Header

Jaargang 16 - Uitgawe 19/2019 - Woensdag 12 Junie 2019

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Pitkos

• Bybel-Media

• Op die radio...

• Familie-nuus

• Toerusting

• Voorbidding

• Giggel

Nuusbrokkies

Die NG Kerk in 'n perfekte storm?

• Erkenning aan Grens.Pos 17  van 6 Junie

Ds Albert Cruywagen skryf in die jongste nuusbrief van NIMSA, die netwerk vir brugbediening: Daar is minstens vyf elemente wat "saamspan" wat die NG Kerk in 'n perfekte storm laat beland het:

1.  Veranderende sosio-ekonomiese omstandighede wat 'n sterkerwordende impak het op gemeentes se lewensvatbaarheid. Dit sluit in jonger lidmate wat die kerk verlaat, emigrasie van jonger lidmate, afsterwe van ouer lidmate, al hoe minder persoonlike en dus gemeentelike inkomste.

2.  Groterwordende verskil tov Skrifinterpretasie en teologiese "stromings".

3.  Lidmate se gevoel van "verlies" na 1994 wat op verskillende maniere sigbaar is.

4.  Proponente wat nie beroepe kry nie en naby-aftree leraars wat vasbyt; toekomskyk dat teologiese studente 'n beduidende afname toon en 'n beduidende aantal ouer leraars wat in die volgende vyf jaar aftree.

5.  Voorgestelde vier baan teologiese opleiding (Oktober, Algemene Sinode).

Hierdie elemente kan met positiewe nagevolge besprekingspunte op die Brugbediening se agenda word. Die oorspronklike (enkelvoudige) rede vir brugbediening in 'n gemeente kan dalk verbreed word om aspekte van bg. elemente in te sluit.

Dit word al meer nodig dat die situasie van 'n gemeente waar brugbediening moet gebeur,  wydlopend geanaliseer en gelees moet word met bg. elemente in gedagte. Die nodigheid van 'n adviespaneel uit brugpastors se geledere tree dan sterker na vore. So 'n gemeente se omstandigheid moet waarskynlik al minder geïsoleerd bekyk word. Gemeentes in die ring kan ook onder die vergrootglas kom vir 'n meer inklusiewe analise. Dit kan selfs samesmelting, kombinering en eenwording van ringsgemeentes insluit.

Daar is nog 'n visioen wat oopvou, nl. skakeling met en uitreik na ander kerkgenootskappe in die onmiddellike omgewing. Die Hervormde Kerk het gemeentes wat gekontak kan word met wie samewerking gemaklik kan gebeur. Die toekomsklokkies wat hier lui is eenwording van die NG Kerk en die Hervormde kerk! Iets opwindend wat ook oorweeg kan word, is vennootskappe met Engelstalige kerke in die omgewing. Dit bring die netelige saak van slegs Afrikaans as kanseltaal binne sigafstand. Die olifant in die vertrek is skakeling met swart kerke. Die brandende/smeulende saak van kerkvereniging kan dalk kom pluk aan die soom van ons klere.

Die vereistes om NG Kerk te bly, nl. wit lidmate en Afrikaans as gebruikstaal, sal êrens in die toekoms aandag moet geniet. Die volgende (minstens) drie vrae duik op:

1 – Moet gemeentes eers wegkwyn en mettertyd sterf, en eers dan kan iets plaasvervangend gebore word?

2 – Moet Afrikaans as voertaal plek maak vir Engels om swart lidmate te akkommodeer,  en dan sterf die gemeente in  ieder geval! Dan moet daar iets plaasvervangend gebore word.

3 – Is daar een of ander goue middeweg? Hierdie goue middeweg wat ontdek (gebou?) moet word, kan dalk die reuse bydrae wees wat Brugbediening vir die NG Kerk kan lewer!

Vervolgens kan voor-die-hand-liggende vennootskappe met nog ander kerkgenootskappe oorweeg word, afhangende van elke plaaslike omstandigheid. Daarby kom instansies soos MES, skole, ens. onder die loep. En seker die mees opwindende, maar mees uitdagende, is vennootskappe met nie-voor-die-hand-liggende instansies. Hier tree kreatiwiteit in. Dis egter seker ook toekomsmusiek! 'n Variasie van vennootskappe is "Fresh Expressions".

---

VIGS - die stryd is nog nie oor nie

Die afgelope week was die Suid-Afrikaanse Vigskonferensie in Durban en tydens ‘n verskeidenheid van toesprake, voorleggings en besprekings is een van die boodskappe wat duidelik blyk: Die stryd teen MIV is nog nie oor nie. Wêreldwyd is daar daagliks 5000 nuwe infeksies. In Suid-Afrika alleen, is daar meer as 700 nuwe infeksies elke dag. Met ongeveer 7.5 miljoen mense in ons land wat met MIV lewe, kan ons as kerk nie blind wees vir die realiteite van MIV nie.

CABSA, die Christen Vigsburo, in samewerking met die Gesamentlike Vigstaakgroep van die Sinode van Wes-Kaapland, rig ‘n ernstige pleidooi tot gemeentes, predikante en kerkleiers om nader te staan aan hierdie voortslepende krisis en veral ook nader te staan aan diegene wie se lewens so direk en dramaties deur MIV geraak word.  Ons nooi kerke, wees deel van die oplossing.

---

Aftreewoonstel op Gobabis 

Huis Deon Louw (Gobabis) het ‘n Eenslaapkamer Lewensreg woonstel beskikbaar.  Belangstellendes kan met Jurita Esterhuyse by kontak maak by 062-562895 vir verdere inligting.

---

Kavango sendelingstories 2

Dr Kruger du Preez, Pastorale Hulp by NG Aandbloem in Bloemfontein, vertel van sy ervaring as sendeling in die Kavango gedurende die 1970's en 80's.

Hierdie is die tweede in 'n reeks van 4 aflewerings. Foto: Facebook.

SWAPO, EGKA EN DIE SAW

Een van die konflikareas was juis dat hierdie inheemse geestelike leiers, wat later deel gevorm het van die nuut gestigte kerk, EGKA (Evangeliese Gereformeerde Kerk in Afrika), meer SWAPO gesind was veral onder die invloed van ELOK (Evangeliese Lutherse Ovambo/Kavango) kerk.  Met die SA Polisie het ons heel goed oor die weg gekom ook weens ons vriendskap met sers. Willlie Rabalt.

Die probleem het gelê by die Veiligheidspolisie wat ons evangeliste geteiken het (ek moes later uitvind dat ek ook op die lys van verdagtes was...)

Die NG Kerk se susterskerk EGKA was baie sensitief teenoor enige rassistiese dade en het hulle soms daarteen uitgespreek, wat hulle in onmin gebring het by die Veiligheidspolisie maar ook by sommige amptenare van Suid-Afrika  en personeel van die BBK wat daar diens gedoen het. Die kerk was nie altyd baie positief oor die teenwoordigheid van die SAW in die land nie en gekant teen die dra van enige vuurwapens op die sendingstasie veral van kapelane.

So het hulle dan ook die kapelane verbied om met hulle vuurwapens die sendingstasie Takwasa te betree.  Dit het ‘n politieke herrie veroorsaak wat selfs in koerante in Suid Afrika weerklank gevind het.

‘n Kapelaansafvaardiging o.l.v. ds Ockie Raubenheimer (jnr) het my ook aan’t huise in Rundu besoek om afstand te doen van ons ‘ontwapenings’ beleid – egter sonder sukses.

Ons was maar altyd bewus van die oorlog in Angola en het dikwels geluister na die geweer- en kanonvuur aan die oorkant by Calais. Daar was ‘n tyd wat ons ook die Kubane aan die oorkant gewaar het. Die radiouitsending vanaf Angola in Portugees het ons ook opgevang en ons het gereeld die slagspreuk: A luta continua, a vitoria é certa, gehoor.

Ons was ook bewus van die SAW se betrokkenheid by die oorlog deurdat baie vliegtuie van die weermagbasis in Rundu na Angola vertrek het. Ons was nie so bewus van sterftes aan die kant van die SAW nie maar ek onthou nog hoe kommandant Hans Möller by geleentheid by die dood van een van die dienspligtiges bewoë opgemerk het: ‘Jis dominee – hy was nog ‘n kind, hy het nog ‘n melkbaard gehad…’ 

By Takwasa het ek by geleentheid ‘n redelik stinkende en ontbinde lyk van ‘n Angolees uit die rivier gehaal en onserimonieel begrawe – geen aangename ondervinding nie…

MY PERSOONLIKE VERHOUDING MET DIE SAW

My verhouding met die SAW was beter as met die Polisie en by name dan die Veiligheidspolisie, veral danksy kapelaan Gerrit Theron se invloed.

Op sy uitnodiging is ek by geleentheid onder groot geheimhouding saam Angola in per helikopter waar ons verskillende SA basisse besoek het en die Woord en Nagmaal bedien het. Ons het soos konings gevoel as ons uit fyn Portugese porseleinkoppies met tee bedien is in o.a. oud ‘Administradores’ se ‘palacios’/paleise!

Ek was ook persoonlik goed bevriend met manne soos die hoog aangeskrewe kommandant Hans Möller en die joviale kommandant Paul Swanepoel, bevelvoeder van die Kavango bataljon en ook op goeie voet met Kolonel van der Spuy wat destyds die septer geswaai het oor die magte wat ontplooi was in die Kavango. Lg se gesin is in tragedie gedompel toe hulle dogter in ‘n skoolbusongeluk dood is tussen Grootfontein en Rundu – hulle was baie gelowige mense en die manier waarop hulle dit hanteer het was vir almal ‘n getuienis.

Ek het wel in direkte konflik met die leierskap van die Weermag gekom toe hulle op ‘n stadium besluit het om die Angolese vlugtelingskamp buite Rundu te sluit en almal terug te stuur na Angola. Op daardie stadium was ek baie betrokke onder die vlugtelinge en het gereeld dienste gehou in die vlugtelingskamp.  Met die hulp van World Vision het ons duisende tente, komberse en in ander behoeftes voorsien van die vlugtelinge. Hulle het ook ons van ‘n voltydse sekretaris, Abel Caley, ‘n Angolees, voorsien om te help met al die administrasie. Baie vlugtelinge het ywerig aangesluit by ons kerk en was baie toegewyd.  Ons het ook begin met ‘n trourok projek en tientalle trourokke as geskenke gekry vanuit Suid Afrika waarmee die Angolese bruide getooi is. 

Volgende week: DIE UNITA-FNLA KERKRAAD EN BESOEKENDE GEESTELIKES

Pitkos

Gebed vir die week

O Gees van die grote God,

wie se asem aan alles op aarde lewe gee,

en wie se stem in die sagte bries fluister,

ons het u krag en wysheid nodig.

O God, leer ons om die skoonheid van u skepping raak te sien.

Gee ons oë wat nooit moeg raak vir die kleure

van die sakkende son

of die skitterende reënboog nie.

Gee ons ore wat die brul van 'n leeu

én die sagte sleepgang van 'n wurmpie

met ewe veel respek aanhoor.

Gee ons wysheid om te verstaan wat U ons wil leer.

Maak ons oplettend vir die boodskap van u liefde

wat in elke blaar en blom geskryf staan.

Stel ons in staat om elke dag so te lewe

dat ons in die aand voor U kan buig

met skoon hande en eerlike oë.

'n Gebed uit GHANA

(Uit: Die Groot Gebedeboek, Piet Naudé, 2014)

---

Reflections on spiritual formation

Gys van Schoor reel dat Jan Johnson ‘n konferensie/retreat in Suid-Afrika kom doen wat baie spesiaal behoort te wees.

Bybel-Media

Lees in die Kerkbode van 14 Junie ...

Hart en hande

Die jongste uitgawe van Kerkbode het ’n woord-en-daad-tema. Ons voorbladstorie (asook bl 10 -13) vertel hoe jy betrokke kan raak by die werk waarmee lidmate in die natuurrampgeteisterde Mosambiek besig is. En ons vat hande met die dryfkragte agter die Winterhoopveldtog, wat van 1-30 Junie op eie bodem plaasvind en die mees weerloses in ons samelewing teen die elemente beskerm.

Mees gelese dié week: Moreleta oor drie opsies

Moreletapark, beswaarde gemeente van die NG Kerk, publiseer ’n scenario-uiteensetting wat insluit 1. Tree uit kerkverband. 2. Bly NG maar 'doleer' (treur). 3. Roep buitengewone Oostelike Sinode Sitting. Lees ’n nuusberig asook die volledige persverklaring hieroor by die skakel hiernaas.

https://kerkbode.christians.co.za/2019/06/04/moreleta-oor-drie-opsies/

LUISTER: Gemeente skyn helder …en deel met ander

Kom luister bietjie na dié titelsnit van ’n dinamiese gemeente in Pretoria se nuwe musiekblyspel en laai die mp3 gratis af by die skakel hieronder.

https://kerkbode.christians.co.za/2019/06/05/gemeente-skyn-helder-en-deel-met-ander/

Comrades: Maak só korte mette met Polly Shorts

"Ek het gepreek uit Psalm 121 en die vyf groot bulte wat op die Comrades-roete is, gebruik as voorbeelde van hoe die Here elke tree van die pad met ons is," vertel leraar wat langasems bedien het voor dié naweek se gewilde padwedloop in KwaZulu-Natal.

https://kerkbode.christians.co.za/2019/06/04/dominee-oor-comrades-dis-n-geestelike-reis/

Het jy al die nuwe Kerkbode-app afgelaai?

Ons spog ook met ’n nuwe Kerkbode-app vir Android en Apple-fone, wat waarde toevoeg tot die Kerkbode-ervaring en nie die bedoel is om die papierproduk te vervang nie. Trouens, dis ’n verryking van die stories en lesersbydraes wat ons steeds met trots in gedrukte formaat in die voorportale van byna 400 gemeentes aflaai.

Kry die skakel na die app-winkel op Kerkbode se tuisblad:

https://kerkbode.christians.co.za/

---

In LiG se Julie-uitgawe lees ons …

...waar Andriëtte deel hoe sy haar roeping met vreugde uitleef, nadat sy amper haar stem kwyt was.

‘n Enkelma vertel hoe sy ander bemagtig – eers emosioneel, dan finansieel.

Oom Karoolus en Lente bring Jesus-hoop reeds vir 30 jaar. LiG ondersoek ook die waarde van poppekas in kinderbediening.

Help jou kind só as stres hom onderkry.

Kom saam op ‘n geloofsafari, en leer lesse uit die diereryk. Lees meer oor meelewingsuitputting.

Kry raad as jy uitvind dat jou vriendin ‘n affair het.

LiG – vir jou en jou mense.

Om nog van LiG se puik Christelike inhoud te lees, besoek www.lig.co.za

---

Jongste Bybelkor-publikasie

 

OPENBARING     'n Hemelse evangelie

PRYS: R180.00

Hierdie interpretasie van die boek Openbaring sluit aan by die eerste-eeuse wêreld waarin astrologie en mitologie ʼn baie groot rol in mense se lewe gespeel het.

Johannes ken die figure wat die mense in die hemel gesien het. Hy weet dié figure is vir die mense van sy tyd baie belangrik. Hy weet die mense glo hierdie figure leef en beïnvloed hulle lewe.

Johannes sluit hierby aan, maar terwyl hy skryf, verander hy dit in ’n boodskap oor God. Johannes weet God leef. Net Hý het waarlik ’n invloed op mense se lewe.

Hierdie Bybelstudie is ’n poging om op grond van die teks wat Johannes lank gelede neergeskryf het en die jongste navorsing oor die wêreld waarin Johannes geleef het, vanuit ’n ongewone en verrassende hoek ’n venster op God oop te maak, die angel uit ons angs te haal en ons vrees in blydskap te verander.

Soos die môrester op die oosterkim is Jesus ʼn helder lig. Hy kondig dag oor ons nag aan.

SKRYWERS

Kobus Myburgh het hierdie Bybelstudie oorspronklik in die NG gemeente Wierdapark in Centurion aangebied en Annene Mullins het dit verwerk en verwoord in ʼn Bybelstudieboek.

Johannes Mouton (wat die gespreksvrae opgestel het) is leraar van die NG Kerk Table View, Kaapstad.

KOOP NOU

Inligting, Navrae en Diensverskaffing

• Skakel 0860 26 33 42 óf 021 864 8210

• Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

• Of koop met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.org.za, klik dan op winkel, óf tik die produknaam in.

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Is daar spanning tussen wet en genade? Nee! Die wet is die mentor vir dissipels wat uit genade leef, leer Galasiërs 3 ons. Dit blyk, onder andere, uit Clem Marais en Jan Woest se gesels wanneer hulle Onder die Kameelboom kuier. Kuier gerus Sondag om 12:00 (of Dinsdag om 09:30) saam op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303. 

Familie-nuus

Hulle verjaar tot volgende week...

• Celeste Coetzee (Windhoek): Donderdag 13/06; 081-387 3114; ernstcoetzee@gmail.com

• De Wet Strauss (Academia): Saterdag 15/06; 081-242-3867; dewet@afol.com.na

• Jossie Koekemoer (Windhoek-Oos): Woensdag 19/06; 061-231045; hendrikk@iway.na  

Toerusting

Christian Family Centre invites you to join us for this year’s Global Leadership Summit 4-5 October.

Super Early Bird registration for N$350pp (normal price is N$480pp) runs from 1 June to 31 July only!

CFC can accommodate 250 people at this year’s summit. Be sure to book with us ASAP!

Register as an individual or book a table of 10 for your company, business, church, or group.

Register online (www.glsnamibia.org)

(Bookings will only be confirmed once proof of payment is received)

For more information, please visit the GLS website and see this year’s faculty (https://youtu.be/sqaG77usAmI).

---

Counsellor training (for CPD points)

Voorbidding

Ons bid vir Honduras  

Versorg deur Thijs van der Merwe – aan die hand van Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World

Bergagtige land met reënwoude en vrugbare kusvlaktes op die Karibiese see en Stille Oseaan.

Bevolking: 7,6 15 584 (2010); 9,182,766 (Julie 2018 geskat)

Onafhanklikheid van Spanje in 1821 word gevolg deur 134 revolusies tot en met 1932, waarna militêre beheer tot diep in die 20e eeu volg.

Die demokratiese regering wat is 1984 ingestel is, is gestrem deur die burgeroorloë en onrus in naburige El Salvador en Nicuragua. Menseregteskendings deur die weermag het eers onlangs begin afneem.

Orkaan Mitch het in 1998 verwoesting gesaai, 11 000 mense het die lewe gelaat, dorpe en 60% van infrastruktuur verwoes, 2 miljard VSA dollar skade berokken en miljoene dakloos gelaat. Die herstel sal dekades neem.

Godsdiens: Die Rooms-Katolieke kerk is die amptelik erkende kerk, hoewel daar vryheid van godsdiens is. Christene is 87% (Rooms-Katoliek 46%, Protestants 41%); ateïste 1%, ander 2%: (Spiritiste 1% Baha'i 0.4% Muslim 0.16% Boeddhiste/Chinese 0.03% Joods 0.01%); geen geloof 9% (2014 est.).

Loof die Here vir:

1 50 jaar van ongekende groei in evangeliese kerke, vanaf 1.7% in 1963 tot 20% tans;

2 die groot instemming tussen Rooms-Katolieke en die evangeliese kerke oor gemeenskapsake.

Bid vir:

1 ware demokrasie om te vestig en ‘n beëindiging van militêre geweld en intimidasie van burgerlikes;

2 die heropbou en ontwikkeling na die verwoesting van orkaan Mitch wat al dekades neem en nog dekades sal verg;

3. herstel van geestelike waardes en waarheid in die Rooms-Katolieke kerk;

4. die evangeliese kerke - vir groter eenheid en samewerking - veral vir die Confraternidad Evangélica wat die verdeeldheid wil besweer; 

5 Leierskapopleiding - verskeie Bybelskole en Seminaries gaan gebuk onder finansiële en personeel tekorte, bid vir die Afstandonderrigprogramme;

6 Die Amerindiese mense, die sending aan veral die Lenca was baie suksesvol, bid asseblief vir die mense van die oostelike woude en die uitreikaksies na hulle.

---
Bid saam vir die #21 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Sentraal-Afrikaanse Republiek.

Bid saam vir die #21 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Sentraal-Afrikaanse Republiek.

Meeste van die populasie is Christene, maar Islamitiese ekstremiste groepe en korrupsie maak die lewe moeilik. Christelike huise en... Klik om verder te lees >>

Read more.

Giggel

Met erkenning aan Clergy Coaching Network

---

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,