Grondreëls Hendrik Nell-studiefonds

GRONDREËLS VIR DIE HENDRIK NELL STUDIEFONDS VAN DIE NED GEREF KERK IN NAMIBIË
(Goedgekeur deur die Diensgroep vir Administrasie Junie 2020 met naamsveranderinge soos deur die Sinode 2022 goedgekeur)

1. NAAM
Die naam van die fonds is die Hendrik Nell Studiefonds van die Ned Geref Kerk in Namibië.

2. DOEL
Die fonds het ten doel om finansiële hulp te verleen in die vorm van beurse en lenings.

2.1 Beurse (Voorwaardelik)
Word beskikbaar gestel aan:
2.1.1 lidmate van die Ned Geref Kerk vir opleiding as predikant;
2.1.2 lidmate van die NG Kerk familie, Ned Herv Kerk en Geref Kerk vir opleiding as maatskaplike werker;
2.1.3 lidmate van die NG Kerk in Namibië vir goedgekeurde kursusse by die Hugenote Kollege.

2.2 Lenings
Aan naskoolse studente wat nie studente in teologie of maatskaplike werk is nie, en wat lidmate van die Ned Geref Kerk is.

3. BEHEER
3.1 Die fonds staan onder beheer van die Taakspan Kubernese: Subtaakspan Fondse en Administrasie (TKSTF&A) wat die fonds op aanbeveling van sy Sub-kommissie Studiefonds administreer.
3.2 Die Sub-kommissie bestaan uit die volgende lede: Die sameroeper van die Taakspan Teologiese Vorming (of die verteenwoordiger van die Sinode op die Algemene Kuratorium van die NG Kerk) en die Algemene Sekretaris van die Sinode.

4. INSTANDHOUDING
Die fonds word in stand gehou deur rente verdienste en kollektes.

5. AANSOEKE
5.1 Applikante moet jaarliks op die voorgeskrewe vorm aansoek doen.
5.2 Aansoeke moet die kerkkantoor VOOR DIE FINALE SLUITINGSDATUM VAN 31 OKTOBER bereik.
5.3 Die aansoek moet vergesel wees van die vereiste dokumente soos aangedui in die aansoekvorm.
5.4 Aansoeke dien voor die Kuratorium wat elke aansoek op meriete oorweeg.

6. BEURSE
6.1 Die toekennings geld as beurse vir studente wat gelegitimeer is as predikante en in diens van die NG KERK in NAMIBIë tree. Gelegitimeerdes moet so spoedig moontlik bewys van legitimasie en ordening aan die Taakspan Teologiese Vorming en Stimulasie: H Nell Studiefonds, stuur.
6.2 Die toekennings geld as beurse vir studente wat hulle bekwaam het as maatskaplike werkers en in diens tree by ‘n werkgewer binne die grense van Namibië wat deur die Taakspan Teologiese Vorming en Stimulasie: H Nell Studiefonds, goedgekeur is.
6.3 Die toekenning geld as beurse vir studente wat hulle bekwaam het aan die Hugenote Kollege op voorwaarde dat die student in diens tree by ‘n werkgewer binne die grense van Namibië wat deur die Taakspan Teologiese Vorming en Stimulasie: H Nell Studiefonds,goedgekeur is.
6.4 Die beurs word omskep in ‘n lening sodra die student sy studie staak, van kursus verander, of in gebreke bly om hom/haar by voorwaardes 6.1 tot 6.3 hierbo te hou.
6.5 Sodra ‘n beurs in ‘n lening omskep word, word rente teen die heersende Bank Windhoek prima bankkoers gehef. Primakoers word bepaal op die dag waarop die beurs in ‘n lening omskep word.
6.6 Terugbetaling geskied in maandelikse paaiemente oor dieselfde tydperk as dié waarin die beurs ontvang is en neem in aanvang een maand na die dag waarop die beurs in ‘n lening omskep is.
6.7 Studente wat hul studies voltooi en daarna in diens van die NG Kerk in Namibië tree (predikante) en in diens tree by ‘n werkgewer binne die grense van Namibië wat deur die Taakgroep Studiefonds goekgekeur is (maatskaplike werkers en Hugenote Kollege studente), se beurse word in gelyke jaarlikse paaiemente afgeskryf. Die aantal jare van afskrywing sal gelyk wees aan die aantal jare wat die beurs / lening ontvang is. Indien die student haar/sy dienste by die NGKN opsê voordat sy/hy die vereiste aantal jare diens gelewer het, sal die oorblywende bedrag met haar/hom gehandel word soos in para 6.4.

7. LENINGS

7.1 Doel
Die doel van die leningsfonds is om lidmate van die NG Kerk in Namibië wat hulle in ‘n verdienstelike studierigting by ‘n erkende tersiêre inrigting wil bekwaam, finansieel by wyse van lenings te ondersteun.

7.2 Voorwaardes vir Toekenning
7.2.1 Die fonds word as ‘n leningsfonds geadministreer.
7.2.2 Elke aansoek word op meriete gekeur.

  • Aansoeke moet die Sinodale Kantoor te Schanzen weg 46A bereik voor 31Oktober
  •  Bylae A tot die aansoekvorm moet deur die leraar van die aansoeker se tuisgemeente (vgl para 1.10 van die vorm) voltooi, en direk aan die Sinodale Kantoor gestuur word.

7.2.3 ‘n Administratiewe heffing op die leningsbedrag wat jaarliks aan die student toegeken word, word soos volg bepaal:

  • Eerste kursusjaar 10%
  • Tweede kursusjaar 7.5%
  • Derde kursusjaar en daarna 5%

7.2.4 By voltooiing van die kursus waarvoor die student aansoek gedoen het word rente gehef vanaf die 1ste Januarie van die daaropvolgende jaar teen die heersende Bank Windhoek prima bankkoers.
7.2.5 Lenings is terug betaalbaar oor dieselfde aantal jare as wat die lening toegestaan is.
7.2.6 Terugbetaling geskied in maandelikse paaiemente betaalbaar op 1 Februarie en maandeliks daarna onmiddellik nadat die student sy kursus waarvoor hy aansoek gedoen het, voltooi het. Studente wat met nagraadse studie voortgaan of nie onmiddellik begin verdien nie, moet die NG Kerk in Namibië skriftelik van hul situasie in kennis stel. Elke saak sal op meriete oorweeg word.
7.2.7 Indien ‘n student sy studie staak of van kursus verander sonder vooraf goedkeuring van die NG Kerk in Namibië, neem die terugbetaling van die lening onmiddellik in aanvang (volgens punte 7.2.4 tot 7.2.6 hierbo)

8. ALGEMENE VOORWAARDES
8.1 Indien ‘n student versuim om sy lenings verpligtinge na te kom, sal verdere stappe vir invordering geneem word na ‘n wag termyn van drie maande.
8.2 Studente moet die vereiste Skuldbewys teken.

9. INTERPRETASIE
Die interpretasie van hierdie grondreëls berus by die Taakspan Kubernese: Subtaakspan Administrasie en Fondse van die NG Kerk in Namibië. In geval van appèl, sal die Taakspan se beslissing finaal wees.

10. WYSIGING
Die TKSA&F het die bevoegdheid om die grondreëls te wysig.

11. ONTBINDING
Indien die fonds moet ontbind, sal enige beskikbare geld op aanbeveling van die DTaakspan Kubernese: Subtaakspan Administrasie en Fondse van die NG Kerk in Namibië deur die Diensgroep /Moderatuur na goeddunke aangewend word.