Moderamen

Die Moderamen hanteer sake tot volgende Sinode en vergader 2 keer per jaar. Bestaan uit volle die Moderatuur (Verkose lede en Funksionarisse) plus 4 verteenwoordigers uit elke ring.

Moderatuur

  • Moderator: JHG Maritz, Johannes
  • Assessor: JJDeW Strauss, De Wet
  • Skriba:  MJN van der Merwe, Thijs (ex officio – sonder stemreg)
  • Aktuarius: MJN van der Merwe, Thijs (ex officio – sonder stemreg)
  • Teologiese Vorming en opleiding: PSD Dr W Fourie (Wynand)
  • Navorsing en Strategie: Dr JPB Keyser (Koos)
  • Regte: Ds K (Kenneth) McKenzie
  • Lidmaatbemagtiging: Ds CH van den Heever (Christo)
  • Missionale Diakonaat: PSD Kleingemeente ontwikkeling en missionale teologie: (Vakant)

Ringsverteenwoordigers 

Sentraal-Ooste Ring (ds): HB Visser (Hanno), EJ Strydom (Evert)
Sentraal-Ooste Ring (Kerkraadslede): C Steyn (Carmen); M Nortje (Maretha)

Suide Ring (ds): Ds CH van den Heever (Christo); DJ Coetzee (Dirk)
Suide Ring (Kerkraadslede): JJ Gouws (Jaco); WS Smith (Willa)

Noorde Ring (ds): J de Koning (Johannes); HF Jooste (Hector)
Noorde Ring (Kerkraadslede): GJ Spangenberg (Johan); ACEAF Gous (Andries)

Erongo Ring (ds): Ds W Redelinghuis (Werner); GSM Enslin (Gerhard)
Erongo Ring (Kerkraadslede): Me K van Zijl (Karin); P van der Westhuizen (Pieter)