Header

Jaargang 18 - Uitgawe 28/2021 - Donderdag 2 September 2021

ngkn@ngkn.com.na

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Covid en ons

• Uit die annale

• Uit ander oorde

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Opleidingsgeleentheid

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

FELDMUIS stort in duie

 'n Onoplosbare rekenaar probleem het die Feldmuis se uitstuur op 23 Augustus gekelder! Die is die eerste uitgawe daarna wat daardie uitgawe se inhoude ook insluit.

O ja - in duie stort is as die vat se duie = houtstukke - inmekaar val!

Nuusbrokkies

• Uit die Moderamen

Moderator Vra: Kom ons praat met mekaar

Reaksie op Sola Scriptura 

Ons moderamen het kennis geneem van die vergadering en verklaring van Sola Scriptura op 13 Augustus.

Dit bly vir ons ‘n binneshuise gesprek. Al die publikasie wat die saak kry, maak dat eksterne faktore interne spanning skep en dat onnodige etiketering en agterdog plaasvind.

Ons wil dit ten alle koste verhoed.

Efesiërs  4:1 sê: ”Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe.”

Dit is vir ons ‘n baie belangrike opdrag en riglyn wat ons optrede in die tyd moet bepaal.

Daarom kies ons om nie oor mekaar te praat nie, maar met mekaar.

Ons wil Sola Sriptura ernstig opneem.

Ons kan verstaan dat daar sake is waaroor hulle ernstig bekommerd is.

Die moderamen staan nie koud teenoor Sola Scriptura nie. Die moderatuur het al in die verlede ‘n ontmoeting gehad met lede van die groep. Ek self het as voorsitter die geleentheid gehad om die eerste deel van hulle afgelope vergadering by te woon.

Ons beplan ook om die groep se bestuur weer te nooi vir ‘n gesprek. Ons glo dat daardie gesprek ons gaan help om meer duidelikheid te kry oor wat volgende moet gebeur.

Ons sinodesitting is nou al drie maal uitgestel as gevolg van die covid-situasie en gepaardgaande inperkings. Dit het groot frustrasie veroorsaak en ons daarvan weerhou om geleenthede te skep waar sake wat pla, aanspreek kan word. Daarom het die moderamen reeds besluit om in Oktober al die ringe te besoek waar knelpunte aangespreek kan word.   

Ons hoop en bid dat die Here ons sal help dat ons so met mekaar in gesprek kan tree, dat ons DV volgende jaar Maart ‘n sinodesitting kan hou waar ons in rustigheid met ‘n gees van ootmoed en onderskeiding verantwoordelike besluite kan neem.

• Uitreik na sorgbehoewendes

Fotos vertel 'n verhaal van lyding en verwaarlosing

Ds Gerhard Enslin wat op Ondangwa die privaatskool se hoof is, stuur die fotos wat hy by Bokomo se streeksbestuurder gekry het wat ontsteld almal vertel van die menselyding in die noordweste.

Die Algemeine Zeitung het die storie ook opgetel en vertel van die bykans 3000 mense wat oor die grens gekom het agv die knellende droogte in suidwes Angola op soek na kos. Hulle kanp al greuime tyd by Etenga en omstreke.

Mnr Shintama wat die streekverteenwoordiger is, het die situasie aan Ds Dries Burger van Windhoek gemeente bevestig en hulle het bespreek hoe die kerk betrokke kan raak.

BEHOEFTES

Dit volg op 'n besoek van oom John Barnard wat gaan kyk het wat aangaan, hy vertel:

Ek glo dat almal van ons al nuusflitse gesien het van vlugtingskampe oor die hele wereld,maar om dit te sien van aangesig tot aangesig is 'n ander werklikheid.

In die kamp op Etunda is daar 2352 persone waarvan 1524 kinders is.Die beskutting wat hulle gebruik is van gras en plastiek sakke.Daar is geen lopende water en toiletgeriewe wat waargeneem kon word nie.Kinders gaan haal water by waterpunt aan die anderkant van hoofpad na Ruacana.

Kindertjies loop kaal en party het lappe wat om hulle gevou is.Al die kinders plus volwassenes wat ons gesien het is ondervoed.Dit was hartverskeurend om 'n ma te sien,wat 'n handvol mieliepap in 'n pot  het en daar sit 6 klein kinderjies om haar,om skepie pap vir die dag te kry.

Volgens komitee lede is die grootste behoefte vir mieliemeel /  kookolie / suiker en rys.

INTERVENSIE

Ds Dries is 'n daadmens - hy het dadelik begin organiseer en uitvind wat gedoen moet / kan word.

Windhoek gemeente het bykans 40 000 geskenk vir die aankoop van voedsel. Dries het veskaffers in die voedselbedryf begin reëlings tref en 'n proses is aan die gang gesit om henad by te sit in die haglike omstandighede.

Hy en sy Getuienisfokusleier oudl Piet Liebenberg ry Maandag daarheen. Hulle sal op Ondangwa voorrraad laai om te gaan uitdeel en dan sommer self beter evalueer. Die groot voordeel van wat reeds beskikbaar is in kontant, is dat die moontlikheid nou ontsluit word dat daar deurlopend vir 'n ruk kos op Ondagwa gelaai sal kan word teen die inbetaling wat dan uitgedeel kan word.

Die gemeente glo ook dat die Evangelie gedeel moet word en nie net kos uitgedeel moet word nie. 

Daarvoor ry twee tolke saam, ds Gerson Kuvare van Okakarara en Magdalena wat self uit Angola kom en Dhimba kan praat - die taal wat mees algemeen onder die groep voorkom.

Hulle van ook CEF boekies vir die kinders en 30 spelers waarop Bybelgebootskap Dhimba vertaling en stories geplaas het. So speler kos NAD 380 maar laai met sonkrag en is baie robuust - en het 'n goeie luidspreker sodat groepe daarna kan luister.

As jy wil bydra tot die aksie kan jy inbetaal by: NGK Windhoek Geloofofferfonds, Bank Windhoek, Windhoek Hooftak 481972, lopende rekening nommer 1027 325 331. Merk die betaling Etanga Uitreik. EPos betalingsbewys na ngkw@iway.na

Op die foto onder luister die mense na Dries wat die Evangelie boodskap bring.

---

• Uit die Kantoor 

Totsiens Koos

Lof uit alle oorde het ingestroom oor Koos Koës soos baie hom geken het. Koos Engelbrecht (04/12/50 – 17/08/2021) was ‘n boer, predikant, mentor, toeruster, pastor, vriend, eggenoot, pa, oupa.

Op die foto staan hy met sy kleindogter Ané wat op sy skouer haar koppie rus - oupa het haar gedra want sy was moeg!

Iemand skryf oor die foto - so het Koos se Goeie Herder hom huistoe gedra!

Johannes Maritz skryf:

Wanneer jy vir Koos Engelbrecht vir die eerste keer gesien het, sou jy dink dit is maar net een of ander boer van die diep suide.  Inderdaad was Koos ‘n boer in murg en been, maar net so was hy dominee met sy hele hart. Hy het in die jare 1990 en daarna saam met my op die sinodale kommissie vir ampsbediening en evangelisasie gedien. Daar het ek al Koos se passie vir die bediening en bemagtiging aan lidmate leer ken.

Hy het op sy Koos-manier dinge gedoen en gesê. Soms het hy ons daarmee verras. Hier dink ek  aan twee geleenthede.

In 1999  of 2000 het ons predikante ‘n moeilike gesprek met mekaar gehad in Windhoek Oos se saal. Sommige sal dit onthou as die “stok”-gesprek.

Koos het opgestaan en net in een sin ons almal onkant gevang. Hy het gesê hy dink as ons dinge in gemeentes wil verander moet ons die kansels in die kerkgeboue afbreek. Daarna het hy gaan sit en ons almal in stilte gelos.

Baie later sou ons eers verstaan dat Koos bedoel het dat dominees moet van hulle troontjies afklim,  nader aan lidmate beweeg en die bediening aan lidmate teruggee. 

Die saak het later ‘n al groter passie by Koos geword.

By ‘n ander geleentheid het Koos ook uit die bloute net gesê ons moet bokke bymekaar maak en vir die Boesman gemeentes gee.

Die meeste van ons ander het  gewonder waar val hy nou uit die lug uit en hoe dink hy gaan dit werk. Maar as Koos ‘n ding begin het, dan byt hy vas….… 

Koos het deur sy “bok”-projek betrokke geraak by die bediening in Boesmanland.

Hy het hom beywer om klein kuddes aan gemeenskappe te gee – waar die gemeenskap die “eienaar” sou identifiseer. Dit het ‘n mooi verhaal van blootstelling aan suide boere en San mense geword. Ook van welvaartskepping waar daar diep armoede was.

DEGNOS

Koos het die fasiliterings kursus vir Vaste Fondamente gedoen. Sy vrou Amanda het met haar onderwys agtergrond hart gewerk om die Degnos materiaal so te vertaal en verwerk dat dit goeie les materiaal is om aan te bied. Dit loop op die lang duur uit op die legitimasie en bevestiging van ‘n handvol San Standplaas leraars wat hul eie mense nou met volle bevoegdheid kan bedien.

Karas Christi…..

Opleiding van lidmate by Luderitz en Betanië loop uit op die eerste ouderlinge met preekbevoegdheid - wat verlede jaar hul status verkry het. 

Dit is die uitvloeisel van Koos se oortuiging dat die uitgestrekte lap aarde net bedien gaan kan word met sulke ouderlinge wat begelei kan word deur 'n rondreisende predikant.

Thijs voeg by:

Hy het geglo dat dit die antwoord vir die kerk se toekoms is lidmaat bemagtiging en het nog in die jaar – nadat hy al 15 jaar afgetree was – help hy vir ons om Prof Malan Nel te kry om ‘n klompie Namibiese predikante en leiers op te lei om fasiliteerders te wees vir leierskap bemagtiging in gemeentes.

So was Koos in die tuig tot op sy laaste dag wat hy nog kon loop en praat – twee dae voor hy opgeneem is in die intensiewe sorgeenheid in Windhoek se Rooms Katolieke Hospitaal waar hy sy laaste asem sou uitblaas, het hy nog vir Jacob Schoeman geskakel om te reël dat hulle vergader oor opleiding in Jacob se werkgebied!

Koos het afgetree maar nooit UITGETREE nie.

Dinsdag het sy Aanvoerder die bevel gegee: Tree uit! En Koos, soos hy alryd gedoen het, het na die stem van die Goeie Herder geluister

Koos, ek gaan jou mis.

---

COVID-19 en ons

ANDER Sê OOR KOOS

Koos was veelkantig - dit sien mens in die huldeblyke van kollegas.

Op die foto staan toergenote Andre Orfner, Koos en Frikkie Labuschagne wat saam op 'n Studietoer was met Prof Malan Nel in die VSA.

De Wet Strauss: Ek eer ons vriend en kollega, Koos Engelbrecht - wat "die kroon van geregtigheid wat die Here, die regverdige Regter" vir hom weggebêre het en nou in die donker oggendure van Dinsdag gegee het. (2 Tim 4:8).

Johannes Maritz: Koos en Amanda het die afgelope klomp jare hul alles gegee om lidmate toe te rus vir die bediening. Hul het Ef. 4:12 baie ernstig opgeneem. Dit het in die noorde en suide reeds wonderlike vrug voortgebring. Ons eer die Here vir Koos se lewe en werk.

Dries Burger: Jare gelede, 1992/3 reël Koos 'n worsbraai op Dassiefontein vir die Suidering. Almal ry honderde kilometers vir die braai. Koos spog met sy kerriewors (wat in daardie jare vreemde wors was). Toe ry ons na die braai 100de kilometers weer huis toe. Koos was opreg en nederig. Ek wil ook so wees.

Schalk Pienaar: Jip, Koos was een van n klein groepie kollegas wat nadat ek afgetree het vir my sy omgee gewys het! Dis n verlies!

Herman Oosthuizen: Groot verlies van 'n dierbare vriend, kollega en admissie studentemaat! Het later saam die Boesmangemeentes van DEGNOS bedien. Salige tuiskoms, my vriend!

Gerhard Liebenberg: Koos se heengaan laat ‘n groot leemte in die Suide ring. Sy passie vir opleiding en toerusting was aansteeklik, sal hom virseker mis. Ons bid die Here se vertroosting vir Amanda en hulle familie toe.

De Wet Mouton: Daar was nie kwaad in sy hart nie. Koos was net Koos, sonder voorgee. Lief vir sy Here. Mag die Here se genade vir julle genoeg wees. Amanda.

Ds Gerrie Cwi: Oom  koos  en  tannie  Amanda   was  die  beste  uit  die  bestes   mense  toe  bybelteologie   begin  in   2008.  En  hulle  al twee  was  kinders  Van  God.   Die  beeld  wat  hulle  ons  gewys   het. Is  verlies  vir  ons  almal.  Baie   jammer  vir  die  familie.  Tsumkwe   Gerrie

Johan Combrinck: Nie goeie nuus om n dag te begin nie. Köes gaan na dese n vreemde dorpie wees. .. soos oral waar hy gegaan het. Amanda en kinders , mag Hy julle toevou en troos in moeilike tye.

André Olivier: Ek sal Koos se entoesiastiese oproepe mis. Lied 527: En as ons by die einddoel kom, wanneer ons loflied hier verstom, laat dan, o Heer, ons lied U ewig eer

Peet Van Zyl: Koos Koës ...... soos ek hom leer ken het. Hy het 'n vormende invloed in my lewe gehad. Dankie Koos .....

Johann Serfontein: Koos het my op ‘n keer genooi om pinkster op Koës te kom hou. Hy en Amanda het my omtrent bederf. Heerlik gekuier, gejag, oor die Here en Sy kerk gepraat, vriende geword. Sal sy spesiale menswees mis. Ek bid vir jou, Amanda.

Zjaan Burmeister van Degnos Beheerraad: Ons verlies en die hemel se wins. Amanda en die kinders mag julle onse Vader se omgee en nabyheid in hierdie dae ondervind.

VSA toergroeplede skryf:

Prof Malan Nel: So baie seer. Kry nie my kop en hart hier rondom nie. Sal hom so baie mis. Ons dink aan sy gesin en Amanda.

Marlese Nel: So baie jammer om te hoor. Ons huil saam met sy familie en saam met ons VSA Studietoer 2018 familie vir die totsiens sê vir iemand wat ons leer waardeer en diep respek voor gekry het.

Jan Botha: Koos was so uniek en het n groot duik in die emmer, verskil in ons Vader se koninkryk gemaak. Sterkte vir sy geliefdes

Frikkie Labuschagne: Ons NGK kollegas: ons is baie jammer vir julle verlies. Kollegas ervaar verhoudings op 'n dieper vlak. Die dood van geliefde is nie maklik nie. Ons gaan Koos se unieke menswees mis.

André Orffner: Ai, my innige meegevoel saam met julle. Het goeie tye saam met hom gehad. 'n Ware Israeliet sonder bedrog!

Casper en Andrea Steenkamp: Ons meegevoel met die verlies van Koos vir sy familie en vriende. Ons dink met dankbaarheid teenoor die  Here vir wie hy was. Ons het vreugde oor sy bestemming  by ons Hemelse Vader.

Ander uit die groep wat ook boodskappe gestuur het was Janine Bevelo-Manders, Rene Rich (DELK), Louis Kritzinger, Susan Vorster en André Ungerer.

Uit die annale

Praat dringend met julle volksraadslid!

In 1956 was daar 3,950 egskeidings in die toenmalige Suidwes, of ongeveer een vir elke 6 huwelike wat voltrek is.

Dit was onder andere die stimulasie vir 'n dringende brief wat die Sinodale Kommissie vir Openbare Sedelikheid aan alle kerkrade gestuur is. Bo-aan was 'n ernstige waarskuwing: NIE VIR PUBLIKASIE NIE!

"Kerkrade word vriendelik gevra om op 'n geskikte tyd 'n onderhoud te reël met hulle volksraadslid en, waar nodig, ook die provinsiale raadslid; die aanbevelings hier onder genoem met hulle te bespreek, en ernstig aan te dring op wetgewing wat die betrokke euwels aan bande lê."

Die "betrokke euwels" is egskeiding, lotery en sedeondermynende literatuur.

Wat laasgenoemde betref, was daar 'n sogenaamde Cronje-verslag op die tafel waarin sekere aanbevelings gemaak is. Dit het onder andere ingesluit dat die Raad van Publikasies en die Howe die mag moes kry om te bepaal wat onwenslik is.

In die gemeente is kerkrade gevra om wal te gooi teen gebruik van alkohol. "Die Kerkraad word gevra om die gemeente aan te moedig om by  hulle bruilofte en funksies gebruik te maak van nie-alkoholiese produkte soos:- Nederburg-Druiwesap, Santy's Fonkelende (sic) Druiwesap, Hanepoot- en Muscadeldruiwesap, Cydrax, Rheingold Alkohol-vry sjampanje en Charon Druiwesap", lui die brief. 

Transvaalse gemeentes word herinner dat "druiwesap ook gekry (kan) word by Beckett en Murray ... Pretoria en Thrupp's en Kie ... Johannesburg."

Vir bruilofte is daar ook raad: "Reseppies en ander smaaklike vrugtedranke wat by die deftigste onthaal gebruik kan word is te vind in die brosjure BRIEF AAN BRUID EN BRUIDEGOM."

Mens wonder of die onderskeie produkte en besighede wat op hierdie manier bekend gestel in die kerk is enigiets daarvoor moes betaal?  Clem Marais (Argivaris)

Uit ander Oorde

Hoe om vir gelowiges in Afghanistan te bid

Met die val van Afghanistan in die hande van die Taliban is dit feitlik seker dat die toekoms van Christene duister is. Om ‘n Christen in Afghanistan te wees, word onmiddellik heelwat gevaarliker.

Selfs tydens die Amerikaanse teenwoordigheid in hierdie land het Geopende Deure Afghanistan gelys as ‘n land waar vervolging slegs ‘n klein bietjie minder onderdrukkend as in Noord-Korea is. Bekeerlinge tot die Christelike geloof betaal ‘n duur prys as hul nuwe geloof ontdek word. Volgens Geopende Deure moet hulle dan land-uit vlug of hulle sal doodgemaak word.

Nie net volgelinge van Jesus nie, maar ook vroue en kinders is aansienlik meer blootgestel aan persoonlike gevaar onder ‘n Taliban-regering. Dieselfde geld persone wat Westerse magte oor die afgelope 20 jaar ondersteun het.

As Christene het ons die verantwoordelikheid om vir ons broers en susters in die Here in Afghanistan te bid. Hier is ‘n uitstekende artikel wat mens hiermee help.

Josh Manley, ‘n predikant in die Verenigde Arabiese emirate met noue bande met gelowiges in Afghanistan, skryf ook waarvoor ons nou kan bid. Lees Josh se artikel hier.

Oorgeneem by Grens.Pos van die Sinode Oos Kaapland

---

Christene in Afganistan het NOU jou finansiële hulp nodig!

Meer direkte hulp aan gelowiges in Afghanistan kan via Martelare vir Christus gestuur word. Hulle skryf: 

Oral in die nuus sien ons die vinnige oorname van Afganistan deur die Taliban, insluitend die beheer oor Kaboel, die hoofstad. 

Afgaanse Christene bly in elke provinsie in Afganistan. Hulle weet dat hulle in die oë van die Taliban ongelowiges is wat die dood verdien. Soos ons praat gaan die Taliban van deur tot deur op jag na Christene. Afgaanse Christene kan niemand vertrou nie. Omtrent al die Afgaanse Christene is bekeerlinge vanuit Islam. Hulle word 'afvalliges' genoem en moet doodgemaak word volgens die reëls van Islam. 

Dis verstommend, maar honderde Afgaanse Christene het openlik hulle geloof verklaar. Hulle is oral bekend as Christene. Met die Taliban in beheer is dit 'n doodsvonnis vir die Christene. Daar is baie kwesbare Christene vasgekeer in Afganistan. 

Ons benodig fondse om hierdie Christene wat in gevaar is te help en te ondersteun. As dit moontlik vir jou is en as jy gewillig is oorweeg asseblief 'n donasie - enige bedrag sal 'n verskil maak. 

Ons broers en susters in Afganistan het 'n wonderwerk nodig. Hulle weet dat jy saam met hulle is, vir hulle bid en dat saam jy langs hulle staan. Dankie vir jou getrouheid en ondersteuning teenoor ons Afgaanse broers en susters. 

BANKBESONDERHEDE: 

Rekening naam in beide gevalle: Martelare vir Christus

FNB Hooftak Windhoek, Takkode: 280 172 Tjek Rek No: 6224 240 2303

of

Bank Windhoek The Grove, Takkode: 483 871 Tjek Rek No: 800 447 3444

Verwysing: Afganistan 

Navrae en POP na info@martersforchrist.org

---

• Kerkbode artikel - Opinie stuk

IS DAAR DAN NET TWEE STROMINGE IN DIE NG KERK?

18 Augustus 2021Braam HanekomRubrieke

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

In Sondag (15 Augustus 2021) se Rapport verskyn daar twee briewe wat die narratief verder aanwakker dat daar eintlik net twee strominge in die NG Kerk is. Dit kan die indruk skep dat die NG Kerk eintlik net uit hierdie twee kampe bestaan en tans in ’n stryd gewikkel is oor reg en verkeerd, die siel van die kerk en die hart van ons geloof.

Dat die gesprek aan die gang is kan niemand ignoreer of betwyfel nie. Vir my is die NG Kerk egter veel groter.

LEES OOK: ‘NG Kerk bevind haarself in hierdie strik’

Ek is bewus van duisende gelowiges wie se geloof ten diepste gedefinieer word in ’n eenvoudige, noem dit ’n kinderlike liefde vir God, Jesus Christus en die Heilige Gees.

Dit is egter ook ’n geloof wat hulle laat wakker lê, nie oor die gevegte in die kerk nie, maar veral oor die ontsaglike nood buite die kerk.

Dit is ’n stroom lidmate wat God se aangesig en wysheid, nie in die eerste plek oor sinodebesluite soek nie, maar oor wat om te doen in ’n tyd soos hierdie (Hand 2).

KLIK hier: LEES HIER VERDER

Familie Nuus

Ons dink aan hulle:

TALLE families wat geliefdes aan die dood afgestaan het vanweë Covid. Die vlaag wat nou ons land oorspoel is besig om te maai onder ons mense en ons onthou almal wat hartseer is oor hul verliese die afgelope weke.

Ons bid vir Amanda Engelbrecht met die heengaan van Koos (emeritus Koës).

• Dit gaan baie beter met Sunèl Venter, nadat sy twee weke gelede 'n terugslag gehad het en word behandel vir bloedklont vorming. Die behandeling werp goeie vrug af. Tjaart (emeritus Okahandja) kyk na haar.

Jacob Schoeman is besig met reëlings vir sy hartomleiding operasie. 

Lukas Coetzer (Emeritus Outjo) se skanderings het minder gunstige resultate uitgewys. Ons dink aan hom.

André Louw (Windhoek Oos) se herstelpad na hy 'n paar weke gehospitaliseer was met Covid is lank en steil.

• Ons dink aan hulle in ons gebede 

 

Hulle verjaar

HULLE HET DIE AFGELOPE TWEE WEKE VERJAAR

• De Wet Mouton, Otavi 20/08 081-298-8814 karstveld@iway.na 

• Elana Redelinghuys, Hentiesbaai 21/08  081 805 0626 wernervdm@iway.na

• Dubois du Toit, Suiderhof 24/08 081 4013261 dbtoit@gmail.com

• Madeleen Pansegrouw, Gochas 28/08 063-250004 madgus@iway.na

• Wynand Fourie, Windhoek Wes 29/08 081-122-8113 vinowf@gmail.com

HULLE VERJAAR HIERDIE WEEK

• Hein Schaaf, Suiderhof  08/09  081-297-7653 hrschaaf@iway.na

• Mariaan Maritz, Okahandja 11/09 081-227 5278 jhg@iway.na

Ons wens hulle almal alles wat mooi is toe vir die nuwe lewensjaar! 

Opleidingsgeleenthede

#LeerVersoen – “Voorbidding is protes”

Kyk gerus na die volgende video in die reeks #LeerVersoen aanlyngesprekke – ’n Inisiatief van die NG Kerk se Algemene Sinode Taakspan vir Versoening en Identiteit. Klik op die volgende skakel: “Voorbidding is protes” - Prof Klippies Kritzinger.
In hierdie video gesels ds. Rudi Swanepoel en dr. Marinda van Niekerk met professor Klippies Kritzinger.
Uittreksels uit hierdie gesprek: “Voorbidding is protes teen hoe dinge nou is. Ons klop nie vir God wakker nie – ons beweeg saam met God na lyding. Vriendskap met mense wat anders as jy is, breek ons ‘vergeesteliking’ af. Kom ons treur oor ons gebroke ‘ons’ [Suid-Afrika], en skep medemenslikheid en versoening. As ons nie nou hoop kan lewer nie, moet ons maar die kerk toemaak.”
Vir meer inligting of om betrokke te raak: versoen.africa@gmail.com.

---

• VBO-Forum en Sinode Oos-Kaapland

Inleiding tot die Verwelkomingspraktyk

'n Beliggaamde binnetog na dieper dissipelskap

Fasilitering: Wilhelm Verwoerd en NG Kerk kollegas

2 September tot 14 Oktober 2021

 "Welkom, Helende Gees van God, in elke onwelkome ervaring!"

Ons word van dag tot dag, toenemend, met 'n oorvloed van onwelkome ervarings gekonfronteer. Hierdie ervarings – soos die Covid 19 pandemie – roep uiters ongemaklike gevoelens van angstigheid, onsekerheid, oorweldiging by meeste van ons op. Hoe hanteer ons hierdie ontstellende, uitputtende emosies, sonder onderdrukking, of ontvlugting in ons koppe? Hoe kan ons die uiters onwelkome ervarings van ons tye dieper deel maak van ons dissipelskap?

Die gereelde beoefening van die Verwelkomingsgebed bied broodnodige ondersteuning. Soos bevestig deur 'n vorige NGK deelnemer:

"Die Verwelkomingspraktyk dra by tot die groei van my verhouding met God; ook tot die ontwikkeling van 'n leefwyse waarin ek volkome oorgegee is aan God en voortdurend met Hom in gesprek is.  Ek is nog nie naastenby daar nie, maar die Verwelkomingsgebed is een van die geloofsgewoontes wat my help op hierdie lewenslange reis." (NGK deelnemer)

Meer inligting: https://ngkok.co.za/vbo/vp/vp-brosjure.pdf

Inskrywingsvorm: https://forms.gle/Rh66eaXj8hHSRJqZ8

---

VBO met Deon Loots:

Opleiding in Geestelike begeleiding

Stel jy belang om te leer hoe om mense sinvol op hulle geestelike reis te begelei, sonder die nodigheid om altyd 'n antwoord of 'n oplossing gereed te hê? 

Leer die kuns van geestelike begeleiding aan. Dit rus jou toe om mense te begelei om verder na te dink oor hoe en waar God in hulle lewens aan die werk is. Die toerusting is ook van groot waarde vir jou eie geestelike groei, sowel as vir informele gesprekke met mense wat soms "moeilike vrae vra".

Kyk gerus na die volledige program deur op die skakel te klik. Daar kan jy ook hoor hoe ander die opleiding beleef het. (Meer as genoeg VBO punte vir predikante wat dit doen).

Kontak Deon Loots by 084 955 3444 of dissipel@gmail.com.

---

Inskrywings open binnekort, vir navrae kontak Rika by excelsus@up.ac.za

---

Spirituele Begeleiding

Aangebied oor 2 jaar in Engels deur die Sentrum van Spiritualiteit, Pretoria.

[Kliek hier om verder te lees]

“Since its inception in 2006, the course falls under the Centre for Spirituality of the Circuit of Southeast Pretoria of the Dutch Reformed Church, but also joins Excelsus, the Centre for Further Development of Ministry at the University of Pretoria.

* Ministers can earn 150 CPD points for completing the full course.

* We encourage participants who are older than 34 years of age.

* Applications close Monday 13 September 2021.

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met dr Wynand Fourie van die gemeente Windhoek Wes en dosent by die Namibiese Evangeliese Teologiese Seminarie onder die Kameelboom.  Hulle bespreek ook Jakobus 3:1-12. Luister eerskomende Sondag 05 Septeber om 12:00 (of Dinsdag 07/09 om 09:30) op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303; OF op Potgooi

https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7

Publikasies

Bederf iemand spesiaal met ‘n geskenkpak

Vrouwees is … om elke dag te leef, te lag en lief te hê.

Vier vrouwees saam met ons hierdie maand!

Bederf die spesiale vrou in jou lewe, ’n hartsvriendin, jou ma, jou suster ­– of jouself – hierdie Vrouemaand met 'n pragtige geskenkpak. Daar is ’n verskeidenheid heerlike leesstof, geskenksakke, resepteboeke, joernale en selfs Bybels om van te kies. Pak vir jouself ’n sakkie, of vir daardie spesiale vrou in jou lewe. Gee vir ons die afleweringsadres en ons stuur die pakkie namens jou. 

Klik hier om jou geskenksak vol te maak

Dagbeplanners 2022 nou beskikbaar!

 Dagbeplanners vir 2022 is nou beskikbaar.  Daar is ‘n wye verskeidenheid dagbeplanners van bekende skrywers soos Nina Smit, Joyce Meyer en John C. Maxwell.  Daar is ook algemene Christelike Leefstyl dagbeplanners,  Skooldagboeke vir meisies en seuns asook pragtige notaboekies.

Klik hier om jou bestelling te plaas

Bestellings kan ook telefonies geplaas word by 021 864 8211 of per e-pos by bestel@bmedia.co.za

Die dood van ’n familielid gedurende hierdie uitdagende Covid-19-pandemie, angstigheid oor alles onbekend wat tans aangaan, boeliegedrag en eensaamheid is om maar net ’n paar van die uitdagings te noem wat ouers vandag met hul jongspan ondervind.

 Jy is nié alleen nié en met die Ligland-reeks kinderboeke word dié kwessies ligtelik aangeraak sodat dit verstaanbaar is vir kinders.

 Ontmoet vir Siegfried, die skrywer van die Ligland reeks kinderboeke. Siegfried sal graag julle vrae oor hierdie belangrike kwessies beantwoord. Ontmoet ook die karakters, Lisa, Ben, Kolle en Sofia en ontdek saam met hulle hoe om jou kinders met moeilike kwessies te help.

WEN ‘n reeks van hierdie pragtige boekies!

Al wat jy moet doen is om in te skakel:

- Bybel-Media se Instagramblad op 6 September 2021 om 19:00

BESOEK WWW.LIGLAND.CO.ZA VIR MEER INLIGTING

stuur-vreugde

R180.00

Barnabas se lewe inspireer kosbare geloofswaardes by ons. Hy inspireer ons om te glo én te doen. Hy spoor ons aan om met opregtheid te gee. Hy laat ons selfloos en gestuurd leef. Hy leer ons om ’n bemagtigende mentor, ’n spanlid, ’n diensgerigte leier en ’n omgee-reus te wees.

 Barnabas wys vir ons hoe om onversigtige oorgawe te ontwikkel vir wanneer die Here ons roep en stuur. Hy laat ons besef die Here stuur doodgewone mense wat oorgegee leef. En hy leer ons hoe om ons roeping te geniet en momentum te laat kry. Dit gebeur ten spyte van ontwrigte verhoudings, lewensgevaarlike situasies en ’n klomp moeilike persoonlikhede.

KOOP HIER | MEER INLIGTING  stuur-vreugde is ook as ’n digitale produk beskikbaar. Besoek missio.org.za vir meer inligting.

In ons lente-uitgawe vertel Pascal dat daar 'n nuwe seisoen vir haar voorlê. Die herfsblare is afgeskud, en nuwe dinge groei in haar hart.
Kom vind inspirasie en nuwe lewe in LiG se jongste uitgawe wat van 13 Augustus tot 12 November op die rak is.

• 

‘God leef!’ vertel ma ná aanneemseun haar opspoor

DEUR MARTHA LOUW

“Wat is die naam van jou kind?” vra die dame agter die lessenaar vir my.

“Wilhelm Louw,” sê ek met ’n bewerige stem.

Martha en haar seun Wilhelm se eerste fisiese ontmoeting na 40 jaar. By hulle is Wilhelm se seun. Foto verskaf

“Alles sal goed afloop,” sê sy.

“Dankie,” antwoord ek. My oë is vol trane.

Wilhelm Louw is op 2 Desember 1980 gebore. Die geboorte het goed afgeloop. Wat nie goed was nie, was dat ek Wilhelm vir aanneming moes afgee. Ek was 21 jaar oud.

Ná sy geboorte het ek hom vasgehou, hom op sy voorkop gesoen en gesê: “Ma is lief vir jou.”

Ek het my oë toegemaak en my bondeltjie liefde vir die verpleegsuster gegee. Mag die Here hom beskerm, het ek vir myself geprewel.

Drie dae later het my ouers my kom haal en my plaas toe geneem.

Saans, as ek alleen in die bed lê, kom die vrae. Dit teister my. Al die waaroms en hoekoms, die verwyte. Selfverwyt. Sal ek ooit vergifnis kry? Ek pleit: “Here, vergewe my.”

Die volgende jaar begin ek werk. Ek trek dorp toe, kry ’n woonstel. Dis ’n nuwe lewe, ’n nuwe begin. Alles sal oukei wees – of so het ek gedink. Sport en vriende bring ’n bietjie verligting, maar saans as dit stil is om my, begin alles weer van voor af. Gaan dit goed met Wilhelm? Is hy warm? Dis so koud …

Ek dink aan sy eerste tree, sy eerste wisseltand. Wie hou hom saans vas as hy huil?

Hoe het alles dan so uitmekaar geval? Hoe gaan ek dit weer bymekaar maak? Waar begin ek?

Ek is later getroud en twee seuns is uit die huwelik gebore.

Jare later open ek ’n antiekemeubelwinkel in die Oos-Kaap. Hier in my winkel hoop en bid ek steeds, en soek na die onmoontlike.

LEES OOK: ’n Geskenk van God

Een oggend lui die foon. Dis ’n onbekende persoon wat sê: “Jou aangenome seun wil kontak maak met jou.”

Kan dit waar wees? Dis 40 jaar …

’n Paar weke later is daar nog ’n oproep. ’n Man praat en sê: “Hallo, Moeder. Dis Ma se verlore seun. Hoe gaan dit?”

Trane van blydskap rol oor my wange. Dankie, Here!

Boodskappe word uitgeruil, foto’s word aangestuur en familie word uitgelê. Wat ’n vreugde!

Ek sê aanhoudend: Dankie, Heer, vir u genade. Dankie dat U gebede verhoor.

Wilhelm woon in Noordwes en is gelukkig getroud. Hy het ’n pragtige vrou, en ’n seuntjie wat nou tien jaar oud is. Hulle is ’n liefdevolle gesin en God is deel van hul lewensreis.

Wilhelm het ’n hele familie bygekry, onder wie twee broers. En ooms, tannies, neefs, niggies en ’n ouma.

Ons reël om mekaar te ontmoet. Wat ’n vreugde om my seun ná 40 jaar te omhels! En ek het geweet alles is reg. My sirkel is voltooi.

Dít is dan my verhaal – van ’n bondeltjie liefde tot 40 jaar later. Dis die verhaal van ’n reis vol hoop en gebede.

Ek wil sê: Jesus se vergifnis is volledig. Moenie opgee nie.

VOORBIDDING

MALI

• Streek                        Noord Afrika

• Bevolking                     20 284 000

• Christelike bevolking 467 000 (2,3%)

• Meederheidsgeloof                 Islam

• 2021 Ranglysposisie                 28e

Toe Islamitiese ekstremistiese groepe in 2012 beheer geneem het oor die noordelike deel van die land, is kerke afgebrand en Christene gedwing om te vlug. Die ontworteling wat gebeur het, het steeds ʼn uitwerking op Christene wat hul huise verloor het en wie se kerke vernietig is. Hoewel sommige Christene en gemeentes onder polisiebeskerming na die noorde teruggekeer het, leef hulle steeds onder die bedreiging van aanvalle deur Islamitiese militante.

Evangelisasi aktiwiteite is veral ʼn risiko in die noorde en kan tot aanvalle deur Islamitiese ekstremiste lei. Christen-sendelinge wat in Mali werk, leef ook onder die konstante bedreiging van ontvoering en sommige is inderdaad deur jihadiste ontvoer. Indien hulle bekering vanaf Islam na die Christendom ontdek word, staar Christene die risiko van geweld (veral in die noorde) en druk van hul families en gesinne in die gesig.

Selfs in die suide van die land, waar Christene meer godsdiensvryheid geniet, het bedreigings vanaf Islamitiese ekstremistiese groepe toegeneem. Boonop het die staatsgreep in die laatsomer van 2020 bygedra tot Mali se politieke ontwrigting, wat die deur ooplaat vir ekstremistiese elemente om in gebiede sonder sterk leierskap wortel te skiet. Ekstremiste het ook die onsekerheid van die COVID-19-pandemie gebruik om groter beheer in sekere dele van Mali, wat een van Afrika se armste lande is, te verkry. Aangesien hierdie groepe dikwels spesifiek Christene teiken, is dit ʼn kommerwekkende tendens. Daar moet egter nog vasgestel word wat die land se tussentydse leierskap vir godsdiensvryheid sal beteken.

Ontmoet Naomi* 

“My familie het meer as een keer jihadiste na my huis gestuur om ons dood te maak of te intimideer. Hulle planne het nooit gewerk nie. Maar toe my man eendag op ʼn sakereis was, is hy geskiet. Hy is doodgemaak weens sy geloof en omdat hy met ʼn gewese Moslem getrou het. Sy kollegas het die aaklige nuus aan my oorgedra. Ek weet nou nog nie wat van sy liggaam geword het nie.”

As ʼn Gelowige uit ʼn Moslemagtergrond wat in Mali woon, is Naomi* gedwing om tydens die jihadiste-rebellie in 2012 na Timboektoe in die noorde te vlug. Sy het uiteindelik in ʼn informele kamp vir interne ontwortelde mense (IDP’s) in Mali se hoofstad, Bamako, opgeëindig. Geopende Deure het Naomi gehelp om ʼn huis te huur nadat die IDP-kamp gesluit is. Terwyl sy steeds diskriminasie in die samelewing ervaar, het haar broers en susters, wat Naomi erg vervolg het na haar bekering, ook Christene geword. Naomi sorg steeds vir die hele familie deur ʼn onderneming wat sy met Geopende Deure se ondersteuning begin het.

*Naam vir sekuriteitsredes verander. 

Bid vir MALI 

• Bid vir Christene wat nog probeer om hul huise, kerke en lewens te herbou nadat hulle in 2012 gedwing is om te vlug. Talle gebiede is steeds onstabiel, en volgelinge van Jesus ervaar die risiko van geweld.

• Bid vir die tussentydse regering wat die land in middel 2020 oorgeneem het. Bid dat die nuwe leiers vir godsdiensvryheid vir mense van alle gelowe sal veg en voorspraak sal doen, en dat hulle in staat sal wees om Mali met geregtigheid en vryheid te help om uit die COVID-19-krisis te kom.

• Bid vir die Islamitiese ekstremistiese groepe wat Christene in Mali teiken. Bid dat God hul harte sal sagmaak en aan hulle ore sal gee om te hoor en oë om te sien sodat hulle die glorie van Sy Evangelie en genade kan ervaar.

In vennootskap met die plaaslike Kerk, dien Geopende Deure kwesbare Christene in Mali deur die verskaffing van Bybels, opleiding van pastore en gelowiges in die verskillende aspekte van Christelike lewe en bediening, en sosio-ekonomiese hulp aan vervolgde Christene. Deur plaaslike vennootskappe help Geopende Deure ook met vervolgingsvoorbereidheid-opleiding, Bybelverspreiding en geletterheidsopleiding

Vakatures en Ander Advertensies

Vakature: Leraar - Onbepaalde Termynpos

Die NG KERK SWAKOPMUND is lief vir die Here. Ons glo dat God ons liefhet, toerus en stuur om Sy roeping te vervul. In die lig hiervan wil ons met opgewondheid `n dienskneg van die Here beroep wat gehoorsaam is aan God se roepstem en wat van harte glo in die onfeilbare Woord van God en die gereformeerde belydenis.

Sluitingsdatum: 15 Oktober 12:00 nm

NG Kerk Swakopmund se roeping is om:

• Die Here passievol te aanbid.

• Sensitief te luister na Heilige Gees.

• Lidmate te bemagtig.

• Om te groei in geestelike en emosionele volwassenheid.

• Om mense te help in nood.

• Te funksioneer soos die Here se familie.

• Jongmense óók te omarm en deel te maak van God se sending na die wêreld.

• In kort wil ons Markus 12:30-31 uitleef.

Ons glo dat die volgende verantwoordelikhede jou sal dryf:

• Passievol oor gebed en die Woord van die Here.

• Gesamentlike verantwoordelikheid met kollega vir die prediking.

• Gesinsbediening wat fokus op jongvolwasselidmate en hul kinders.

• Vaardig om kinders van alle ouderdomme te bedien.

• Vestiging en uitbreiding van `n werksplek-bediening.

• Opbou en uitbou van `n dinamiese musiekbediening.

• Vestiging van `n kultuur waar jongvolwassenes welkom is en waar hulle diep verhoudings kan bou.

• Die dra en uitleef van die roepingsverklaring van die gemeente.

• Neem van kreatiewe kanse en evangeliese enterpreneurskap om die bediening uit te bou.

• Vestiging en onderhoud van `n gesonde kultuur onder die leierskap en gemeente, in vennootskap met die huidige leraar.

• Uitreike na die groter gemeenskap (skole, staatsinstellings, besighede ens.).

Pligte: Volledige pligtestaat en roepingsverklaring is op versoek beskikbaar. Pligte word met die Kerkraad ooreengekom.

Vergoeding: Daar word volgens sinodaleriglyne onderhandel.

Voorkeur sal aan Namibiese burgers of persone met status (domicili of permanente verblyf) gegee word.

Aansoek: CV nie langer as 3 A4 bladsye nie, asook `n dekbrief waarin jy motiveer waarom jy geroepe voel om aansoek te doen.

Navrae:

• Karin van Zijl +264813282530 (Leier Ouderling)

• Kenneth McKenzie +264812821543 (Leraar)

• Epos (kvanzijl@africaonline.com.na)

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie

---

VAKATURE

NG KERK ARANOS: NAMIBIË

VOLTYDSE LERAAR

GEMEENTEPROFIEL: Die gemeente is geleë in die Sentrale Oostelike deel van Namibië in die Kalahari, en bestaan uit 295 belydende en 81 dooplidmate. Die hoofbedryf in die omgewing is veeboerdery.

BEDIENINGSFOKUS

Die begeleiding van die onderlinge geestelike versorging en opbou van die gelowiges om hulle in staat te stel om as Christene in die wêreld te kan leef en getuig.

Die prioriteite van hierdie fokus is die gevolg van ‘n langdurige en intense droogte, asook die gevolge van die Coronavirus – krisis.

LERAARSPROFIEL

‘n Ten volle opgeleide predikant, wat by een van die erkende geregistreerde opleidingsfasiliteite van die Nederduitse Gereformeerde Kerk opgelei is, en gelegitimeer is in die Nederduitse Gereformeerde Kerk.

Beantwoord aan die bedieningsvereistes van Art 9 van die KO van die NG Kerk

BESONDERE VEREISTES

Besondere geestelike en persoonlike volwassenheid in die hantering van mense -verhoudinge en spanwerk

Die vermoë om jonger mense te bereik.

Goeie fisiese gesond om die bediening oor groot afstande te kan hanteer.

Verkieslik met ervaring van ‘n plattelandse bediening.

Verkieslik ‘n Namibiese burger

Kandidate wat hulleself in hierdie profiel sien is welkom om hulle beskikbaar te stel vir beroeping. Stuur asb ‘n kort CV, met twee verwysings en twee video preke na:

Die voorsitter: Bedieningskommissie; NG Kerk Aranos; aranosng@iway.na

---

Lewensreg Huise/ Wooneenhede beskikbaar!

Noem ‘n veilige, sentraal geleë plekkie binne ‘n gemeenskap met christelike beginsels jou eie!

Bly lekker sonder die ergernis van oordragskoste; maandelikse munisipale rekeninge; instandhouding van perseel & tuin; skoonmaak van swembad; weeklikse vullisdromme uitry; ens, maar ook met die wete dat jy ‘n bekostigbare heffing betaal vir ‘n tuiste met alle denkbare geriewe op die perseel, en ook die gemoedsrus van moontlike versorging.

Kontak gerus vir Frans du Toit by Schanzen Oord: (061-224025/ 081 261 7405 of fdutoit321@gmail.com.)

1 & 2 Slaapkamer Woonstelle, asook verskillende kamers in die Sorgeenheid beskikbaar.

---

Giggel 

Hy het op my afgestorm toe het ek hom ge-Social Distance!

'n Laaste Woord

*Die boek is by Book Den in Windhoek beskikbaar