Header

Jaargang 18 - Uitgawe 13/2021 - Donderdag  16 April 2021

Ons vra verskoning vir die laat publikasie - ons moes wag vir dir eerste berig

ngkn@ngkn.com.na

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Covid en ons

• Uit die annale

• Uit ander oorde

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Opleidingsgeleentheid

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

Op pad na die uitgestelde sinode toe

- Dr André Olivier

Die nuwe normaal plaas ons in abnormale tye met abnormale gevolge. Om hierdie rede het die impak wat Covid op ons funksionering het, ons genoodsaak om die Sinode uit te stel na Augustus.

Ons administratiewe beampte is oorlede op Saterdag 14 Maart en die Algemene Sekretaris sukkel steeds met sy herstel nadat hy in dieselfde tyd Covid-19 opgedoen het. Die hele personeel kompliment in die kantoor bestaan uit die twee poste en ’n skoonmaker/bode pos. Me J’Odia Theron wat ’n werknemer van ons boekhouers Calcullus is, het ingespring om die noodsaaklikste en dringende administratiewe take te verrig. Ons is baie dankbaar vir haar onbaatsugtige dienswerk.

Om alle onsekerheid oor die pad daarheen aan te spreek, kom hierdie woord uit die hart van die moderatuur wat getaak is met die voorbereiding van ‘n sinvolle sinodesitting wat tot God se eer en tot die wel-wese van Sy kerk moet plaas vind.

Ons is opgewonde oor die voorbereiding daarvan wat al oor vyf jaar gebeur het, en wat ons glo, die kerk op ‘n besondere verrykende pad kan plaas. As deel van die voorbereiding is insette op die predikante konferensie gelewer, en is terugvoer ontvang wat op die week se vergadering van die moderatuur ter tafel geneem is. As deel van die terugvoer is opnuut kennis geneem van spanning wat opbou oor sake in die kerk wat tot diep verdeeldheid lei. Daar is ook ‘n brief ontvang van een van ons kollegas wat die sake deeglik beskryf en toegelig het. Dit het veral te make met verwikkelinge in die breër kerkverband, en by name die gevolg van besluite oor SGV en die hantering van die Skrif. Ander materiaal doen die rondte wat die spanning nog meer uitwys, byvoorbeeld ‘n video greep wat veral handel oor die rol van die opleidingsinstansies in die RSA. Ons is diep bewus daarvan dat daardie spanning oorspoel na die NGKN.

Ons wil nie net blind in ‘n Sinode instap en ‘n vergadering beleef wat die spanning daar moet hanteer nie. Daarom is die moderatuur, in diens  van die moderamen besig  met prosesse om ons so voor te berei vir die Sinode dat dit ‘n vieringsgeleentheid kan wees.

Wat doen ons?

• ‘n Werkswinkelvergadering vind, in opvolg van ons laaste moderatuur vergadering plaas op 22 April, waartydens alle geïdentifiseerde sake wat spanning veroorsaak deeglik onder oë geneem word, asook die kronieke daarvan sedert die 2007 AS Sinode (veral die verloop van besluite oor die SGV) . Dit sluit in die verhouding met die Algemene Sinode, die opdragte van ons 2016-Sinode, ons besluite oor Skrifgesag - en - gebruik ens.

• Daar sal gedurende die namiddag beeld materiaal voorberei word wat inligting hieroor bevat en wat na die gemeentes sal gaan.

• Dan beoog ons Team gesprekke oor al hierdie sake. Dit sal net ondersteunend wees tot persoonlike besoeke aan al vier Ringe.

• Die moderatuur onderneem om al die Ringe persoonlik te ontmoet, waar Kerkraadslede by is. Die doel daarvan is om behoorlik te luister, en op persoonlike vlak gesprek te kan voer, die korrekte inligting en feite te kommunikeer en verhoudinge te kan bou.

• Dit sal ons in staat stel om die agenda en inkleding van die Sinode op ‘n behoorlike manier te kan voorberei.

In oploop na die Sinode doen ons ‘n ernstige beroep op elke broer en suster in die NGK in Namibië familie. Die tye waarin ons is, en die gebeure in ons kerk van die afgelope jare, plaas die kerk in uitdagende tye.

Kom ons stel ons voor dat ons in ‘n bootjie op ‘n stormsee is. Soos in Handelinge, is kerk en wêreld in dieselfde bootjie. Daar was dit Paulus en die ongelowige skeepsbemanning. Eers was Paulus stil agter op die bootjie, en later was hy voor in die bootjie aan die woord. Op gesag van God is almal gered.

Kom ons tree so op dat die wêreld na ons kan kyk en sien dat ons anders handel. Ons weet Christus is aan boord. Kom ons herinner Hom aan wat met ons gebeur, en laat Hom toe om die storm aan te spreek. En dan tree ons in totale gehoorsaamheid aan Hom op in woord en daad.

Ons hou ook aan mekaar vas, bid vir mekaar, vertrou mekaar, dra mekaar gedurig op aan die Here. In ons binneste kan ons sing, “Wees stil en weet: Ek is die Heer, Ek spreek, en wind en golwe bedaar.”

Mag ons afsluit met die woorde van Ps 130 “Ek wag op die Here meer as wat die wagte op die more wag”. As ons met toe-gespitste verwagting wag op Sy uitkomste, sal die hoop nie beskaam nie.

---

Sinode Bib begin vorm aanneem - Francis se bydrae

Die foto bo is geneem waar Francis Cloete haar werk afgesluit het die dag voor haar oorlye. Sy het in die byna 3 maande voor haar dood die boeke in die Dr Mike van Tonder lees versameling een vir een geïndekseer op ‘n rekenaarprogram wat die versameling ontsluit. Altesaam 920 boeke so geïndekseer.

Volgens Clem Marais – argivaris van die sinode – wat die proses aan die gang gekry het, beteken dit dat hy nou ‘n navraag kan hanteer oor ‘n onderwerp – en of ons iets daaroor het.

Die volgende paar weke sal die oorblywende klompie boeke en daarna die NGTT en ander beskikbare teologiese tydskrifte aan die beurt kom.

Die gedagte van die Mike van Tonder Lees-versameling was dat die sinode oor tyd al meer bronne sentraal beskikbaar sal hê om plaaslike teoloë te help met materiaal wat dalk nie elders in die land beskikbaar is nie.

Predikante en hul families word aangemoedig om boekerye wat nie meer nut het nie te skenk sodat ons die biblioteek kan uitbrei en werke beskikbaar stel plaaslik.

Nadat die boeke vir jare deurmekaar net in die rakke gestaan het, is ons nou ‘n groot tree nader aan die plek waar ons ‘n diens sal kan lewer daarmee.

---

Degnos soek daai ongebruikte fiets.... of bakkie by jou in die garage of op die werf?

Degnos sê hulle kan dit goed benut!

Een van die grootste uitdagings wat die standplaasleraars in die gesig staar, is die gebrek aan vervoer. Bergfietse in ‘ goeie werkende toestand is IDEAAL vir die sandpaaie wat hulle moet gebruik.

Tans gebruik hulle Apostel Perde – voetsaam selfs 70 km retoer – om te gaan bedien. Dus sal fietse baie help om die reistyd minder te maak en die bediening dus meer effektief.

Andries Gous van Degnos sê dat ’n bakkie of drie – al is dit oud – wat in goeie werkende toestand is, vir hulle enorm baie sal help om die bediening beter te koördineer en wyer uit te brei.

KANO VLEI – DS SHOTTY

Ds Shotty Mayebu van Kano vlei se werksveld is ’n voorbeeld hiervan.

Hy bedien die klein gemeenskappies in die Omatako Omuramba. Op die fotos kan mens sien in watter omstandighede hy leef en werk.

Kano vlei is 148km van Grootfontein af en daar is geen werklike ontwikkelde nedersetting naby nie. Die omgewing is ongeloflik mooi in die omuramba met sy groot kameeldoringbome. 

Dis ook waar die veldkos waarop hulle oorleef bymekaar gemaak kan word.

Finansiële steun vir Degnos word gebruik om die werk te ondersteun. Bank besonderhede: DEGNOS, First National Bank -  Grootfontein Rek. nr 553 24 111 992 

Kontak Andries Gous by gousandries74@gamail.com of ngtsumkwe@iway.na

---

COVID-19 en ons

Uit die annale

NG Kerk nog altyd besorg oor haar omgewing

In haar diepste wese is die NG Kerk in Namibië gerig op die welsyn van haar omgewing. Sy het nie in die 21ste eeu eers missionaal geword nie. 

In September 1955 versoek die Ring van Windhoek “... die ander twee Ringe van SWA om saam met die Ring van Windhoek die Uitvoerende Komitee van die Wetgewende Vergadering van SWA  te nader met oog op die vasstelling van ‘n definitiewe beleid ivm Welsynswerk in SWA.”

Dit was nog voor die sinode tot stand gekom het. Tog het die kerk reeds die uniekheid van die Dorsland aangevoel. Vandaar die versoek dat die drie dinge saam die owerheid moet nader oor welsynswerk. 

Clem Marais (Argivaris)

Uit ander Oorde

Foto: Die nuwe kerkgebou op Kinkuni.

GEREFORMEER-DES IN ANGOLA

Sedert onafhanklikheid het die verkeer tussen ons land en Angola baie toegeneem. Heelwat van ons was egter nog nooit oor daardie grens nie. En as jy op ‘n dag ontdek dat ons selfs dáár ‘n geloofsfamilie het wat noue bande met ons NG Kerk hier in Suid-Afrika het, raak dit ‘n mens baie diep. Getuienisaksie is deel van die Reformed Family Forum wat gereeld kontak met hierdie groep algemene sekretarisse van al ons susterskerke in Afrika bly behou – ‘n onskatbare en verrykende ervaring.

Lees gerus meer van ons susterskerk in Angola hier(Artikel uit: Vrydagnuus van die NGK Wes-Kaapland)

Familie Nuus

Lief en leed

Ons dink aan hulle:

• Teresa Olivier en haar kinders na die heengaan van Manus. Ons dink aan hulle in hul leed en dra hulle in ons gebede.

• Mornay le Roux (Emeritus, Leonard gemeente), het Fase 4 longkanker met gewasse wat aan beide lobbe groei. Hy het verlede naweek 'n terugslag gehad en is in Medi Clinic op Hermanus opgeneem. Hy is Dinsdag oorgeplaas na die Spesiale Sorgeenheid. Ons dink aan hom, eggenote Helene en hulle drie kinders.

• Lukas Coetzer (Emeritus van Outjo gemeente) se kanker het weer opgevlam. Hy het die week weer aangemeld vir ‘n chemo terapie sessie

Ons dink aan hulle in ons gebede 

Hulle verjaar 

• GEEN!

• Ons Feldmuise sê Baie geluk!

Opleidingsgeleenthede

Werkswinkel: Opleiding van Begeleiers van ’n Bedieningsdiagnose in Gemeentes

Excelsus gaan in die volgende jaar ’n reeks werkswinkels op verskillende plekke aanbied waar predikante en ander gemeenteleiers opgelei word as begeleiers van ’n Bedieningsdiagnose in gemeentes.
Die werkswinkel berus op die werkboek “Bediening in en van Missionale Gemeentes” wat in 2016 deur Malan Nel en Kennon L Callahan gepubliseer is.
Prof. Malan Nel wat die aanbieder van die werkswinkel is, gee die volgende agtergrond:

Sedert 1991 was dit my voorreg om by ongeveer 150 gemeentes in verskillende denominasies, maar hoofsaaklik in die NG Kerk, prosesse in die ontwikkeling of opbou van missionale gemeentes te fasiliteer. Deel van hierdie fasilitering was groep- dinamiese diagnoses van bedieninge en funksionering in hierdie gemeentes.
Ek is op n stadium in my lewe en bediening dat ek graag plaaslike pastors wil oplei om sodanige diagnoses te begelei.
My oortuiging is dat gemeentes wat trots is op hulle geskenkte identiteit in Christus byna logies begin vra: hoe gaan dit met ons? Die bedieningsanalise en diagnose waarmee ek werk, help gemeentes om te soek na die sterkpunte in hulle bedieninge.
Die nuwe werkboek (Nel en Callahan 2016) is gebou op ’n teologies gemotiveerde nadenke oor wie ons is en wat ons doen. Daar is by my ’n besliste keuse teen ’n bestuur-wetenskaplike, leier gedomineerde, verskraling van die gemeente tot ’n organisasie wat met beplanning ‘reg gemaak’ kan word.
Dit gesê: hoe beter ons ons God gegewe identiteit besef, hoe meer noukeurig onderskei ons waar ons is, hoe dit gaan en soek ons saam waarheen ons op pad is. Dit is nie ’n leier-gedomineerde evaluering van gemeentes is nie, maar ’n diagnose deur die gemeente self, ’n gemeente wat weet dat die bediening hulle s’n is. Die verwagting is dat minstens 20% van die gemiddelde erediensbywoning aan die diagnose deelneem.

Jy word hiermee uitgenooi na ‘n volgende werkswinkel vir die opleiding om as fasiliteerder self sodanige diagnoses te begelei.
Datum: 13 - 14 April 2021. Dag 1 09:30 – 17:00; Dag 2 08:30 – 12:30
Plek: Gemeente Sentrum, NG Gemeente Stellastraat
Koste: R 390-00 wat die volgende insluit:
· Werkboek: Bediening in en van Missionale Gemeentes. Gemeente Diagnose (word by die werkswinkel beskikbaar gestel).
· Drie verversings en ete
Inskrywing geskied deur middel van Google Forms: https://forms.gle/ZAN2J7ioymLjv59o9Aanbieder: Malan Nel
VBO-punte: 10
Bankbesonderhede: Teologiese Studente en ander Opleidingsfonds, ABSA, Rek: 1420830463, Tak: 632005, Tipe: Tjek, Verw: VBOnaam en van
Sluitingsdatum: 8 April 2021
(Rika van Rensburg – Sekretaresse: Excelsus)

Excelsus bied die volgende werkswinkels in April aan:
20 - 21 April (Aanlyn per Zoom)
Kom ons lees die Ou Testamentiese profete
20 VBO-punte
Sluitingsdatum: 15 April
Indien jy nog nie ingeskryf het nie en graag deel wil wees van hierdie werkswinkels, besoek asseblief ons webblad www.excelsus.org.za om aanlyn in te skryf.
Vir navrae kontak asseblief vir Rika by excelsus.org.za

Bankbesonderhede vir elektroniese betalings:
Bank: Absa  Naam van rekening: TSO
Rekeningnommer: 142 0830 463
Tak: Pretoria   Takkode: 632005
Verwysing: VBO naam en van
Bewys van betaling: excelsus@up.ac.za
Navrae: Rika by excelsus@up.ac.za

Alfa Pastorale Opleiding, Berading en Gemeenskap Sentrum (Gestig 1987)

Bied vir die sewende jaar ‘n unieke jaar kursus in pastorale opleiding, berading en gemeenskapsdiens aan!

Die nommerpas kursus vir entrepeneurs en selfwerkskeppers!!!

Kom leef jou roeping, word prakties bemagtig as ‘n agent van verandering en doen jou eie of die netwerk ding!!!

Teikengroep:Predikante, maatskaplike werkers, studente, “gap”-jaars en enige belangstellende volwassenes

Vanaf 1 April 2021 – 31 Maart 2022

Status van die kursus: Sertifikaat, geakkrediteer deur Excelsus Sentrum vir Bedieningsontwikkeling van die Fakulteit Teologie, Universiteit van Pretoria. (120 VBO punte) en geregistreer  deur  die Council for Pastoral and Spiritual Counsellors- CPSC (20 CPSC/CPD punte)

Kursusleiers:

Dr Jan Botha Tel 012 5463545, Sel no: 0764815683 en e-pos adres:

janbotha1102@gmail.com  

Dr Retha Kruidenier Tel 012 3291352, Sel no: 0824138462 en e-pos adres: retha@geo-logic.co.za

Besoek: alfapastoralepraktyk.com en Zamazamahope4u.com

Churches, Channels of Hope Facilitator Training

Stillebosch Retreat, Anathoth Farm, Stellenbosch

Datums:  3-5 Mei 2021

30 VBO Punte vir NGK predikante.

Doel

Om geestelike leiers toe te rus met die toepaslike houdings, kennis en vaardighede om kanale van hoop te word en om gemeenskappe te begelei tov HIV/Vigs.

Die kursus Kerke, Kanale van Hoop program bied ook gereedskap aan wat gemeentes en gemeenskappe help om te reageer op die nood wat HIV en Vigs meebring.

Lees meer en Skryf in

Vind hierby aangeheg agtergrond tot en die aansoekvorm vir die Kerke, Kanale van Hoop Fasiliteerdersopleiding wat einde Maart afskop by Anathoth.

•  Dit is ‘n gesamentlilke inisiatief tussen Diaconia (Vigstaakspan) en CABSA.

• Laai die dokument hier af

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met dr Wouter Fourie onder die Kameelboom oordie teks wat vir 25 April uitgesit is: Johannes 10:11 -18. Luister eerskomende Sondag 18 April om 12:00 (of Dinsdag 20/04 om 09:30) op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303; OF op Potgooi

https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7

Publikasies

VOORBIDDING

Indië

Vervolging in Indië het oor die laaste vyf jaar aansienlik verhoog en het in die laaste jaar relatief onveranderd gebly.
Christene word op alle gebiede van hul openbare en private lewens vervolg, en anti-omskakelingswette (tans in nege state) word misbruik om Christene te teister en te intimideer. Min mense word werklik volgens hierdie wette skuldig bevind, maar hofsake kan vir jare voortsleep.

Hindoe-ekstremiste glo dat alle Indiërs Hindoes moet wees, en dat die land ontslae moet raak van Christenskap en Islam. Hulle gebruik uitermatige geweld om dit te bewerkstellig, deur veral Christene vanuit ʼn Hindoe-agtergrond te teiken. Christene word daarvan beskuldig dat hulle ʼn “uitheemse geloof” volg en word geblameer vir slegte geluk in hulle gemeenskappe. Hierdie gelowiges word dikwels fisies aangeval en soms vermoor, en is onder konstante druk van hulle families en gemeenskappe om na Hindoeïsme terug te keer. Indien hulle nie terugskakel nie, kan hulle deur hul gemeenskappe geboikot word, wat ʼn vernietigende uitwerking het op hulle vermoë om ʼn inkomste te verdien. Baie gelowiges is geïsoleerd en ken nie enige ander Christene nie.

Die COVID-19-pandemie het ʼn nuwe wapen aan vervolgers gebied. Christene word doelbewus oorgesien wanneer amptelike COVID-19-voedsel en hulp versprei word. Dit maak baie Christene desperaat vir kos, veral omdat talle Christene van die Dalit-kaste is en dus baie arm is. Hulle het hul inkomstebronne verlede jaar verloor.

Ontmoet vir Guarev*

Terwyl ek in isolasie was, het ek besef dat ek meer tyd vir samesyn met die Here het. Ek het geduldig gewag, gebid en die Here vir alles gedank.

Gaurav* is ʼn kerkleier wat valslik aangekla is en vir vier maande opgesluit is omdat hy ʼn kerkprogram georganiseer het. Gaurav het sy Christenskap aktief gedeel en is verskeie kere deur ekstremiste en die gemeenskap gedreig. Toe hy hulle waarskuwings ignoreer, is vals aanklagtes teen hom gebring en is hy gearresteer.

*Naam vir sekuriteitsredes verander.

Bid vir Indië

• Prys God dat baie mense in Indië tot geloof kom deur wonderbaarlike genesings en die brawe getuienis van Indiese Christene. Bid dat dit sal voortgaan en dat baie meer mense Jesus sal leer ken.

• Bid vir beskerming vir ons broers en susters, veral dié wat nuwe Christene is en dié wat in landelike gebiede woon, waar hulle baie geïsoleerd is. Bid dat God hulle families en gemeenskappe sal help om hul nuwe geloof te aanvaar.

• Vra God om Sy werk deur Geopende Deure se vennote voort te sit om praktiese ondersteuning en bemoediging aan dié te bring wat hulp die meeste benodig. Bid vir wysheid en energie vir Geopende Deure se vennote, en vra God om hulle te beskerm terwyl hulle hierdie belangrike werk uitvoer, veral tydens die pandemie.

Vakatures en Ander Advertensies

 

Aftree verblyf by Schanzen Oord - lewensreg 

Lewensreg te koop op 1 slaapkamer woonstel op 3de vloer in toringblok @ N$700 000 of naaste aanbod. 

Kontak Frans du Toit, sel 081 261 7405 vir navrae.

---

Giggel

Feldmuis sê: Die doc het vergeet van die klippies in die gewrigte!

---