Header

Jaargang 15 - Uitgawe 23/2018 - Woensdag 4 Julie 2018

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Radioprogramme

• Familie-nuus

• Voorbidding

• Giggel

Feldmuis is óók die Moderamen se amptelike mondstuk

Wanneer besluite van die Moderamen vir die breër kerklike publiek van belang is, word dit by wyse van berriggewing in Feldmuis gekommunikeer.

Van hierdie uitgawe af word sodanige berigte geïdentifiseer as "Moderamen-nuus".

Moenie sê jy het nie geweet nie!

Nuusbrokkies

"Ons" mediesefonds is gesond!

Namibia Medical Care (NMC), die mediesefonds waaraan die NG Kerk in Namibië as groep behoort, is gesond.

Dit het aan die lig gekom tydens die Fonds se algemene jaarvergadering wat op 30 Junie in Windhoek gehou is.

Finansies

Die Fonds het 'n reserwe van N$441 miljoen, wat 32,98% verteenwoordig. Regulasies vereis dat mediesefondse minstens 'n 25% reserwe moet hou. Dit vorm 'n buffer teen swak tye. Goeie bestuur het meegebring dat die uitgawe-ratio van die Fonds sedert 2010 gedaal het. Minder as 1% van die Fonds se beleggings het blootstelling aan Steinhoff gehad.

Ledetalle

NMC het in die jaar tot einde Desember 2017 'n lede-verlies van 1.7% gehad. Op 31 Desember 2017 was daar 30,468 hooflede met 36,418 afhanklikes, wat die totale lede op 66,877 te staan gebring het.

Die grootste enkele rede vir die verlies aan lede, is afleggings. Daar was in die eerste kwartaal van 2018 weer 'n groeiende tendens in lidmaatskap.

Korporatiewe maatskaplike verantwoordelikheid

NMC kom sy korporatiewe maatskaplike verantwoordelikheid na deur steun aan Mister Sister, 'n welsynsorganisasie wat mobiele primêre gesondheidsdienste aan afgeleë gemeenskappe lewer. Deur bydraes tot die Financial Assistance Trust het NMC 11 mediese- en farmaseutiese-studente gehelp om hulle studies in 2017 voort te sit.

Premies en voordele

Premies het in 2018 met 6% gestyg en baie voordele is verhoog vir die 2018- voordele-jaar. 'n Heffing op kroniese medisyne vir lede bo 66 is geskrap op die Diamond, Sapphire en Rubie-opsies. Die vermindering van premies vir enkel-ouers is ook verhoog van 7,5% na 12,5%.

Eise word nou weekliks verwerk ten einde te verseker dat lede en diensverskaffers betyds vergoed word.

Trustees

Die volgende persone (in alfabetiese orde) is verkies as Trustees vir drie jaar:

• Dr Erich Mansfeld - privaat praktisyn.

• Pinehas Mutota - bestuurder by Electricity Control Board

• Thinus Smit - CFO en waarnemende MD by MTC, ook voorsitter van die sinode se Diensgroep vir Administrasie.

• Barbara Seibes-Bock -Assistent-direkteur by UNAM.

• Doné Violenté Brinkman - Hoof Regsadviseur by UNAM.

• Dr Charles Karamata - privaat praktisyn

• Ekonia Hghilifacali Mudjanima - Uitvoerende Bestuurder by CENORED

• Jackson Eixab - Maatskappy Sekretaris en Regsadviseur by Namibian College of Open Learning

• Mark Spath - MD IJG Groep van Maatskappye

• Reginadia Ottilie Pandeuleni Magde Haihambo - Veiligheid, gesondheid en omgewing by Nampower.

---

Plaaslike teologiese opleiding dalk 'n tree nader...

Die NGKN is besig om 'n ooreenkoms met NETS te finaliseer ingevolge waarvan studente dalk so gou as 2019 volledig as predikant van die NG Kerk by NETS opgelei kan word.

Daar is tans 3 NG-studente wat met hulle voor-teologiese opleiding aan NETS besig is. As die meetsnoere mooi val, sal hulle DV volgende jaar met 'n 2 jaar MTh-graad hier kan voortgaan om hulle opleiding te voltooi. 

Gemeente-begeleiers

Ondertussen werk die breër kerk hard aan 'n gestandaardiseerde opleiding van ouderlinge om te kwalifiseer as Gemeente-begeleiers. Hulle sal onder toesig van 'n predikant bepaalde ampsfunksies in gemeentes kan vervul. Hugenote Kollege (Wellington) sal na verwagting die setel van hierdie opleiding wees, maar dit sal waarskynlik ook op gedesentraliseerde basis aangebied word.

Trouens, beide DEGNOS en Karas-Christi is reeds besig met sodanige opleiding. Sterk insette is dan ook uit hierdie geledere gelewer tot die gesprek oor 'n gestandaardiseerde kurrikulum. Op 'n manier is hierdie inisiatief voortydig, omdat dit die hervormingsprosesse in die kerk vooruit loop. Omdat die kerklike prosesse nog nie in plek is nie, gee dit aanleiding tot frustrasie op plekke.

Die Moderamen het begrip getoon vir hierdie frustrasie, en daarop gewys dat daar tans gewerk word aan nuwe Bepalings tot die Kerkorde wat hierdie opleiding in Namibië sal sanksioneer. Dit word DV volgende jaar aan die sinode voorgelê vir goedkeuring.

Voorheen het die Moderamen al gesê dat Namibië nie noodwendig gaan wag tot die Algemene Sinode eers besluite oor opleiding geneem het nie, maar in die lig van die plaaslike nood ook plaaslike reëlings goed te keur. Dit is volledig binne die jurisdiksie van die sinode om dit te doen, het ds Thijs van der Merwe (Aktuarius, of "kerkregman" van die sinode) gesê.

---

Ringe in 'n nuwe baadjie?

Vars denke oor die manier waarop ringe funksioneer gaan nodig wees om die volhoubare funksionering van die kerkverband te verseker. Daarvan is die Moderamen geruime tyd reeds oortuig.

Ons tradisie het twee take aan die ring opgedra. Een was 'n kerkordelike toesig-verantwoordelikheid en die ander 'n onderlinge versorging-verantwoordelikheid, ook genoem "visitasie" in kerk-taal. Gemeentes moet by mekaar kuier ("visit") om te hoor hoe dit gaan en mekaar te versterk.

Die Moderamen gaan die sinode volgende jaar vra om hierdie twee funksies van mekaar te skei. Die voorstel is dat die kerkordelike toesig-verantwoordelik voortaan op die agenda van die sinode (deur sy Taakspan vir Regte) sal wees, wat dan net die visitasie-verantwoordelikheid by ringe laat.

Onderlinge-kuier (visitasie)

Na verwagting sal daar nie meer 'n afsonderlike vergadering van ringe gehou word nie. Ringe sal elke vier jaar tydens 'n sinode-vergadering afsonderlik konstitueer om 'n "Sorg-taakspan" (daar is nog glad nie gepraat oor sy naam nie) aan te wys. Dit sal uit ('n) predikant(e) en ouderling(e)/ diaken(s) bestaan. Hierdie span sal verantwoordelik wees om die "onderlinge-kuier" in die ring te organiseer. Twee van 'n hulle, 'n dominee en 'n ouderling/diaken, sal in die Moderamen dien.

Voorlopige prentjie

Hoewel daar nog heelwat gesprek oor die nuwe ringsindeling nodig is, lyk die voorlopige prentjie tans soos volg:

• Suid-weste: Lüderitz, Bethanie, Keetmanshoop, Oewer, Oranjemund.

• Suid-ooste: Warmbad, Karasburg, Ariamsvlei, Aroab, Koës.

• Sentraal: Aranos, Stampriet, Gochas, Mariental, Kalkrand, Maltahöhe. (Gobabis en Leonard bied nog ietwat van 'n uitdaging vanweë hulle ver oostelike ligging. Die Ooste Ring sal later vanjaar nog hieroor in gesprek gaan.)

• Windhoek: Windhoek, Windhoek-Wes, Windhoek-Oos, Windhoek-Eros, Suiderhof, Pionierspark, Academia.

• Sentraal: Okahandja, Omaruru, Usakos. (Hierdie een sal nog oor gepraat moet word! Dalk moet Usakos deel van Weskus, Omaruru deel van Noord-wes en Okahandja deel van Windhoek wees.)

• Weskus: Hentiesbaai, Swakopmund, Walvisbaai, Walvisbaai-Meersig.

• Noord-wes: Otjiwarongo, Outjo, Kamanjab, Opuwo. (Hierby kom die kantaantekening dat die kerkverband moet onderhandel dat ds Erik van Zyl se standplaas van Pionierspark af verander na Outjo toe. Sy kapasiteit in onontbeerlik in die streek vir die onderlinge sorg van die Opuwo-gemeente.)

• Noord-Oos: Grootfontein, Tsumeb, Verre-Noord, Otavi, Rundu, Western Caprivi, Wildevy, Tsumkwe, Luhebu-Noord (lg twee elkeen met bepaalde buite punte.) Die Moderamen se voorbehoud is egter dat die sogenaamde "Boesmangemeentes" 'n selfstandige verteenwoordiging in die Moderamen moet hê, asof hulle 'n eie ring is. Die insluiting van die gemeentes by die Noord-Ooste, is op grond van sterk vertoë deur die huidige Noorde Ring.

Na verwagting sal hierdie indeling vanjaar nog deur die Ringe bespreek word met die oog op verdere insette.

---

Dis tyd vir Kanaal 7 se Radiothon

Kanaal 7 se jaarlikse Radiothon vind plaas 31 Julie 2018 – 4 Augustus 2018.  Kontak Magda Schlechter by Kanaal 7 061 420 850 in Windhoek vir meer inligting.

Radiothon (Windhoek) gaan hierdie jaar by Kanaal 7 kantoor plaasvind.

Besoek en registreer intussen op Kanaal 7 se aanlynveilingsblad, SoBySo: 

• Selfoon app.  “Kanaal 7” – Sobyso

• Webblad: www.sobyso.com.na

• Besoek K7 webblad www.k7.com.na en volg die skakel na Sobyso

• Besoek K7 Facebook en volg die skakel na Sobyso

---

L'Amour Heelword Sentrum: Opleiding in 2018

MLNP Basic Counseling/Training (N$4500.00)

* 26 - 28 Julie 2018 : Alberton : Suid-Afrika

* 17 - 19 September 2018 : Okahandja : Namibia

MLNP Trauma Opleiding (N$4500.00)  

* 13 - 15 September 2018 : Potchefstroom : Suid-Afrika

MLNP and Ego States (N$4500.00)

* 9 - 11 Julie 2018 : Paarl : Suid-Afrika

* 16 - 18 Julie 2018 : Kimberley : Suid-Afrika

* 19 - 21 November 2018 : Okahandja : Namibia

MLNP and Relationship Dynamics (N$4500.00)

* 12 - 14 Julie 2018 : Paarl : Suid-Afrika

* 19 - 21 Julie 2018 : Kimberley : Suid-Afrika

* 16 - 18 Augustus 2018 : Alberton : Suid-Afrika

* 22 - 24 November 2018 : Okahandja : Namibia

MLNP Life Coach (N$16 000.00)

* 20 - 25 Augustus 2018 : Alberton : Suid-Afrika

* 8 - 13 Oktober 2018 : Kimberley : Suid-Afrika

* 22 - 27 Oktober 2018 : Okahandja : Namibia

Navrae: Marna Schimper, Cell : +264 81 127 7588, Fax : +264 62 504 486, epos info@lamourhealing.com

---

Jeugfees 2019

Fresh hou DV volgende jaar weer 'n Jeugfees.

Hulle wil graag enige jeugleiers of -predikante wat wil betrokke wees uitnooi na 'n beplanningsvergadering volgende Maandag, 9 Julie, 11:00 by Lemontree Coffeeshop in Windhoek.

Navrae by Elizma, 081 495 7145, freshnamibia@gmail.com.

---

Knoop jou oor vir 15 Julie se Sangdiens

Windhoek-Oos Sangdiens 15 Julie 2018, 18:00.
---

Nog 'n oor-knoop vir Bybelgenootskap se vroue-ontbyt

Radioprogramme

Maak dit asseblief bekend in gemeentes?

Onder die Kameelboom

Markus is die oudste weergawe van die evangelie van Jesus Christus. In Markus 6 word 'n gesprek oor die identiteit van Jesus in verband gebring met die dood van Johannes die Doper. Die skakel is die persoonlike ervaring van Koning Herodes. Jan Woest en Clem Marais gesels oor Mark 6:14-29 as hulle Onder die Kameelboom kuier. Kuier gerus Sondag om 12:00 (of Dinsdag om 09:30) saam op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303.

---

Godsdiensaktueel op Hartklop FM

Luister elke Sondagmiddag om 16:30 na Godsdiens Aktueel op Hartklop FM, voorheen bekend as die Afrikaanse Diens van die NBC. Die Geref Kerke is hierdie maand verantwoordelik vir die program.

Familie-nuus

Hulle verjaar in die volgende week...

• Ebbie Smit (Hentiesbaai): Sondag 08/07, 064-500556, rudolfs@afol.com.na

---

Voorbidding

Ons bid vir Namibië

Stuur asseblief gebedsversoeke aan clem@ngkn.com.na. Bydraes moet hom weekliks teen Woensdagoggend 10:00 bereik.

• Wilderness Therapy Namibia is hierdie week besig met 'n ekskursie in die Visrivier Spoelvallei. Bid vir bewaring en sukses met die terapeutiese program waarmee hulle besig is. Feldmuis vermoed hulle kry dalk bietjie koud!

---

Ons bid vir Indonesië

Versorg deur Thijs van der Merwe – aan die hand van Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World

Oppervlak: 1,919,317 vk km wat oor 17 000 eilande strek - 4000 is bewoon - en strek oor 6400 km landmassa en 9.5 miljoen vk km Stille Oseaan. Bevolking 232,5 miljoen (2010), 260,580,739 (Julie 2017 geskat) die wêreld se 4 e grootste bevolking, en grootste Muslim bevolking. Die hoofstad is Jakarta met 10 miljoen inwoners.

Politiek: Onafhanklik van Holland in 1949, ook ‘n kolonie van Portugal (1511-1605) voor Holland oorneem in 1605, met Engelse (1807- 1815) en Japanese (1942 - 45) beheer tussendeur.

Na onafhanklikheid onder die Sukarno (22jr) waarna die president diktator Suharto oorneem in 1965.

Hy bring ekonomiese vooruitgang, maar ontneem die mense van hul nuutgevonde vryheid.

Die 1997 ekonomiese krisis bring hom tot ‘n val; in 1999 kom ‘n demokraties verkose regering aan bewind. Groot onrus volg, veral uit Muslim geledere en die weermag.

Menseregte skendings bedreig die voortbestaan.

In 2004 en 2009 is suksesvolle demokratiese verkiesings gehou wat die basis gevorm het vir relatiewe stabiliteit; die jongste verkiesing van 2014 sit die tendens voort. Pres Joko Widodo is tans aan bewind.

Ekonomie: Ekonomiese agteruitgang was astronomies, maar is omgekeer

• In 1996 het 11% onder die broodlyn geleef, in 2000 48%; daarna het dit gedaal na 16% in 2010.

• Inflasie is onder beheer; ander faktore strem ekonomiese groei, veral grootskaalse korrupsie.

• In 2012 en verder het die ekonomie afgekoel a.g.v. die afswaai in kommoditeitspryse maar tsv die druk is staatsbesteding en korrupsie beter onder beheer gebring en in 2017 is Standard & Poor die laaste krediet agentskap wat die land na Beleggings Graad opgradeer.

• Die buitelandse valuta is positief met groter uit – as invoere.

Godsdiens: Monoteïsme en gemeenskapsvrede is die norme wat aangelê word

• 5 godsdienste word erken: Islam 87,2%; Christene (Katoliek en Protestants) 9.9%, Hindu 1.3%; Boedisme 0.4%, ongespesifiseerd 0.4% (2010 geskat)

• Ten spyte hiervan is daar vervolging, veral Christene ly daaronder. 

Dank die Here vir: Voortgesette groei in kerk oor die 50 jaar tot 2010, groei het baie afgeplat daarna agv vervolging en gepaardgaande emigrasie,

+ evangeliese Christene het gegroei van 1.3% van die bevolking tot 5.6% / 13 miljoen tans,

+ die kerk se groeiende invloed a g v getroue getuienis en positiewe invloed in gemeenskappe;

+ die mislukking van die kommunistiese staatsgreep het talle simpatiseerders na Christus laat keer;

Geweldadige Moslem reaksie op die kommuniste het baie nominele Moslems na Christus laat keer in veral Java; die ekstremisme in Islam maak Christendom meer aantreklik vir andere;

Die geslaagde oorgang na ‘n demokrasie.

Tree in vir: Christene dat hul lewensgetuienis sal stand hou

+ Dat hulle getroue getuies sal wees; waar hulle in botsing kom met ekstremistiese Moslems;

+ Dat hulle bewaar sal word van die vervolging op talle plekke; veral in Timor Lorosae en Ambon waar 600 kerke verwoes is in die dekade 2000 – 2010 en tientalle Christene gedood is

Bid vir geestelike leiers wat werklik die waarheid van die evangelie sal voortleef en mense sal help daarmee om dit ook te doen;

Bid vir die opheffing en oplossings vir armoede, veral dat die korrupsie en nepotisme van die verlede uitgewis sal word.

Tree in vir die brose demokrasie en die politieke leiers wat vorm moet gee aan die die jong demokrasie.

---
Bid saam vir die #25 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Nepal.

Bid saam vir die #25 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Nepal.

Nepal was nie verlede jaar op die Wêreldwaarnemingslys nie, maar dié land se telling het aansienlik gestyg (met 11 punte) en verskyn tans in die Top 50 vir 2018. Vervolging vloei hoofsaaklik uit... Klik om verder te lees >>

Read more.

---
Two Churches in Algeria reopened

Two Churches in Algeria reopened

On 10 June, the governor of Oran in Algeria permitted two churches in the province to reopen after they were previously closed down between November 2017 and February 2018. Rachid Seghir, who is the pastor at the main church of Oran city, told World Watch Monitor about the moment he received the notification. “It was hard to believe, as I …

Read more.

Giggel

Erkenning aan Karl Barth for Dummies.

---

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,