Pensioenfonds

Die Dutch Reformed Church in Namibia Retirement Fund het op 1 April 2019 gemigreer na die Benchmark Umbrella Fund. Die groep staan daar bekend as die Ecumenical Group Namibia. 

On April 1, 2019, the Dutch Reformed Church in Namibia Retirement Fund migrated to the Benchmark Umbrella Fund where the group in now known as the Ecumenical Group Namibia.

Lede kan toepaslike inligting verkry deur die ledeboekie wat by hierdie skakel beskikbaar is, te bestudeer.

The member booklet, available at this link, provides applicable information to members.

Bestuurskomitee / Management Committee

Die Trustees van die voormalige privaat fonds dien nou as Bestuurkomitee van die Benchmarkfonds tot tyd en wyl die lede geleentheid gekry het om ‘n nuwe Bestuurskomitee te verkies.

Die huidige lede is ds Thijs van der Merwe, (voorsitter), mev Amanda Viviers, ds Barnie van der Walt, mnre Andries Wahl, Gys Joubert en Danie van Vuuren.

The Trustees of the former private fund will continue as Management Committee of Benchmark Fund until members have had the opportunity to ellect a new Management Committee.

The current members are Rev Thijs van der Merwe, (chair), Mrs Amanda Viviers, Rev Barnie van der Walt, Mr Andries Wahl, Mr Gys Joubert en Mr Danie van Vuuren.

Nominasie van begunstigdes / Beneficiary nomination

Dit belangrik om seker te maak dat die Trustees weet aan wie om u Fondskrediet uit te betaal ingeval van u afsterwe. Voltooi die Beneficiary nomination jaarliks en besorg dit aan die kantoor by faks 088 656 1727 of geskandeer en ge-epos aan [email protected].

It is important to ensure that the Trustees know who your beneficiaries are in the event of your death. Please complete the Beneficiary nomination  annually and forward it to the office at fax 088 565 1727, or scanned and mailed to [email protected].

Meer konserwatiewe beleggingsopsie 3 jaar voor aftrede / More conservative investment option 3 years prior to retirement.

Die Fonds se Trustees verstaan dat individuele lede se behoeftes en aftree-doelwitte verskil. Daarom het hulle ’n addisionele beleggingsportefeulje beskikbaar gestel vir lede wat binne 3 jaar van aftrede is. Deelname aan hierdie beleggingsopsie is vrywillig. Hierdie brosjure beskryf hierdie addisionele portefeulje en verskaf inligting wat u kan help om te besluit of u daarvan gebruik wil maak, of nie.

The Trustees of the Fund understand that members do have different needs and different retirement objectives.  It is with these issues in mind that they have made an additional investment portfolio available to members who are within 3 years of retirement. Investing in the optional portfolio is voluntary. The optional portfolio and issues to consider before deciding if the optional portfolio is suitable for you are described in more detail in this booklet.