Header

Jaargang 15 - Uitgawe 9/2018 - Woensdag 7 Maart 2018

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Nuut by CLF

• Radioprogramme

• Familie-nuus

• Voorbidding

• Giggel

Nuusbrokkies

Namibië se Luther-boom is in die grond

Op Woensdag 28 Februarie het die Refo 500-vieringe 'n laaste stuiptrekking in Windhoek gegee toe Namibië se "Luther-boom" by die Windhoek-gemeente geplant is.

Die NGKN het al aan die einde van 2016 besluit om een van die bome in die Luthergarten in Wittenberg te borg. 

In 2017 het die Lutherse kerke die 500ste "verjaardag" van die Reformasie, wat sy beslag gekry het in die Lutherstadt Wittenberg, herdenk. Kerke vanoor die wêreld en van alle denominasies is genooi om een van die 500 bome te borg wat in Wittenberg geplant is. Hierdie kerke plant dan plaaslik 'n Vennoot-boom op 'n geskikte plek.

Die Luthergarten-projek het reeds in 2008 beslag gekry met die tuin wat uitgelê is deur 'n landskapsargitek, Dr. Andreas Kipar van Milan.
Die eerste boom is op 1 November 2009 geplant, en wel deur die Roomse Katolieke, met die eerste Vennoot-boom in die Vatikaan. 

Namibië se boom, 'n Platanus hispanica (Engelse Plataan), is op Saterdag 8 Oktober 2016 deur personeel van die Luther World Federation Center in Wittenberg geplant. Uiteindelik het die Vennoot-boom, 'n olea africana (Wilde Olyf of Olienhout) nou ook sy plek gevind op die terrein van die oudste gemeente in Windhoek.

Dr André Olivier, voorsitter van die Moderamen, het die boom simbolies geplant in die teenwoordigheid van 'n mooi klompie lidmate asook lede van die Moderamen. (Foto bo.)

Dr Dirk Louw, een van Windoek se dominees, doen 'n gebed na afloop van die planting.

---

18de Namibiese sinode al in 2019

Die Moderamen het verlede week besluit om die 18de gewone vergadering van die Namibiese sinode reeds in 2019 byeen te roep.

Dit volg op aanbevelings van die Taakspan oor Kerkverband wat vra vir ingrypende veranderinge aan die Bepalings by die Kerkorde. Hoe gouer hierdie besluite geneem word, hoe beter.

Volgens die normale 4 jaar-ritme moes die sinode eers in 2020 gehou word.

Die vergadering sal DV in Maart 2019 gehou word, maar die spesifieke datums sal bepaal word eers wanneer die skoolkalender vir 2019 beskikbaar is.

---

Ouderling en diaken "Bedienaars" kan kom vir Namibië.

Die Moderamen gaan by die eersvolgende vergadering van die Namibiese sinode aanbeveel dat ouderlinge en diakens wat goedgekeurde bedieningsopleiding ontvang het in 'n spesifieke area van bediening, as "Bedienaars" in gemeentes bevestig kan word.

Hierdie opleiding word reeds in Namibië deur DEGNOS en Karas Christi aangebied. 

Kandidate vir opleiding moet deur hulle kerkraad aangemeld word vir opleiding in bedieningsareas soos eredienste, pastoraat, jeug, diakonaat, ens.

Die sinode sal sulke kandidate bevestig om selfstandig te kan bedien onder toesig van 'n predikant. Hierdie is nie 'n betaalde loopbaan nie, maar kerkrade sal self kan besluit oor 'n moontlike honorarium.

Aanbevelings hieroor sal DV in 2019 aan die sinode voorgelê word.

---

Nuwe ringe kom

Die Namibiese sinode sal in 2019 gevra word om 'n nuwe rings-bedeling vir Namibië goed te keur.

Behalwe dat gemeentes inspraak sal hê in die keuse van by watter ring hulle wil assosieer, sal die tradisionele take van die ring voortaan op 'n ander manier verrig word. Dit nou, natuurlik, as die sinode aanbevelings hieroor gaan goedkeur.

Op ringsvlak gaan die fokus val op die koester van onderlinge verhoudings tussen gemeentes, die onderlinge versorging van predikante en onderlinge begeleiding van die roeping om hoe langer hoe meer missionaal te word.

Die "wetlike aspekte" wat tans die ring se verantwoordelikheid is, sal deel van die sinode se verantwoordelikheid word. Daarom sal die verkose leiers van die sinode, wat ons tans die Moderatuur noem, ook met 'n ander fokus verkies word. (Lees ook Gefokusde Sinodale leierskap gevra elders in hierdie uitgawe.)

Die Moderamen vra die sinode om weg te doen met 'n verpligte vergadering-struktuur vir die ringe. In die plek daarvan word 'n verhoudingsgedrewe benadering bepleit wat berus op kuier-by-mekaar. 

Hierdie denkrigting is einde Februarie by die predikante wat teenwoordig was by die predikante-konferensie, getoets. Daar het dit algemene instemming geniet.

---

Gefokusde sinodale leierskap gevra

Kom ons kies voortaan die verkose leierskap van die sinode (wat ons tans die Moderatuur noem) op grond van gawes wat benodig word in die uitleef van die sinodale verband se roeping?

Hierdie versoek van die Moderamen, wat DV volgende jaar as aanbeveling aan die sinode gerig sal word, volg op die konsensus waartoe gekom is oor die minimum funksies wat op sinodale vlak benodig word om die verband volhoubaar te maak.

Vyf sake behoort tot die agenda van hierdie streeksinode. Dit is teologiese opleiding (verantwoordelik vir alles rakende gelegitimeerde predikante), leierskapsontwikkeling (verantwoordelik vir alles rakende nie-gelegitimeerde leiers), teologiese stimulasie (om te keer dat ons nie in 'n "plat-soos-'n-pannekoek-teologie" verval nie), kerkreg en sekere administratiewe steundienste.

Nou vra die Moderamen dat daar voortaan vir die sinode 'n voorsitter met verskeie onder-voorsitters verkies sal word, elk met 'n bepaalde verantwoordelikheid. Dis hier waar die gawes ter sprake kom.

• Voorsitter: leiding van die vergaderings asook verantwoordelik vir teologiese stimulasie.

• Ondervoorsitter: Teologiese opleiding

• Ondervoorsitter: Leierskapontwikkeling

• Ondervoorsitter: Kerkreg (wat ons nou ken as "Aktuarius")

• Ondervoorsitter: Steundienste

Hierdie verkosenes sal 'n leierskap-funksie hê ten opsigte van elke bedieningsveld, in teenstelling met 'n bestuursfunksie. Leierskap vra tipies wat is die regte goed wat gedoen moet word, terwyl Bestuur vra wat is die beste manier waarop die regte goed gedoen moet word.

Tipies sal elkeen van hierdie verkosenes bygestaan word deur 'n span medewerkers wat saam die leierskap opneem. Tans noem ons dit Diensgroepe.

Die oorkoepelende bestuursverantwoordelikheid vir al hierdie werksaamhede, sal by die Algemene Sekretaris setel.

Die Moderamen beveel ook aan dat die skribaat van die sinode voortaan ampshalwe die werk van die Algemene Sekretaris sal wees. Indien dit aanvaar word, sal daar nie meer 'n skriba gekies word nie.

Benewens hierdie verkose leiers, sal die Moderamen verder bestaan uit twee persone uit elke ring, een dominee en een ouderling/diaken, soos dit tans die geval is.

---

Algemene Sinode-brief oor grondhervorming

In die RSA is die grond-kwessie tans 'n baie warm patat. Daar word buitengewoon baie politiek daarvan gemaak, met gevolglik turbulente emosies.

Dr Gustav Claassen, Algemene Sekretaris van die Algemene Sinode, wys in 'n skrywe aan predikante op 'n brief oor die grondkwessie wat die NG Kerk (Algemene Sinode) se standpunt vervat. Klik hier om dit te lees.

Nuut by CLF

Nolwazi se lewensverhaal inspireer

Iets wat Nolwazi baie goed ken, is om dinge weg te steek. Vandaar die naam van haar eerste boek, The cover-up.

"Ek het te lank probeer om dinge weg te steek – te verander om in te pas by wat ek gedink het die beste was vir elke situasie waarin ek myself bevind. Maar op 'n dag het ek besef dat mense se goedkeuring nie nodig is nie. Die oomblik toe ek alles laat gaan en aan God oorgee het, het my lewe regtig begin verander. Op hierdie dag twee jaar gelede het ek alles in geloof gelos … Ek het nie eens 'n bed gehad om op te slaap nie. Maar God was so getrou. Hy het deur alles heen vir my op hierdie reis voorsien. Selfs al weet ek daar kan steeds moeilike tye kom, maak dit nie saak in watter gat ek trap nie, God is daar. "

Nolwazi se lewensverhaal, The Cover-up, is werklik inspirerend. Die zest waarmee sy die lewe gryp, gryp jou as leser aan.

Nolwazi se boek, The cover-up is beskikbaar by CLF teen R140. Nolwazi se openhartige weergawe van haar reis en stryd om "uitverkoop aan Christus" te word, is nie altyd maklik om te lees nie. Sy het deur die donker van die lewe op haar reis na verlossing gegaan, maar nou is sy getuie dat God nie sy rug op sondaars draai nie. Sy wil die liefde wat sy van haar Verlosser kry, met ander deel – en so ook hoop aan almal gee wat daagliks met sonde worstel. Nolwazi se maklike manier van skryf en haar komiese vooruitsig op sommige van die nie so komiese dinge nie, maak hierdie boek 'n juweel!

Kontak CLF by +2721 873 6964, epos info@clf.co.za of besoek ons webwerf www.clf.co.za

Radioprogramme

Maak dit asseblief bekend in gemeentes?

Onder die Kameelboom

Die wêreld (as verdorwe stelsel, en nie as geskape werklikheid nie) is deur Jesus geoordeel en die "heerser van hierdie wêreld" is uitgedryf. Om dissipel van Jesus te wees, beteken om in die gewoonte te wees om voortdurend teen hierdie verdorwe stelsel te kies. Só sê Jesus vir die skare in Johannes 12. Clem Marais en De Wet Strauss bekyk hierdie teks wanneer hulle saam Onder die Kameelboom kuier. Kuier gerus saam op Kanaal 7, Sondag om 12:00 of Dinsdag om 09:30. Die stasie saai ook op die web uit by www.k7.com.na asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303

---

Godsdiensaktueel op Hartklop FM

Luister elke Sondagmiddag om 16:30 na Godsdiens Aktueel op Hartklop FM, voorheen bekend as die Afrikaanse Diens van die NBC. Die Gereformeerde Kerke is hierdie maand verantwoordelik vir die program.

Familie-nuus

Hulle verjaar tot volgende week...

• Daar is sowaar nêrens verjaardagkoek die week nie!

Voorbidding

24-hour prayer and worship gathering

INVITATION TO PARTICIPATE IN THE SIXTH (6TH) 24-HOUR PRAYER AND WORSHIP GATHERING, 16/17 MARCH 2018, HARVEST HOUSE INTERNATIONAL CHURCH, KALLIE ROODT STREET, NORTHERN INDUSTRIAL AREA

We greet you in the Majestic Name of the Lord Jesus Christ. Your Congregation is invited to participate in the Sixth 24-Hour Prayer and Worship Gathering, scheduled to take place from 7 pm, Friday, 16 March 2018 until 7 pm, Saturday, 17 March 2018, at Harvest House International Church, at RAITH Bakery, Kallie Roodt Street, Northern Industrial Area.

Through Joel 2, GOD has beckoned the Church to call a Solemn Assembly and to GATHER the nation in prayer. Isaiah 56:7 declares that God’s House shall be a HOUSE OF PRAYER for all nations. As a Nation, we, the people of Namibia, need to turn back to God. God is calling the Church to rise up and to trust Him with the future of this beloved Nation. God wants to commune and share with His Body, solutions for the problems Namibia is facing. God has a glorious plan of salvation, restoration, and transformation for this Nation. He reveals His plans to His Children who GATHER in a place of prayer. Through prayer, Namibia will experience true reconciliation and the Power and Blessing of God’s Presence.

Your Church congregation is invited to participate in the next 24 Hour Prayer and Worship Gathering from 7 pm, Fri., 16 March until 7 pm, Sat., 17 March, and requested to select one (1) hour in the 24-Hour period, during which your Congregation will lead prayer and worship. We ask you to join us to mobilize people all over this Nation to pray and worship the Lord Jesus Christ over a 24-Hour uninterrupted period. Prayer Topics include, but are not limited to:

• Praying for the Unity of the Body Christ in Namibia;

• God to lead our Nation in Righteousness, Truth, and Justice;

• Economic Revival and Stability, and Prosperity of the Nation;

• Breaking and uprooting evil forces.

A strong Church, will lead to a strong Nation. A united Church, is a united Nation. Join the GATHERING as we seek God’s Face to Transform and Restore our Beloved Nation,      NAMIBIA!

Kindly confirm your participation with Pastor Dolly Nengushe (0812939060) or Minister Matha Ndadi (0811416154).

---

Waarvoor kan ons in Namibië bid?

Erna, een van Feldmuis se getroue lesers, skryf: Ek wil tog vra of ons nie elke week n Namibiese gebedslysie kan doen nie. Plaas 'n paar foto's van die instansie bv die Boesmans of so en gee n klein beskrywing wat hul nodig het en dan kan ons ook almal saam vir mekaar bid.  Ons kan dan ook vir terugvoer vra.  Dit voel net so “odd” om te bid vir mense oorsee terwyl ons self soveel gebed in ons binnekringe nodig het. 

Feldmuis hou hiervan! Stuur asseblief sulke gebedsversoeke aan clem@ngkn.com.na. Bydraes moet hom weekliks teen Woensdagoggend 10:00 bereik.

 

Vir hierdie week:

• Reën: die seisoen verloop ontstellend tot dusvêr...

• Grietjie Combrinck (pastorie-ma van Warmbad) se kankertellings bly klim ten spyte van chemo-terapie.

• Manus Olivier (Swakopmund) het las van dubbel-visie in sy regter-oog. Hy vertrek hierdie week Kaap toe vir toetse.

• Okahandja is in die proses van beroeping. Keerdatum vir bekendstelling is Maandag 16 Maart. Bid vir die regte nuwe dominee?

• Bekostiging van maatskaplike werkers: EcSOS het reeds 15 poste vir maatskaplike werkers in die land geïdentifiseer wat gevul kan word as daar geld vir salarisse was. Daar is tans vyf-en-'n-half poste aktief in die land.

---

Ons bid vir Bolivië

Versorg deur Thijs van der Merwe – aan die hand van Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World

Oppervlakte 1,099,000 km2. Andes staat. ‘n Hoë plato in die suidweste, tropiese lae-lande in die noorde en ooste. Bevolking van 10,0309,832 (2010). 

Onafhanklik van Spanje in 1825 na ‘n uitgerekte vryheidstryd.

Sedertdien was daar meer as 200 suksesvolle militêre regeringsoorname en rewolusies wat enige sinvolle ontwikkeling in die wiele gery het.

Na 1985 het opeenvolgende stabiele demokratiese regerings die staatsbestel genormaliseer

Demokratiese regte kry al meer aandag en erkenning word gegee aan minderhede en minder bevoorregte inheemse mensegroepe se regte kry aandag.

In 2006 is Morales as President verkies & word in 2009 met ‘n 2/3 meerderheid herkies - ongehoord in Bolivië en word weer in 2014 verkies. Sy pogings tot hervorming is legendaries, vandaar sy gewildheid. Hy is besig met pogings om die konstitusie te omseil om weer in 2019 as presidensiële kandidaat te staan!

Eens Suid-Amerika se rykste area; korrupsie, onstabiele regerings, die ineenstorting van silwer, tin en katoen markte wêreldwyd het die ekonomie laat taan.

Gebrekkige infrastruktuur ry dit verder in die wiele.

Hervormings in ekonomiese beleid na 1984 het sake verbeter.

Die gekoördineerde pogings om kokaïne se produksie en handel aan bande te lê het buitelandse hulp ter verbetering van landbou tot gevolg gehad. Dit het armoede in landelike gebiede met positiewe gevolg aangespreek.

Die ontdekking van natuurlike gas is nou die dryfveer agter ekonomiese ontwikkeling.

GODSDIENS

Die Rooms-Katolieke kerk is die staatskerk maar snelle groei in nie-RK godsdienstige liggame bedreig die situasie tans. Godsdiensvryheid en die posisie Staat/Kerk is nog nie gefinaliseer nie. Ongeveer 60% van die mense is gedoopte RK lidmate, maar beoefen animisme of ‘n vorm van Christo-paganisme.Christene 90.97%; Baha’i 1.9%; nie-Godsdienstig/ander 3.74%; Trad. Etnies 3.1%; Sjinese 0.2%; Boeddhiste 0.05%; Jode 0.03% & Muslim 0.01%

Loof die Here vir:

• 50 jaar van ontvanklikheid vir evangeliese groepe se boodskap in groot segmente van die bevolking het voortgeduur tot in die nuwe millenium. Deur die 1990s tot hede het hulle verdubbel en 43 voudig toegeneem sedert 1960.

• Die Aymara en Quenchua, nasate van die pre-Inka beskawing kom al meer na Christus toe en meer as 20% is nou evangeliese gelowiges.

• Die weermag is een van die grootste groeipunte in die Christendom!

• Beide die kerk en die staat neem armoedeverligting ernstig.

Tree in vir:

• Verbreiding van demokrasie en vryheid sodat dit die verarmde Amerindiaanse meerderheid sal impakteer en ontwikkeling na hulle sal bring.

• Bid vir die nasionale leiers vir moed en integriteit waar hulle sukkel met die balanseer van die ekonomiese oneffenhede, sosiale euwels wat die bevolking sleg raak en in hul stryd teen die kokaïne bedryf.

• Bid ook dat Boliviaanse Evangeliese gelowiges geheiligde voorbeeldige lewens mag lei terwyl hulle strewe daarna om veranderings te bewerkstellig wat almal ten goede sal kom.

• Die verbou en vervaardiging van kokaïne was die hoof ekonomiese aktiwiteit a.g.v. swak padverbindings en afgeleë markte wat ander gewasse ver minder lonend gemaak het om te verbou.

• Bid vir die pogings van nasionale leiers en internasionale optrede wat hierteen gemik is, ook vir gelowiges wat toegegee het aan die versoeking om deel te raak van die euwel; ook vir diegene wat die druk weerstaan het en die prys van armoede betaal het daarvoor.

Die Rooms-Katolieke kerk gaan gebuk onder velerlei probleme

• Bid dat die derduisende nominele RK lidmate ‘n ontmoeting met die Here sal hê en ook dat diskriminasie teen nie-RK gelowiges hokgeslaan sal word.

• Evangeliese Christene is ‘n groeiende positiewe invloed  in die land.

• Bid vir die Vereniging van Evangeliesgesindes (ANDEB) wat poog om hulle te verenig. Bid vir eenheid en ‘n visie om die land getransformeer te sien.

• Ten spyte van groei onder Evangeliesgesindes is daar groot nood aan verdieping en groter verbindtenis aan die Here, stremmende faktore is: ou bygelowe wat moeilik afgeskud word, ongeletterdheid, onderontwikkeling, swak verstaan en kennis van basiese geloofswaarhede en ingeburgerde sosiale euwels.

• Bid vir herlewing en dat die greep van die heidendom en bygeloof deur geestelike groei sal taan.

• Opgeleide leiers vir die kerk oor die sprektrum is 'n groot probleem en uitdaging.

• Bid vir die identifisering van leiers en opleiding van geestelike werkers en pastore.

---
Bid saam vir die #8 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Irak.

Bid saam vir die #8 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Irak.

Christene woon al vir twee millenniums in Irak, maar staan egter op die rand van uitwissing (ongeveer 70% van die Christene in Irak het sedert die 1990’s die land verlaat). Die opkoms van Islamitiese Staat (IS) in ... Lees hier verder.

Giggel

Oupa en sy na-kroos is op 'n uitstappie toe 'n brandweerwa verby gejaag kom. Voor op die passasiersitplek, sit daar 'n groot Dalmatian-hond en die kinders begin bespiegel oor wat die hond se werk is.

"Hulle gebruik hom vir skare-beheer, " sê een.

"Nee," sê iemand anders. "Hy's net daar vir geluk."

'n Derde bydrae het die bespreking egter tot 'n einde gebring. "Hulle gebruik honde om die brandkrane uit te snuffel," was sy bydrae.

---

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,