Header

Jaargang 16 - Uitgawe 9/2019 - Woensdag 6 Maart 2019

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Seminare

• Radioprogramme

• Familie-nuus

• Voorbidding

• Vakature

• Giggel

Nuusbrokkies

Aswoensdag

• Erkenning aan Jaco se Bybelkoerant (info@bybelkoerant.co.za)

Aswoensdag is vanjaar op 6 Maart. Dit is die begin van Lydenstyd, en vir baie Christene ook die begin van ’n vastyd wat normaalweg vir die duur van die Lydenstyd volgehou word. Dit is ’n tydperk van ses en veertig dae. Vir veertig dae vas ons (soos Jesus in die woestyn), maar op die ses Sondae in Lydenstyd nie, want Sondae vier ons dit dat Jesus die dood oorwin het, en vas ons nie.

Die profeet Joël (Joël 2:12-13) skryf die volgende oor vas:

Maar nou sê die Here:
Kom met julle hele hart terug na My toe, vas, huil en treur!
Skeur julle harte, nie julle klere nie.
Kom terug na die Here julle God toe:
Hy is genadig en barmhartig;
Hy is lankmoedig en vol liefde.

As ek Joël reg verstaan, gaan dit in vas nie bloot oor uiterlike simboliese handelinge nie. Om te vas beteken baie meer as om maar net vir ’n tyd lank iets te los, soos kos, sjokolade, alkohol, TV, rekenaarspeletjies, of wat ook al. As jou vas nét daaruit bestaan, mors jy jou tyd. Om jou te onthou van iets in die vastyd is net ’n middel tot ’n doel. Die doelbewuste ontbering van iets wat vir jou lekker is, soos kos, moet jou voortdurend herinner aan wat Jesus ter wille van jou verlossing ontbeer het: Hy het sy lewe afgelê, sodat jy kan lewe.

Vas gaan oor iets wat in jou moet gebeur. Dit behels ’n hertoewyding aan die Here. “Skeur julle harte,” sê Joël. Dit gaan daaroor dat jy jou fokus weer fyn op die Here instel, jou ore moet skoon kry van die geraas en die geharwar van die daaglikse lewe, sodat jy meer ontvanklik raak vir God en sy Woord en die influistering van die Gees. Dit gaan oor ’n doelbewuste toegespitsheid op God, op sy teenwoordigheid in jou lewe en wêreld. Dit gaan oor ’n nuwe vasberadenheid om agter Jesus aan te loop en vir Hom te leef en ’n verskil te maak in die wêreld.

Dit is hiermee wat vas ons help: om beter en bewustelik op God gerig te lewe. Dit sal gebeur as jy byvoorbeeld die tyd wat jy sou gebruik het om kos te maak en te eet, gebruik om stil te word voor die Here en sy wil vir jou lewe te soek. Of as jy elke keer wat jy nié ’n sjokolade eet nie, ’n paar oomblikke stil word en die Here dank vir sy genade. Dit sal gebeur as jy in die vastyd ophou dink aan jouself en jou eie vermaak en plesier, en doelbewus dink aan die Here Jesus, en aan ander.

Vas is dus ’n stroping van jouself. Dit beteken jy is minder op jouself ingestel, sodat God meer kan wees (Johannes 3:30). Stroping én groei. Hoe meer Hy in jou lewe word, hoe meer vreugde groei daar in jou hart, en entoesiasme vir God en sy koninkryk.

---

Sterkte, Mnr Ryno van der Merwe!

Die Moderamen het verlede kennis geneem dat Mnr Ryno van der Merwe, President van die Namibiese Landbou-Unie maar ook lidmaat van die NG Kerk, benoem is in ‘n komitee wat moet werk aan die eise oor voorvaderlike grond.

Die Moderamen het die voorsitter, Dr André Olivier, gevra om Mnr van der Merwe namens die vergadering te bemoedig vir hierdie taak.

---

Ondersteun asseblief álmal wat swaarkry, dominees?

Sonder om afbreek te doen aan die krisistoestande wat die droogte in die land tot gevolg het, met gevolglike afgryslike gevolge vir almal in die boerdery-sektor, het die Moderamen verlede week egter ook kennis geneem van menige besighede wat net soveel sukkel vanweë die ekonomiese klimaat. Baie mense verloor deurlopend hulle werk.

Die Moderamen het gevolglik ‘n beroep op alle predikante gedoen om deurlopend met deernis ondersteuning aan lydende lidmate te gee deur pastorale sorg.

---

Grootmens-ouderdom is nou 18

• Bron: Die Kindersorg- en Beskermingswet Feiteblad 4

Die Namibiese Kindersorg- en Beskermingswet (Wet 3 van 2015) omskryf 'n kind as 'n persoon onder die ouderdom van 18. jaar. Die VN Konvensie oor die Regte van die Kind en die Afrika Handves oor die Regte en Welsyn van die Kind omskryf ook 'n "kind" as 'n persoon onder die ouderdom van 18 jaar.

Om Namibië op gelyke voet te kry met hierdie definisies, is die ouderdom van meerderjarigheid verander van 21 na 18. Nietemin, persone onder die ouderdom van 21 moet steeds toestemming van 'n ouer of voog kry om te trou.

Die begrippe "minderjarig" en "meerderjarig" hou verband met die wettige hoedanigheid van 'n persoon. 'n Meerderjarige is wettiglik 'n volwassene. Dit beteken dat mense wat die ouderdom van meerderjarigheid bereik het, kontrakte kan aangaan, hofsake kan begin en ander wettige aksies onafhanklik kan aangaan. 'n Minderjarige kan hierdie dinge slegs doen met die bystand van 'n ouer of voog.

Hoekom was Namibië se ouderdom van meerderjarigheid op 21 gestel?

Dit was oorgeërf van Suid-Afrika met onafhanklikheid. Hierdie ouderdom was gebaseer op die idee dat party kinders klaargemaak het met skool op 18 en dan 'n drie-jaar universiteitskursus voltooi het terwyl hulle nog deur hul ouers onderhou is. Eers hierna was hulle gereed om te begin werk. Kinders in Namibië volg ander opvoedingskursusse, dus is die patroon beskryf nie tipies van alle Namibiese kinders nie.

---

Só gaan ons Gemeente-bedienaars met preek- en erediensbevoegdheid oplei

Dit gaan voortaan moontlik wees vir 'n gemeente om 'n lidmaat te identifiseer wat die roeping het om die dienswerk van preek- en erediensleiding te doen, en om hom/haar toepaslik te laat oplei. Die Moderamen het hierdie beginsel eintlik verlede jaar al goedgekeur.

Hierdie Gemeentebedienaars, soos wat hulle genoem word, sal uit die gemeente, vir die gemeente opgelei word. Die Kuratorium sal opsig oor die opleiding hê en die Ring sal die persoon se bevestiging in die gemeente behartig.

Dr De Wet Strauss, voorsitter van die Namibiese Kuratorium, het dit benadruk dat hierdie persone nie 'n vrypas sal kry om oral te preek nie. Die bedoeling is dat 'n voornemende student deur die gemeente gestuur sal word vir opleiding ten einde in die gemeente diens te lewer.

Die Kuratorium sal voortaan in samewerking met DEGNOS en Karas Christi, die Kerklike Diploma vir bedienaars met preekbevoegheid wat deur die Hugenote Bybel Instituut van die Hugenote Kollege ontwikkel is en per elektroniese platform aangebied word, aanbied.

’n Ope uitnodiging is reeds aan alle predikante van die NGKN gerig om betrokke te raak as mentors vir die aanbieding van hierdie Diploma. Ten minste 6-8 plaaslike mentors is vir die begeleiding van voornemende studente nodig. Die eerste fase van die uitrol van die opleiding is dan ook die opleiding van hierdie mentors. Daarna sal plaaslike  gemeentes met sodanige bedieningsbehoeftes genooi word om studente te identifiseer en aan te beveel vir die opleiding wat deur hierdie mentors gefasiliteer sal word onder toesig van die Kuratorium.

---

Kan ons beter rentmeesters word?

Die motief agter die Sinodale Diensgroep vir Administrasie (DGA) se uitreik na gemeentes, is 'n opregte soeke na meer doeltreffende rentmeesterskap.

Só het Dr André Olivier die Moderamen verlede week verseker. Dit volg op onsekerheid wat daar by sommige was oor die gesprekke waarin die DGA sedert einde 2018 met die Windhoek-gemeentes sowel as Gobabis en Okahandja getree het.

Volgens Thinus Smit, voorsitter van die DGA, wonder hierdie Diensgroep of die NG Kerk kollektief haar bronne optimaal benut ten bate van die Koninkryk van God. Dit sluit in geboue, geld en mense-materiaal.

Verskeie lidmate uit die gemeentes waar die DGA gaan kuier het, het aangedui dat hulle graag wil deel wees van 'n dinkskrum wat verder oor hierdie belangrike saak praat.

Die inisiatief dra die Moderamen se goedkeuring weg.

---

Gaan kerkgeld belas word?

In antwoord op ‘n vraag oor die moontlike heffing van belasting wat die regering wil hef op kerkgeld, het die voorsitter van die Sinodale Diensgroep vir Administrasie (DGA), Thinus Smit, gesê dat dankoffers waarskynlik nie belasbaar sal word nie. Voortgaande besigheidsaktiwiteite onder ‘n gemeente se naam, byvoorbeeld verhuring van eiendom, is egter wel in die Ontvanger se visier.

Hoewel die DGA nog niks op skrif ontvang het hieroor nie, is dit die huidige aanduiding, aldus Thinus. Die Diensgroep bly voortdurend hieroor in gesprek met Ernst & Young Ouditeure.

Die Moderamen het ook kennis geneem dat die National Planning Commission besig is met die hersiening van bestaande beleid van 2005 (wat nooit geïmplementeer is nie) wat verwys na die registrasie van publieke organisasies.  Dit het o.a. te doen met die regulering van publieke fondse waarop belasting betaalbaar is. In die geval van kerke dui dit op fondse verkry van buite die gemeente self. 

Waarskynlik is laasgenoemde verwikkeling die bron van hardnekkige gerugte dat die regering kerke wil begin reguleer.

---

Nuwe Algemene Sekretaris word DV op 11 April beroep

Die Moderamen het verlede week finaal die posbeskrywing vir die nuwe Algemene Sekretaris gefinaliseer en die vakature wat later vanjaar ontstaan, bekend gestel. Die vakature is vanweë Clem Marais se voorgenome aftrede in Augustus.

Die pos word intern binne die NGKN, VGKN, sowel as Geref en Ned Herv Kerke in Namibië bekend gestel aan die hand van die goedgekeurde hooftake en geïdentifiseerde kapasiteite, het die Moderamen besluit.

Ondertussen het die Moderatuur opdrag gekry om as Pre-advies Taakspan die beroepsproses te bestuur. Die Moderamen sal DV met sy volgende vergadering op 11 April voorsien word van 'n kortlys waaruit 'n beroep uitgebring sal word.

Aansoeke sluit op 20 Maart. Die volledige advertensie verskyn elders in hierdie nuusbrief.

---

Só lyk die NGKN-begroting vir 2019/20

Die Moderamen het verlede week 'n begroting van nagenoeg N$ 4 miljoen goedgekeur vir die nuwe boekjaar.

INKOMSTE: N$ 4,254,256

Soos mens kan verwag, bly gemeentes se bydraes die ruggraat van die sinode se inkomste. Dit verteenwoordig 83% van die verwagte inkomste van N$ 4,254,256 in die nuwe jaar.

Na raming sal die beleggingsopbrengs 11% van die inkomste oplewer. Die onstabiele markte maak hierdie egter ‘n baie onbetroubare bron.

Die opbrengs uit die herverkoop van lewensreg van woonstelle by Schanzen-Oord, 4% van die totaal, is geraam deur die gemiddeld te neem van die werklike opbrengste oor die afgelope 11 jaar.

Die relatiewe klein “Ander” bron van inkomste, net 2%, is die verhuring van twee “bachelor”-woonstelle in Schanzen-Oord sowel as donasies ontvang vir die gebruik van die oornagkamer, ook bekend as die Profetekamer by die sinodale kantoor.

Die feit dat die sinode se primêre inkomstebronne nie genoegsaam voorsien in die geldelike behoefte nie, is kommerwekkend.

UITGAWE: 3,954,890

Die begroting maak voorsiening vir uitgawes ten bedrae van N$ 3,954,890. Dit weerspieël die uitgawes van die bedienings of fokusse van die sinodale werk, naamlik Teologiese Opleiding, Teologiese Stimulasie, Leierskapopleiding, Leierskap en Administrasie (of Ondersteuning) en Missionale Diakonaat. Die Moderamen het hierdie 5 bedienings deur 'n proses van onderskeiding geïdentifiseer.

Geeneen van daardie bedienings kan egter van die grond af kom as daar nie 'n kantoor en personeel is om dit te dryf nie.

Daardie kantoor en personeel kos op sigself 'n prys - dit vra gesamentlik nagenoeg 63 sent van elke dollar wat spandeer sal word.

Maar onthou, sonder hierdie bronne sal daar geen bediening wees nie. Dit is dus verantwoordbaar om hierdie uitgawes proporsioneel as deel van die onderskeie bedienings se koste te verreken. Dan verander dit die prentjie aansienlik, soos op meegaande grafiek gesien kan word.

Om 33% van uitgawes aan administrasie te spandeer, is uiters kompeterend vir 'n dienste-organisasie soos die kerk.

Die twee hoogste proporsionele uitgawe is vir Missionale Diakonaat, 'n feit wat verblydend is.

Tydens die onlangse predikantekonferensie het Prof Malan Nel dit beklemtoon dat die kybernese (leierskap en administrasie) volledig deel is van die gemeente se bediening. Vandaar die benaming "Leierskap en Administrasie" op die grafiek.

SURPLUS?

Hoewel dit mag lyk of hier 'n begrote surplus kan wees, het die Moderamen duidelik kennis geneem dat die realisasie van die begroting afhanklik is van die opbrengs van beleggings. Die primêre bronne van die sinode is nie genoeg om die werk waartoe sy geroep voel, te doen nie.

Indien die markte in 2019 doen wat hulle in 2018 gedoen het, kan hierdie surplus-begroting inderdaad nog tot 'n tekort lei.

Teen dié agtergrond het die Moderamen gevra dat die Moderatuur in oorleg met die Administrasie Diensgroep opnuut sal kyk na 'n strategiese herskikking van die sinode se belegging. Dit word tans jaar na jaar kleiner.

---

Enkel aftree-woonstel beskikbaar

Lewensreg op tenderbasis te koop op 2 slaapkamer woonstel op 2de vloer van Schanzen-Oord in Windhoek. 

Rigprys: N$990 000. 

Tenders sluit 19 Maart om 09:00

Navrae by Frans du Toit, 081 261 7405 of fdutoit321@gmail.com

Seminare en kursusse

Hope & Happiness Conversations by Windhoek-Oos

Radioprogramme

Maak dit asseblief bekend in gemeentes?

Onder die Kameelboom

Elke gemeente is God se geskenk aan 'n stukkie van sy aarde, sê Prof Malan Nel. Clem Marais het Onder die Kameelboom met hom gesels oor wat dit beteken om 'n gestuurde kerk te wees.  Kuier gerus Sondag om 12:00 (of Dinsdag om 09:30) saam op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303. 

Godsdiensaktueel op Hartklop FM

Luister elke Sondagmiddag om 16:30 na Godsdiens Aktueel op Hartklop FM, voorheen bekend as die Afrikaanse Diens van die NBC. Die Geref Kerk is in Maart en April verantwoordelik vir die program.

Familie-nuus

Hulle verjaar in die volgende week...

Daar is sowaar geen verjaardae nie!

Beroepe-nuus

Hentiesbaai laat weet dat ds Werner Redelinghuys van Ficksburg daarheen beroep is. Dit volg nadat ds Peet van Zyl (Gobabis) die beroep bedank het.

Voorbidding

Ons bid vir Boetan 

Versorg deur Thijs van der Merwe – aan die hand van Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World

Oppervlak: 47,000 km2 ‘n Klein oostelike Himalaja berg-koninkryk met amptelike bevolking van 708,484 (2010) - ander bronne reken die bevolking op soveel as 2 miljoen!

Outokratiese gematigde Boeddhistiese monargie met ‘n “mak” Dzongkha-gedomineerde parlement

Demokratisering is stadig en geleidelik besig om pos te vat

Indië beïnvloed en speel ‘n groot rol in Boetan se buitelandse sake.

Die regering is jaloers oor die land se soewereiniteit.

Grootskaalse Nepalese immigrasie oor die afgelope eeu & agitering vir groter demokrasie het sedert 1985 aanleiding gegee tot drakoniese maatreëls teen mense wat nie tot die Drukpa behoort nie.

Ekonomie: Onderontwikkelde bestaansekonomie

Tog is daar ontwikkelingspotensiaal wat deur die staat benut kan word en tans nie gebeur nie.

Toerisme word streng beheer en maatreëls lê dit aan bande.

Godsdiens: Lamaïstiese - Vajaryana Boedisme, is die staatsgodsdiens.

Dit word deur die pre-Boeddhiste animistiese Bon godsdiens beïnvloed wat okkultiese ondertone het

Ander godsdienste word beswaarlik toegelaat as vreemde intrusies.

Proselietemaking van Boeddhiste en Hindoes is verbode.

Boeddhiste 74.56% Hindoes 22% Moslim 0.5% Tradisionele etniese gelowe 0.4, Christene 2.11%

Boetan is een van die wêreld se mins ge-evangeliseerde nasies.

Tree in vir:

Die streng isolerende beleid van die regering versterk die houvas van Tantriese Boedisme. Baie van die inhoud is demonies en okkulties.

Bid vir ware geestelike bevryding van die land van die Draak (Druk Yul).

Bid vir Koning Wangchuk en sy redding.

Boetan was geslote vir alle Christelike getuiens tot 1965. Hierna volg 25 jaar waarin daar ‘n klein verslapping is waartydens Indiërs & ander buitelanders deur NGOs toegang kry en evangelisasiewerk doen.

Gedurende die 1990s is beperkinge verskerp agv die sukses van hul getuienis, veral onder die Nepali. Daar is steeds ‘n paar wettige gemeentes wat hul eie geboue besit.

Bid vir die groei van die gemeentes.

Die Drukpa meerderheid is sterk Boeddhisties, Christene onder hulle is maar ‘n paar honderd.

Meeste gelowiges is ge-isoleer en verspreid en het min kans om met medegelowiges konatk te hê. Talle het vir hul geloof gely en is vervolg.

Bid dat daar ‘n lewende getuigende geloofsgemeenskap in elke etniese groep sal ontstaan

‘Etniese suiwering’ van die Nepali bevolking is sedert 1990 nagejaag met: Die onderdrukking van die taal en kultuur van die Nepali; aanrandings, verwoesting van eiendom, verkragtings & uitsettings het woede, vrees gee aanleiding tot ‘n vlugtelingprobleem met 100,000 vlugtelinge in VN kampe in suidoos Nepal.

Bid vir wysheid, en ‘n verligte regering wat vrede en vryheid vir almal sal bied.

Bhutanese Nepalis het gereageer op die evangelie; sedert 1970 was daar voortdurende groei.

Daar is klein kerkies en huiskerke teen die suidelike dele van die land geplant deur Indiese sending.

Talle groepe het teistering en vervolging beleef; bid vir hulle dat hulle staande bly.

Sendinggenootskappe is verwelkom om leprose hospitale te bedryf en het in gesondheid, landbou en onderwys programme betrokke geraak, maar is verbied om proseliete te maak.

Leprose is bykans uitgeroei en die sendingbedeininge word uitgefaseer deur die staat.

‘n Paar klein hulpverlenings projekte gaan voort.

Bid vir die stille getuienis van Christene in die talle hulp organisasies;

Ook vir ‘n verslapping van beperkinge op die toelating van sendelinge in die land & op getuienis.

Bid dat meer sulke werkers deur God geroepe sal voel en dat hulle visums sal kry. 

Indiese Gelowiges in Indië se grensgebiede is aktief in evangelisasie & verspreiding van literatuur onder besoekers uit Boetan. Baie het so tot geloof gekom.

Bid vir die bekering van die Boetanese.

Bid dat studente uit Boetan in Indië en omringende lande die evangelie sal hoor en glo.

---
Bid saam vir die #7 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Eritrea.

Bid saam vir die #7 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Eritrea.

Eritrea is ʼn baie onstabiele land vir Christene. Klopjagte word op huise uitgevoer, Bybels gekonfiskeer, en Christene word geforseer om te verdwyn. Gelowiges word in die tronk gegooi en... Klik om verder te lees >>

Vakature

Algemene Sekretaris vir die NG Kerk in Namibië (NGKN)

Die NGKN wag aansoeke in van kandidate wat belangstel om die pos van Algemene Sekretaris vir die NGKN te vul. Die werkplek is in Windhoek.

Die suksesvolle kandidaat sal die hoof van die Sinodale Kantoor en die publieke en ekumeniese gesig van die NGKN wees. As koördineerder van die sinodale dinamika sal hy/sy die netwerk-kern vir die sinode se diensprioriteite wees, te wete Teologiese Opleiding, Leierskap Begeleiding, Teologiese Stimulasie en Missionale Diakonaat. Hy/sy sal ook ampshalwe die skriba van die sinode, Moderamen en Moderatuur wees.

Die volgende kapasiteite sal as aanbevelings dien:

• Teologiese diepgang

• Rekenaar en sosiale media vaardig

• Greep op die groter kerklike prentjie in Namibië

• Fasiliteer vaardigheid

• Notulering vaardigheid

• Administrasie

• Basiese rekeningkundige vaardigheid

• Engels magtig

Die NGKN bied ‘n vergoedingspakket aan in lyn met die sinodale riglyne, wat insluit behuising, pensioen en mediesefonds voordele.

Belangstellendes word genooi om ‘n gemotiveerde, skriftelike aansoek te rig aan Die Voorsitter van die Moderamen, ngkn@ngkn.com.na. Aansoeke moet vergesel wees van ‘n verkorte CV van hoogstens 4 bladsye. Aansoeke kan ook per hand afgelewer word by die Sinodale Kantoor, Schanzenweg 46A, Windhoek.

Sluitingsdatum vir aansoeke: 20 Maart 2019.

Diensaanvaarding: 1 Junie 2019.

Navrae:

• Dr André Olivier (voorsitter): 081 1700173 of arolivier@iway.na

• Ds Johannes Maritz (onder-voorsitter): 081 127 0495 of jhg@iway.na

---

Motor-bestuurder, Oude Rust Oord

Oude Rust Oord in Windhoek het 'n vakature vir 'n motor-bestuurder. Hy/sy sal 3 dae per week werk.

Navrae aan Schalk van der Merwe by oro.bestuur@ecsos.org of 081 262 4368.

Giggel

Met erkenning aan The Clergy Coaching Network.

---

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,