Leonard

LeonardOp 11 November 1944 word op die dorp Pretorius (later Leonardville) ‘n gemeente afgestig van Mariental as die elfde gemeente van die destydse Ned Geref Kerk in Suidwes-Afrika. Die begeerte is spontaan uitgespreek dat die nuwe gemeente die naam sal dra van die onvergeetlike baanbreker van Suidwes-Afrika, Ds (vroeër eerwaarde) Edward Johannes Leonard. Op 5 en 6 Julie 1958 het die gemeente die voorreg gesmaak om hulle sierlike en doeltreffende kerkgebou aan die Here te wy. Die gemeente is gelëe 250km Suid-Oos van Windhoek in die hart van die Kalahari met sy sandduine en is by uitstek n boerdery gemeenskap.

Tans is daar 136 belydende- en 36 dooplidmate (Julie 2013). Lidmate is min of meer eweredig versprei oor alle ouderdomsgroepe. Die gemeente is opgedeel in 7 wyke. Daar word elke Sondag ‘n oggenddiens te Leonardville gehou en een keer per maand ‘n buitediens te Blumfelde. Blumfelde beskik oor sy eie klein kerkgebou. As gevolg van ver afstande en kinders wat bynal almal in koshuise (in Windhoek, Stampriet en Gobabis) is, word tuiskategese aan enkele kinders wat tuis onderwys ontvang, gegee. Die res van die kinders ontvang hul kategese by koshuise.

Die gemeenskap bestaan, soos tipies in die Kalahari, hoofsaaklik uit bees-, skaap-, bok-, bees- en wildboere. Die kinders en jongmense gaan skool in Windhoek, Stampriet, Gobabis en Suid-Afrika.

Die huidige en elfde leraar is Ds Mornay le Roux.

E-pos: [email protected]