Header

Jaargang 16 - Uitgawe 8/2019 - Woensdag 27 Februarie 2019

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Seminare

• Radioprogramme

• Familie-nuus

• Voorbidding

• Nuut by CLF

• Nuut by Bybelkor

• Giggel

Nuusbrokkies

Gemeente-toonvenster van God se Ryk

• Perspektiewe op Prof Malan Nel se aanbieding by die predikantekonferensie

Dink aan 'n donkie-waentjie wat in 'n diep drif vas sit. Dit is maklik om die donkies los te sny en met hulle deur te swem oorkant toe. Daar kan jy dan saam met die donkies "Halleluja" sing op die wal, maar die wa is in die drif! 

Met hierdie metafoor het Prof Malan Nel vandeesweek se predikante-konferensie ingelui. 'n Kerkverband wat beweeg na 'n missionale gemeente-praktyk, is nogal soos 'n wa in 'n drif. Hy, sê Prof Nel, verkies om by die wa te bly en dit uit die drif te help kom.

Wie is ons nou eintlik?

Die kerk se identiteit bepaal haar doel, aldus Prof Nel. Ons weet as kerk baie van wie ons is, maar ons weet nooi alles nie. Die kerk is soos kwiksilwer - mens kan haar nie vasvat nie.

Dit word geïllustreer deur die feit dat die Bybel 82 metafore het om die kerk mee te beskryf. 'n Metafoor vertel iets van iets, sonder om ooit alles oor die iets te sê. Tog, sê Prof Nel, glo hy die dienaar-metafoor is die primêre metafoor vir die kerk.

Die gemeente is God se gawe aan 'n stukkie van sy aarde. Daar werk sy konteks-spesifiek. Wat in die gemeente gebeur, bepaal die sukses van die denominasie. Die gemeente is die vertoonvenster van die gekome en komende Ryk van God.

---

Gesigte van gemeente-wees

• Perspektiewe op Prof Malan Nel se aanbieding by die predikantekonferensie

Die gemeente is 'n gemeenskap wat deur God alleen en uit genade saamgestel word. Daarom is sy 'n geloofsgemeen-skap wat verhoudingsmatig saamgestel word. Dit is 'n gemeenskap wat met God rekening hou (deur geloof alleen).

Wanneer Prof Malan Nel die gemeente só tipeer, sê hy geloof is vir hom om met God se hulp met God rekening te hou.

Die gemeente is ook 'n belydende gemeenskap wat God bekendmaak vir Wie Hy werklik is (deur die Skrif alleen). Die gemeenskap bely wat hulle weet, omdat hulle weet wat hulle bely.

Voorts is die gemeente 'n publieke gemeenskap met 'n dienende karakter.

Foto: Predikante by die konferensie wat van 25 - 27 Februarie op Rock Lodge gehou is.

---

Hoe motiveer mens 'n gemeente?

• Perspektiewe op Prof Malan Nel se aanbieding by die predikantekonferensie

Wie ons reeds is, motiveer ons wording, sê Prof Malan Nel. 'n Gemeente word nie om te wees nie, maar word wie sy is.

Metafories gesien is die gemeente in Christus, gegrond in die verbond en die doop. Die lewe is eintlik een lewenslange doopviering. Die Gees herinner ons hieraan wanneer ons met tekste werk - beide Bybel-teks en konteks.

Gemeentes word nie gemotiveer deur imperatiewe nie, maar deur herinnering aan wie hulle is. Imperatiewe maak slegs sin as mens verstaan dit is die implikasies van die indikatief en nie wette nie.

Imperatiewe, aldus Prof Nel, is die uitkoms van magtelose predikante.

---

God kom wêreld toe deur die gemeente

• Perspektiewe op Prof Malan Nel se aanbieding by die predikantekonferensie

Die bediening is God se koms na die gemeente, en deur die gemeente na die wêreld. Die Heilige Gees het reeds gekom en help ons om gemeente van Jesus te wees. "Ons is kerk voor die wind van die Gees," sê Prof Nel. "Ons span net nie die seile nie."

Daar is tipies 8 bedieninge waardeur God via die gemeente na die wêreld kom:

• Prediking (kerugma)

• Erediens (Leitourgia)

• Pastorale sorg (Paraklesis)

• Leierskap en Administrasie (Kybernesis)

• Onderrig (Didaché)

• Gemeenskap van Gelowiges (Koinonia)

• Diakonaat (Diakonia)

• Getuienis (Marturia)

Waar gemeente-praktyk missionale kenmerke vertoon, word hierdie bedienige hoe langer hoe meer aan die lidmate terug gegee. Hierdie manier van dink is

• Koninkryksdenke,

• dissipelskap denke

• holistiese en sisteem denke.

Gemeentebou is die integrering en koördinering van alle bediening.

---

Kerkbode sê dankie 

Altesaam R176 400 is ingesamel vir Kerkbode se 2018-Kersfonds en hierdie bedrag word nou onderverdeel aan 42 kinderhuise regoor die land, volgens Hannelie Matthee, finansiële bestuurder van Bybel-Media, die uitgewer van Kerkbode.

Maar hoe help hierdie geld, wonder ’n mens? Conette le Roux doen juis hieroor verslag op die middelblad van die jongste gedrukte uitgawe van Kerkbode, waar ons lesers bedank deur te wys presies hoe hulle bydraes ’n verskil maak in die gemeenskap.

Intussen, op www.kerkbode.co.za, is die twee stories wat die meeste aandag getrek en kommentaar uitgelok het sedert die vorige aflewering van hierdie nuusbrief die “dramaties en traumatiese gebeure” by drie kinderhuise in die bestuur van KwaZulu-Natal Maatskaplike Dienste (CMD) en die bevestiging van ds Louis van der Riet as leraar by Parke-gemeente in Kraaifontein.

Byna 200 kinders is uit die sorg van Môrester Ladysmith, Môrester Newcastle en ’n baba-eenheid ook op Newcastle verwyder, maar ná ’n dringende hofbevel weer terug in CMD se sorg geplaas terwyl ’n ondersoek na klagte van onder meer rassisme by dié huise ondersoek word en Van der Riet (30), het die sy nuwe gemeente bedank vir hulle “waagmoed” om ’n gay teoloog te beroep.  

---

Enkel aftree-woonstel te huur

Oude Rust Oord het 'n enkelwoonstel te huur by Auas Hills Aftreeoord.   Prys is N$3500.00 water en krag uitgesluit.

Belangstellendes kan vir Piet Fromke skakel by tel 061-227023.

---

Martelare vir Christus-winkel nou in Pionierspark

Seminare en kursusse

Healing Retreat & Training, Windhoek

---

ALFA PASTORALE OPLEIDING, BERADING EN GEMEENSKAP SENTRUM (GESTIG:1987)

BIED AAN: VIR DIE 5DE JAAR, ‘N JAARKURSUS IN PASTORALE OPLEIDING, BERADING EN GEMEENSKAPSDIENS VANAF 28 FEBRUARIE 2019 TOT  31 MAART  2020

(Teikengroep: Studente, predikante, jeugwerkers, onderwysers, maatskaplikewerkers, enige    professionele persone, en persone wat verryk wil word. Persone moet rekenaar geletterd wees of toegang daartoe hê)

 “Your legacy is every life you have ever touched” – Maya Angelou

Module 1: Teologiese begronding

• Missionale teologie

• Teologie van hoop

• Teologie van aanraking

• Teologie van teenwoordig-wees

• Teologie van gasvryheid

• Teologie van menswaardigheid

• Teologie van konteks en in Afrika

Module 2: Pastorale onderbou

• Missionale perspektiewe

• Narratiewe perspektiewe

• Sielkundige en beradingsperspektiewe

• Interdissiplinêre perspektiewe

• Netwerk en vennootskap perspektiewe

• Identiteit, spiritualiteit en geloofsgroei

• Beoefen die gesindheid wat demonstreer dat jy jouself ontledig (kenosis) ter wille van die koninkryk

Module 3: Etiese, kontekstuele en Afrika diskoerse

• Ontdek jouself

• ’n Positiewe selfkonsep

• Huweliksgroei, bevrediging en beplanning

• Egskeidingsbegeleiding en enkelouerskap

• Dissipline en gesag

• Gender en seksualiteit

• Kommunikasievaardighede

• Diskriminasie, verwerping en karakterskending

• Hanteer stres, spanning en uitbranding

• HIV/Aids

• Depressie en gemoedsversteurings

• Selfdood en genade dood

• Pornografie en afwykende seksuele gedrag

• Hanteer verlies van werk, gesondheid, dood, egskeiding, verandering ens

• Seksuele bevrediging en intimiteit

• Verantwoordelike tydsbenutting en prioritisering

• Geweld teenoor vroue en kinders

• Emosionele volwassenheid

• Innerlike genesing

• Groen lewe en bewaring

• Mag, omkopery en normloosheid

• Boelies, verkleinering en afbrekende gedrag

• Die proses van vergifnis en heelwording

• Gay-wees en die hantering daarvan

• Chemiese afhanklikheid (drank, dwelmiddels en opkikkers/steroïde)

Module 4: Ontwikkelingsmylpale in jouself/eie menswees

• Leef jou roeping in die teenwoordigheid van die Drie-enige God

• ’n Gelukkige en sin-gewende lewenstyl

• Geloofsonderskeiding

• Verdiep jou gebedslewe en geestelike dissiplines

• Verreken diversiteit

• Inkarnasie en eenheid in Christus

• Om geestelike patrone in jou eie lewe te bepaal

• Om risiko’s te neem en grense oor te steek

• Om holisties te dink, voel en te lewe asook selfsorg

• Om te fokus op God se koninkryk

Module 5: Moontlike spesialisvelde

• Hospitaal en siekebediening

• Trauma en krisisintervensie

• Berading, begeleiding en opleiding tov huwelike, egskeiding, tieners ens

• Missionale netwerke en uitreike asook die stigting van nuwe geloofsgemeenskappe

• Jeugwerk in gemeentes, skole, statutêre instellings ens

Werkswyse: Die kursus duur 1 jaar en word afgehandel as: twee van die verpligte werkswinkels bygewoon is; drie opdragte uit Module 3 soos ooreengekom suksesvol voltooi en afgehandel is; ’n mini-skripsie van 60 bladsye ingelewer is en die 30 ure praktiese werk onder die leiding van ‘n goedgekeurde supervisor afgehandel en haar/sy evalueringsverslag ingedien is by die kursusleiers (sperdatum: 31 Maart 2020)

Werkswinkels: Agt werkswinkels/kontaksessies (2 in Pretoria, 2 in George, 2 in Bloemfontein en 2 in Stellenbosch)

Status van kursus: Sertifikaat. Geakkrediteer deur Excelsus Sentrum vir Bedieningsontwikkeling van die Teologiese Fakulteit by die Universiteit van Pretoria, 120 VBO punteen 20 CPSC/CPD punte  geëvalueer en toegeken/geregistreer deur CPSC, "Council for Pastoral and Spiritual Counsellors

Registrasie: Tot en met 28 Februarie 2019

Koste: Die paar voorgeskrewe handboeke en studiemateriaal word deur die student aangekoop. Begroot min of meer vir so R500 daarvoor. Dit is nie ingesluit by die kursusfooie nie. Die kursus fooie beloop: Deposito 28 Februarie 2019: R3000; 1 Julie 2019: Die res R3000: Totale kursusfooi: R6000 (beurse/borge beskikbaar)

Navrae:

• Dr Jan Botha Tel 012 5463545, Sel 0764815683 en e-pos alfa@help4you.co.za   

• Dr Retha Kruidenier Tel 012 3291352, Sel 0824138462 en e-pos retha@geo-logic.co

Webwerf: alfapastoralepraktyk.com en zamazamahope4u.com

Radioprogramme

Maak dit asseblief bekend in gemeentes?

Onder die Kameelboom

Lukas 4:1-13 wys was Jesus se Messiasskap beteken. Jan Woest en Clem Marais gesels hieroor Onder die Kameelboom hierdie naweek. Kuier gerus Sondag om 12:00 (of Dinsdag om 09:30) saam op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303. 

Godsdiensaktueel op Hartklop FM

Luister elke Sondagmiddag om 16:30 na Godsdiens Aktueel op Hartklop FM, voorheen bekend as die Afrikaanse Diens van die NBC. Die Geref Kerk is in Maart en April verantwoordelik vir die program.

Familie-nuus

Hulle verjaar in die volgende week...

• Bianca Fourie (Windhoek-Wes): Vrydag 01/03; 081-122-8113; wynand@ngwes.com

• Poenie vd Berg (Eros): Sondag 03/03; 081-251-9142; fourie@namibnet.com

Voorbidding

Ons bid vir ...

Versorg deur Thijs van der Merwe – aan die hand van Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World

 Hierdie rubriek kan weens omstandighede buite beheer nie vandag verskyn nie. Dit sal later afsonderlik versend word.

---

One year of captivity for Leah Sharibu

The 19th of February marked one year since Leah Sharibu (15) and 109 other girls were abducted by Boko Haram from Dapchi Secondary School in Nigeria's north-eastern Yobe State. Five of the girls were reported to have died in captivity while the rest of the girls were released a month later, except for Leah. She was kept behind because she refused to give up her Christian faith.
 
A bit over a week ago, Leah’s family renewed their appeal to the Federal government and the international community not to give up on their daughter. Her mother, Rebecca urged the president and the ministerial delegation to keep the promise they made when they visited her last year.
 
“I have come before you and the federal government to plead that you don't forget Leah… The President spoke with me on the phone and encouraged me not to worry, and with the assurance that my daughter will be released. Three ministers also visited me and gave me the assurance but till today I have not heard anything, hence my coming before you to plead,” she pleaded.
 
Please continue to remember the Sharibu family. Pray that Leah will be reunited with her family and that as they wait God will renew their strength during this trying time. Also, continue to pray for the release of the Chibok girls and many others who remain in Boko Haram's captivity.
 
Thank you for your continuous prayers!

---

Bid saam vir die #6 land op die Geopende Deure Wêreldwaar-nemingslys, Soedan

Soedan is ʼn stoere Islamitiese land. Die regering implementeer ʼn streng beleid van een godsdiens, een kultuur en een taal. Geen persvryheid of vrye meningsuiting word... Klik om verder te lees >

Nuut by CLF

"Daar is geen skaamte daarin om enkellopend te wees nie"

Enkellopend is 'n onderwerp waaroor daar nie na 30-jarige ouderdom gepraat word nie. En dit lyk asof dit na 40-jarige ouderdom heeltemal verdwyn.

Die bydraers tot “Navigating singleness” het besluit om die stilte te verbreek en hul outentieke reise te deel.

"O, jy wag nog!" Ek onthou hoe iemand my dit vertel toe sy hoor dat ek nog enkellopend was. Die woord wag beteken ook: hang aan, bly, vertraag, om die tyd verby te kry, om die tyd verby te kry, om rond te hang, aan te hou, te vertraag ...

Wow, wat 'n hartseer manier om te leef en tog dankbaar dat daar soveel meer aan elke seisoen van ons lewens is as net om te wag. Daar is avonture om te hê, nuwe grond om te breek, soveel op elke vlak van die lewe om te verken, en nog meer wonderlike aspekte van God om te ervaar. Op enige oomblik kan ons die "play" knoppie druk in plaas van "pause" en die lewe is altyd lekkerder in die speelmodus.

Wees geïnspireer, bemoedig, bedien en ervaar liefde teenoor jou soos jy jou eie verhaal in hierdie verhale lees in “Navigating singleness” - en deur dit alles sien die rooi draad van sy ewige liefde vir jou.

Die publikasie kan aanlyn bestel word of stuur ‘n e-pos aan order@clf.co.za

Beskikbaar teen slegs R125

https://clf.co.za/product/navigating-singleness/

Nuut by Bybelkor

JONA - GOD EN 'N ONWILLIGE PROFEET

PRYS: R50.00 

Jona is ʼn baie kort storie. Ons ken dié storie. Almal weet van die groot vis, maar nie almal weet van die diere wat rouklere aangetrek het nie. Maar wat sê die storie van Jona vir ons oor God?

God is die God van die hemel wat die see en die vasteland gemaak het, wat die groot storm laat ophou, wat die groot vis stuur, wat afsien van die ramp wat Hy oor die groot stad Nineve wou stuur, wat oornag ʼn plantjie laat opkom, wat vir die diere omgee.

Die boek Jona vertel vir ons van die genadige en barmhartige, lankmoedige en liefdevolle God wat omgee vir die mense van Nineve, al is hulle geweldenaars. Die God wat omgee vir Jona, al is hy onwillig om te doen wat God wil hê. Die God wat omgee … vir ons.

SKRYWERS 

Kobus Myburgh het hierdie Bybelstudie oorspronklik in die NG gemeente Wierdapark in Centurion aangebied en Annene Mullins het dit verwerk en verwoord in ʼn Bybelstudieboek.

Johannes Mouton (wat die gespreksvrae opgestel het) is leraar van die NG Kerk Table View, Kaapstad.

KOOP NOU 

Inligting, Navrae en Diensverskaffing:

• Skakel 0860 26 33 42 óf 021 864 8210

• Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

• Of koop met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.org.za, klik dan op winkel, óf tik die produknaam in.

Giggel

Is daar een by jou in die gemeente?

Met erkenning aan The Clergy Coaching Network.

---

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,