Header

Jaargang 18 - Uitgawe 12/2021 - Donderdag  08 April 2021

ngkn@ngkn.com.na

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Covid en ons

• Uit die annale

• Uit ander oorde

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Opleidingsgeleentheid

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

COVID pootjie die sinodevergadering

Covid het die sinodale kantoor bykans lamgelê. Met die oorlye van die administratiewe dame en die Algemene Sekretaris wat steeds sukkel met die nadraai van Covid is die werksaamhede geweldig ontwrig.

Die resultaat is dat die moderamen besluit het dat die sinode eerder uitgestel moet word na Augustus – in die hoop dat dinge normaliseer wat betref die administrasie.

Die datums is nou Woensdgg 25 Augustus konstituering en opening 19:00 tot Saterdag 28 Augustus middagete.

Ons is bewus dat dit vir sommiges sake deurmekaar krap, maar onder die omstandighede was daar geen alternatief nie.

VERSKIL

Johannes Maritz wat as Assessor leiding neem met die inkleding en beplanning, het aan Feldmuis gesê dat dinge effens anders aangepak word met die sinode.

Daar gaan in oploop na die sinode toe, ‘n klompie Video vergaderings plaasvind oor verskillende sake waaraan gemeentes en gemeente leiers sal kan deelneem. Die gedagte is dat dit sake reeds in die proses beter sal voorberei vir die uiteindelike vergadering aangesien die insette dan reeds opgeneem kan word in die Agenda.

HOE SAL DIT WERK

Al die detail is nog nie uitgewerk nie, maar die taakspan moedig lidmate, gemeente leiers en predikante aan om deel te neem hieraan.

Die gedagte is dat ‘n Bekendmaking oor so geleentheid uitgestuur sal word na gemeentes en predikante van elke geleentheid. Die wat wil deelneem, kan dan die belangstelling elektronies aandui waarna ‘n uitnodiging na die geleentheid wat ook die skakel is om elektronies deel te neem terug gestuur sal word. Die skakel sal toegang verleen tot die betrokke vergadering.

---

Vroeë vrug volg in San gemeentes na jeugwerkersopleiding

Vroeg in Maart 2020 het Degnos in samewerking met Child Evangelism Fellowship ‘n twee dag kursus aangebied vir Jeugwerkers in die wyke van die NG Gemeentes Luhebu Noord en Tsumkwe.

Altesaam 21 jeugwerkers het aangemeld vir die opleiding en na afloop van die kursus was almal behoorlik vuur en vlam.

Die hoeveelheid mans wat gerapporteer het vir opleiding was baie opvallend, volgens Mej. Trudie van Niekerk van CEF, was dit die eerste keer vir haar waar die mans wat betrokke wil wees by die jeug meer is as die vrouens. ‘n Groot groep was kerkraadslede van die onderskeie Boesman gemeentes. Selfs een predikant, Ds. N!aci Komtsa van Aasvoëlnes het aangemeld vir die opleiding.

Soos gewoonlik was die logistiek om die jeug werkers bymekaar te maak ’n tydrowende taak met ’n totaal van 1300 km vir die week wat in Boesmanland gery is.

Baie goeie terugvoer word uit die veld ontvang. Vanuit Mkata hoor ons van gereelde samekomste van tot soveel as 70 kinders op ‘n slag en van jeugwerkers wat te voetslaan na die nedersettings rondom hulle. Selfs so ver as na die Habitat by Saagmeule word gestap, ’n retoer roete van om en by 70 km.

Ds. Petrus Kaimbi rapporteer dat sy erediens bywoning op Mkata skielik toegeneem het nadat die jeugwerkers begin werk het in die omliggende omgewing.

Vanuit Kano vlei rapporteer die jeugwerker Mnr. Visser, dat hy tot soveel as 50 kinders op ’n slag betrokke het by sy kinder evangelisasie veldtogte.

Op Luhebu en Omatako is die terugvoer dat die kinders gereeld bymekaarkom vir die evangelisasie lesse.

Ds. N!aci van Aasvoëlnes raporteer dat hy en sy medewerker, Mnr. Jossie Tsaan nou beurte maak om die grootmense en die kinders te katkiseer met die materiaal wat hulle by die opleiding ontvang het.

Finansiële steun vir Degnos word gebruik om die werk te ondersteun.

Bank besonderhede: DEGNOS, First National Bank -  Grootfontein Rek. nr 553 24 111 992; Tak Kode 280 173

Kontak Andries Gous by gousandries74@gamail.com of ngtsumkwe@iway.na

---

Dis gaan die eerste keer wees dat ons in Namibië Kinderbybels het in Oshikwanyama, Oshindonga, Herero en Khoekhoegowab (ook Engels).

Die Kinderbybel bevat 101 Bybelstories wat elke kind moet weet.

Nie net in skriftelike formaat nie, maar ook in oudio formaat op son-aangedrewe spelers.

Ons openingsaanbod is N$200 vir ‘n Kinderbybel (nét tussen 26 Maart en 16 April); en ons stel dit op die 26ste en 27ste Maart in Swakopmund en Walvisbaai bekend.

• Vanaf die 27ste aan sal die Kinderbybels ook beskikbaar wees by Cornerstone Walvisbaai en Buchhandlung Swakopmund.

• En natuurlik by ons Bybelwinkels.

Mense kan ook deelneem aan ons BORG 'N KINDERBYBEL VIR 'n MINDERBEVOORREGTE KIND projek en N$200 by te dra om ‘n Kinderbybel in die hand te sit van ‘n minder-bevoorregte kind.

COVID-19 en ons

FOTO: Ds Zack Pienaar met sy wit oorpak

COVID belemmer die rouproses

Die een ding wat duidelik geword het, is dat die normale rou prosesse wat kulture en mense groepe ontwikkel het om die dood van ‘n geliefde te verwerk, deur Covid maatreëls in die wiele gery word.

In Namibië neem die staat vir alle praktiese doeleindes die proses oor.

Hulle is baie streng dat die liggaam net deur ‘n geregistreerde geakkrediteerde lykbesorger hanteer mag word. Dit beteken die familie sien nie die oorledene nie – en mag ook nie.

Slegs tien persone mag by die graf wees en die diens word by die graf afgehandel.

Ds Zack Pienaar wat vir NGKN personeellid Francis Cloete begrawe het vertel dat dit aardig was om so begrafnis te hou. Net ‘n handjievol familie en vreemdes staan daar.

Hy was met ampsdrag en al in ‘n wit HazMat pak geklee vir die proses.

Hy vertel dat ander belangstellendes maar aan die ander kant van die heining gestaan het vir die finale afskeid.

Verskeie mense sukkel om afsluiting te kry agv die situasie en mense rondom – vriende veral – moet uitkyk vir tekens dat iemand wat agtergelaat is sukkel daarmee en hulp of berading vir so persoon kry.

Uit die annale

 Clem Marais (Argivaris)

Uit ander Oorde

Familie Nuus

Lief en leed

Ons dink aan hulle:

• Teresa Olivier en haar kinders na die heengaan van Manus. Ons dink aan hulle in hul leed en dra hulle in ons gebede.

• Mornay le Roux (Emeritus, Leonard gemeente), het Fase 4 longkanker met gewasse wat aan beide lobbe groei. Hy het oor die naweek ;n terugslag gehad en is in Medi Clinic op Hermanus opgeneem. Hy is Dinsdag oorgeplaas na die Spesiale Sorgeenheid. Ons dink aan hom, eggenote Helene en hulle drie kinders.

• Lukas Coetzer (Emeritus van Outjo gemeente) se kanker het weer opgevlam. Hy het die week weer aangemeld vir ‘n chemo terapie sessie

• Ons dink aan ds Thijs van der Merwe wat aansterk nadat Covid-19 'n nare nadraai gemaak het wat sy longe affekteer en algemene welstand.

Ons dink aan hulle in ons gebede 

Hulle verjaar 

• Dirk Coetzee, Oewer 13/04  081 816 6146 nogemeente@gmail.com

Ons Feldmuise sê Baie geluk!

BEROEPENUUS

WINDHOEK het 'n Bevestiging en Afskeid in een

Die naweek het Windhoek gemeente ‘n unieke diens: Daar word afskeid geneem van dr Dirk Louw na 31 jaar in die gemeente en ds Dries Burger word verwelkom as nuwe leraar. 09h00 Sondag 11 April.

Dr. Louw het ‘n jaar op kontrak aangebly na sy aftrede, om ‘n oorgang te bewerkstellig. Dit was nadat Fresh Namibia, wat sou oorneem per onderlinge ooreenkoms, net voor dit ten volle operasioneel sou raak die kerkraad genader en gevra om uit die ooreenkoms verskoon te word.

Ons Feldmuise sê: Dirk, geniet jou kierieverlof! Dries sterkte in die nuwe arbeidsveld!

Opleidingsgeleenthede

Werkswinkel: Opleiding van Begeleiers van ’n Bedieningsdiagnose in Gemeentes

Excelsus gaan in die volgende jaar ’n reeks werkswinkels op verskillende plekke aanbied waar predikante en ander gemeenteleiers opgelei word as begeleiers van ’n Bedieningsdiagnose in gemeentes.
Die werkswinkel berus op die werkboek “Bediening in en van Missionale Gemeentes” wat in 2016 deur Malan Nel en Kennon L Callahan gepubliseer is.
Prof. Malan Nel wat die aanbieder van die werkswinkel is, gee die volgende agtergrond:

Sedert 1991 was dit my voorreg om by ongeveer 150 gemeentes in verskillende denominasies, maar hoofsaaklik in die NG Kerk, prosesse in die ontwikkeling of opbou van missionale gemeentes te fasiliteer. Deel van hierdie fasilitering was groep- dinamiese diagnoses van bedieninge en funksionering in hierdie gemeentes.
Ek is op n stadium in my lewe en bediening dat ek graag plaaslike pastors wil oplei om sodanige diagnoses te begelei.
My oortuiging is dat gemeentes wat trots is op hulle geskenkte identiteit in Christus byna logies begin vra: hoe gaan dit met ons? Die bedieningsanalise en diagnose waarmee ek werk, help gemeentes om te soek na die sterkpunte in hulle bedieninge.
Die nuwe werkboek (Nel en Callahan 2016) is gebou op ’n teologies gemotiveerde nadenke oor wie ons is en wat ons doen. Daar is by my ’n besliste keuse teen ’n bestuur-wetenskaplike, leier gedomineerde, verskraling van die gemeente tot ’n organisasie wat met beplanning ‘reg gemaak’ kan word.
Dit gesê: hoe beter ons ons God gegewe identiteit besef, hoe meer noukeurig onderskei ons waar ons is, hoe dit gaan en soek ons saam waarheen ons op pad is. Dit is nie ’n leier-gedomineerde evaluering van gemeentes is nie, maar ’n diagnose deur die gemeente self, ’n gemeente wat weet dat die bediening hulle s’n is. Die verwagting is dat minstens 20% van die gemiddelde erediensbywoning aan die diagnose deelneem.

Jy word hiermee uitgenooi na ‘n volgende werkswinkel vir die opleiding om as fasiliteerder self sodanige diagnoses te begelei.
Datum: 13 - 14 April 2021. Dag 1 09:30 – 17:00; Dag 2 08:30 – 12:30
Plek: Gemeente Sentrum, NG Gemeente Stellastraat
Koste: R 390-00 wat die volgende insluit:
· Werkboek: Bediening in en van Missionale Gemeentes. Gemeente Diagnose (word by die werkswinkel beskikbaar gestel).
· Drie verversings en ete
Inskrywing geskied deur middel van Google Forms: https://forms.gle/ZAN2J7ioymLjv59o9Aanbieder: Malan Nel
VBO-punte: 10
Bankbesonderhede: Teologiese Studente en ander Opleidingsfonds, ABSA, Rek: 1420830463, Tak: 632005, Tipe: Tjek, Verw: VBOnaam en van
Sluitingsdatum: 8 April 2021
(Rika van Rensburg – Sekretaresse: Excelsus)

Dink nuut oor jou bediening (Sertifikaatkursus in Bedieningsvernuwing)

Jy word uitgenooi na die volgende module in hierdie kursus gerig op predikante in die middelfase van hulle bediening:
“Wie is God?”
12-14 April 2021
Die Godsvraag is een van universele kwessies wat mense van alle tye besig hou.
In ons tyd met sy sterk beklemtoning van wetenskaplike rasionaliteit word hierdie vraag met nuwe dringendheid gestel. In hierdie module word die Christelike Godsbeskouing en die implikasies daarvan vir ons lewe en bediening onder oë geneem.
Plek: Aanlyn per Zoom
Tye: 12/4 (9:00 – 16:00), 13/4 (9:00 – 16:00), 14/4 (9:00 – 13:00)
Koste: R95
VBO: 30 punte
Sluitingsdatum: 8 April 2021
Inskrywing: https://forms.gle/4HTkhFWbgGeJ3Sjd8
(Inskrywings geskied deur middel van dié aanlynvorm)
Bankbesonderhede vir elektroniese betalings:
Bank: Absa  Naam van rekening: TSO
Rekeningnommer: 142 0830 463
Tak: Pretoria   Takkode: 632005
Verwysing: VBO naam en van
Bewys van betaling: excelsus@up.ac.za
Navrae: Rika by excelsus@up.ac.za

Churches, Channels of Hope Facilitator Training

Stillebosch Retreat, Anathoth Farm, Stellenbosch

Datums:  3-5 Mei 2021

30 VBO Punte vir NGK predikante.

Doel

Om geestelike leiers toe te rus met die toepaslike houdings, kennis en vaardighede om kanale van hoop te word en om gemeenskappe te begelei tov HIV/Vigs.

Die kursus Kerke, Kanale van Hoop program bied ook gereedskap aan wat gemeentes en gemeenskappe help om te reageer op die nood wat HIV en Vigs meebring.

Lees meer en Skryf in

Vind hierby aangeheg agtergrond tot en die aansoekvorm vir die Kerke, Kanale van Hoop Fasiliteerdersopleiding wat einde Maart afskop by Anathoth.

•  Dit is ‘n gesamentlilke inisiatief tussen Diaconia (Vigstaakspan) en CABSA.

• Laai die dokument hier af

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Clem Marais skuif die week weer onder die Kameelboom in om te kuier met dr De Wet Strauss (NETS prinsipaal en Academia leraar) en ds Marco Koch van Windhoek Eros oor die teks wat uitgesit is vir 17 April: Lukas 24:35 ev. Luister eerskomende Sondag 11 April om 12:00 (of Dinsdag 13/04 om 09:30) op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303; OF op Potgooi 

https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7

Ons vertrou die rekenaar probleem met ons Potgooi is uitgesorteer EN vra verskoning dat afgelope Dinsdag se uitsending 20 minute laat eers geloop het!

Publikasies

Britstown boer met Namibiese bande gesels 

Na Bybel-Media se besoek aan Britstown vroeg in 2020, het Kerkbode weer met een van die boere, Jasper Visser*, gesels om te hoor hoe dit nou by hom op die plaas Schilderspan gaan.

“Ons het in Januarie 40-50 mm reën oor ’n deel van die plaas gekry. Só dankbaar!” laat Visser via ’n WhatsApp-boodskap hoor. Hy ver­tel verder: “Op die oomblik gaan dit goed op die plaas in terme van weiding. Ons is dankbaar vir goeie reën wat in Januarie oor die helfte van die plaas geval het. Die weiding is daar regtig mooi. Verder is daar ’n kwart van die plaas wat redelike weiding het en op die laaste kwart is dit nog so swart­droog soos wat dit voorheen met julle besoek was. Maar tans stoei ons ook met ’n sprinkaanplaag van ’n ernstige skaal,” beskryf Visser die omstandighede op Schilders­pan. Die sprinkaanplaag is tans besig om verwoesting oor groot dele van die Noord-Kaap te saai, het Netwerk24 op 21 Februarie vanjaar berig.

Maar die sprinkaanplaag is tydelik en hanteerbaar, laat Visser vinnig hoor. “Jy weet dit gaan eindig op ’n tyd, maar met die droogte weet jy nie wanneer dit gaan eindig nie. Dit is nie so aanhoudend soos die droogte nie,” verduidelik hy.

FOTOS BO: Die voor-en-na-foto’s wys hoe Jasper Visser se plaas, Schilderspan, wat 60 km buite Britstown geleë is, tydens Bybel-Media se besoek in Maart 2020 tydens die ernstige droogte gelyk het teenoor hoe dele van die plaas vandag groener lyk na die onlangse reën in die gebied. Skermgreep: Robert Cable

Ná ’n jaar van knellende droogte en ’n bietjie verligting hier en daar hou Visser steeds vas aan Romeine 5:5 waar daar staan dat die hoop nie beskaam nie. “Die onlangse reën bring verligting, maar ek het gewonder hoekom die Here op sekere plekke dit laat reën en nie oral op die plaas nie. Maar toe ek en my vrou, Ideka, die 28ste Janua­rie Kaap toe gery het, het ek gesien die groen veld stop eintlik maar by Vosburg. Daar is een kolletjie weiding van 8 km tussen Carnavon en Williston, maar in die res van die gedeelte van Britstown tot by die Ceres-Karoo is daar geen weiding nie. Dit is swartdroog by daardie mense. En dit het my net laat besef om vir die Here net dankie te sê.

Dankie dat ons wél reën gehad het, al is dit nou nie op die hele plaas nie. Ten minste is daar verligting vir ons. Dís net genade, het Visser gesê.

*Jasper is getroud met Ideka, dogter van Landbou- en NGKN veteraan PZ van Vuuren en Sariëtte.

• CLF

Die 2021 Pinksterreeks is nou vanaf CLF se webtuiste aflaaibaar onder “Resources – Toolkit for ministry” - https://clf.co.za/resource-toolkit/

Pinkster 2021 Die Heilige Gees maak heel en nuut

 Die fokus van die 2021 Pinksterreeks is op die heling van ons gebroke werklikheid te midde van die Covid-19 pandemie en die baie ander uitdagings wat ons land tans in die gesig staar.  Daar is ‘n donkerte aan die tyd waarin ons leef, en ons smag na lig, na heling, na lewe.

Hierdie ontwrigtende tyd roep allerlei vrae en temas op: vrae oor God se teenwoordigheid/afwesigheid/versluiering in hierdie tyd; die mens se verlange na hoop/troos/betekenis; die heelmaak van verhoudinge; die heelmaak van die kerk, die heelmaak van die natuur; die heelmaak van waarheid; die heelmaak van gemeenskappe; die heelmaak van geloof, ens.

Hierdie heel- en nuut maak is veral die werk van die Heilige Gees, as derde Persoon in die Drie Eenheid. Verskillende fasette van die Gees se werksaamhede word hier belig.

Die reeks is vanjaar uitgewerk deur leraars van die NG Kerk, VGKSA en NGKA verbonde aan die Departemente “Praktiese en Missionale Teologie” en “Historiese en Konstruktiewe Teologie” van die Fakulteit Teologie en Religie aan die Universiteit van die Vrystaat. Ons is dankbaar vir hulle gewilligheid en kundige bydraes.

Die 10 temas van hierdie reeks is die volgende:

Hemelvaart en die aardse werk van die Gees (Die Gees van Christus) [Dr  Eugene Baron]

Hoekom is die Gees gestuur? (Identiteit en kernwerksaamheid van die Gees) [Dr Eugene Fortuin]

Die Gees help ons om te glo (open ons oë en harte – “unveiling” [Dr Andries Hoffman] 

Die Gees lei ons in die hele waarheid (kennis, onderskeiding) [Dr Lyzette Hoffman]

Die Gees vertroos en genees (individue en gemeenskappe) [Dr Juanita Meyer] 

Die Gees bou, bemagtig en lei die kerk [Prof Kobus Schoeman]

Die Gees herstel en herskep die natuur (ekologie) [Prof Jan-Albert van den Berg]

Die Gees help ons bid (aanbidding en voorbidding) [Dr Suzanne van der Merwe]

Die Gees skep gemeenskap met God en mekaar (eenheid, versoening) [Prof Pieter Verster]

Die Gees roep en stuur ons na die wêreld – met hoop [Dr Wessel Wessels]

• Die reeks word geborg, versorg en versprei deur die Christelike Lektuurfonds www.clf.co.za

VOORBIDDING

Nigerië

Streek: Afrika

Bevolking: 206 153 000

Christene: 95,358,000 (46,3%)

Meederheidsgeloof: Christenskap

Meer Christene word in Nigerië weens hul geloof vermoor as in enige ander land. Gewelddadige aanvalle deur Boko Haram, Hausa-Fulani Moslem-militante veewagters, ISWAP (ʼn geaffilieerde van ISIS) en ander Islamitiese ekstremiste groepe is algemeen in die noorde en middelste deel van die land, en word verder suid ook meer algemeen.

In hierdie aanvalle word Christene dikwels vermoor, of hulle eiendom en lewensbestaan vernietig. Mans en seuns is veral kwesbaar om vermoor te word. Die vroue en kinders wat agterbly, is baie kwesbaar en word dikwels ontvoer en verkrag deur hierdie militante groepe, en soms geforseer om met Moslems te trou. Oortreders word selde tot geregtigheid gebring.

Baie Christene wat uit hulle dorpies verdryf word en weggeneem word van hulle lewensbronne, word noodgedwonge interne ontwortelde persone (IDP’s), en woon dikwels in informele IDP-kampe. Gegewe die voortdurende besetting van hulle dorpe deur Fulani-militante, die gebrek aan behoorlike opvoeding vir hulle kinders en die hoë kwesbaarheid van IDP’s, hou hierdie gelowiges se lyding aan selfs ná die brutaliteit van die aanvanklike vervolging.

Christene vanuit ʼn Moslem agtergrond staar verwerping deur en druk van hul families in die gesig. Muhammadu Buhari se presidentskap (2015 en later) het tot ʼn skerp styging gelei in pogings om Islam op die land af te dwing, insluitend om Moslems in belangrike regeringsposisies aan te stel.

Sluit by ons aan in gebed vir ons broers en susters in Nigerië deur jou gebedskyfie af te laai.

Ontmoet vir Martina*

“God is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Dankie aan Geopende Deure dat julle ʼn familie en ʼn bron van hoop vir my en my kinders is. Hierdie huis is ʼn bediening wat God aan my gegee het, om ander weduwees te bemoedig om aan God vas te hou en nie hoop te verloor nie. Hy het Geopende Deure gebruik om my trane af te vee sal dieselfde vir julle doen.”

Martina se man, ds Joseph Kura, is wreedaardig vermoor deur vermoedelike Fulani-militante. Dié tragiese gebeurtenis het die verloop van Martina en haar kinders se lewens vir altyd verander. God het egter by Martina en haar kinders gebly, en herinner hulle en almal rondom hulle voortdurend dat “Hy ʼn vader vir die vaderlose en ʼn verdediger vir weduwees is” (Psalm 68:5).

*Naam vir sekuriteitsredes verander.

Bid vir Nigerië

• Bid vir die Here se genade en troos vir gelowiges wat ontwortel is, hul geliefdes en huise verloor het, en talle wat ook trauma ervaar het. Vra die Here om naby diegene te wees wat ontvoer is, en bid dat hulle vrygelaat of gered sal word.

• Bid vir president Muhammadu Buhari en sy regering. Bid dat hulle daadwerklike aksie sal neem om burgers in elke deel van die land te beskerm.

• Bid dat die programme wat deur Geopende Deure-vennote voorsien word die Kerk sal versterk om kan getuig en die Evangelie in baie moeilike omstandighede te deel.

Vakatures en Ander Advertensies

 

Aftree verblyf by Schanzen Oord - lewensreg 

Lewensreg te koop op 1 slaapkamer woonstel op 3de vloer in toringblok @ N$700 000 of naaste aanbod. 

Kontak Frans du Toit, sel 081 261 7405 vir navrae.

---

Skryf in om te hardloop vir 101 Bybelstories!

Op die 10de April.

‘n Span van 3 wat saam deelneem maak dit moontlik om ‘n son-aangedrewe speler in die hande te sit van ‘n minder-bevoorregte kind wat nie kan lees/ skryf nie.

Hier is die elektroniese skakel na die inskrywingsvorm:

https://drive.google.com/file/d/1hgbuhgr5Vg5heInF9izh6JFZaBeOsl0C/view?usp=sharing

Giggel

Feldmuis sê: Lost in translation!

---