelteks handel om die groter tersaaklike teologiese kontoere te beklemtoon. Sy akademiese bydraes vind neerslag in 27 boeke (as alleen outeur), 236 navorsing artikels, as begeleier van 78 toegekende magistergrade en 36 doktorsgrade. Du Rand is die tipiese ewige student, steeds soekend na meer diepgang en kennis.

Terug by sy skryfwerk sê Van Rensburg: Wanneer Du Rand gevra word watter van die 27 boeke wat hy geskryf het, uitstaan, huiwer hy nie om veral twee te noem nie. Dit is nie omdat albei die Andrew Murray-prys vir Christelike en teologiese literatuur ontvang het nie (onderskeidelik in 2008 en 2014), maar omdat dit dekades se navorsing verstaansmatig aanbied. In Die A-Z van Openbaring (2007b) bied hy die eksegese en teologie van Openbaring aan, terwyl die eskatologie as omvattender teologiese dissipline in Die Einde (2013b) aan die orde kom.

Lees Gerdrie van der Merwe se In Memoriam oor Prof Durand hier -  

https://kerkbode.christians.co.za/2021/03/10/jan-du-rand-skerp-teoloog-en-skrywer-van-meer-as-30-boeke-sterf-aan-covid-19/

VOORBIDDING

Pakistan

Gelowiges wat vanaf Islam bekeer, staar die hoogste vlakke van vervolging in die gesig en in hierdie sterk Islamitiese land word alle Christene as tweedeklasburgers geag. Hulle word werke gegee wat as laag, vuil en oneerbaar gesien word, en hulle kan slagoffers van dwangarbeid word.
Christenmeisies is in gevaar van ontvoering en verkragting. Hulle word dikwels in huwelike met hulle aanvallers gedwing en geforseer om na Islam om te skakel.

Pakistan se berugte Godslasteringswette word gebruik om Christene te teiken en Islamitiese ekstremistiese groepe “verdedig” hierdie wette ten sterkste, wat aanvalle en moorde insluit op dié wat geglo word dit oortree.

Christelike kerke bestaan wel, maar dié wat aktief is met uitreike staar erge vervolging van die samelewing in die gesig.
Sluit by ons aan in gebed vir ons broers en susters in Pakistan deur jou gebedskyfie hieronder af te laai.

Ontmoet vir Sabqat* 

“Ons bestaan as Christene in Pakistan het eindelose dae van oorlewing geraak. Die Moslems tree elke dag op soos ’n kraan wat drup. Hulle drup van vyandigheid teenoor ons en soos hulle drup, word ons afgetakel. Ons voel asof ons lewens gedeeltelik vernietig is en ons waardigheid vir die honde in die veld gegooi is. Ek sien hoe vreesbevange my gemeentes is vir aanklagte van Godslastering. Ek sien hoe die meisies in hul huise wegkruip. Hulle is nie in staat om normaal te leef nie.”

 – Pastoor Sabqat* vergelyk die vervolging in Pakistan met ’n lekkende kraan. * Naam twv sekurteitsredes verander

Bid vir Pakistan

• Bid vir waagmoed vir Christene in Pakistan om oor hul geloof te praat, ten spyte van hul vrese dat hul woorde teen hulle gebruik kan word. Bid vir wysheid vir hulle, en dat God aan hulle die regte woorde sal gee om te sê.

• Bid vir beskerming van Pakistanse kerke, veral oor vakansies soos Kersfees en Paasfees wanneer terroriste-aanvalle in die verlede gebeur het.

• Bid vir beskerming vir jong Christenvroue en -meisies. Bid dat die wat reeds ontvoer is en geforseer is om om te skakel en te trou, deur God vertroos en versterk sal word. Bid dat hulle Sy liefde sal ken, selfs in hulle aaklige omstandighede.

Vakatures en Ander Advertensies

VAKATURES

Vakature in die Gereformeerde kerk

 Die Gereformeerde Kerk Walvisbaai/Swakopmund

Vakante Standplaas te Walvisbaai: PREDIKANT

 Kandidate wat aan die volgende vereistes voldoen is welkom om vir die pos aansoek te doen.

• M.Div. of M.Th. graad wat voldoen aan die vereistes soos voorgeskryf deur die Kuratorium vir Teologiese Opleiding van die Gereformeerde Kerke van Suider-Afrika.

• ’n Geordende predikant van die Gereformeerde Kerke van Suider-Afrika.

• Ten minste vyf jaar ervaring het as predikant in ’n Gereformeerde Kerk.

Aansoek Sluitings Datum: 26 Maart 2021

Geen laat aansoeke sal oorweeg word nie. Net suksesvolle kandidate sal gekontak word. Rig aansoek met bewys van toepaslike kwalifikasies en u CV aan: Die Skriba – Gereformeerde Kerk Walvisbaai/Swakopmund Posbus 776, Walvisbaai of dorobdoppers@gmail.com

Aftree verblyf by Schanzen Oord - lewensreg 

Lewensreg te koop op 1 slaapkamer woonstel op 3de vloer in toringblok @ N$700 000 of naaste aanbod. 

Lewensreg te koop op 1 slaapkamer woonstel op grondvlak, gelyk area, te Schanzen – Oord teen N$800 000 of naaste aanbod. 

Kontak Frans du Toit, sel 081 261 7405 vir navrae.

Giggel

Feldmuis sê: 'n Ander manier van met die handskoen trou! 

---