Header

Jaargang 16 - Uitgawe 13/2019 - Woensdag 3 April 2019

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Radioprogramme

• Familie-nuus

• Voorbidding

• Nuut by CLF

• Giggel

Nuusbrokkies

Moderamen beroep DV 11 April nuwe Algemene Sekretaris

Die Moderatuur het as aangewese pre-advies Taakspan sy verslag gefinaliseer vir voorlegging aan die Moderamen op 11 April.

Die vakature in die pos vir Algemene Sekretaris wat later vanjaar met ds Marais se aftrede ontstaan, is bekend gestel in Namibië binne die NGKN, VGK en Susterskerke. Dit is ook in Feldmuis bekendgestel, wat dit buite die grense van Namibië geneem het.

Sekere kritiese prestasie-areas (KPA’s) is vanuit die Roepingsverklaring van die sinode vir die pos geïdentifiseer. Die proses was deursigtig en die Moderamen het die KPA's goedgekeur. Dr André Olivier, voorsitter van die Moderamen, het beklemtoon dat die proses sodanig moet verloop dat almal, insluitend die kandidate, daarin veilig moet voel.

Hy het daarop gewys dat dit onwaarskynlik is dat een kandidaat gevind sal word wat ewe sterk aan al die KPA’s voldoen. Daarom is die ondersteuning van die nuwe ondervoorsitters van die Moderamen wat in die nuwe bedeling beoog word, van kritiese belang. Die kapasiteite van die suksesvolle kandidaat sal voorts uitwys by watter van die oorblywende benodigde kapasiteite daar leemtes is. Dit moet aangevul word deur die evaluering en ontwikkeling van die ander pos in die kantoor.

Dit word voorsien dat daar by die sinode in 2020 'n Moderatuur verkies sal word wat bestaan uit lede wat elkeen verantwoordelikheid sal aanvaar vir een van die fokus-areas van die sinode se werksaamhede. Dit is Teologiese Opleiding, Teologiese Stimulasie, Leierskapontwikkeling. Missionale Diakonaat, Administrasie en Kerkreg. Die Algemene Sekretaris sal 'n koördinerende rol vervul en nie noodwendig 'n kundige op elk van die gebiede wees nie.

Dit was deurgaans die uitgangspunt van die Moderatuur dat die regte persoon vir die pos gevind moet word. Die proses moet verloop met die nuwe prentjie van funksionering van die verband in die oog, en nie vanuit die status quo nie.

Feldmuis vra voorbidding vir die vergadering van 11 April waar die Moderamen DV 'n beroep sal uitbring.

Die nuwe Algemene Sekretaris sal DV op 1 Junie diens aanvaar. Hy sal dan 3 maande saam met Clem werk om deeglik die kantoor oor te neem.

---

Grashoek San-community celebrates new classroom

• With acknowledgement to DEGNOS Facebook 

The San community at Grashoek received a classroom for the little DEGNOS Pre-school.
In the past the children went to school under a tree and now they can be taught in a real classroom.
Thank you to our Heavenly Father who willed it in the hearts of His faithful children to assist in providing and building the classroom.
Thank you to each and everyone that contributed to the project.
Soli Deo Gloria

Dit was 'n span van Windhoek-Oos Gemeente wat die "bouaannemers" was.

---

C7 Family Sport Festival - 20 April

Radioprogramme

Maak dit asseblief bekend in gemeentes?

Onder die Kameelboom

Die herdenking van Jesus se intog in Jerusalem help ons om te onthou dat God op aarde teenwoordig is. Jan Woest en Clem Marais kyk na Lukas 19 en Ps 118 wanneer hulle Onder die Kameelboom kuierKuier gerus Sondag om 12:00 (of Dinsdag om 09:30) saam op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303. 

Godsdiensaktueel op Hartklop FM

Luister elke Sondagmiddag om 16:30 na Godsdiens Aktueel op Hartklop FM, voorheen bekend as die Afrikaanse Diens van die NBC. Die Geref Kerk is in Maart en April verantwoordelik vir die program.

Familie-nuus

Hulle verjaar in die volgende week...

Daar was toe die afgelope week geen verjaardae nie, so Feldmuis het niemand oorgeslaan nie. In die volgende week is daar twee:

• Ester Swarts (Mariental): Sondag 07/04; 063-242143; swartsc@iway.na 

• Elaine Pienaar (Eros): Sondag 07/04; 081-2266246; zack@ng-eros.com

Op die krukke-lys...

Dirk de Vos (Grootfontein) herstel flink na hartomlyning-operasie en is reeds die naweek uit die hospitaal ontslaan. Hoe Lynn hom gaan stilgehou kry in die volgende weke, weet g'n mens nie...

Grietjie Combrinck (Warmbad) is baie swak nadat sy 'n poort ontvang het waardeur opgeboude vog gedreineer kan word. Johann, haar man, sê dis skrikwekkend om te sien wat alles daar uitkom. Hulle is tans nog in die Kaap. 

Voorbidding

Ons bid vir China I

Versorg deur Thijs van der Merwe – aan die hand van Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World

Oppervlak: 9 573 000 km2. Derde grootste land ter wêreld, met die grootste bevolking: 1,384,688,986 (Julie 2018 geskatte) in 500 etniese groepe.

Politieke ontwikkeling: Ryke geskiedenis wat dateer uit 221 vC!
Verskeie opeenvolgende dinastieë het vir ryk kulturele ontwikkeling gesorg.
Op 12 Februarie 1912 word die Qing / Ching dinastie vervang met ‘n Republiek.
Die word na die kommunistiese sukses onder Mao vervang op 1 Oktober 1949
Groot omwentelinge volg, die Kumingtan of nasionalitiese beweging wyk uit en stig Taiwan.
Beide Macao en Hong Kong wat by ooreenkoms uitgesluit was van kommunistiese China is nou ingelyf na die verstryking van die ooreenkomste
Mao se bewind was destruktief beleidsrigtings verwoes die ekonomie & intellektuele ontwikkeling
Kulturele Rewolusie (1966-76) was die mees destruktiewe; 20 miljoen sterf
Nie-kommunistiese leiers is uitgewis, onder andere intellektueles & geestelike leiers
In die 1980s het daar kentering gekom. Waarnemers beskryf die land as ekonomies aan die emansipeer maar polities en sosiologies in die greep van ‘n totalitêre een-party staatsbestel.

Ekonomie: Beperkte vrye mark ekonomie is onder Deng ingestel en bring ‘n omwenteling
Tussen 1980 en 2000 het die ekonomie vervierdubbel in BBP.
Groeikoers van gemiddeld 10% per jaar word langer as ‘n dekade gehandhaaf tot 2010 en tussen 2013 en 2017 het die ekonomie om en by ‘n 7% reële groei getoon wat dit steeds die snel groeiendste ter wêreld maak. Teen 2016 het dit die grootste ekonomie ter wêreld geword, maar steeds is die per capita inkomste onder die gemiddeld van die wêreld.
Daar is ook negatiewe gevolge - die grootste hiervan is ekologiese rampe onverantwoordelike optrede deur nyweraars; groter wordende probleme agv bevolking wat ontwortel word twv ontwikkeling
Voedselsekerheid is besig om ‘n groterwordende probleem te word.
Groter persoonlike vryhede is ook geleidelik toegelaat, bewegingsvryheid en selfs beperkte vryheid van assosiasie word toegelaat.

Geloof: Groot beperkinge op geloofsuitdrukking; streng beheer word toegepas; huiskerke is onwettig.
Nie-Gelowig 44.36%; Chinese gelowe: 28%; Boeddhiste: 12.5%; Muslim: 1.87%; Christene: 7.92%, met 2,7% groei per jaar Ander 0.3 %.

Loof die Here vir: Die oorlewing en groei in die Kerk in Sjina was een van die grootste gebeurtenisse in die 20 e eeu op kerklike terrein.
Die groei in die kerk sedert 1977 het geen gelyke in die geskiedenis nie.
4.5 milj Christene in 1949, wat dan deur vervolging agteruit gegaan het, groei tot 108 miljoen tans.
Die Ateïstiese leiers het instrumente geword om die weg te baan vir groei; hulle pogings om van alle gelowe ontslae te raak het bygeloof en struikelblokke vir die evangelie uit die weg geruim! Hulle wandade dryf mense om na waarheid en lewensin te soek
Die openlike mislukking van kommunisme en praktyke oor 45 jaar heen het verder bygedra tot ‘n klimaat waarin die evangelie kan gedy. Die kerk in Sjina is tans groter as die kommunistiese party!
Die geloofsgetrouheid van Christene onder vervolging het bygedra daartoe dat die Evangelie vertrou word; liefdevolle getuienis van gewone gelowiges het ook ‘n groot impak gehad
Die media het ‘n groot bydrae gelewer in die verspreiding van die evangelie - veral radio uitsendings en tans ook die internet.

Tree in vir: Groter gefokusde aksie van gelowiges om die geleentheid wat dalk mag wegval - veral agv materialisme - om nog-nie-gelowiges met die evangelie te bereik Al is daar baie veranderinge en meer openheid is die land steeds ‘n kommunisties / ateïstiese land met alles wat dit omvat!
Bid vir Eenheid onder gelowiges en dat valse leringe sal wegval;
Opgeleide leiers en die opleiding van bestaande leiers, die tekort beperk die groei van die kerk tans
Bid vir Beskerming van gelowiges en geestelike leiers teen vervolging - wat steeds algemeen voorkom, en nou met hernude ywer in meeste state toegepas word – veral die ongeregistreerde kerk loop deur.
Bid dat die Here die kommunistiese leiers sal aanraak met Sy Gees van Waarheid en hulle sal verander sodat die evangelie vrylik verkondig kan word.
Bid vir Sendelinge wat die land kan ingaan - veral mense wat na Sjinees en ander tale vertalings kan maak.

---

Bid saam vir die #11 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Sirië.

Sirië het 'n bevolking van 18,284,00 waarvan slegs 4.5% Christene is. Al is Christene teenwoordig in Sirië sedert die eerste eeu, is Islam nou die meerderheidsgeloof. Sedert die oorlog in... Klik om verder te lees >>

Read more.

---

Chinese government cracks down on churches

China has made a tremendous jump on Open Door’s World Watch List, rising from 43 to 27. Some analysts warned that China has reverted to the times of the Cultural Revolution as the Chinese government extensively cracks down on churches, house churches and Christians. Religion is seen as a potential destabiliser and not aligned with socialist ideology. President Xi Jinping …

Read more.

---

Practical Ways to Help Persecuted Christians

Christian Persecution has reached an "unprecedented" high with an average of 11 Christians being killed every hour. In many areas of the world, Christians are suffering for their faith. From Nigeria to North Korea, from China to Syria, many believers are ostracized from their communities and face imprisonment, torture, and even death for their commitment to their faith. In some …

Read more.

Nuut by CLF

Moedersdag promosies

CLF het tans spesiale aanbieding vir Moedersdag. Hiermee die skakel om die spesiale aanbiedinge / combos aanlyn te sien > http://ow.ly/KahP30ocTzG

 Die promosie is geldig tot 10 Mei 2019 en terwyl voorraad hou.
Bestelling kan slegs by CLF se Wellington kantore geplaas word.

Giggel

Met erkenning aan The Clergy Coaching Network.

---

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,