Vorms

Die vorms word in 4 afdelings gepubliseer:

 1. Vorms wat betrekking het op lidmaatskap
  1. Aansoek by gemeente van voorkeur
  2. Aansoek om inskrywing van naam wat uit belydende-lidmaatregister geval het.
  3. Aansoek om laat inskrywing in die belydende-lidmaatregister
  4. Aansoek om laat inskrywing in die doop-register
  5. Aansoek om rektifikasie in die belydende-lidmaatregister
  6. Aansoek om rektifikasie in die doop-lidmaatregister
  7. Attestaat
  8. Doopseël
  9. Verklaring insake lidmaatskap
 2. Vorms wat betrekking het op predikante
  1. Akte van bevestiging (nie gepubliseer omdat slegs die Aktuarius dit gebruik)
  2. Akte van demissie by emeritaat
  3. Akte van Demissie
  4. Beroepsbrief / Dienskontrak
 3. Vorms wat betrekking het op die tug.
  1. Akte van beskuldiging in onsuiwerheid van leer
  2. Akte van beskuldiging wees ergerlike gedrag
  3. Oproep van aangeklaagde
  4. Oproep van getuies
 4. Vorms wat betrekking het op vergaderings
  1. Afstigting van gemeente
  2. Geloofsbrief
  3. Inventaris: Ringstukke aan sinodale argief
  4. Eis om reis en verblyfkoste
  5. Aansoek: Salaris Ondersteuningsfonds
  6. Statistiek (data wat jaarliks versamel word met die oog op die Jaarboek)