Rundu

Rundu-gemeente vra hulp

Rundu NG Gemeente staan sedert 2006 bekend as Rundu Christen Gemeente.  Die aktiewe lidmate kom uit verskillende Afrikaanse denominasies en funksioneer regstegnies as NG-Kerkraad.

Rundu Christen Gemeente staan tans voor die uitdaging om die grond waarop hulle kerkgebou sedert 1983 reeds staan, te koop nadat hul Vergunning tot Okkupasie (VTO) verval het.  Hulle kort N$ 300,000.00.  Jy onthou dalk jou Weermag-dae daar.  Kan jy help?

Die geboue
Nadat die gemeente in 1976 gestig is, is die kerkgebou in 1983 voltooi. In 1996 is bouwerk aan die pastorie op dieselfde erf voltooi. In 2002 kry die Rundu Christian School toestemming van die Kerkraad om klaskamers op die erf te bou.

Die erf
Die Vergunning tot Okkupasie (VTO) op die erf het verval en die Dorpsraad wil N$ 263 940 vir die erf hê. (N$1,00 = R1,00).  Die Dorpsraad vereis dat 20% van die koopsom betaal word en die res teen 20% rente oor 72 maande.  Die banke stel nie belang om aan ‘n kerk ‘n lening te gee nie.

Wat het dit met jou te doen?
Die Noorde Ring van die Namibiese Sinode wil Rundu help om geld bymekaar te maak.  Jy het dalk nog herinneringe rondom jou Weermag-dae in Rundu of ander bande en wil graag ‘n bydrae maak.

Hier is die bankbesonderhede:

Naam:  Rundu Christen Gemeente

Bank:  First National Bank

Takkode:  281 273

Rek. Nr.:  620 527 871 69

Kontakpersoon by Rundu:  Elsa Joubert: [email protected]

—oOo—

Meer oor die gemeente
In 1961 was slegs ’n paar NG gesinne woonagtig in Rundu en hulle is een maal ’n jaar besoek deur die leraar van die NG gemeente Grootfontein. Die aantal NG lidmate het geleidelik toegeneem, later ’n wyk van Grootfontein geword en in 1976 het dit afgestig daarvandaan. Die eerste erediens van Rundu NG Gemeente is op 31 Oktober 1976 in die skoolsaal van Noordgrens Sekondêre Skool gehou wat gebruik is vir eredienste totdat ‘n kerkgebou in Oktober 1983 voltooi en in gebruik geneem is.

Na die onttrekking van die SA Weermag in die laat 1980’s en Namibië se onafhanklikheidwording in 1990, het die aantal NG lidmate asook die aantal Afrikaans sprekendes in Rundu afgeneem. Sedert Maart 2004 het die gemeente nie ‘n voltydse leraar as gevolg van ‘n gebrek aan fondse.

In Mei 2007 is daar besluit om Afrikaanssprekendes van ander denominasies op ’n meer formele basis te betrek by die aktiwiteite van die NG gemeente. Die gemeente staan nou bekend as Rundu Christen Gemeente en die gemeente sowel as die kerkraad bestaan uit ’n mengsel van lidmate van die NG Kerk, AP Kerk, AGS en ander Afrikaanse denominasies – 39 volwassenes, 14 kinders. Bediening van die Woord word gedoen deur sendelinge, predikers, predikante, pastore van verafgeleë buurdorpe sowel as NG Gemeente Grootfontein se leraar wat een maal ’n maand kom besoek aflê.

Rundu Christen Gemeente poog om ’n tuiste te wees vir gelowiges wat bereid is om verby die grense van denominasies te kyk in ’n poging om die Here te loof en prys en as ’n klein groepie medegelowiges daar te wees vir mekaar.

Kontakbesonderhede: Posbus 141, Rundu; +264 81 128 5290 (Elsa Joubert)

Rundu