Header

Jaargang 18 - Uitgawe 26/2021 - Vrydag 06 Augustus 2021

ngkn@ngkn.com.na

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Covid en ons

• Uit die annale

• Uit ander oorde

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Opleidingsgeleentheid

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

• Uit die Kantoor - MODERATUUR

Gebedsaksie - ons is in verwondering...

Duif Keyser is die kunstenaar wat die prent gemaak het. Almal is welkom om dit te deel op sosiale media en op ander maniere.

• Onthou net Duif se kopiereg asseblief!

• Uit die Kantoor - MODERAMEN

Totsiens...

Vergun my ‘n paar woorde by my uittrede as voorsitter en lid van die moderamen/moderatuur.

Ek kyk terug op my termyn wat saamgeval het met twee ongekende groot krisisse, naamlik die ergste droogte in die geheue van ons mense, en ‘n wêreldwye pandemie, Covid 19. 

Ek is diep bewus daarvan dat die Here van ons kerk beskik het, en my voorberei het, om juis in hierdie tyd te dien. Niks is by Hom toevallig nie. Dit het buitengewone eise aan ons almal gestel, maar die Here het ons in alles voorgegaan en toegerus, so’, dat niks vir ons ooit te veel of te swaar was nie.

Dit was ‘n besondere voorreg om die Here en die kerk, wat ek opreg liefhet, in hierdie hoedanighede te kon dien in die land van my geboorte en opvoeding. Gesien teen ‘n loopbaan van soveel geleenthede was dit beslis ‘n hoogtepunt.  Ek kan getuig dat ek alles altyd na die beste van my vermoë, in diep afhanklikheid van ons Here, en saam met my broers en susters gedoen het.

Ek oordeel dat dit nou ‘n gepaste tyd is om my eie betrokkenheid af te sluit en die leisels oor te gee. Dit sal met baie minder ontwrigting gepaardgaan as wat dit die geval sou wees ‘n jaar gelede. Alles wat aan ons deur die Sinode van 2016 opgedra is word tans geïmplementeer, in soverre omstandighede dit toelaat.

Dit is dan my opregte behoefte om my kollegas, twee Algemene Sekretarisse en mede- moderatuurs-en moderamenlede,  kerkrade, lidmate en gemeentes uit my hart te bedank dat julle my vertrou het met die verantwoordelikhede wat gepaardgegaan het met die diens terreine waarin ek verkies is in 2016. Die Here het ook beskik dat ek ‘n uitsonderlike mens as onder-voorsitter gehad het, ds Johannes Maritz. Ek sal sy onvoorwaardelike lojaliteit en liefde altyd onthou. Dit was altyd ‘n vreugde en voorreg, ek het dit baie geniet. Ek kan dit van elke ander lid van beide liggame sê, dankie. Dankie dat ek deurentyd bewus was van voorbidding, respek, liefde en ondersteuning.

‘n Besondere woord van dank aan die gemeente waarin ek sedert 2011 leef, en dien, Aranos. Dit was ook ‘n groot bydrae van hulle om my beskikbaar te gestel het, om in die verband te dien in hoedanighede  wat baie van my tyd en energie geneem het. Ek het nooit enige verwyt, maar net volle ondersteuning en liefde ervaar.

My opregte dank ook aan my besondere lewensmaat, Retha, wat my in alles altyd so bekwaam en eerlik bystaan, asook my lieflike kinders en kleinkinders. Julle verryk my lewe, en was, en is altyd daar vir my.

My wens is dat die Here wat altyd voorgegaan het, altyd helder in die gesigsveld sal wees, en intiem betrokke sal wees op die pad vorentoe. Nog meer -  vertrou Hom altyd.

Aan Hom wat ons roep en bekwaam maak, al die eer.

In Sy Naam André Olivier

Welkom!

Ds Johannes Maritz wat in 2015 as Assessor verkies is, is Dinsdag deur die moderamen gevestig as opvolger van dr André Olivier wat uitgetree het.

Johannes het geen bekendstelling nodig in die NGKN nie en is ‘n gesoute leier wat al 20 jaar en langer in die leierskap diens gedoen het op verskillende vlakke maar veral in die tyd op sinodale vlak.

Johannes het André bedank vir sy leierskap die afgelope tyd en gevra dat hy beskikbaar bly as bron van wysheid.

Hy het gesê dat die moderamen wil voortbou op André se styl van inklusiewe leierskap en dat dit nou van groot belang is om dit uit te bou.

Hy het ook aangedui dat hy graag die gebedsaksie van die moderamen sal wil uitbou deur gestruktureerd vir en saam met ringsleierskappe te bid. Hieroor sal die inligting nog bekend gemaak word.

---

• MODERATUUR 

REAKSIE: STRAND GEMEENTE

Tydens Dinsdag se vergadering was die berig wat bewerings bevat oor die NGK se hantering van kern belydenis sake wat wyd versprei word op sosiale media bespreek.

Die konsensus was dat die ingrypende verklaring deur die kerkraad van die Strand gemeente talle wanvoorstellings en onwaarhede bevat.

Die moderamen het verder herbevestig dat die NGKN staan by haar Getuienisse oor Selfdegeslagverhoudinge sowel as Skrifbeskouing. 

Jy kan dit hier lees, klik op die skakel: Selfdegeslagverhoudinge; Skrifbeskouing.

Ons plaas Gustav Claassen, Algemene Sekretaris van die Algemene Sinode hier met instemming hieronder wat in wese weerspieel wat die moderamen van die NGKN se standpunt is oor die saak.

Die berig in Die Burger van 14 Julie 2021

Met groot hartseer is kennis geneem van ’n berig in Die Burger van 14 Julie 2021. Dié berig handel oor die inhoud van Die Strand-gemeente se gemeentebrief waarin hulle redes aanvoer vir hulle dolering. In die brief word die suggestie gemaak dat die Algemene Sinode se omgaan met kernaspekte van die kerk se belydenisgrondslag, verdag is. Volgens die skrywe word dit aan gemeentes oorgelaat om “self te besluit” oor ’n lys van belangrike sake soos die opstanding, die duiwel ens. By lesers van die artikel, wat nie op hoogte is van sinodale besluite nie, het dit die persepsie laat ontstaan dat die besluite van die Algemene Sinode nie meer die integriteit van byvoorbeeld die opstanding van Christus en ander kernmomente van ons belydenis handhaaf nie. Tereg het dié persepsie oor ’n wye front ontsteltenis en reaksie uitgelok.

Verdagmakery ten opsigte van die besluite van die Algemene Sinode het in die sosiale media geëskaleer op ’n onverkwiklike manier wat die kerk geensins tot heil strek nie.

Die prosesse en besluite van die Algemene Sinode is uiters deursigtig. Alle notules en agendas is vir die publiek beskikbaar. ’n Spesiale taakspan is ook na die Algemene Sinode van 2019 aangewys om vrae rondom die besluite oor selfdegeslagverhoudings te hanteer.

Die belangrikheid van die NG Kerk se belydenisgrondslag is bo verdenking. Die NG Kerk is ’n kerk wat onomwonde erns maak met die gesag van die Skrif en haar belydenisskrifte. In dié verband kan daar net gekyk word na Artikel 1 van die Kerkorde en die beskrywing van wie ons is op die kerklike webblad.

Dit is een saak om ontevredenheid oor ’n sinodale besluit aan te spreek deur van kerkordelike remedies gebruik te maak. Dit is egter ’n ander saak as ontevredenheid lei tot verdagmakery ten einde sekere agendas te bevorder.

Hopelik sou die kerkraad van Die Strand-gemeente kan aandui dat daar meer aan hulle verklaring toegedig is as wat hulle bedoeling was. Gesprekke met dié gemeente is reeds aan die gang.

Intussen is sterk verklarings gemaak deur die voorsitter van die Ring van Somerset- Wes, dr Christo Benade, asook die voorsitter van die Algemene Sinode, ds Nelis Janse van Rensburg.

Reaksie op 7 punt van beswaar van die NG Gemeente die Strand

Strand verklaring

Die Strand Julie 2021

Kom ons vier en bevestig ons verbondenheid in hierdie uitdagende tyd deur mekaar te ondersteun en vir mekaar en ons land te bid.

---

• NETS

NGKN dra die NETS Honneurs program

Die prinsipaal van die Namibiese Teologiese Seminarie, dr. De Wet Strauss berig dat ds. Hanno Visser van Leonardville die volgende blok van die Honneurs klas begin aanbied. Hanno doen met hulle die belangrike teologiese wortels van die Reformasie era en hoe dit verder uitspeel in die groter kerk. 

Dr Wynand Fourie is die direkteur vir honneurs programme en die proses staan onder sy leiding.

Op die foto is hulle saam met van die deelnemers aan die program, onder andere diensleraars Elsabe Horn en Jaco Pretorius (beide van Fresh Namibia). Die res van die groep - uit verskillende denominasies – is deel van 'n nuwe geslag teoloë en leraars waaraan daar gebou word vir die kerk in Namibië... en buurlande.

De Wet het geskryf: Ek prys die Here vir hierdie gawes en geleenthede onder ons.

---

K7 Radiothon

Kanaal 7 se jaarlikse Radiothon begin op 24 Augustus en duur tot die 28ste.

Enige donasies is welkom! As jy belangstel om te help deur die tyd van Radiothon, skakel 081 775 5254 vir navrae daaroor of as jy meer wil weet oor die Radiothon.

GOBABIS SE VERHAAL IN PRENTJIES 

•  Hennie en Madeline van Niekerk (regs) sit aan suurstof gekoppel in die pastorietuin en kyk hoe die “rally”-stoet hul oorlede skoonseun, Dries Booysen, vereer. 

•  Talita Steinburg slaan haar hande saam oor sewe konsentreerders wat Saterdagaand van ’n anonieme Suid-Afrikaner aangekom het. Peet van Zyl lees die onverwagse goeie nuus voor. FOTOS VERSKAF

Gobabis se COVID storie

• “NG-pastorie op Gobabis nou ingerig as halfweghawe.

• “Boere skenk suurstoftenks, nebuliseerders, voorrade, medikasie.

• Almal stuur etes. 24- uur-versorgers om die beurt.

• “Hulle’t net besluit iets moet nou gebeur, hul gemeenskap sterf uit.

• Hospitaal en kliniek vol. Nou’s dit pastorie toe.

So begin Michelle Meyer van Maroela Media se vertelling oor die storie van Gobabis. Sy skryf verder:

Ek wil meer weet en kom by een van die ander skoolmaats, Johanna Pienaar, uit. “Ek stuur Peet van Zyl se nommer, dis hy en Elma wat hul pastorie beskikbaar gestel het. Ek hoop nie hy’s te beskeie nie. Hy’s ’n aartsengel en ’n doen-Christen sonder dat die linkerhand dit weet. Die gemeenskap betaal bydraes in ’n kerkrekening waaruit hulle suurstofmasjiene, medikasie en kos koop. Ons skriba, Wilma, is ook baie nou betrokke.”

Wilma Steyn is verbaas dat die nuus so wyd loop. Peet se tyd is ’n kommoditeit. “Hy skarrel, vanmiddag weer twee begrafnisse gehad. Maar hoop is daar ook vir seker. Mense raak gesond, getuig van genade.” Net voor 22:00 blits ’n boodskap van Peet my foonskerm blou. Ons gesels môre, sê hy.

Hy bel laatoggend. “More, ’skuus ek kry nou eers kans.” Op die agtergrond roep ’n vrouestem. “Luister, hier’s ’n krisis met iemand se suurstof, ek bel weer.” Die lyn is dood. Kort daarna beef my foon weer. Sy stem klink lig vir een wat flussies asemnood moes help verlig. Die breë, oop aksent wat ek vroeg vanjaar in die Noord-Kaap leer liefkry het, lê lekker in sy praat. Omdat ons verswelg word “Jammer daaroor, maar die vitals is nou oukei.”

Ek wonder oor die sprong van dominee tot verpleër.

Hy lag; weer daai ligtheid. “’n Ou raak gou gekonfyt in ’n paar goedjies!” Peet stel ’n voorwaarde: “Hierdie gaan nie oor my en my vrou nie, dis ’n gemeenskapsketting. Ek en Elma is pionnetjies omdat hierdie toevallig ons huis is. Hier’s tallose betrokkenes. Kerkmense, nie-kerkmense, Duitsers, boere, besighede ... ek’t ophou tel hoeveel siele saamwerk.”

“Covid was deurgaans ver van hier, doer in Suid-Afrika. In die bestek van ’n baie kort tydjie begin dit ons toe raak. In Mei toets ek en my vrou albei positief, maar ons herstel genadiglik. Iemand in die gemeenskap sterf. Ek sit in die dorp se private kliniek om die eienaar van ons kettingwinkel op sy sterfbed te begelei. Ek en sy vrou waak by hom tot die polisie sy liggaam kom haal.

“In die kamer langsaan lê iemand wat ook teen die virus veg en die ou anderkant óók. Daar’s ’n kabaal in die voorportaal, ’n pasiënt word summier op die vloer aan suurstof gekoppel. Ek’s parkeerterrein toe. Daar sit iemand agter sy stuurwiel, ook op suurstof. Ek herken my AGS-kollega, Frans Hartslief. “Net daar besef ek hier’s moeilikheid, ons’t nie kapasiteit nie. Tussen die staatshospitaal, private kliniek en huisdokters is die golf oorweldigend.

Ek loop praat met ’n dokter. Wat moet gebeur? “Pasiënte wat minder kritiek is, moet toegang kry tot laevloeisuurstof deur ’n konsentreerder, asook basiese versorging. Só kan ons kliniek- en hospitaalbeddens oophou vir kritiek siek pasiënte, verduidelik hy.”

Daar is vir hulle plek en asem Peet sê die pastorie het ’n woonstel met plek vir twee mense. Hy stel toe voor dat die woonstel gebruik word as plek om suurstofkonsentreerders te hou en toe te dien.

“Só begin ’n paar vrywilligers wat almal reeds Covid gehad het om suurstofvlakke, bloeddruk, temperatuur en hartklop te meet. Dag en nag. Dié tellings word deurgegee na die mense se huisdokters. Niemand kan inkom sonder ’n doktersverwysing nie, onthou, nie één vrywilliger hier het ’n mediese agtergrond nie.

“Die ding groei. Op 16 Junie lê hier twee siekes, die 17de kry ons vyf oproepe om hulp. Twee beddens word by my kantoor ingedra. Die sitkamer verdeel ons in twee sodat twee maal twee beddens kan in. Ons twee kinders wat uit die huis is, se kamers en Elma se naaldwerkkamer word ingerig vir nog pasiënte. Drie beddens is in die kerksaal opgemaak, sou dit nodig word.”

Ek dink aan my karige linnekas en wonder hardop hoe daardie vermeerdering van katels en komberse werk. “Aanvanklik het ons ons eie goed gebruik. Hier’s twee wasmasjiene en twee onstuitbare vroue wat sorg vir die was en ruil van beddegoed.

Toe ons vir bydraes vra ... jy sal nie glo nie, beddens, linne in stapels. Dis oorvloed wanneer ons enige behoefte uitspreek. Van jong sakemense tot bejaardes bel daagliks om te vra wat nodig is. Hulle hou nie op nie.”

Hy vertel daar staan reeds nege konsentreerders en vier CPAP-masjiene (hulle verskaf lug terwyl die sieke slaap om die lugweë oop te hou). “Laasgenoemde en vier van die konsentreerders is splinternuut geskenk deur ’n bekende motorhandelaar op die dorp, die ander is masjiene wat deur privaat eienaars gebring is. Individue en maatskappye betaal geld oor en sê loop koop ’n masjien. Boereverenigings span saam, samel in. Die streekslandbou-unie het tussen gister en vandag ’n yslike bydrae gemaak. Ons wag vir nog masjiene. Die invoerder het van ons gehoor en verskaf teen kosprys plus BTW – hy maak nie wins uit ons nie.”

Ketting van hande en harte “Hier was geen struktuur in posisie nie, toe meld drie ander kerke op die dorp se predikante aan en ons skrýf een. Ons al vier het al Covid gehad.

“WhatsApp-groepe word gekoördineer deur Eksteen Botes van die Hervormde gemeente. Dis kardinaal vir kommunikasie en bemoediging.

Frans Hartslief, daai ou in die motor voor die kliniek, doen kosbare werk met groep boodskappe van onderskraging.

Werner van den Heever van die Dopperkerk doen pastorale diens en besoek siekes.”

Wilma Steyn skeduleer die werkverdeling rakende kosvoorsiening. Boere ry van skaap- tot wildsvleis aan. Uit alle oorde word voedselprodukte geskenk. Wilma se kosspanne kom haal rou produkte by die kerk, kook tuis etes, en lewer dit weer by die pastorie af vir verspreiding.

Benewens pasiënte, word vyf gesinne tans ook só van kos voorsien waar die volwassenes te siek is om te kan sorg.

Twee vrywilligers werk voltyds in die noodvoorsieningspan.

Dan is daar drie dagspanne van vier helpers elk en so ook een nagspan van vier helpers. Hierdie vrywilligers, wat almal Covid gehad het, versorg pasiënte ononderbroke. Peet vertel die storie is soos ’n wegholbrand deur die streek.

Binne dae is ’n kisvrieskas kant en wal met vleis soos boere aanry. Vrywilligers ry 400 km Windhoek toe en terug om suurstof te laai.

“Die ganse Gobabis reik werklik uit na enigeen in nood, beslis nie net kerkgangers nie … eende van alle damme. Hierdie projek is interkerklik en absoluut gemeenskapgedrewe.”

Hy lag wanneer hy vertel van die man wat ’n knewel van ’n boks vleis aangebring het. “Hy verduidelik toe die boonste helfte van die skenking is van hom en sy vrou, die onderste helfte kom van die plaaslike kroeg!”

SKRYF TOG OOR HOOP

Die verbysterende broosheid van die mens “Skryf tog van die hoop,” vra Peet. “Verlede Maandag bring die ambulans ’n plaasvrou van 120 km ver naby die Botswana-grens. Die kliniek is vol; daar is geen suurstof beskikbaar nie. Haar suurstofsaturasie is 65. Haar kop is by die dood, sy skel haar kinders, hulle moet haar doodgaan toelaat. Toe’s sy 10 dae op ’n suurstofkonsentreerder.

Die laaste paar dae kon sy in die sitkamer ander moed inpraat. Sy’s netnou huis toe.

Vandag kon ons twee mense huis toe stuur!”

’Skuus. Jy weet, ons’t nie besef ... ons hele gemeenskap ... dis pelle wat ek moet begrawe. Een dag was daar ses begrafnisse. Hier’s al twee pasiënte in ons huis dood; dis verskriklik. Maar 22 is al huis toe; dís wonderbaarlik!

“Gister is ’n geliefde lid van die motortydrengemeenskap begrawe. Toe vorm daai ouens ’n stoet en ry stadig deur die dorp vir hul makker. Die man se skoonouers lê albei siek hier. Toe dra die helpers hulle buitentoe met hul suurstof aan lang verlengkoorde gekoppel. Só kon hulle tog hul skoonkind groet.”

Met dank oorgeneem en geredigeer uit Maroela Media se beriggewing

COVID-19 en ons

150 Suurstofkonsentreerders geskenk

Die platteland het te kampe met groot uitdagings met die Covid pandemie. Hoewel daar ‘n afname is aan gevalle, was meeste dorpe nie gereed vir die vlaag wat getref het nie.

Mooi stories van inspring en help is oral te hoor. Een daarvan is die poging van Namibiese en SA maatskappye wat ingespring het en suurstofkonsentreerders ter waarde van 2,5 miljoen NAD aan te koop en te versprei in die land.

Piet Stoman van Agra het die verhaal vertel aan Maroela Media en koerante in die land – maar dit moet oor en oor vertel word!

Bykans 100 van die konsentreerders is versprei aan nood Covid inrigtings in gemeenskappe in veral die platteland. Die plekke wat in die eerste twee weke van die projek gediens was is wyd verspreid in die land. Mariental, Rehoboth, Gobabis, Ondangwa, Opuwo, Grootfontein, Otavi, Tsumeb in die eerste week; Windhoek, Okahao, Kamanjab, Outapi en Oshakati in die tweede week.

Daarna is daar ook aan staatshospitale en - klinieke en aan para medici wat die eerste linie van hulp gewers is, versprei.

Die maatskappye wat die skenking gemaak het was Agra, Woermann Brock Supermarkte en EST Africa van die RSA.

Uit die annale

Stigting van Boesmangemeentes begin sukkel-sukkel

In Augustus 1984 neem die Ring van Grootfontein kennis dat die Sinodale Sendingkommissie die aansoek om gemeentestigting van Luhebu/Mangetti-Duin goedgekeur het. Daar was egter ontbrekende gegewens op die aansoekvorms wat eers aangesuiwer moes word voor die stigting kon realiseer.

By dieselfde vergadering neem die Ring kennis dat gemeentestigting op daardie stadium nog nie by Tsumkwe oorweeg kon word nie, veral omdat die bearbeidingsopset aldaar nie gestabiliseer was nie.  Clem Marais (Argivaris)

Uit ander Oorde

Uit ons Gereformeerde Bure se geledere

Ds Janré van Jaarsveld van Tsumeb vertrek na Boksburg waarheen hy 'n beroep aanvaar het.

Ds Johannes Bingle (Emeritus Windhoek gemeente) is die week oorlede na 'n lang pad met kanker.

Familie Nuus

Ons dink aan hulle:

TALLE families wat geliefdes aan die dood afgestaan het vanweë Covid. Die vlaag wat nou ons land oorspoel is besig om te maai onder ons mense en ons onthou almal wat hartseer is oor hul verliese die afgelope weke. 

Koos en Amanda Engelbrecht (emeritus Koës) [foto] het 'n paar dae gelede siek geword. Amanda gaan redelik goed aan. Koos is eers op Keetmanshoop behandel en is op pad na die Katolieke hospitaal om daar onder toesig te wees – die dokters is besorg vanweë sy geskiedenis met ‘n pasaangeër.

Johann en Hannie Combrinck (Warmbad se pastoriepaar) het beide Woensdag positief getoets vir Covid maar is al by dag 10 van die proses. Dit gaan redelik met Johann, Hannie sukkel meer en veral met moegheid.

Dit gaan nie goed met Sunèl Venter nie. Tjaart (emeritus Okahandja) kyk na haar nadat sy verlede week 'n terugslag gehad het en word behandel vir bloedklont vorming.

Met Aldo Liebenberg (Karasburg)gaan dit redelik goed, hy is aan die werk, al sukkel hy nog met die nadraai, met Ilene gaan dit baie beter.

Jacob Schoeman wag vir sy hartomleiding operasie maar sê dis vir eers op die ys totdat Wilma herstel het van die nagevolge van Covid. Sy is ‘n hartlyer

• Ons dink aan hulle in ons gebede 

Hulle verjaar 

• Sowaar niemand nie!

Opleidingsgeleenthede

“Kom ons lees die Bybel”

 11 – 12 Augustus 2021

 Kom ons lees die Nuwe Testament

 Die werkwinkel fokus op die Eerste Brief van Petrus met die tema:

Hoe lyk ‘n Diaspora Identiteit vir ‘n Missionale Kerk?

Plek:              Aanlyn per Zoom
Tye:               09:00 – 16:00
Aanbieder:     Ds Leon Westhof
Koste:            R75
VBO:              20 punte
Sluitingsdatum:         9 Augustus 2021
Inskrywing:   https://forms.gle/zB6p3NxA9n883BpE7

Bankbesonderhede vir elektroniese betalings:      

Bank:           ABSA               Naam van rekening:    TSO
Nommer:      142 0830 463  Takkode:                     632005
Tak:              PRETORIA        Verwysing:                 NT U naam en van
Bewys van betaling en navrae: Rika: excelsus@up.ac.za

Inskrywings open binnekort, vir navrae kontak Rika by excelsus@up.ac.za

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met dr Wynand Fourie onder die Kameelboom.  Hulle hanteer Efesiërs 5:15-20. Luister eerskomende Sondag 08 Augustus om 12:00 (of Dinsdag 10/08 om 09:30) op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303; OF op Potgooi

https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7

Publikasies

Ds van Kleinmond se reis met Covid

In Julie vanjaar gaan sit ek enkele treë van ’n wonderwerk af. Dat dr Chris Malan (55), leraar van die NG gemeente op Kleinmond, leef om oor sy pad met Covid-19 te kan praat, is niks minder as dit nie. Hier is sy storie:

Ondanks al sy pogings om die virus vry te spring, toets Chris op 18 Januarie, vyf dae voordat hy sy seun Christiaan met Tilana Benadie in die huwelik sou bevestig, positief vir Covid-19. Op Vrydagoggend 22 Januarie vertrek hy per ambulans na Hermanus Mediclinic. Sy vriend, ds Hendrik Saayman, kom bid eers vir hom in die ambulans en lê hom die hande op. Die volgende dag word Chris in die hoësorgeenheid opgeneem.

Christiaan en Tilana se wittebroodreëlings is getref, en die datum is reeds op die trouringe gegraveer. Chris vra Hendrik om die jong paartjie in die Saaymans se huis op Kleinmond te trou. Hy lê nou op sy maag met die CPAP-asemhalingsmasjien wat soos ’n seekat aan sy gesig kleef.

Maar op Kleinmond is die feestafel in die huis teenaan die see pragtig gedek en die jonge bruid is op haar mooiste getooi. Die Malans se dogter, Lize (23), plaas Chris se Jerusalemsandale teen die kateder se voetstuk en sê: “Pa Chris moet net op ’n manier ook hier wees.”

Later daardie aand praat die internis weer met die ma van die huis, Mientjie (54), oor die telefoon. Hy wou die oggend aan hulle voorgestel het om nie met die troue voort te gaan nie. “Jou seun se troudatum en sy pa se sterfdag kan tog nie dieselfde wees nie …”

Vyf dae later word Chris in ’n geïnduseerde koma geplaas. Nog twee dae later oorleef hy, steeds in die koma, ’n massiewe hartaanval. ’n Bloedklont wat deur die virus aangebring is, het deur sy hart gegaan.

Klik en Lees verder - JACQUELINE LEUVENNINK - KERKBODE

VOORBIDDING

TUNISIë

• Streek                 Noord Afrika

• Bevolking              11 903 000

• Christelike bevolking     23 000

• Meederheidsgeloof          Islam

• 2021 Ranglysposisie          25e

Die gemiddelde druk op Christene is baie hoog. Hoewel elke lewensaspek van ʼn gelowige baie hoë vlakke van druk behels, is vervolging die ergste in die familie- en kerklewe. Dit is veral van toepassing op Christene wat vanaf Islam bekeer is, omdat hul nuwe geloof dikwels teengestaan word – soms gewelddadig – deur beide hul familie en gemeenskap. Verder is dit ook moeilik, indien nie onmoontlik nie, vir bekeerlinge vanaf Islam om hul geloof openlik uit te leef as hulle aansienlike druk en teenkanting wil vermy.

Die meeste van hierdie bekeerlinge verkies om hul geloof weg te steek, en kan nie openlik aanbid en as Christene leef nie. Die vyandigheid en druk wat hulle in die gesig staar vanaf die omliggende gemeenskap en samelewing maak dit gevaarlik om hul geloof met hul gesinslede, familie, bure, vriende en kollegas te deel. Hulle vind dit ook moeilik om vir aanbidding en samesyn bymekaar te kom weens die risiko van blootstelling, veral as hulle deur Tunisiese sekuriteitsdienste gemonitor word.

Ontmoet Islém*

“My familie dink steeds dat ek ʼn Moslem is. Slegs my ma weet dat ek ʼn Christen is, en sy aanvaar dit. My pa weet niks hiervan nie. Hy is ʼn aangename man, maar hy wys soms sy ander kant. ʼn Mens weet nooit hoe hy sal reageer as ek hom vertel dat ek ʼn Christen is nie.”

Islém* het tot bekering gekom, maar haar pa mag nie daarvan weet nie. Meisies en vroue in Noord-Afrika mag nie alleen uitgaan, of die waarheid oor God of godsdiens ondersoek, nie. Die meeste van Islém se familielede, insluitende haar pa, weet nie van die groot verandering in hierdie 22-jarige vrou, wat as ʼn Moslem grootgemaak is, se lewe nie. Maar Islém volg nou vir Jesus Christus as haar Here, in diep geheimhouding van haar Moslem-omgewing.

Bid vir TUNISë

• Daar is baie eensame gelowiges in Tunisië. Bid dat hulle ander gelowiges sal vind om mee in verbinding te tree, en bid vir sterk en vrugbare samesyn. 

• Bid asseblief dat die lig, vrede en liefde van Christus die gees van intimidasie en vrees wat sommige Tunisiese gelowiges ervaar, sal oorkom. Bid dat Tunisiese Christene sal aanhou om in die Gees te bid om hul gedagtes vry van vrees, intimidasie en verwarring te hou.

• Bid vir vroulike gelowiges in Tunisië wat met trauma sukkel. Bid dat God hulle sal seën. Bid dat hulle sekuriteit en hulp in Christus sal vind. 

• Bid vir die president van Tunisië, wat nou eers ʼn jaar aan bewind is. Bid dat sy tyd aan bewind nuwe vryhede vir Christene sal bring.

In samewerking met plaaslike vennote en kerke, ondersteun Geopende Deure die Kerk in Tunisië op ʼn wye verskeidenheid maniere. Geopende Deure voorsien deur inheemse vennote opleiding, Christelike literatuur, sosio-ekonomiese ontwikkeling en voorspraak opleiding om vir die regte van Tunisiese Christene op te staan. Geopende Deure bevorder ook gebed ondersteuning vir gelowiges in Tunisië.

Vakatures en Ander Advertensies

VAKATURE

NG KERK ARANOS: NAMIBIË

VOLTYDSE LERAAR

GEMEENTEPROFIEL: Die gemeente is geleë in die Sentrale Oostelike deel van Namibië in die Kalahari, en bestaan uit 295 belydende en 81 dooplidmate. Die hoofbedryf in die omgewing is veeboerdery.

BEDIENINGSFOKUS

Die begeleiding van die onderlinge geestelike versorging en opbou van die gelowiges om hulle in staat te stel om as Christene in die wêreld te kan leef en getuig.

Die prioriteite van hierdie fokus is die gevolg van ‘n langdurige en intense droogte, asook die gevolge van die Coronavirus – krisis.

LERAARSPROFIEL

‘n Ten volle opgeleide predikant, wat by een van die erkende geregistreerde opleidingsfasiliteite van die Nederduitse Gereformeerde Kerk opgelei is, en gelegitimeer is in die Nederduitse Gereformeerde Kerk.

Beantwoord aan die bedieningsvereistes van Art 9 van die KO van die NG Kerk

BESONDERE VEREISTES

Besondere geestelike en persoonlike volwassenheid in die hantering van mense -verhoudinge en spanwerk

Die vermoë om jonger mense te bereik.

Goeie fisiese gesond om die bediening oor groot afstande te kan hanteer.

Verkieslik met ervaring van ‘n plattelandse bediening.

Verkieslik ‘n Namibiese burger

Kandidate wat hulleself in hierdie profiel sien is welkom om hulle beskikbaar te stel vir beroeping. Stuur asb ‘n kort CV, met twee verwysings en twee video preke na:

Die voorsitter: Bedieningskommissie; NG Kerk Aranos; aranosng@iway.na

Sluitingsdatum: 13 Augustus 2021

---

Aftree verblyf by Schanzen Oord - lewensreg 

• Lewensreg te koop op 1 slaapkamer woonstel no 304 op 3de vloer in toringblok @ N$650 000 of naaste aanbod. 

• Lewensreg te koop op ‘n 1 slaapkamer woonstel, 305 op 3de vloer @ N$720 000 of naaste aanbod.  Hierdie een is ietwat groter as 304. 

Kontak Frans du Toit, sel 081 261 7405 vir navrae.

---

Giggel 

'n Laaste Woord

*Die boek is by Book Den in Windhoek beskikbaar