Header

Jaargang 18 - Uitgawe 27/2021 - Vrydag 13 Augustus 2021

ngkn@ngkn.com.na

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Covid en ons

• Uit die annale

• Uit ander oorde

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Opleidingsgeleentheid

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Augustus is Vroue Maand - ons leen die gedig van AG Visser by VryPos - die Vrystaat Sinode se nuusbrief!

Nuusbrokkies

• DEGNOS

Verhale van hoop in die noordooste

Verlede week is ouderling Theodor Ganseb en hul klein gemeenskap besoek. Broer Ganseb se kleinseun is skielik oorlede en die besoek is om die familie te ondersteun.

Oudste gelowige onder die San?

Tydens ons besoek aan Tsintsabis het ons ook weer ontmoet met een van die stigterslede van die NG Gemeente Wildevy. Broer Atrabe Tsam en sy vrou Elizabeth. Die twee mense straal hulle vreugde uit al gaan dit nie so goed met die gesondheid nie. Elizabeth kan nie meer sien nie en Atrabe beweeg maar moeilik. Dra hulle ook asseblief op in die gebed.

Ons het ook die oudste lidmaat van die Wildevy Gemeente raakgeloop. Mev. Justina Kabiseb. Sy is gebore in 1919 volgens haar ID wat haar dan nou 102 jaar oud maak. Ouma Justina is die skoonma van Karel van wie ek hier bo berig het en die oudste suster van Atrabe wat ek in hierdie stukkie van berig. Haar jongste dogter is die vrou van Ds. Josef Gevers  wat die predikant is op Tsintsabis. 

Is dit nie wonderlik hoe God in Families werk nie!

Bid asseblief vir hierdie Hai//om gelowiges.

Josef en Karel besoek

Andries hulle het ook besoek gebring aan Mushangara in die Wes Caprivi. Een van die beweegredes was om ‘n besoek te bring aan Josef Kapinga wat 'n tydjie gelede ‘n beroerte gehad het.

Hulle vertel dat hulle die wonder van gebed, beleef het. 'n Tyd gelede is gevra vir voorbidding vir broer Karel Ganseb moet bid. Karel se vrou is oorlede en daarna het Karel baie siek geword. Gister het ons vir Karel ontmoet en die man met die groot glimlag en nog groter hart is terug. 

• Uit die Kantoor - MODERATUUR

Johannes Maritz by Sola Scriptura byeenkoms vandag

Die Republikein het Dinsdag berig dat die Sola Scriptura groep vandag te Okahandja sou vergader en praat oor dolering. Daar is wyd daaroor bespiegel - veral omdat die groep as 'n drukgroep beskryf word in die berig, wat vir afskeiding van die Algemene sinode agiteer. Daarin is ook instemming met Strand gemeente in die Wes Kaapse sinode geimpliseer.

Dit volg nadat die Moderamen wat bestaan uit rings verteenwoordigers en die dagbestuur of moderatuur verlede Dinsdag Die Strand gemeente se bewerings afgewys het. Hieroor is verlede week berig in Die Feldmuis.

Die moderatuur het Dinsdagaand per Zoom virtueel vergader en besluit dat die moderator in gesprek moet tree met die organiseerders van die byeenkoms, en indien moontlik, dit bywoon.

Die leiers was verwelkomend en het Johannes genooi om die byeenkoms by te woon. Ten tye van die skrywe was geen uitkomste nog gekommunikeer nie.

• VERDERE REAKSIE: STRAND GEMEENTE

Antwoord op dolering Strand gemeente

Die Moderamen het tydens die vergadering van Dinsdag verlede week kennis geneem dat ‘n koerantberig in Die Burger wyd versprei is in Namibië, onder lidmate en deur ampsdraers.

Die inhoud daarvan is bespreek en die moderamen het bevestig dat al die bewerings in die stuk – hulle het nie toegang tot die oorspronklike skrywe gehad nie – mistastings is. Geen een daarvan kan teruggevind word in die besluite wat deur die Algemene Sinode geneem is nie.

Die sake waaroor daar gepraat word en dan gesê word waarteen gedoleer word, is almal ook weerlê in die antwoord wat die betrokke ring aan die gemeente gestuur het en wat ook reeds versprei geraak het.

Die moderatuur het afgelope Dinsdag vergader en onder andere die antwoord ter tafel gehad en besluit om dit beskikbaar te stel. Die moderamen se standpunt kom ooreen met die inhoud van hierdie stuk opgestel en beskikbaar gestel op versoek deur die Ring van Somerset-Wes.

Klik op die Skakel om na die dokument te gaan

Moderatuur se besoeke aan ringe

Die onderstaande is die brief wat die moderamen uitgestuur het na ringe en gemeentes oor die beplande ontmoetings gedurende Oktober en vroeg November. Dit is Donderdag gefinaliseer en aan alle gemeentes en dienende predikante in die NGKN per e-pos uitgestuur.

Die Ringe sal die reëlings tref met plaaslike gemeentes.

Die moderator het geskryf:

Die Covid situasie en alles wat daarmee saam gaan, het nie net geweldige hartseer en ontwrigting gebring in mense se lewens nie, maar ook baie frustrasies. Ons kerklike prosesse is ook ontwrig en gefrustreer. Ons sinodesitting is nou al drie keer uitgestel en ons ringsgesprekke wat in Junie moes plaasvind, kon ook nie realiseer nie. Elke gemeente kan  stories vertel van frustrasies wat hulle in die tyd beleef het en hoe die gemeentelike lewe ontwrig is.

Daar is egter niks bestand teen aanhou en uithou nie.

Sinodesitting

Ons glo almal het reeds kennis geneem, maar ons sê dit net weer. Op grond van terugvoer uit gemeentes (waarvoor ons dankie sê) het die moderamen besluit dat ons sinodesitting DV Maart 2022 gaan plaasvind

Gesprekke met ringe

Ons gaan weer ‘n poging aanwend om die geprekke met ringe aan die gang te kry. Die beplanning is as volg:

• Noorde 2 Oktober

• Erongo 16 Oktober

• Suide 30 Okober

• Ooste en Sentraal 6 November

Dit is vir die moderamen belangrik om deur die moderatuur met die leierskap van alle gemeentes persoonlik kontak te maak. Omdat dit prakties nie moontlik is om alle gemeentes te besoek nie, is die beste wat ons kan doen, om gemeentes in ringsverband te ontmoet. Die bedoeling van die besoek is om ‘n geleentheid te skep waar ons kan luister na wat in die harte van ons kerkfamilie leef. Hoewel ons nie daar sinodale besluite kan neem nie, wil ons ‘n geleentheid skep waar sake wat vir gemeentes belangrik is, bespreek kan word. Ons sal graag noodsaaklike inligting met julle wil deel en moontlike misverstande uit die weg ruim. Ons wil ook graag hê dat julle vir ons moet help om te besin oor wat die mees effektiefste maniere kan wees waarop ons in die “nuwe normaal” beter uitdrukking kan gee aan ons verbondenheid aan mekaar en kommunikasie met mekaar.

Met die oog op die ringsbesoeke wil ons tog vriendelik vra dat as daar vrae is oor sinodale prosesse, dit vroegtydig aan die Algemene Sekretaris gestuur word. Dit is nie altyd maklik om in ‘n vinnige oomblik korrek te onthou wat oor die afgelope vyf jaar gebeur het nie.     

Ons vra dus dat julle gemeente asseblief moeite sal doen om saam te werk wanneer die ringskommissie julle nader om reëlings te tref vir die byeenkoms. Dit is vir ons belangrik dat  kerkraadslede deel sal wees van die gesprekke. Ons wil so ver moontlik alle partye deel maak van die familiegesprek. Julle stem maak vir die familie saak. Ons leef in tye waar ons mekaar baie nodig het.

Ons hoop en bid dat niks ons hierdie keer sal verhinder om julle gemeente saam met die ander te kan ontmoet nie.

Seën op julle gemeente se bediening en alles wat julle doen in belang van ons Here en Sy koninkryk.

Johannes Maritz

NAMENS: DIE MODERAMEN, NED GEREF KERK IN NAMIBIË

12 Augustus 2021

---

K7 Radiothon

Kanaal 7 se jaarlikse Radiothon begin op 24 Augustus en duur tot die 28ste.

Enige donasies is welkom! As jy belangstel om te help deur die tyd van Radiothon, skakel 081 775 5254 vir navrae daaroor of as jy meer wil weet oor die Radiothon.

COVID-19 en ons

Uit die annale

Gemeenteprogram in 1918 ook deur griep ontwrig

"De laaste twee weken van October 1918 waren zeker de donkerste dagen, die Windhuk ooit gezien heeft. Tot op gisteren waren er over de 650 mensen gestorven – een vreeslijke tijd!”  

So, vertel ds Herman Oosthuizen, het Eerwaarde Leonard op 5 November 1918 in 'n brief geskryf. Herman het Leonard se lewe in diepte nagevors vir akademiese doeleindes en het goedgunstiglik ingewillig om hierdie met Feldmuis te deel.

Kerkbode het later berig dat die sterftesyfer in Windhoek teen Maart 1919 tot 900 aangegroei het.

Dit was die tyd van die 1918-griep. Leonard self was ook gedurende Oktober 1918 in die bed. Hy skryf in dieselfde brief van 5 November aan eerw. Blignaut (kapelaan van die Unie magte wat in die Suide die militêre bedien het) dat hy 15 dae in die bed was en eers “gisteren weer aan’t zitten en’t lopen gegaan het.” 

Hy meld verder in sy brief dat ook eerw. Molter van Karibib (Kapelaan in die Noorde) aan die griep beswyk het.

Slegs 3 dae nadat Leonard op 4 November uit die bed opgestaan het, het sy vrou op 7 Nov. 1918 geboorte geskenk aan hul 5de kind, Edward Johannes – dus Leonard se naamgenoot. Hierdie seun het ‘n gebrek aan sy hart gehad wat 18 jaar later (Des. 1936) sy lewe sou kos. Herman sê hy het geen bewyse gevind nie, maar hy wonder of Mev Leonard nie ook dalk die virus onder lede gehad het tydens haar swangerskap en dat dit dalk die oorsaak van sy harttoestand was nie.

Die griepepidemie van Oktober 1918 het die hele bedieningsprogram van Leonard gedurende November en Desember beïnvloed (net soos vandag!! – niks nuuts onder die son nie!). In ‘n berig aan De Kerkbode van 23 Jan. 1919 skryf Leonard dat die gemeentelike aktiwiteite teen Desember heeltemal tot stilstand gekom het:  “.......aan den eenen kant waren wij uitgeput door de ziekte en de ondraaglijke warmte van de vorige twee maanden, aan de anderen kant hadden wij geen behoorlijk gebouw waarin wij de Godsdienst-oefeningen konden houden. Het goewermentsschoolgebouw, waarin onze diensten plachten plaats te vinden, was in een hospitaal veranderd en zou eerst tegen het einde van Januarie ontruimd worden. Wij besloten toen voor de eerste helfte van December in Windhuk te blijven en ‘s Zondags verschillende plaatsen in het dorp godsdienst-oefeningen te houden.”

Dis prysenswaardig om te verneem dat Gibeon-gemeente ‘n “Griepwezenfonds” gestig om te help in die nood. Leonard berig aan De Kerkbode (3 Julie 1919) soos volg: “Onze kleine gemeente is arm en van vele voorrechten verstoken, doch het heeft immer een warm hart voor een goede zaak”, want die kollektes lewer ₤100 op vir die fonds!

Die vergadering van die Ring van Britstown, waarvan Gibeon- en Moria-gemeentes op daardie stadium deel was, kon a.g.v. die 1918-Griep nie in Oktober 1918 plaasvind nie en is dit uitgestel na die eerste week van April 1919 te Upington (net soos ons sinodesitting ook nou al twee keer uitgestel uitgestel is!)

So wil dit lyk of die geskiedenis homself herhaal... Clem Marais (Argivaris)

Leonard nasaat besoek Windhoek

Dr Dirk Louw het die foto geneem van sê hy, 'n kleinseun van Eerwaarde Leonard kom kyk het waar sy voorsaat gearbei het. Feldmuis dink dalk eerder agter-kleinseun!

Nietemin, Eerwaarde Leonard se foto pryk toe nog in die kerkgebou se voorportaal langs die trap op gallery toe en Dirk kon vir hom die foto neem ter herinnering.

Sy oupa (dalk grootjie) se storie hierbo is aangrypend - en sy bediening in die land is legendaries

Uit ander Oorde

Help KZN-hulpfonds meer as miljoen redes vir dankie sê

Honderde kospakkies is reeds uitgedeel en nou, met die Help KZN-hulpfonds oor ’n R1 miljoen sterk, sal die NG Kerk in KwaZulu-Natal meer aansoeke om hulp kan uitbetaal.

“Dit is vir my lekker om julle in te lig dat ons vanoggend die R1 000 000 (miljoen) merk verby gesteek het. Daarmee saam is dit vir ons ’n voorreg om al meer aansoeke vir verligting te begin oorweeg en uit te betaal,” skryf ds Francois Maritz verlede week per WhatsApp.

Enige finansiële bydrae kan gemaak word aan:

Bank: ABSA bank  Takkode: 632 005  Rekening Naam: NGK IN KZN  Rek no: 114 000 00 82  Verwysing: HELPKZN

 Klik op die opskrif bo om verder te lees in Kerkbode hieroor

Familie Nuus

Ons dink aan hulle:

TALLE families wat geliefdes aan die dood afgestaan het vanweë Covid. Die vlaag wat nou ons land oorspoel is besig om te maai onder ons mense en ons onthou almal wat hartseer is oor hul verliese die afgelope weke.

Koos en Amanda Engelbrecht (emeritus Koës) - foto regs - het verlede week siek geword met Covid. Amanda gaan redelik goed aan. Koos is tans op ‘n ventilator in die Rooms Katolieke hospitaal Windhoek se intensiewe sorgeenheid nadat hy daar longontsteking opgedoen het.

Dit gaan beter met Sunèl Venter, nadat sy verlede week 'n terugslag gehad het en word behandel vir bloedklont vorming. Die behandeling werp goeie vrug af. Tjaart (emeritus Okahandja) kyk na haar.

Johann en Hannie Combrinck (Warmbad se pastoriepaar) herstel beide goed van Covid.

Jacob Schoeman wag vir sy hartomleiding operasie. Hy sê sodra 'n paar persoonlike en familie uitdagings, onder andere  Wilma se herstel van die nagevolge van Covid, uitgesorteer het sal hy die datum vasmaak. 

Lukas Coetzer (Emeritus Outjo) het pas weer ‘n reeks chemo terapie behandelings agter die rug. Hy laat doen vandag (Vrydag) skanderings om te kyk wat die resultate was.

André Louw (Windhoek Oos) se herstelpad na hy 'n paar weke gehospitaliseer was met Covid is lank en styl.

• Ons dink aan hulle in ons gebede 

Hulle verjaar

• André Louw, Windhoek Oos  14/08 081-210-5051 andrelo@iway.na 

• Hanno Visser, Leonard 14/08 081 4129695   vhannoben@yahoo.com

• Evert Strydom, Suiderhof 16/08 081-128-0757 evert@afol.com.na

• Lynn de Vos, Grootfontein 16/08 067-242926 ngkgfn@iway.na

• Gerhard Liebenberg, Stampriet 17/08 081-248-8092 gerhardl@iway.na

• Ons wens hulle almal alles wat mooi is toe vir die nuwe lewensjaar! 

Opleidingsgeleenthede

Constitutional Governance Short Course

Wil jy graag begrip en vaardighede ontwikkel om met die volgende vrae en uitdagings te handel?
Vir registrasie, klik hier.
’n Video-insetsel oor die geleentheid is beskikbaar. Constitutional Governance Short Course

---
---
---

Inskrywings open binnekort, vir navrae kontak Rika by excelsus@up.ac.za

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met dr Wynand Fourie onder die Kameelboom.  Hulle hanteer Efesiërs 6:10-20. Luister eerskomende Sondag 15 Augustus om 12:00 (of Dinsdag 17/08 om 09:30) op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303; OF op Potgooi

https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7

Publikasies

• BYBEL MEDIA

Uit die Beek

Bestellings kan nou geplaas word maar aflewerings sal eers vanaf 20 Augustus 2021 geskied.

“Nie ’n tree nie, Here, nie een enkele tree gee ek in hierdie nuwe onbekendheid as U nie by my is nie.”

Vanjaar verskyn Uit die Beek weer uit die pen van die bekroonde skrywer Barend Vos. Soos altyd word daar gepoog om die Bybel op ’n verantwoordelike manier te lees. Dit maak hierdie geliefde Bybelse dagboek soos altyd geskik vir persoonlike stiltetyd, huisgodsdiens en Bybelstudiegroepe.

Met Uit die Beek 2022 sit ons ons poging voort om die Bybel in vier jaar deur te lees. Ons lees vanjaar uit Eksodus, Rigters, Job, Spreuke, Jeremia en Amos. Asook Matteus, 2 Korintiërs, Efesiërs, Filemon, Hebreërs en Jakobus. Groot momente in die kerkkalender, soos Lydenstyd en die Pase, Pinkster, Koninkrykstyd en Advent word in ag geneem.

Gewone prys: R225,00 Afslagprys: R180,00 KOOP HIER | LEES MEER

Ds van Kleinmond se reis met Covid

ERRATA: Die berig van Jacqueline Leuvennink het in Lig verskyn en nie in – Kerkbode soos verlede week gemeld is nie. Die Feldmuis vra verskoning vir die fout.

Klik en Lees verder - JACQUELINE LEUVENNINK - LIG

VOORBIDDING

MAROKKO

• Streek                        Noord Afrika

• Bevolking                     37 071 000

• Christelike bevolking 31 500 (0,1%)

• Meederheidsgeloof                 Islam

• 2021 Ranglysposisie                 27e

Die gemiddelde druk op Christene in Marokko bly hoog. En die druk is selfs hoër vir bekeerlinge vanaf Islam. Hulle kan hul erfregte of selfs toesig oor hul kinders verloor.

Bekeerlinge ervaar teenkanting van familielede, wat hulle wil verhoed om hul nuwe geloof openlik uit te leef – dit beteken dikwels dat nuwe Christene nie toegelaat word om in ʼn kerk of Christelike seremonie gedoop te word, te trou of begrawe te word nie. Veral in landelike gebiede staar volgelinge van Jesus beduidende vyandigheid in die gesig vanaf hul plaaslike gemeenskap en regering.

Die Marokkaanse strafkode skep ook probleme vir Marokkaanse Christene. Volgens die kode is dit ʼn kriminele oortreding om “die geloof van ʼn Moslem te laat wankel”. Dit hang natuurlik grootliks af van die kontekstuele interpretasie, maar prakties beteken dit dat dit baie moeilik vir Christene is om hul geloof te deel en dat kerke verhoed word om hul gemeenskappe te bereik. Boonop word voorspraakmakers van die Christendom deur Islamitiese ekstremiste geteiken vir gewelddadige aanvalle.

Ontmoet Abdallah*

“Selfs al druk hulle ʼn mes teen my keel, kan ek nie sê dat Jesus nie bestaan nie. Ek kan Jesus nie ignoreer nie, ek kan net nie. Ek vind dit ook onmoontlik om stil te bly oor my geloof. Selfs in ʼn taxi, in die trein, in ʼn kruidenierswarewinkel, wanneer ek hoor dat iemand slegte dinge oor Jesus of Christene oor die algemeen sê, kan ek nie stilbly nie.”

Abdallah*, ʼn bekeerling vanaf Islam in Noord-Afrika

*Naam vir sekuriteitsredes verander. 

• Bid vir MAROKKO

• Bid vir eenheid in die Marokkaanse Kerk. Gelowiges is regoor die land versprei en ken mekaar nie goed nie. Spesiale pogings moet aangewend word om verenig te word.

• Bid vir kinders in plaaslike skole. Islam word in baie verskillende vakke op skool aan hulle geleer. Christen-kinders vind dit verwarrend, aangesien hulle by die huis iets anders geleer word. Bid dat hulle nie verward sal voel nie, maar dat hulle in hul binneste die waarheid sal weet.

• Bid vir Christene wat by maatskaplike werk betrokke is. Hulle is ʼn goeie voorbeeld van die versorging van kwesbare mense in die gemeenskap en ʼn getuienis in die samelewing. Bid dat God aan mense visie sal gee oor hoe om by hierdie werk betrokke te wees 

In samewerking met plaaslike vennote en kerke, ondersteun Geopende Deure die Kerk in Noord-Afrika op verskeie maniere. Deur vennote verskaf Geopende Deure opleiding, Christelike literatuur, mikrolenings, opvolgbediening deur verskillende mediakanale en voorspraak opleiding om vir die regte van Christene op te staan. Geopende Deure bevorder ook gebedsondersteuning vir gelowiges in Marokko.

Vakatures en Ander Advertensies

VAKATURE

NG KERK ARANOS: NAMIBIË

VOLTYDSE LERAAR

GEMEENTEPROFIEL: Die gemeente is geleë in die Sentrale Oostelike deel van Namibië in die Kalahari, en bestaan uit 295 belydende en 81 dooplidmate. Die hoofbedryf in die omgewing is veeboerdery.

BEDIENINGSFOKUS

Die begeleiding van die onderlinge geestelike versorging en opbou van die gelowiges om hulle in staat te stel om as Christene in die wêreld te kan leef en getuig.

Die prioriteite van hierdie fokus is die gevolg van ‘n langdurige en intense droogte, asook die gevolge van die Coronavirus – krisis.

LERAARSPROFIEL

‘n Ten volle opgeleide predikant, wat by een van die erkende geregistreerde opleidingsfasiliteite van die Nederduitse Gereformeerde Kerk opgelei is, en gelegitimeer is in die Nederduitse Gereformeerde Kerk.

Beantwoord aan die bedieningsvereistes van Art 9 van die KO van die NG Kerk

BESONDERE VEREISTES

Besondere geestelike en persoonlike volwassenheid in die hantering van mense -verhoudinge en spanwerk

Die vermoë om jonger mense te bereik.

Goeie fisiese gesond om die bediening oor groot afstande te kan hanteer.

Verkieslik met ervaring van ‘n plattelandse bediening.

Verkieslik ‘n Namibiese burger

Kandidate wat hulleself in hierdie profiel sien is welkom om hulle beskikbaar te stel vir beroeping. Stuur asb ‘n kort CV, met twee verwysings en twee video preke na:

Die voorsitter: Bedieningskommissie; NG Kerk Aranos; aranosng@iway.na

Sluitingsdatum: Uitgestel na 27 Augustus 2021

---

Aftree verblyf by Schanzen Oord - lewensreg 

• Lewensreg te koop op 1 slaapkamer woonstel no 304 op 3de vloer in toringblok @ N$650 000 of naaste aanbod. 

• Lewensreg te koop op ‘n 1 slaapkamer woonstel, 305 op 3de vloer @ N$720 000 of naaste aanbod.  Hierdie een is ietwat groter as 304. 

Kontak Frans du Toit, sel 081 261 7405 vir navrae.

---

Giggel 

'n Laaste Woord

*Die boek is by Book Den in Windhoek beskikbaar