Moderamen

Die Moderamen hanteer sake tot volgende Sinode en vergader 4 keer per jaar.

Bestaan uit volle Moderatuur plus 2 verteenwoordigers uit elke ring.

Moderator: AR Oliver, André

Assessor: JHG Maritz, Johannes

Skriba:  MJN van der Merwe, Thijs (Waarnemend)

Aktuarius: MJN van der Merwe, Thijs

Addisioneel: AC Louw, Christa

Addisioneel: Vakant

Ringsverteenwoordigers 

Ooste Ring (ds): H Koekemoer, Hendrik
Ooste Ring (ouderling): K van Wyk, Kobus

Suide Ring (ds): AP Coetzee, Dries
Suide Ring (ouderling): R Theron, Ronell

Noorde Ring (ds): DJ de Vos, Dirk
Noorde Ring (ouderling): C Bedeker, Chris

Erongo Ring (ds): PG Poggenpoel, Peet
Erongo Ring (ouderling): H de Smith, Rico

Adviserende Lid: Diensgroep Administrasie: Vakant
Adviserende Lid: Kuratorium en Teologiese opleiding: JJdW Strauss, De Wet