Gochas

Historiese Agtergrond:
Hoewel daar reeds ‘n Duitse polisiepos te Gochas (die suid-oostelike hoek van die gemeente Gibeon ) was, het NG-lidmate hul eers in die twintigerjare in noemenswaardige getalle hier gevestig. Die polisiepos word hul kerkplek vir buite-kerk en die ou kameelstal word in 1927 hiervoor ingerig. Br PJM le Roux ontvang £6.6.10d vir die insit van die vloer. Later die jaar skenk die kerkraad £25 plus ‘n voorskotlening om die ou stal en murasies vir £298 by die administrasie te koop. Die gerestoreerde geboue met predikant-kamer en basaar-lokaal word ook as skool gebruik. In 1938 verkry Ds EJ Leonard en Br JV Carstens ‘n erf van 1 ha vir die bedrag van £1.0.0 by die Administrasie.
‘n Boukommissie:
Ds EJ Leonard sowel as brs JV Carstens, D Visser, JH Esterhuizen en sers. Van der Westuizen ontvang opdrag om ‘n saal van 28 x 60 vt te bou. In 1945 voorsien argitekte Hendriks en Stander die bouplanne. Op 4 mei 1946 word die boukontrak voltrek met Ernst Albach, die bouer teen vergoeding van £2100. Op 22 Julie 1950 lê ‘n afvaardiging van hierdie wyk ‘n pleidooi voor die kerkraad van Gibeon vir afstigting, met die versoek dat hul kerkgebou met die skulde daarop afgeskryf asook dankoffers ter waarde van £500 kontant as bruidskat toegestaan word. Hierdie versoek word geweier, maar die afvaardiging ontvang toestemming tot revisie. Die nuwe versoek sluit £500 uit en word goedgekeur. Om onbekende redes vind afstigting eers drie jaar later in 1953 plaas.

‘n Nuwe kerkgebou is op 15 Maart 1975 in gebruik geneem.

Die Gemeente is ‘n tipiese familie gemeente met 182 Belydende- en 53 dooplidmate (2008). Dit beslaan ’n gebied van ± 18000 vk km. Die hoof-aktiwiteit is veeboerdery

E-pos: [email protected]