Reglemente 2016

Namibiese Reglemente by die Kerkorde (2016)

 1. Reglement vir die bestuur van eiendomme, goedere en fondse
 2. Reglement vir Diensgroep vir Administrasie (DGA)
 3. Reglement vir vermeerdering, kombinering, eenwording en samesmelting van gemeentes
 4. Reglement vir die prosedure wat gemeentes volg by die voorgestelde wysiging van belydenis
 5. Reglement vir die bestuur van diensverhoudinge by ongeskiktheid en onvermoë.
 6. Reglement vir die Actuarius Synodi
 7. Reglement vir Appèl en beswaar
 8. Reglement van orde.
 9. Reglement vir die Ringskommissie.
 10. Reglement vir die Namibiese Kuratorium.
 11. Reglement vir tug en dissipline.
 12. Reglement vir die tussen-kerklike diensgroep Namibië.
 13. Reglement vir die Skriba van die ringskommissie.
 14. Reglement vir die bevoegdheid van predikante, proponente en emeriti
 15. Reglement vir beroeping, bevestiging, demissie en emeritaat van predikante.
 16. Reglement vir die verlof van predikante.
 17. Reglement vir voltyds-onbepaalde termynposte.
 18. Reglement vir tentmakerposte.
 19. Reglement vir vaste termynposte.
 20. Reglement vir die gebeurlikheidsfonds.
 21. Reglement vir die salarisondersteuningsfonds.
 22. Reglement vir die teologiese opleiding en vormingsfonds.
 23. Reglement vir die Vennootskapstrustfonds.

1.      Reglement vir die bestuur van eiendomme, goedere en fondse

Hierdie Reglement moet saamgelees word met Reglement 20  van die Algemene Sinode (Kerkorde 2015).

 1. ALGEMEEN

1.1  Die opsig oor, die regering van en die tug in die Kerk is aan die vier gewone kerklike vergade­ringe van die Nederduitse Gereformeerde Kerk toevertrou, te wete die kerkrade, ringe, sinode en Algemene Sinode. (KO Art 18, 19).

1.2  Dit is Skriftuurlik en pligmatig dat die lidma­te voorsiening sal maak vir alle uitgawes van die Kerk.

1.3  Uit hierdie bydraes word vaste eiendomme verkry, goedere aangekoop en fondse opgebou vir die instandhouding en bevordering van die Kerk se werksaamhede.

1.4  Elke kerkvergadering maak die nodige voor­siening vir die sorgvuldige beheer van die stoflike aangeleenthede van die Kerk en lewer jaarliks verslag van sy rentmeesterskap aan die gemeente, ring of sinode soos die geval mag wees.  (KO. Art.57).

 1. KERKRAAD

2.1  Elke gemeente is ’n regspersoon met volle handelingsbevoegdheid en die kerkraad of sy gevolmagtigde(s) is sy orgaan.

2.2  Die Nederduitse Gereformeerde Gemeente ………… is dus die eienaar van alle roerende en onroerende bates wat deur die kerkraad beheer en verkry word en vaste eiendom word in die naam van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente ………… geregistreer.

2.3 Volmag aan die kerkraad:

2.3.1    Die kerkraad is bevoeg om eiendomsregte­like handelinge te verrig, insluitend dié van verkry­ging, vervreemding en verbinding van onroerende eiendomme, ook sodanige waarvoor ander vol­gens die burgerlike wet ‘n besondere lasgewing vereis sou word.

2.3.2    Die kerkraad verleen magtiging aan een of meer van sy lede om dokumente namens hom te onderteken.

2.4 Gemeentefonds

2.4.1    Elke gemeente hou ‘n gemeentefonds waaruit die lopende uitgawes betaal word.

2.4.2    Hierdie fondse word verkry deur:

2.4.2.1    kollektes by openbare eredienste;

2.4.2.2    dankoffers (maandeliks of jaarliks);

2.4.2.3   funksies en ander inkomste/bydraes.

2.4.3    Die kerkraad stel jaarliks ‘n begroting van inkomste en uitgawes vir die volgende boekjaar op en lê dit saam met die geouditeerde state aan die ring voor.

2.4.4    Alle geldelike bydraes word by die kassier van die gemeente inbetaal.

2.5       Sinodale verpligtinge

Alle sinodale kollektes en verpligte bydraes word deur die kerkraad ingesamel en aan die Sinodale Kerkkantoor oorbetaal.

2.6       Boekhouding en kassier

2.6.1    Die kerkraad hou ‘n behoorlike finansiële rekord.

2.6.2    Die finansiële state word jaarliks deur ‘n geregistreerde ouditeur (geoktrooieerde rekenmeester) geouditeer.

2.6.3    Die pligte van ‘n Kassier

2.6.3.1   Die hou van behoorlike finansiële rekords.

2.6.3.2   Die uitreiking van kwitansies vir alle gelde ontvang en die deponering daarvan.

2.6.3.3   Die voorlegging van ‘n inkomste‑ en uitgawestaat by elke kerkraadsvergadering.

2.7       Aanstellings

Die kerkraad stel sy amptenare aan, betaal toepaslike vergoeding en hou toesig en beheer oor alle werksaamhede.

2.8       Verantwoording aan die gemeente

2.8.1    Die finansiële state word ná goedkeuring deur die kerkraad, deur die voorsitter en skriba/kassier onderteken.

2.8.2    Die kerkraad lê jaarliks die geouditeerde finansiële state vir ‘n tydperk van 14 dae aan die gemeente ter insae voor.

2.9       Verantwoording aan die ring

Die kerkraad lê jaarliks die geouditeerde finansiële state aan die ring voor met ʼn afskrif aan die sinodale kantoor.

2.10     Kerkraadsvergadering

Kerkraadslede ontvang geen vergoeding nie, ook nie vir die bywoning van kerkraadsvergaderings nie.

2.11     Litigasiebevoegdheid van die kerkraad

2.11.1    Die kerkraad besit die bevoegdheid om namens die gemeente enige regsproses in ‘n geregshof in te stel of te verdedig, insluitend die bevoegdheid om regsverteenwoordiging aan te stel, verkieslik na advies van die sinodale regskommissie.

2.11.2    In alle gevalle waar geen wettige kerkraad is nie, tree die ring namens die gemeente op.

 1. RING

3.1    Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in ringsverband is ’n regspersoon met volle hande­lingsbevoegdheid en die ringsvergadering of sy gevolmagtigde(s) is sy orgaan.

3.2    Ringsfonds

3.2.1   Die ring moet ‘n fonds open waartoe die gemeentes binne sy ressort bydraes lewer soos die ring van tyd tot tyd mag besluit.

3.2.2   Die ringsfonds word aangewend vir die lopende uitgawes van die ring, ingesluit die koste verbonde aan die bywoning van gewone en buitengewone vergaderings van die ring.

3.2.3   Koste verbonde aan die bywoning van vergaderings van diensgroepe / taakspanne van die ring word deur die ringsfonds gedra.

3.2.4   Die skriba tree as kassier van die ring op, hou die ringsfonds in bewaring en administreer dit volgens opdrag van die ring.  By elke gewone ringsvergadering rapporteer hy die fonds aan die hand van behoorlike geouditeerde finansiële state.

3.3    Die ring is ook by magte om bedienings­fondse na behoefte te open en te administreer.

3.4    Die ring kontroleer jaarliks in hoeverre die gemeentes hul verpligtinge ten opsigte van die eweredige bydraes nagekom het.

3.5    Alle vaste eiendomme en verbande van die ring word geregistreer op die naam van ‘Die Ring van die Nederduitse Gereformeerde Kerk …………. (Meld naam)’.

3.6    Die ring besit die bevoegdheid om enige regsproses in ‘n geregshof in te stel of te verdedig, insluitend die bevoegdheid om regsverteen­woordiging aan te stel, verkieslik na advies van die sinodale regskommissie.

3.7    Die ring of sy gemagtigdes besit die bevoegdheid om die nodige dokumente te onderteken.

3.8    Die titel‑ en/of verbandaktes van alle ringseiendomme moet vir veilige en brandvrye bewaring by die sinodale kerkkantoor ingelewer word.

 1. DIE SINODE

4.1    Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in sinodaleverband is ’n regspersoon met volle handelingsbevoegdheid en die Diensgroep vir Administrasie is sy orgaan.

4.2    Met uitsondering van sodanige reg van beheer as wat deur die sinode aan enige diens­groep opgedra is, of opgedra mag word in die uitvoering van sodanige diensgroep se pligte, het hy beheer oor alle fondse wat aan die Ned Geref Kerk in Namibië behoort.

4.3    Alle vaste eiendomme wat aan die sinode van die Ned Geref Kerk in Namibia behoort, asook alle huurkontrakte en alle verbande ten gunste van genoemde Kerk, word geregistreer op naam van: ‘Die Sinode van die Nederduitse Gerefor­meerde Kerk in Namibië’. Die algemene sekretaris ontvang magtiging en opdrag om alle sodanige stukke namens die sinode te onderteken (vgl punt 4.2 van NGKN Regl 2).

4.4    Bywoning van rings- en sinodale­vergade­rings

4.4.1    Kerklike vergaderinge vermy sovêr dit met behoud van die goeie orde kan geskied, onnodige koste.

4.4.2    Lede van kommissies wat op meer as een kommissie dien, moet toesien dat vergaderinge van die onderskeie kommissies waarop hul dien, sovêr moontlik op dieselfde plek in opvolging sal geskied, sodat reiskoste vir slegs een rit betaal sal word.

4.4.3    Vir die bywoning van meerdere vergade­ringe en vergaderinge van hul kommissies word aan alle afgevaardigde lede (stemgeregtig en adviserend) toelaes voorsien ter bestryding van die reis‑ en verblyfkoste teen ‘n tarief waarop die sinode van tyd tot tyd besluit.

4.4.4    Aan afgevaardigdes van ‘n ringsvergadering word slegs reistoelaes voorsien.

4.4.5    Lede wat op die kommissies van die Alge­mene Sinode dien, se reis‑ en verblyfkostes word deur die Algemene Sinode gedra.

4.4.6    Reiskoste vir elke afgevaardigde of kommis­sielid word soos volg bepaal:

4.4.6.1   ‘n Toelaag bereken volgens die sinodale aanbeveling tov reiskoste betaalbaar aan predi­kante vir die bywoning van meerdere vergade­rings.

4.4.6.2   Vergoeding word betaal tov slegs een voertuig per gemeente (nie per afgevaardigde).

4.4.6.3   Reiskoste tov reise na naaste aanslui­tingspunt van ouderling en predikant sal addisio­neel vergoed word.

4.4.6.4   Afgevaardigdes wat op las van die Sino­de op tydelike kommissies dien en vroeër moet afreis, word apart vergoed.

4.4.6.5   Vliegreiskoste van die naaste tuislug­hawe tot op die plek van die vergadering indien dit vir die sinode goedkoper uitwerk.

4.4.7    Geen reis‑ of verblyfkostes vir die bywoning van sinodale- en/of ringsvergaderinge word uitbe­taal aan afgevaardigdes van gemeentes wat ten tyde van die sitting van die betrokke vergadering nog nie hul eweredige bydraes betaal het of argiefstukke van die vorige jaar ingehandig het nie (vgl punt 7 van NGKN Regl 13, Bepl. 26.1.13.5 en 26.2).

4.4.8    Geen reis‑ of verblyfkostes sal uitbetaal word aan enige lid wat, na oordeel van die verga­dering, sonder wettige redes op die eerste dag van die vergadering afwesig is en/of wat sonder sy toestemming voor afloop van die vergadering vertrek nie.

4.4.9    Getuies wat opgeroep word om voor ‘n kerklike vergadering te verskyn, ontvang reis‑ en verblyftoelaes volgens die tariewe vir kerklike afgevaardigdes.

4.5   Predikante:  Pensioen, eggenote-versekering en mediesefonds

4.5.1    Pensioenfonds

Die Sinode van die Ned Geref Kerk in Namibië (alle konstituerende gemeentes inbegrepe) neem as werkgewers deel aan die DR Church in Namibia Retirement Fund. Die reëls van die fonds is by die sinodale kerkkantoor in Windhoek verkrygbaar.

4.5.2    Eggenote‑versekering

Die sinode van die Ned Geref Kerk in Namibië en alle kerkrade is ingeskakel by die eggenote‑verse­keringsvoordeel wat deur die Predikante‑ en Weduwee Pensioenfonds van die NG Kerk in Suid-Afrika geadministreer word.

4.5.3    Mediesefonds

Dekking onder ‘n geregistreerde mediesefonds is verpligtend vir alle werknemers wat daarvoor kwa­lifiseer. Die mate waarin die kerkvergadering finan­sieel verantwoordelikheid neem vir die maandpremie is deel van die vergoedings­on­der­han­de­ling. (Vgl Bep 13.3)

4.6   Sinodale werksaamhede

By wyse van die sinodale begro­tings word fondse vir die beharti­ging van die sinodale werksaam­hede bewillig.  Die onderskeie diensgroepe/ taakspanne wat belas is met die toesig oor die bepaalde werksaamhede van die kerk, beheer die onderskeie fondse vir hul arbeidsterrein.

4.7   Trustfondse

Die sinode stig trustfondse vir bepaalde werk­saamhede indien moontlik, elk met sy eie reglement waarvolgens dit beheer word.

4.8   Begroting

4.8.1   Die Diensgroep vir Administrasie (DGA) is verantwoordelik vir die opstel van die begroting, waarvolgens sinodaal‑goedgekeurde werksaam­hede in die daaropvolgende jaar verrig moet word.

4.8.2   In die opstel van die begroting moet reke­ning gehou word met:

 • die finansiële drakrag van die sinode;
 • besparing wat sovêr moontlik bewerkstellig word;
 • sinodale werksaamhede wat ten volle deur die sinodale begroting gedek word (maw nie afhanklik wees van aanvullende donasie-inkomste nie).

4.8.3   Die DGA lê die begroting vir goedkeuring voor aan die moderamen/ moderatuur.

4.8.4   Geen nuwe werksaamhede mag deur enige kommissie begin word of ‘n nuwe pos geskep word sonder vooraf goedkeuring daartoe deur die sinode/moderamen nie.

4.9   Eweredige bydraes

4.9.1    Berekening

Die sinode dra dit aan die DGA op om sekere be­grotingsbedrae jaarliks per eweredige bydrae­aanslae van die gemeentes te vorder.  Hy werk die onderskeie gemeentes se aanslae volgens ‘n vaste formule, wat deur die sinode bepaal word, uit.  Die eweredige bydrae‑aanslag is elke gemeente se wettige verpligting teenoor die kerk se werk.

4.9.2    Verantwoording

4.9.2.1    Oorbetaling

Gemeentes betaal die eweredige bydrae aan hulle toegesê so vroeg as moontlik in die finansiële jaar ‑ of maandeliks/kwartaalliks – aan die Kerkkantoor.

4.9.2.2    Aanpassing

In geval waar ‘n gemeente vanweë buitengewone omstandighede nie sy verpligtinge kan nakom nie, wend hy hom tot die ring wat die bevoegdheid het om onderlinge aanpassings te maak op so ‘n wyse dat die globale bedrag van die ring nie gewysig word nie.

4.9.2.3    Rapportering aan die Gemeentes

Aan elke gemeente word kwartaalliks ‘n staat voorsien van alle gelde wat die kerkkantoor tot op datum ten opsigte van sy aanslag ontvang het en aan die einde van die finansiële jaar word ‘n finale staat aan hom voorsien wat sy posisie weerspieël.

4.9.2.4    Verslag aan Ringe

Die D.G.A. rapporteer aan ringe oor gemeentes wat agterstallig is met eweredige bydraes.

4.10  Sinodale kollektes

Die sinode bepaal van tyd tot tyd sekere kollektes vir spesifieke sake wat by die eredienste opgeneem moet word.

 1. WYSIGING

Hierdie Reglement mag alleen deur die sinode van die Ned Geref Kerk in Namibië gewysig word.

2.      Reglement vir Diensgroep vir Administrasie (DGA)

 1. NAAM

Diensgroep vir Administrasie

 1. SAMESTELLING

Die Diensgroep vir Administrasie

2.1   bestaan uit vyf lede deur die Sinode aange­wys. Kundigheid tov finansies, menslike hulpbron­ne, regsaspekte en administrasie word by die benoeming in ag geneem. Sinodale amptenare neem adviserend sitting in die diensgroep.

2.2   kies sy eie voorsitter en ondervoorsitter. Die sekretariaat setel in die sinodale kerkkantoor.

2.3   kies een addisionele lid om saam met die voorsitter en ondervoorsitter die dagbestuur te vorm. Die algemene sekretaris en finansiële bestuurder dien ampshalwe adviserend in die dagbestuur.

2.4   vul self vakatures aan tov kundige lede met kennisgewing aan die algemene sekretaris.

2.5   het die reg om adviserende lede te koöpteer.

 1. PLIGTE VAN DIE DIENSGROEP

Die Diensgroep

3.1   behartig die finansiële besluitneming en boekhouding van alle sinodale fondse;

3.2   beheer en versorg vaste eiendomme van die sinode;

3.3   stel administratiewe personeel aan, bepaal toepaslike salarisskale, beheer alle administra­tie­we werksaamhede van die sinode en hou toesig daaroor;

3.4   stel ‘n geregistreerde ouditeur (geoktrooi­eerde rekenmeester) aan wat jaarliks die finansiële rekords van die sinode ouditeer;

3.5   moniteer deurlopend die instandhouding van vaste eiendom wat tot beskikking van inrigtings gestel is;

3.6   rapporteer aan ringe oor gemeentes wat agterstallig is met eweredige bydraes;

3.7   fasiliteer deurlopend wedersydse kommunikasie met die Moderamen.

 1. MAGTE VAN DIE DIENSGROEP

Die Diensgroep

4.1   mag taakspanne aanwys na die eis van omstandighede;

4.2   besit die alleenbevoegdheid om vaste eiendom vir die sinode te verkry, te beswaar, te verhuur of te vervreem;

4.3   keur jaarliks die begroting waarvolgens sinodaal-goedgekeurde werksaamhede in die daaropvolgende jaar gedoen moet word, goed;

4.4   mag namens die sinode ʼn regsproses in ʼn geregshof instel of verdedig;

4.5   magtig die algemene sekre­taris, of by sy afwesigheid die voorsitter van die DGA, om prokurasies en ander doku­mente wat vir ʼn regsproses nodig is, te onderteken.

 1. VERSLAG

Die diensgroep lewer verslag aan die sinode en in die interim tydperk aan die moderamen.

 1. WYSIGING

Slegs die Sinode van die NGKN kan die reglement wysig.

 

3.      Reglement vir vermeerdering, kombinering, eenwording en samesmelting van gemeentes

In die Kerkorde, Algemene Sinode 2015, verskyn hierdie reglement as Reglement 23.

 1. VERMEERDERING/AFSTIGTING VAN GEMEENTES

1.1   Algemene reëlings

1.1.1    Die uitbreiding van die kerk en die gevolglike vermeerdering van gemeentes is die roeping en plig van ’n groeiende en lewenskragtige kerk.

1.1.2    Indien ongesensureerde belydende lidmate oortuig is van die noodsaaklikheid van die stigting van ’n nuwe gemeente, moet hulle ’n skriftelike versoek tot die kerkraad rig.  Die versoekskrif moet die volgende insluit: (1) ’n ondersoek na die lewensvatbaarheid van ’n nuwe gemeente, (2) moontlike plekke van aanbidding, (3) begroting, (4) voorstelle oor leierskorps vir die gemeente en die toerusting van leiers.

1.1.3    Indien die kerkraad oordeel dat daar ge­noeg rede vir die stigting van ’n nuwe gemeente is, gee hy verlof dat die lidmate wat die nuwe gemeente wil vorm, mag oorgaan tot gemeente­stigting.  Dit beteken ook dat die betrokke lidmate ’n ooreenkoms met die kerkraad onderteken om die nuwe gemeente te stig.

1.1.3.1   Die ooreenkoms om die nuwe ge­meente te stig moet ook voorstelle bevat oor die wyse waarop die gemeente se bediening sal ge­skied en ook voorstelle oor die wyse waarop en wanneer ’n predikant bekostig sal word.

1.1.3.2   Wanneer die kerkraad oortuig is van die wenslikheid van die stigting van ’n nuwe gemeente en dat dit lewensvatbaar is, stuur die kerkraad die versoekskrif en die ooreenkoms kragtens Artikel 31.4 van die Kerkorde saam met aanbevelings oor die volgende sake aan die skriba van die ringskommissie:

1.1.3.2.1   die voorgestelde naam en grense van die nuwe gemeente;

1.1.3.2.2   of, indien die gemeente nie geogra­fies saamgestel word nie, die bedieningsfokus van die nuwe gemeente.  [Die bedieningsfokus sluit die volgende moontlike in: kerkplanting in snel­groeiende gebiede of gebiede waar die sosio-ekonomiese omstandighede verander; kerkplan­ting waar bestaande gemeentes nie meer aan bedieningsbehoeftes kan voldoen nie; kerkplan­ting waar geen gemeente funksioneer nie; kerkplanting waar bestaande gemeente(s) kwynend is soos blyk uit ’n dramatiese daling in lidmaatgetalle en ’n ernstige daling in finansiële vermoë van gemeente(s)];

1.1.3.2.3   die ooreenkoms tot gemeente-stigting;

1.1.3.2.4   aanverwante sake wat die aandag van die ring moet geniet.

1.1.4    Wanneer by die ring aansoek gedoen word om die stigting van ’n gemeente, beoordeel die ring die ingekome stukke en indien die ring oordeel dat die nuwe gemeente in staat sal wees om te bestaan, word verlof tot gemeentestigting gegee.

1.1.5    Die stigting van ’n nuwe gemeente geskied deur die ringskommissie op las van die ring op ’n vergadering waarvan vier weke vooraf in die Kerkbode kennis gegee is, en waarheen die belanghebbendes uit die betrokke gemeente(s) opgeroep is.  Die betrokke lidmate het deur die ondertekening van die ooreenkoms reeds die stigting van die gemeente goedgekeur en stem op hierdie vergadering nie weer oor die saak nie.

1.1.6    Op hierdie vergadering stel die ringskommissie die grense van die gemeente so duidelik moontlik vas en gee ’n noukeurige beskrywing van die grense van reeds bestaande gemeentes wat met die grense van die nuwe gemeente saamval.  Indien die ringskommissie toestemming gee dat die nuwe gemeente nie geografies saamgestel word nie, word die bedieningsfokus van die nuwe gemeente so duidelik moontlik bepaal (vergelyk 1.1.3.2.2 hierbo).

1.1.7    Op hierdie vergadering wat onder leiding van die ringskommissie staan, word die kerkraadslede van die nuwe gemeente met opsteek van hande verkies en wel deur die belydende lidmate wat deur hul handtekeninge reeds tot die stigting van die gemeente ooreengekom het.[1]

1.1.8    Die bevestiging van hierdie kerkraadslede geskied sonder afkondiging van hul name deur die konsulent of op sy versoek deur ’n ander predikant binne die kerkverband.  Indien daar teen ’n persoon wat verkies is, beswaar ingebring word, word sy/haar bevestiging uitgestel totdat die saak deur die kerkraad ondersoek is.

1.1.9    Die kerkraad benoem een van sy lede as die bewaarder van die boeke en dokumente van die gemeente totdat ’n skriba en/of kassier benoem is.  ’n Inventaris van die boeke en dokumente moet opgestel word en ’n duplikaat aan die konsulent oorhandig word.

1.1.10  Die koste van die ring(e) of ringskommis­sie(s) in verband met die stigting van nuwe gemeente(s) word deur die gemeente(s) gedra.

1.1.11  Indien die kerkraad op versoek van sy lidmate weier om voorbereidende stappe te doen of te laat doen met die oog op die stigting van ’n nuwe gemeente, het sodanige lidmate die reg om hulle na die ring met hul versoek te wend. ’n Afskrif van die versoekskrif met volle besonderhede moet minstens drie (3) weke voor die vergadering van die ring by die betrokke kerkraad vir kennisname ingedien word.

1.2       Wanneer meer as een gemeente en/of ring by die afstigting betrokke is

1.2.1    Indien dit blyk dat die beoogde nuwe gemeente uit gedeeltes van meer as een gemeente moet bestaan, terwyl die saak slegs deur lidmate van een gemeente aanhangig gemaak is, het die betrokke kerkraad die reg om die ander kerkraad(e) regstreeks om hul medewerking te nader.

1.2.2    Indien die aangrensende kerkraad(e) wat genader is, weier om voorbereidende stappe te doen of te laat doen met die oog op die stigting van ’n nuwe gemeente, het die betrokke kerkraad die reg om sy versoek aan die ring voor te lê.

1.2.3    Die ring(e) het die reg om te besluit dat maatreëls in die betrokke wyke van die gemeente(s) binne die grense van daardie ring(e) met die oog op moontlike afstigting getref word.

1.2.4    Waar die nuwe gemeente met lidmate uit gemeentes van meer as een ring gestig word, moet die betrokke ringe onderling besluit watter ring die stigting moet waarneem.

1.2.5    Wanneer die ring ’n opdrag tot stigting gee, moet die kerkraad dadelik die versoekskrif en ooreenkoms laat onderteken deur die lidmate wat deel van die nuwe gemeente wil wees.

1.2.6    Die kerkraad van elke gemeente wat deel van die nuwe gemeente uitmaak, moet die versoekskrif en die ooreenkoms saam met sy aanbevelings daaroor aan die ring voorlê.

1.3       Die ring kan self inisiatief neem

1.3.1    Waar ’n ring dit nodig ag, kan hy een of meer kerkrade opdrag gee om die stigting van ’n nuwe gemeente te ondersoek.  Die ring kan ook aan sy ringskommissie opdrag gee om ’n kerk­raad(e) te ontmoet en tot stigting van ’n nuwe gemeente(s) aan te spoor.

1.3.2    Ringe kan die stigting van ‘n nuwe gemeen­tes oor of binne bestaande gemeentegrense aanbeveel met inagneming van kategorieë, fokusgroepe, bedieningsverskei­denheid in omliggende gemeentes en bedieningsbehoeftes.

1.3.3    In buitengewone omstandighede kan ’n ring, wanneer geen kerkraad gevind kan word om ’n nuwe gemeente te stig nie, self poog om lidmate te vind wat oortuig is van die noodsaak­likheid van die stigting van ’n nuwe gemeente.  Die ooreenkoms tot nuwe gemeentestigting word in sulke buitengewone omstandighede in die lig van 1.3 hierbo met die ring gesluit.

1.3.4    In buitengewone omstandighede kan die sinodale verband aan die ring opdragte gee om die stigting van ’n nuwe gemeente te ondersoek.  Die sinodale verband kan in sulke omstandighede ’n kerkraad (e) ontmoet en tot stigting van ’n nuwe gemeente(s) aanspoor.

1.4       Kennisgewing van afstigting

1.4.1    Die skriba van die ringskommissie oorhandig aan die kerkraad van die nuwe gemeente ’n uittreksel uit die notule van die ringskommissie, bevattende die naam van die gemeente, beskrywing van die grense of, indien toepaslik, omskrywing van die bedieningsfokus, name van kerkraadslede, aanbevelings, genoem in 1.1.3.2 hierbo, die naam van die konsulent en ander sake waarby die nuwe gemeente belang mag hê.

1.4.2    Die skriba van die ringskommissie gee aan die skriba van die sinode se gevolmagtigde[2]  kennis van die stigting van die nuwe gemeente met vermel­ding van die grenslyne of, indien toepaslik, omskrywing van die bedieningsfokus, asook die name van die eerste lede van die kerkraad met die oog op publikasie in die Kerkbode.

1.4.3    Die skriba van die sinodale kommissie gee aan die Registrateur van Aktes kennis van die stigting van die nuwe gemeente.

1.4.4    Die naam van die nuwe gemeente word in die kennisgewing soos volg aangegee: Neder­duitse Gereformeerde Gemeente ………………….

1.4.5    Indien dit by die vermeerdering van gemeentes sou blyk dat verteenwoordigers nie aangewys is vir die ondertekening van dokumente en stukke namens die nuwe gemeente vir doeleindes van uitvoering van stigting nie, moet sulke dokumente of stukke geteken word deur die voorsitter en skriba van die ringskommissie van die ring binne wie se grense die te stigte gemeente geleë is.[3]

 1. KOMBINERING VAN GEMEENTES

Kombinasie beteken dat twee of meer gemeentes, wat selfstandig voortbestaan, kontraktueel ooreenkomste met mekaar aangaan ter wille van die effektiewe Evangeliebediening.

2.1   Prosedure vir kombinering

2.1.1    Die kerkraad stel ondersoek in na die moontlikheid van kombinasie as hy self oordeel dat dit nodig is of ook op versoek van ’n groep lidmate.

2.1.2    In alle gevalle van kombinasie word ’n geskrewe ooreenkoms opgestel en aan die betrokke kerkrade vir goedkeuring voorgelê. Indien van toepassing moet 2.4 van die Reglement vir die Bestuur van Diensverhoudinge by Ongeskiktheid en Onvermoë in ag geneem word. Ten minste 66% van die kerkraadslede van elke betrokke kerkraad moet die ooreenkoms goedkeur.

2.1.3    Nadat die kerkrade die kombinasie-ooreenkoms goedgekeur het, word die ooreen­koms op twee agtereenvolgende Sondae tydens die erediens aan elkeen van die betrokke gemeen­tes vir approbasie bekend gemaak, met vermel­ding dat besware daarteen binne sewe dae na die laaste bekendmaking skriftelik by die skriba ingedien moet word.

2.1.4    Nadat die gemeente approbasie verleen het, word die kombinasie-ooreenkoms aan die betrokke ring/ringskommissie vir goedkeuring en bekragtiging voorgelê. Nadat die ring die ooreen­koms bekragtig het, word dié ooreenkoms van krag of op ’n datum wat in die ooreenkoms bepaal word.

2.1.5    Die koste van die ring(e) of ringskommis­sie(s) met betrekking tot die kombinasie van gemeentes, word deur die gemeente(s) gedra.

2.1.6    Indien die kerkraad weier om op versoek van ’n groep lidmate die moontlikheid van kombinasie te ondersoek, het die lidmate die reg om hulle tot die ring met hulle versoek te wend.  ’n Afskrif van die versoekskrif moet minstens drie (3) weke voor die vergadering van die ring by die betrokke kerkraad vir kennisname deur die skriba van die ringskommissie ingedien word.

2.1.7    Wanneer meer as een ring by kombinasie betrokke is, moet vooraf, na ooreenkoms deur die ringe, by die sinode aansoek gedoen word vir hergroepering van die betrokke gemeentes wat wil kombineer.

2.1.8    Die ring kan self die inisiatief neem en waar hy dit nodig ag, aan twee of meer kerkrade op­drag gee om kombinasie te ondersoek. Die ring kan ook aan sy ringskommissie opdrag gee om die betrokke kerkrade te ontmoet en tot kombinasie aan te spoor.

2.1.9    Die kombinasie-ooreenkoms kan in beraad met die ringe en approbasie van die gemeentes na wedersydse kennisgewing en ooreenkoms gewysig of beëindig word as al die betrokke kerkrade in hulle aparte vergaderings hulle goedkeuring daaraan heg.

2.1.10  Wanneer die gemeentes wat wil kombi­neer nie vakant is nie, kan daar nie tot kombinasie oorgegaan word voordat die betrokke predikant(e) en die ring/ringskommissie tevrede is dat daar billike voorsiening vir die betrokke predikant(e) gemaak is nie.

2.1.11  Die beroeping en demittering van ’n predikant vir kombinasie-gemeentes geskied op ’n gesamentlike verga­dering van die betrokke kerkrade onder voorsit­terskap van die konsulent van die gemeente waar die vergadering plaasvind. Vir die gemeentes in die kombinasie word ’n konsulent benoem.  Die naam van die beroepene word op twee agter­eenvolgende Sondae tydens die erediens vir approbasie aan elke gemeente van die kombinasie bekend gemaak.

2.1.12  ’n Predikant moet in een van die kombinasie-gemeentes bevestig word.

2.1.13  ’n Predikant in kombina­sie-gemeentes, word deur die gemeente wat hom/haar beroep en bevestig het, afgevaardig na meerdere vergaderings. Hy/sy het egter as afge­vaardigde net een stem.  Elke kombinasie-ge­meente verkies en vaardig volgens voorskrif van die Kerkorde ook ’n ouderling/diaken af.

2.1.14  Die kombinasie-gemeentes is verplig om gesamentlik ’n aandeel in die sinodale pensioen­fonds vir die predikant te hou. Alle ander koste met betrekking tot die predikant moet in die ooreenkoms van kombinasie gereël word.

2.1.15  Die ooreenkoms met die predikant kan, na wedersydse kennisgewing, gewysig of beëindig word indien al die betrokke kerkrade, in hul aparte vergaderinge, hul goed­keuring daaraan heg.

2.1.16  Indien dit by die kombinering van ge­meentes sou blyk dat verteenwoordigers nie aangewys is vir die ondertekening van dokumente en stukke namens die gemeentes vir doeleindes van uitvoering van ooreenkomste nie, moet sulke dokumente of stukke geteken word deur die voorsitter en skriba van die ringskommissie van die ring in wie se gebied die kombinerende gemeentes geleë is.

 1. EENWORDING VAN GEMEENTES

Eenwording beteken dat ’n gemeente wat nie langer selfstandig wil of kan voortbestaan nie, ontbind en dat die betrokke lidmate by ’n ander bestaande gemeente(s) ingelyf word.

3.1   Prosedure vir eenwording

3.1.1    Die kerkraad van die gemeente wat wil ontbind, moet ’n besluit tot ontbinding neem en die kerkraad(e) van die gemeente(s) waarby die betrokke lidmate ingelyf word, moet toestemming tot inlywing gee.  Ten minste 66% van die dienende kerkraadslede van elke betrokke kerkraad moet ten gunste van eenwording besluit.

3.1.2    Die betrokke kerkrade moet oor die voorwaardes vir ontbinding en inlywing ooreen­kom.  Indien van toepassing moet 2.4 van die Reglement vir die Bestuur van Diensverhoudinge by Ongeskiktheid en Onvermoë in ag geneem word.

3.1.3    Die ooreenkoms waartoe die kerkrade gekom het, moet vir approbasie op twee agter­eenvolgende Sondae by al die openbare erediens­te van die betrokke gemeentes bekend gemaak word, met vermelding dat besware daarteen binne sewe dae na die laaste bekendmaking skriftelik by die skriba ingedien moet word.

3.1.4    Nadat die approbasie van die ongesensu­reerde belydende lidmate op dié wyse verkry is, word die ooreenkoms aan die betrokke ring(e) vir goedkeuring voorgelê. Nadat hierdie goedkeuring verkry is of op ’n datum wat in die ooreenkoms bepaal word, word die ooreenkoms van krag.

3.1.5    Aangesien hiermee ’n verandering van gemeentegrense geïmpliseer word, moet die ooreenkoms ’n duidelike omskrywing van grenslyne bevat.

3.1.6    Die betrokke ringskriba gee aan die skriba van die sinodale kommissie en aan die algemene sekretaris van die sinode kennis van die ontbinding van die gemeente, asook van die nuwe grenslyne van die inlywende gemeente(s).  Die skriba van die sinodale kommissie sorg vir die publikasie van bostaande feite in die Kerkbode.

3.1.7    ’n Afskrif van die ooreenkoms tussen die gemeentes word aan die saakgelastigde van die sinode op papier soos deur die argief voorgeskryf en in tweevoud gestuur.

3.1.8    Die kerkraad van die gemeente wat ontbind,  gee aan die Registrateur van Aktes kennis van die ontbinding en van die oordrag van sy eiendomme.

3.1.9    Die dienende kerkraadslede van die gemeente wat ontbind, dien ook, indien dit so ooreengekom word, in die inlywende gemeente.

3.1.10  Die onroerende eiendomme van die ont­bonde gemeente word, tensy anders ooreen­gekom, op die naam van die inlywende gemeente geregistreer en alle roerende goed van die ont­bonde gemeente, met die regte en verpligtinge daaraan verbonde, gaan op die inlywende gemeente oor.

3.1.11  Die eenwording van gemeentes kan alleen plaasvind wanneer die gemeente wat ontbind, va­kant is of, indien nie, as daar vir die predikant(e), na die oordeel van die ring, billike voorsiening gemaak is.

3.1.12  Indien dit by die eenwording van gemeen­tes sou blyk dat verteenwoordigers nie aangewys is vir die ondertekening van dokumente en stukke namens ’n gemeente wat ontbind het vir doel­eindes van uitvoering van ooreenkomste nie, moet sulke dokumente of stukke geteken word deur die voorsitter en skriba van die ringskom­mis­sie van die ring binne wie se grense die ontbinde gemeente geleë was.

 1. SAMESMELTING VAN GEMEENTES

Samesmelting beteken dat twee of meer gemeen­tes, wat nie langer selfstandig wil of kan voort­bestaan nie, afsonderlik ontbind om saam een totaal nuwe gemeente te stig binne dieselfde geografiese gebied as waarbinne die onderskeie samestellende gemeentes aanvanklik voor ontbinding bestaan het.

4.1   Prosedure

4.1.1    Die kerkrade van die onderskeie samesmeltende gemeentes neem afsonderlik ’n besluit tot samesmelting.

4.1.2    Aan alle ongesensureerde belydende lidmate van die onderskeie samesmeltende  gemeentes word aan die hand van ’n vraelys-stembrief geleentheid gebied om skriftelik aan te dui of hulle ten gunste van die samesmelting is al dan nie.

4.1.2.1    Die genoemde vraelys-stembrief word persoonlik en sonder enige stemwerwing deur die onderskeie kerkrade van die samesmeltende gemeentes aan elke ongesensureerde belydende lidmaat binne die bepaalde gemeente beskikbaar gestel.

4.1.2.2.   Dit is elke lidmaat se eie verant­woorde­likheid om toe te sien dat sy/haar voltooide vraelys-stembrief die kerkkantoor van sy/haar gemeente bereik voor/op die sperdatum wat deur die kerkraad bepaal is.

4.1.2.3    Goedkeuring moet van ’n meerderheid van die lidmate wat vraelys-stembriewe ingehandig het, verkry word alvorens met die proses van samesmelting voortgegaan kan word.

4.1.3    Nadat die goedkeuring van die lidmate volgens die prosedure onder 4.1.2. hierbo verkry is, kom die kerkrade afsonderlik én gesamentlik ooreen tot ’n samesmeltingsakte bevattende onder andere ’n duidelike grensbeskrywing van die nuwe gemeente, die posisie van die predikant(e) en kerkraadslede in die nuwe saamgestelde gemeente en reëlings in verband met die hantering van die onderskeie gemeentes se bates (roerend en onroerend), en elke kerkraad benoem twee persone om namens hom alle nodige dokumentasie te onderteken.

4.1.4    Die ooreenkoms (samesmeltingsakte) word vir approbasie op twee agtereenvolgende Sondae by al die openbare eredienste van die betrokke gemeentes bekend gemaak, met vermelding dat besware daarteen binne sewe dae na die laaste bekendmaking skriftelik by die skriba ingedien moet word.

4.1.4.1      Lidmate wat wil beswaar maak, moet dit skriftelik met gemotiveerde opgaaf van  redes doen voor die verstryking van die week eindigend na die tweede afkondiging.

4.1.4.2      Besware word aan die ringskommissie voorgelê vir oorweging van die geldigheid daarvan.

4.1.5    Nadat approbasie verkry is, word die ooreenkoms aan die ring voorgelê vir goedkeuring.

4.1.5.1      Die ringskriba gee kennis aan die skriba en saakgelastigde van die betrokke sinode.

4.1.5.2      Die kerkraad van die nuwe gemeente gee kennis aan die Registrateur van Aktes van die oordrag van eiendomme.

 1. KOMBINASIE VAN WERKSAAM­HEDEVAN GEMEENTES, RINGE EN SINODES/  GEMAGTIGDES VAN SINODES UIT VERSKILLENDE KERKVERBANDE

Kombinasie beteken hier dat twee of meer kerk­vergaderinge van verskillende kerkverbande, of kommissies van kerkvergaderinge, as deel van die soeke na kerklike eenheid in die NG Kerkfamilie, ten bate van die koninkryk van God en as gelyke deelgenote van mekaar, kontraktuele ooreen­komste aangaan vir die uitvoering van sekere gemeenskaplike werksaamhede.

5.1   Praktiese en kerkregtelike riglyne

5.1.1    Die aspekte of saak ten opsigte waarvan die partye ’n kombinasie beoog, moet duidelik omskryf word.

5.1.2    ’n Skriftelike ooreenkoms word opgestel wat alle regte, pligte en verantwoordelikhede (insluitende finansies) van die partye duidelik omskryf.

5.1.3    Die Reglement vir die Reëling van Eiendom­me, Goedere en Fondse moet by die opstel van die ooreenkoms in aanmerking geneem word.

5.1.4    Waar die standplaas of ander pos van ’n predikant kragtens die beoogde kontrak in gedrang kan kom, moet Artikel 12 van die Kerkorde in ag geneem word.

5.1.5    Indien dit die bedoeling is dat die gekombi­neerde liggaam die reg sal hê om sake te hanteer soos die beroep en indiensstelling van ’n predikant, moet aspekte soos konstituering, kworumvereistes, wyse van besluitneming, stemreg, befondsing, verantwoordelikheid vir die standplaas of aanstelling, pensioen, medies, administrasie ens. noukeurig uitgeklaar word.

5.1.6    Die kontrak moet dit duidelik stel dat die daarstelling van die gemeenskaplike doelwitte kragtens die kontraktuele ooreenkoms, nie die regte en verantwoordelikhede van die kontrakterende kerkvergaderinge/kommissies kan ophef of tot niet verklaar nie.

5.1.7    Die ooreenkoms kan voor die verstryking van die vasgestelde termyn gewysig of beëindig word indien die betrokke partye, na wedersydse kennisgewing, in hulle afsonderlike vergaderinge hulle goedkeuring daaraan heg.

5.1.8    Die kontrakterende party val steeds onder die regering, opsig en tug van sy/haar verant­woordelike  kerkvergadering.

5.2   Werkswyse

5.2.1    Die betrokke kerkvergaderinge as regspersone moet die skriftelike ooreenkoms afsonderlik in die onderskeie kerkvergaderinge goedkeur.

5.2.2    Nadat die kerkvergaderinge of hulle gevolmagtigdes onderling tot ’n ooreenkoms gekom het, moet die ring wat vir die opsig en tug van die predikant in diens van die liggaam verantwoordelik gaan wees. Die betrokke liggaam neem self verantwoordelikheid vir die bestuur van die diensverhouding en vir enige dissiplinêre optrede teen die predikant in diens van die liggaam.

4.      Reglement vir die prosedure wat gemeentes volg by die voorgestelde wysiging van belydenis

In die Kerkorde, Algemene Sinode 2015, verskyn hierdie reglement as Reglement 24.

 1. Die kerkraadlê sy aanbeveling oor die voorstel van die Algemene Sinode oor die wysiging van belydenis éérs aan die gemeente voor vir die instemming van die belydende lidmate. Nadat die instemming van twee derdes van die lidmate verkry is, finaliseer die kerkraad sy besluit met ʼn tweederdemeerderheid, waarna die finale besluit wéér op twee agtereenvolgende Sondae aan die gemeente vir approbasie voorgelê word.
 2. Die kerkraad besluit om die instemming van die gemeente soos in 1 hierbo genoem, op een van die volgende twee wyses te verkry:

2.1   Die instemming van belydende lidmate word per geslote stembrief verkry tydens ’n gemeentevergadering wat die kerkraad met die belydende lidmate van die gemeente belê het en waarvan daar by die erediens(te) op vier (4) agtereenvolgende Sondae vooraf kennis gegee is van beide die vergaderdatum en die inhoud van die voorstel.  By hierdie vergadering is twee waarnemers deur die ring of die ring se gevolmagtigde aangewys, teenwoordig.  Die voorsitter en skriba van die kerkraad tree op as voorsitter en skriba van hierdie vergadering.

2.1.1    Lidmate wat ’n wettige verskoning het waarom hulle nie die betrokke gemeentevergadering kan bywoon nie, kan hul stem vooraf per geslote stembrief uitbring. Hierdie stemme word getel nadat die stemming op die gemeentevergadering uitgebring is.

2.2   Die instemming van belydende lidmate word per geslote stembrief verkry wat persoonlik en sonder enige stemwerwing deur die kerkraad aan elke ongesensureerde belydende lidmaat van die gemeente beskikbaar gestel word.  Minstens veertien (14) dae moet na ontvangs toegelaat word vir die inhandiging van die stembrief.

2.2.1   Dit is die lidmaat se verantwoordelikheid om toe te sien dat die voltooide stembrief die kerkkantoor van die gemeente vóór of óp die sperdatum bereik. Die stemtelling vind plaas in die teenwoordigheid van twee waarnemers deur die ring of die ring se gevolmagtigde aangewys.

 1. Die tweederdemeerderheid van die gemeente se instemming word bepaal deur die getal uitgebragte stemme.
 2. Die kerkraad stel deurgaans alle pogings in werking om kerkskeuring te voorkom.

5.      Reglement vir die bestuur van diensverhoudinge by ongeskiktheid en onvermoë

In die Kerkorde, Algemene Sinode 2015, verskyn hierdie reglement as Reglement 17.

 1. ALGEMENE UITGANGSPUNTE

1.1   Elke  kerkvergadering  het  ’n  gevolmagtigde  wat  die  diensverhouding  tussen  die   gemeente/kerkverband as werkgewer en die predikant(e) as werknemer(s) bestuur. Die  kerkvergadering  se  gevolmagtigde  kan  kundiges  buite  die  gemeente/kerkverband  betrek.

1.2   In alle gevalle van diensbeëindiging ingevolge Artikel 12.7 van die Kerkorde word aan  die  Algemene  Taakspan  Predikantesake  kennis  gegee  van  die  predikant(e)  se  diensbeëindiging.

1.3   Kerkvergaderinge  moet,  waar  van  toepassing  in  samewerking  met  die  ring,  vir  elke  predikant ’n rekord hou waarin die aard van enige dissiplinêre oortreding, die optrede  van  die  werkgewer  ingevolge  Artikel  12  van  die  Kerkorde  en  die  rede(s)  vir  die  optrede aangedui word.

 1. PROSEDURE (WYSE VAN OPTREDE)

2.1   Gebrekkige bedieningsvaardigheid of dienslewering (ongeskiktheid) 

Indien  ’n  kerkraad  of  die  betrokke  ring  oordeel  dat  ’n  formele  ondersoek  na  die  bekwaamheid of geskiktheid van ’n predikant nodig is, word die saak op die agenda  van die kerkraad geplaas vir hantering aan die hand van die volgende prosedure, met  verslag aan die ring:

2.1.1    Die kerkraad wys  ‘n gevolmagtigde ondersoekliggaam aan wat saamgestel is uit drie lede van die kerkraad, ten minste een  lid van die laaste ringsvergadering deur die ring  se gevolmagtigde aangewys, en ten minste een lid deur die sinode se gevolmagtigde  aangewys.

2.1.2    Hierdie  ondersoekliggaam  ondersoek  die  bekwaamheid  of  geskiktheid  van  die  predikant.  Die  vereistes  vir  ’n  formele  ondersoek  is  dieselfde  as  die  vereistes  vir  ’n  tug-  en/of  dissiplinêre    ondersoek  (vergelyk  Reglement  vir  Tug  en  Dissipline),  aangepas vir die formele ondersoek na bekwaamheid of geskiktheid.

2.1.3    Die  besware  oor  ongeskiktheid  of  onbekwaamheid  wat  formeel  ondersoek  gaan  word, moet skriftelik onder die aandag van die predikant gebring word.

2.1.4    Indien bevind word dat die predikant onbevredigende diens lewer, moet die aard van  die  onbevredigende  diens  en  die  vereistes  waaraan  die  persoon  moet  voldoen,  skriftelik onder die persoon se aandag gebring word.

2.1.5    Die kerkraad en ring se gevolmagtigdes doen alles in sy vermoë om deur toepaslike  evaluering,  toerusting,  begeleiding  (leiding  en  advies)  en  berading  die  betrokke  predikant te help om bevredigende diens aan die gemeente te lewer.

2.1.6    ’n Redelike tyd word toegelaat vir die predikant om dienste te verbeter en te voldoen  aan die vereistes wat die kerkraad aan die persoon gestel het, waarna die predikant se  dienslewering weer geëvalueer word.

2.1.7    Die  kerkraad  oorweeg  ander  wyses  buiten  diensbeëindiging  om  die  aangeleentheid  reg te stel.

2.1.8    Indien die kerkraad se gevolmagtigde ondersoekliggaam tot die gevolgtrekking kom  dat  die  onbekwaamheid  of  ongeskiktheid  nie  uit  die  weg  te  ruim  is  nie,  kan  die  kerkraad die predikant uit diens van die gemeente ontslaan. Diensbeëindiging weens  gebrekkige  bedieningsvaardigheid  of  dienslewering  geskied  met  behoud  van  die  bevoegdheid van die predikant en die uitreiking van die Akte van Demissie.

2.1.9    In  gevalle  waar  die  predikant  in  diens  van  die  kerkverband  is,  versoek  die  kerkvergadering  sy  gevolmagtigde  wat  die  diensverhoudinge  hanteer,  om  met  die  bystand van die sinodale regs-/kerkordekommissie die bekwaamheid of geskiktheid  van die predikant formeel te ondersoek. Dieselfde prosedure, uiteengesit in 2.2.2 tot

2.2.8    hierbo, en indien nodig aangepas, word gevolg.

2.2   Swak gesondheid of besering (ongeskiktheid) 

Indien  ’n  kerkraad  of  die  betrokke  ring  oordeel  dat  ’n  predikant  weens  swak  gesondheid of besering  nie  meer sy/haar  diensverpligtinge  kan nakom nie, word die  saak  op  die  agenda  van  die  kerkraad  geplaas  vir  hantering  aan  die  hand  van  die  volgende prosedure, met verslag aan die ring:

2.2.1    Die kerkraad wys  ‘n gevolmagtigde ondersoekliggaam aan wat saamgestel is uit drie lede van die kerkraad, ten minste een lid van die laaste ringsvergadering deur die ring  se gevolmagtigde aangewys, en ten minste een lid deur die sinode se gevolmagtigde  aangewys,

2.2.2    Wanneer  alternatiewe  ondersoek  word,  word  daar  gekyk  na  die  aard  van  die  diensverpligtinge, die duur van die afwesigheid, die erns van die siekte of besering en  die moontlikheid van plaasvervangende diens.

2.2.3    In die  geval  van permanente ongeskiktheid,  word die moontlikheid  van  veranderde  diensverpligtinge  en/of  veranderde  werksomstandighede  en/of  die  beskikbaarheid  van  enige  geskikte  alternatiewe  werk  ondersoek  ten  einde  die  predikant  se  ongeskiktheid te akkommodeer.

2.2.4    Tydens die ondersoek kry die predikant die geleentheid om sy/haar kant van die saak  te  stel  en  om  met  voorstelle  te  kom.  Die  predikant  kan  deur  ’n  NG  Kerklidmaat  bygestaan word.

2.2.5    Indien die predikant tydens die uitvoering van ’n diensverpligting ernstig beseer of  siek  word,  rus  daar  ’n  swaarder  plig  op  die  gemeente/kerkverband  om  die  ongeskiktheid van die predikant te akkommodeer.

2.2.6    Die kerkraad kan, nadat alle moontlike alternatiewe ondersoek is, op billike gronde  besluit  om  ’n  predikant  weens  swak  gesondheid  of  besering  uit  diens  van  die  gemeente  te  ontslaan.  Diensbeëindiging  weens  mediese  ongeskiktheid  geskied  met  behoud  van  die  bevoegdheid  van  predikant  en  die  uitreiking  van  die  Akte  van  Demissie.

2.2.7    In  gevalle  waar  die  predikant  in  diens  van  die  kerkverband  is,  versoek  die  kerkvergadering  sy  gevolmagtigde  wat  die  diensverhoudinge  hanteer,  om  met  die  bystand van die sinodale regs-/  kerkordekommissie, die  mediese ongeskiktheid  van  die predikant formeel te ondersoek. Dieselfde vereistes, uiteengesit in 2.3.1 tot 2.3.6  hierbo, en indien nodig aangepas, word nagekom.

2.3   Die gemeente/kerkverband se bedryfsvereistes 

Indien ’n kerkraad of die betrokke ring oordeel dat ’n gemeente om finansiële redes  nie meer ’n predikant kan bekostig nie, word die saak op die agenda van die kerkraad  geplaas vir hantering aan die hand van die volgende prosedure met verslag aan die  ring:

2.3.1    Die kerkraad wys  ‘n gevolmagtigde ondersoekliggaam aan wat saamgestel is uit drie lede van die kerkraad waarin die gevolmagtigdes wat die diensverhoudinge en fondse  hanteer, verteenwoordig is, ten  minste een lid  van die  laaste ringsvergadering deur  die  ring  se  gevolmagtigde  aangewys,  en  ten  minste  een  lid  deur  die  sinode  se  gevolmagtigde aangewys,

2.3.2    Die  kerkraad  se  gevolmagtigde  bepaal  die  omvang  van  die  finansiële  probleem  en  wend daadwerklike pogings aan om oplossings te soek.[4]

2.3.3    Indien  diensbeëindiging  die  enigste  oplossing  blyk  te  wees,  pleeg  die  kerkraad  se  gevolmagtigde ondersoekliggaam oorleg met die predikant(e) wat waarskynlik deur  die beoogde diensbeëindiging geraak sal word.

2.3.4    Die oorlegplegende partye poog om eenstemmigheid te bereik oor:

2.3.4.1    geskikte maatreëls om die diensbeëindiging te vermy, dit tot die minimum persone  te beperk, die tydsberekening daarvan te verander en die nadelige gevolge daarvan  te versag;

2.3.4.2    die metode van selektering van die predikant(e) wie se dienste beëindig gaan word;  en

2.3.4.3    voorsiening by diensbeëindiging (uittreeloon of skeidingspakket).

2.3.5    Die  kerkraad  se  gevolmagtigde  ondersoekliggaam  voorsien  skriftelik  aan  die  predikant(e) met wie oorleg gepleeg word:

2.3.5.1    die redes vir die beoogde diensbeëindiging;

2.3.5.2    alternatiewe  wat  oorweeg  is  voordat  diensbeëindiging  voorgestel  is  en  die  redes  waarom elk van die alternatiewe verwerp is;

2.3.5.3    die aantal predikante wat waarskynlik geraak gaan word;

2.3.5.4    die voorgestelde metode van selektering van welke predikant(e) se diens beëindig  moet word;

2.3.5.5    die datum waarop die diensbeëindiging waarskynlik van krag sal word;

2.3.5.6    die voorgestelde voorsiening by diensbeëindiging (uittreeloon of skeidingspakket);

2.3.5.7    enige bystand wat die kerkraad beoog om aan te bied; en

2.3.5.8    die moontlikheid van ’n toekomstige beroep.

2.3.6    Die  betrokke  predikant(e)  word  geleentheid  gebied  om  vertoë  te  rig  oor  enige  aangeleentheid  waaroor  oorleg  gepleeg  word,  en  die  kerkraad  en  ring  se  gevolmagtigdes oorweeg die vertoë en reageer daarop. Indien die kerkraad en ring se  gevolmagtigdes nie daarmee eens is nie, word redes daarvoor verstrek.

2.3.7    Die kerkraad se  gevolmagtigde ondersoekliggaam selekteer die predikant(e) wie  se  diens  beëindig  gaan  word  volgens  maatstawwe  waaroor  die  oorlegplegende  partye  ooreengekom het of wat, indien daar nie eenstemmigheid is nie, billik en objektief is.

2.3.8    By  bereiking  van  ’n  ooreenkoms  en  na  ondertekening  daarvan  deur  die  oorlegplegende partye, beëindig die kerkraad die diens van die predikant(e). Indien  daar nie eenstemmigheid is nie, besluit die werkgewer op billike en objektiewe wyse  in  die  lig  van  die  voorgeskrewe  voorsiening.  Diensbeëindiging  weens  bedryfsvereistes  geskied  met  behoud  van  die  bevoegdheid  van  predikant  en  die  uitreiking van die Akte van Demissie.

2.3.9    In  gevalle  waar  die  predikant  in  diens  van  die  kerkverband  is,  ondersoek  die  kerkvergadering  se  gevolmagtigdes  wat  die  diensverhoudinge  en  fondse  hanteer  in  oorleg  met  die  sinodale  regs-/  kerkordekommissie  die  saak  formeel.  Dieselfde  vereistes,  uiteengesit  in  2.4.2  tot  2.4.8  hierbo,  en  indien  nodig  aangepas,  word  nagekom.

2.4   Gemeente/kerkverband se bedieningsvereistes 

’n  Predikant  se  diensverhouding  kan  ook  weens  tegnologiese  (bv.  gebrekkige  rekenaarvaardigheid),  strukturele  (bv.  oortollige  poste  by  kombinering,  eenwording  of  samesmelting  van  gemeentes)  of  soortgelyke  behoeftes  (bv.  nood  en  oorlewing,  werknemer se onaanpasbaarheid) van die gemeente/kerkverband beëindig word.

2.4.1    Indien  ’n  kerkraad  of  die  betrokke  ring  oordeel  dat  ’n  predikant  nie  meer  aan  die  bedieningsvereiste van die gemeente voldoen nie, word die saak op die agenda van  die  kerkraad  geplaas  vir  hantering  aan  die  hand  van  die  volgende  prosedure  met  verslag aan die ring:

2.4.1.1    Die  kerkraad  wys  gevolmagtigde ondersoekliggaam aan wat bestaan uit drie  lede  van  die  kerkraad  waarin  die  gevolmagtigdes  wat  die  diensverhoudinge  hanteer, verteenwoordig is, ten minste een lid van die laaste ringsvergadering deur  die  ring  se  gevolmagtigde  aangewys,  en  ten  minste  een  lid  deur  die  sinode  se  gevolmagtigde aangewys.

2.4.1.2    Die  kerkraad,  se  gevolmagtigde  ondersoekliggaam  bepaal  die  omvang  van  die  bedryfsvereistes  waaraan  die  predikant  nie  voldoen  nie  en  wend  daadwerklike pogings aan om oplossings te soek. Dieselfde prosedure, uiteengesit in 2.3.3 tot 2.3.9  hierbo, en indien nodig aangepas, word gevolg.

2.5   Voorsiening 

In gevalle van diensbeëindiging geld die volgende reëlings met betrekking tot billike  voorsiening:

2.5.1    Diensbeëindiging weens gebrekkige bedieningsvaardigheid of dienslewering 

2.5.1.1      In  die  geval  van  diensbeëindiging  weens  onbekwaamheid,  ’n  uittreeloon/  skeidingspakket gelyk aan ten minste twee weke se lewensonderhoud en toelaes vir  elke  voltooide  jaar  van  aaneenlopende  diens  by  die  betrokke  werkgewer,  asook  reëlings  in  verband  met  pensioendekking  en  die  werkgewer  se  bydraes  tot  die  mediese  fonds  en  groepversekering  vir  hierdie  periode.  In  die  verband  geld  ’n  minimum van 4 weke en ’n maksimum van 26 weke.

2.5.1.2      Die uitbetaling van alle uitstaande verlof ingevolge die bepalings van die Reglement  vir die Verlof van Predikante.

2.5.2    Diensbeëindiging weens mediese ongeskiktheid 

2.5.2.1      Wanneer ’n predikant weens mediese ongeskiktheid daarvoor kwalifiseer, ontvang  die  persoon  ongeskiktheidsvoordele  volgens  die  bepalinge  van  die  sinodale  pensioenfonds (vergelyk Artikel 14 van die Kerkorde).[5]

2.5.2.2      In die geval waar ’n reglement wat ongeskiktheidsvoordele reël nie van toepassing  is  nie,  ’n  uittreeloon/skeidingspakket  gelyk  aan  ten  minste  2  weke  se  lewensonderhoud en toelaes vir elke voltooide jaar van aaneenlopende diens by die  betrokke  werkgewer,  asook  reëlings  in  verband  met  pensioendekking  en  die  werkgewer se bydraes tot die mediese fonds en groepslewensversekering vir hierdie  periode.  In  die  verband  geld  ’n  minimum  van  4  weke  en  ’n  maksimum  van  26  weke.

2.5.2.3      Die uitbetaling van alle uitstaande verlof ingevolge die bepalings van die Reglement  vir die Verlof van Predikante.

2.5.3    Diensbeëindiging  weens  die  gemeente/kerkverband  se  bedienings-  en  bedryfsvereistes

2.5.3.1      In  die  geval  van  diensbeëindiging  weens  die  gemeente/kerkverband  se  finansiële  onvermoë  of  ander  bedryfsvereistes,  ’n  uittreeloon/skeidingspakket  gelyk  aan  ten  minste  twee  weke  se  lewensonderhoud  en  toelaes  vir  elke  voltooide  jaar  van  aaneenlopende  diens  by  die  betrokke  werkgewer,  asook  reëlings  in  verband  met  pensioendekking  en  die  werkgewer  se  bydraes  tot  die  mediese  fonds  en  groepsversekering vir hierdie periode.

2.5.3.2      Die uitbetaling van alle uitstaande verlof ingevolge die bepalings van die Reglement  vir die Verlof van Predikante.

 1. APPÈL

3.1   In  alle  gevalle  van  diensbeëindiging  het  die  predikant  die  reg  tot  appèl  ingevolge  Artikel  23  van  die  Kerkorde  en  die  Reglement  vir  Appèl  of  Beswaar.  By  diensbeëindiging ingevolge Artikel 12.7 van die Kerkorde word die predikant oor die  rede ingelig en herinner aan die reg tot appèl.

3.2   In die geval van die verlies van bevoegdheid (indien van toepassing by Artikel 12.7.1  van  die  Kerkorde),  het  ’n  predikant  die  reg  tot  appèl  na  die  Moderamen/Algemene  Sinode (vergelyk Artikel 65.2 van die Kerkorde).

 

6.      Reglement vir die Actuarius Synodi

Vir die uitvoering van sy ampspligte neem die actuarius synodi die volgende in ag:

 1. Hy is ampshalwe:

1.1      lid van die moderatuur,

1.2      lid en voorsitter van die Sinodale Taakspan Regte,

1.3      lid van die Algemene Taakspan Regte (AS Regl. 7).

 1. Tydens die sinode moet die aktuarius

2.1      aantekening hou van al die besluite van die sinode rakende die Kerkorde sodat hy dit in oorleg met die Sinodale Taakspan Regte in die Kerkorde kan opneem.

2.2      na die beste van sy vermoë die nodige advies aan die vergadering gee.

 1. Hy is saam met die Sinodale Taakspan Reg­te verantwoordelik om die Kerkorde, Bepalinge en Reglemente soos deur die Algemene Sinode en die Namibiese Sinode(s) gewysig vir publikasie gereed te maak; daarna oorhandig hy dit aan die Algemene Sekretaris vir publikasie.
 2. Hy bewaar korrespondensie en aanteke­ninge van alle sake waarin hy ampshalwe optree.
 3. Wanneer hy skriftelik daarom gevra word, bedien hy kerklike liggame, ampsdraers en lidmate van advies in verband met die uitleg en toepassing van die Kerkorde, Bepalinge en Reglemente, asook die besluite van die sinode.
 4. Hy reik namens die sinode ‘n Akte van Bevestiging uit aan alle proponente sodra hulle met die oplê van hande as predikante van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Namibië bevestig is met kennisgewing aan die Algemene Taakspan Predikantesake. (Bepaling 8.4.2)
 5. Ingeval ‘n predikant of proponent die regte en voorregte wat kragtens sy legitimasie aan hom toekom, verloor, of daarvan afstand doen, moet die aktuarius dit sonder versuim by die skriba van die Algemene Taakspan Predikantesake aanmeld. (KO Art 11)
 6. Die noodsaaklikste koste wat aan die uitvoering van sy pligte verbonde is, word uit die sinodale fonds bestry.
 7. Hy doen aan die Sinodale Taakspan Regte verslag van sy werk.
 8. VAKATURE

10.1     As daar ‘n vakature in die pos van die aktuarius ontstaan, vra die skriba van die Sinodale Taakspan Regte alle dokumente in sy besit op en hou dit in veilige bewaring.

10.2     Op voordrag van die Sinodale Taakspan Regte wys die moderatuur ‘n waarnemende aktuarius aan wat dan alle dokumente in ontvangs neem.

10.3     Die Moderamen wys ‘n vaste aktuarius aan; sy dit deur die bekragtiging van die benoeming deur die moderatuur, of deur iemand anders aan te wys wat op sy beurt al die dokumente in ontvangs neem.

 

7.      Reglement vir Appèl en beswaar

In die Kerkorde, Algemene Sinode 2015, verskyn hierdie reglement as Reglement 19.

 1. REG TOT REVISIE, APPÈL, BESWAAR OF GRAVAMEN

1.1   Besluite  van  kerklike  vergaderings  is  bindend,  maar  dit  kan  herroep,  gewysig  of  vervang word by wyse van revisie, appèl, beswaar of gravamen.

1.1.1   Revisie/hersiening  behels  die  hersiening  van  ’n  besluit  tydens  dieselfde  of  ’n  volgende vergadering op versoek van ’n lid van die vergadering.

1.1.2   Appèl en beswaar behels ’n beroep op ’n meerdere vergadering wanneer ’n lidmaat  en/of kerkvergadering verontreg voel oor ’n mindere kerkvergadering se besluit.

1.1.3   Gravamen word gebruik om op die Algemene Sinode ’n ernstige beroep te maak om ’n beslissing in sake die leer van die Kerk.

1.2   Besluite  wat  geneem  is,  mag  alleen  na  vooraf  kennisgewing  deur  ’n  lid  van  die vergadering  en  met  die  toestemming  van  die  vergadering,  in  revisie  geneem  word. Kennisgewing geskied óf tydens die vergadering waar die besluit(e) geneem is óf in die agenda vir die volgende vergadering.

1.2.1   Revisie kan toegestaan word indien oortuigend aangevoer word dat, in die bespreking van die saak waarom dit gaan, aan sekere aspekte daarvan glad nie of nie voldoende aandag gegee is nie en/of daar later inligting na vore gekom het wat hersiening van die besluit noodsaaklik maak.

1.2.2   Die  aansoek  om  revisie  word  op  skrif  gestel,  aan  die  vergadering  voorgelê  en  die vergadering  beslis  met  meerderheidstem  of  die  revisie  toegestaan  word.    Indien toegestaan, word die saak weer oopgestel vir bespreking en kan die vergadering tot ’n gewysigde of ander besluit kom of die vorige besluit kan gehandhaaf word of herroep word.

 1. REVISIE EN HERSIENING VAN BESLUITE

2.1   Besluite van dieselfde vergadering: 

2.1.1    Wanneer kennis van revisie gegee word, kan die redes verstrek word waarom revisie aangevra word, maar  ‘n beredenering van saak waaroor die besluit handel, word nie toegelaat nie.

2.1.2    Nadat kennis van revisie gegee is, besluit die vergadering of revisie toegestaan word.

2.1.3    Indien  revisie  toegestaan  word,  word  die  besluit  tydens  die  vergadering  in behandeling geneem op  ‘n tyd soos deur die voorsitter gereël

2.2   Besluite van die verlede: 

2.2.1    Kerkraadsvergaderings: 

Wanneer kennis van revisie gegee word, kan die redes verstrek word waarom revisie  aangevra word, maar  ‘n beredenering van die saak waaroor die besluite handel, word nie toegelaat nie.

2.2.1.1   Nadat  kennis  van  revisie  gegee  is,  besluit  die  vergadering  of  revisie  toegestaan  word.

2.2.1.2   Indien revisie toegestaan word, word die besluit by ‘n volgende vergadering in behandeling geneem.

2.2.2    Meerdere vergaderings: 

Besluite  van  meerdere  vergaderings  word  na  vooraf  skriftelike  kennisgewing  in  behandeling  geneem.  Verslae  van  kommissies  en  beskrywingspunte  waar  nuwe  aanbevelings  oor  vorige  besluite  gemaak  word,  word  geag  genoegsame  skriftelike  kennisgewing te wees.

2.3   Hantering van revisie: 

2.3.1    Wanneer die revisie behandel word, is die saak waaroor dit gaan oop vir bespreking,  en word  ‘n voorstel en amendement opnuut ingedien.

2.3.2    Indien  die  revisie-/hersieningsvoorstel  goedgekeur  is,  vervang  dit  die  vorige  besluit(e).

 1. APPÈL OF BESWAAR TEEN BESLUITE VAN DIE KERKRAAD

3.1    Lidmate van die gemeente wat ’n beswaar op grond van die Skrif, die Belydenis en/of  die  Kerkorde  teen  ’n  besluit  van  die  kerkraad  het,  kan  binne  die  toegelate  tyd  (vergelyk  7.2  en  7.3  hieronder)  skriftelik  by  die  ring  daarteen  appelleer  of  beswaar  aanteken. Die appellant of beswaarde gee daarvan kennis aan die kerkraad.

3.2    Die appèl- of beswaarskrif wat later daarop volg, word aan die skriba van die ring of  sy gevolmagtigde appèlliggaam gestuur.

3.3    Die kerkvergadering of sy gevolmagtigde appèlliggaam, kan waar toepaslik, die saak  éérs  vir  bemiddeling  en  versoening  verwys  (vergelyk  Funksionele  Besluite:  Riglyne  vir die Beslegting van Kerklike Geskille).

3.4    Indien geskilbeslegting nie die gewenste resultaat lewer nie, gaan die appèl of beswaar voort.

 1. APPÈL TEEN BESLUITE VAN DIE RING OF SY GEVOLMAGTIGDE

4.1    Lidmate of ’n kerkraad van ’n ringsgemeente wat ’n beswaar op grond van die Bybel,  die Belydenis en/of die Kerkorde teen die besluit(e) van die ring of sy gevolmagtigde  het, kan binne die toegelate tyd (vergelyk 7.2 en 7.3 hieronder) skriftelik by die sinode  daarteen  appelleer  of  beswaar  aanteken.  Die  appellant  of  beswaarde  gee  daarvan  kennis aan die ring.

4.2    Die appèl- of beswaarskrif wat later daarop volg, word aan die skriba van die sinode of  sy gevolmagtigde appèlliggaam gestuur.

4.3    Die kerkvergadering of sy gevolmagtigde appèlliggaam, kan waar toepaslik, die saak  éérs  vir  bemiddeling  en  versoening  verwys  (vergelyk  Funksionele  Besluite:  Riglyne  vir die Beslegting van Kerklike Geskille).

4.4    Indien geskilbeslegting nie die gewenste resultaat lewer nie, gaan die appèl of beswaar  voort.

 1. APPÈL OF  BESWAAR  TEEN  BESLUITE  VAN  DIE  SINODE  OF  SY  GEVOLMAGTIGDE 

5.1    Lidmate  of  ’n  kerkraad  of  ’n  ring  wat  ’n  beswaar  op  grond  van  die  Bybel,  die  Belydenis en/of die Kerkorde teen die besluit(e) van die sinode of sy gevolmagtigde  het,  kan  binne  die  toegelate  tyd  (vergelyk  7.2  en  7.3  hieronder)  skriftelik  by  die  Algemene Sinode daarteen appelleer of beswaar aanteken.  Die appellant of beswaarde  gee daarvan kennis aan die sinode.

5.2    Die  appèl-  of  beswaarskrif  wat  later  daarop  volg,  word  aan  die  skriba  van  die  Algemene Sinode gestuur.

5.3    Die kerkvergadering of sy gevolmagtigde appèlliggaam, kan waar toepaslik, die saak  éérs  vir  bemiddeling  en  versoening  verwys  (vergelyk  Funksionele  Besluite:  Riglyne  vir die Beslegting van Kerklike Geskille).

5.4    Indien geskilbeslegting nie die gewenste resultaat lewer nie, gaan die appèl of beswaar  voort.

5.5    Die beslissing van die Sinode of sy gevolmagtigde appèlliggaam is finaal ten opsigte  van daardie aangeleenthede wat tot sy bevoegdheid behoort.

 1. APPÈL OF  BESWAAR  TEEN  BESLUITE  VAN  DIE  ALGEMENE  SINODE OF SY GEVOLMAGTIGDE 

6.1    Lidmate of ’n kerkraad of ’n ring of ’n sinode wat ’n beswaar op grond van die Bybel,  die Belydenis en/of die Kerkorde teen die besluit(e) van die Algemene Sinode of sy  gevolmagtigde  het,  kan  binne  die  toegelate  tyd  (vergelyk  7.2  en  7.3  hieronder)  skriftelik  by  die  Algemene  Sinode  se  gevolmagtigde  appèlliggaam  (die  Algemene  Taakspan Regte ingevolge 3.1.5 van die Reglement vir die Algemene Taakspan Regte)  of  die  eersvolgende  Algemene  Sinode  daarteen  appelleer  of  beswaar  aanteken.  Die  appellant of beswaarde gee daarvan kennis aan die Moderamen of aan die Algemene  Sinode.

6.2    Die appèl- of  beswaarskrif  wat later op die  kennisgewing  volg, word aan die skriba  van die Algemene Sinode gestuur.

6.3    Ingevolge  Artikel  44.4  van  die  Kerkorde  kan  sake  in  verband  met  leergeskille  of  geskille tussen sinodes onderling of tussen sinodes en mindere vergaderinge by wyse  van appèl voor die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde appèlliggaam dien.

 1. HANTERING VAN APPÈL OF BESWAAR DEUR KERKVERGADERINGE OF HULLE GEVOLMAGTIGDE APPÈLLIGGAME

7.1    Indien  ’n  kerkvergadering  nie  self  ’n  appèl  of  beswaar  aanhoor  nie,  word  ’n  appèlliggaam van minstens drie lede deur die kerkvergadering aangewys om die appèl  of beswaar te hanteer. Die appèlliggaam kan kundiges koöpteer. Die vergadering van  die appèlliggaam is ’n geslote vergadering.

7.2    ’n Lidmaat of ’n  kerkvergadering  wat  ’n appèlstuk of beswaarskrif wil indien, moet  binne  21  dae  nadat  die  vergadering  se  goedgekeurde  notule  beskikbaar  gestel  is,  of  nadat die bevindinge van ’n tug- en/of dissiplinêre ondersoek bekend gemaak is, by die  meerdere vergadering daarvan kennis gee.

7.3    Die appellant of beswaarde moet binne 21 dae nadat daar kennis van appèl of beswaar  gegee  is,  in  die  appèlstuk  of  beswaarskrif  aan  die  appèlliggaam  ’n  skriftelike  uiteensetting van die gronde van/redes vir die appèl of beswaar (ter sake dokumentasie  ingesluit) voorsien, anders verval die reg op appèl of beswaar.

7.4    In terme van Artikel 65.2 en 65.3 van die Kerkorde kan daar oor leerstellige sake en  bevoegdheidsaangeleenthede  van  gelegitimeerdes  tot  by  die  Algemene  Sinode  geappelleer word. Oor ander sake wat met die tug verband hou, kan daar nie verder as  die sinode geappelleer word nie.

7.5    Die skriba  van die appèlliggaam  verkry so gou moontlik nadat die  gronde  van/redes  vir die appèl of beswaar ingedien is, die kerkvergadering wat die besluit(e) geneem het  se  skriftelike  reaksie  daarop  (ter  sake  dokumentasie,  waaronder  alle  dokumente,  notules,  transkripsies,  ensovoorts,  moet  ingesluit  word)  en  besorg  dit  aan  die  appèlliggaam.

7.6    Die indiener van die appèlstuk of beswaarskrif word by die indiening van die appèl of  beswaar in kennis gestel dat, indien die appèl of beswaar van die hand gewys word,  die  uiteindelike  koste[6]  van  die  saak  van  die  appellant  of  beswaarde  gevorder  mag  word,  indien  die  betrokke  appèlliggaam  só  besluit.  Die  indiener  van  die  appèl  of  beswaar  moet  skriftelike  instemming  met  die  reëling  betuig.  Indien  die  appellant  of  beswaarde dit nie doen nie, verval die appèl of beswaar. Die appellant of beswaarde is  geregtig om vooraf ’n aanduiding te kry van die beraamde koste.

7.7    Die  appèlliggaam  vergader  binne  21  dae  na  die  ontvangs  van  die  appèlstuk  of  beswaarskrif en beslis so spoedig moontlik daaroor.

7.8    Die  appèlondersoek  geskied  op  grond  van  die  skriftelike  uiteensetting  van  die  appellant se appèlgronde of beswaarde se beswaarskrif (met ter sake dokumentasie) en  op  grond  van  die  skriftelike  reaksie  van  die  kerkvergadering  op  die  appellant  se  appèlgronde  of  die  beswaarde  se  beswaarskrif  (met  ter  sake  dokumentasie).  Die  appèlliggaam kan versoek of verlof gee dat mondelinge getuienis deur die appellant of  beswaarde en/of ’n verteenwoordiger(s) van die betrokke kerkvergadering aangehoor  word.

 1. GRAVAMEN

Benewens  die  reg  van  appèl  of  beswaar  kan  ’n  lidmaat  of  ’n  kerkvergadering  wat  beswaar op grond van die Skrif, die Belydenis en/of die Kerkorde teen ’n besluit van die  Algemene Sinode het, die beswaar by wyse van ’n gravamen aan die Algemene Sinode  voorlê. Indien die gravamen ontvanklik is, word dit vir oorweging aan die Algemene  Sinode voorgelê.

 1. MIDDELE TOT BESKIKKING VAN ’N APPÈLLIGGAAM

9.1    Na oorweging van ’n appèl kan die appèlliggaam, die appèl op een van die volgende wyses hanteer:

9.1.1    die appèl geheel of gedeeltelik toestaan, of

9.1.2    die appèl in geheel of gedeeltelik afwys, of

9.1.      indien  die  appèl  berus  op  wesenlike  onreëlmatighede,  stel  die  appèlliggaam  die  besluit van die betrokke kerkvergadering tersyde.

9.2    Indien die appèlliggaam die appèl in geheel of gedeeltelik toestaan, word die betrokke  kerklike  vergadering  se  besluit/uitspraak,  waar  van  toepassing,  na  die  betrokke kerkvergadering of gevolmagtigde ondersoekliggaam terugverwys vir hersiening.

9.3    Die  kerkvergadering  na  wie  die  saak  terugverwys  is,  kan  ‘ n  nuwe  gevolmagtigde ondersoekliggaam aanwys om die saak van nuuts af te ondersoek.

9.4    Indien die beswaar in ’n beswaarskrif gehandhaaf word, word die tersaaklike besluit(e) van die mindere kerkvergadering ter syde gestel.

 1. BESLISSING VAN DIE APPÈLLIGGAAM

10.1  Die appèlliggaam kom tot ’n beslissing oor die appèl of beswaar en notuleer ook die  rede(s)  daarvoor.  Die  appellant  of  beswaarde  en  die  kerkvergadering  teen  wie  se  besluit(e)  geappelleer of  beswaar aangeteken  is, word skriftelik in  kennis  gestel  van  die beslissing en die rede(s) daarvoor.

10.2  Indien die appèl betrekking gehad het op die bevoegdheid van ’n gelegitimeerde, word  die  Algemene  Taakspan  Predikantesake  binne  14  dae  in  kennis  gestel  van  die  beslissing van die appèlliggaam.

8.      Reglement van orde

 1. DIE AARD VAN KERKVERGA­DE­RINGS

Kerkvergaderings (kerkraad, ring, sinode) word met oop deure gehou, tensy die vergadering anders besluit.

 1. DIE BYEENKOMS VAN KERKVERGADERINGS

2.1    Die lede van kerkvergade­ringe kom byeen op ‘n plek en tyd soos vooraf bepaal.

2.2    Die KERKRAAD kies jaarliks ‘n voorsitter  uit die predikant(e) en ou­derlinge

2.3    Die RINGS­VERGADERING word deur die ringskommissie gelei. Die ring kies aan die einde van elke vierde gewone vergadering ‘n ringskommissie.

2.4    Die SINODE vergader onder die leiding van die moderatuur. Die moderatuur word tydens ‘n gewone vergadering verkies (vgl Bep 35.2.3.1.1)

 1. TEENWOORDIGHEID VAN LEDE EN VERSKONING VIR AFWESIGHEID

3.1    Al die lede is verplig om kerkvergaderings by te woon of om betyds (twv sekundi) kennis te gee as hulle nie teenwoordig kan wees nie.

3.2    Lede mag nie die vergadering sonder verlof van die voorsitter verlaat nie.

4    KWORUMS

4.1    Kerkraad

4.1.1    Vir gewone werksaamhede is die kworum vir ‘n kerkraads­vergadering meer as die helfte van die getal dienende kerkraadslede.  In buitenge­wone omstandighede moet ‘n kerkraad die ring vooraf versoek om toestemming te verleen dat die kworum vir gewone werksaamhede uit een derde van die getal dienende kerkraadslede bestaan.

4.1.2    Vir tug- en appèlsake word die kworum bepaal ooreenkomstig die vereistes vir suiwering van die vergadering  (sien NGKN Regl 11: 1.1 en 11: 8.1).

4.1.3    Vir gewone werksaamhede moet meer as die helfte van die aanwesige lede ten gunste van ‘n voorstel stem, om dit aanvaar te kry.

4.2    Meerdere vergaderings

4.2.1    Ringsvergaderings

4.2.1.1    Die getekende geloofsbriewe van alle afgevaardigdes moet ter vergadering by die skriba ingelewer word.

4.2.1.2    Meer as die helfte van die afgevaardigdes wie se geloofsbriewe ingehandig is, moet teenwoordig wees vir konstituering.

4.2.1.3    Vir tug- en appèlsake word die kworum bepaal ooreenkomstig die vereistes vir suiwering van die vergadering (sien NGKN Regl 11: 1.1en 11: 8.1).

4.2.1.4    Vir gewone werksaamhede is meer as die helfte van die getal lede op die presensielys ‘n kworum.

4.2.2    Sinodevergaderings

4.2.2.1    Die getekende geloofsbriewe van alle afgevaardigdes moet minstens twee weke voor die aanvang van die vergadering by die skriba van die moderamen ingehandig wees, wat dit, tesame met wysiginge (wat tot voor die vergadering by hom ingedien kan word), vir goedkeuring ter tafel lê.

4.2.2.2    Minstens die helfte van die afgevaar­dig­des wie se geloofsbriewe ingedien is, moet teen­woordig wees voor die vergadering gekonstitueer kan word.

4.2.2.3    Vir gewone werksaamhede is meer as die helfte van die getal op die presensielys ‘n kworum.

4.2.2.4    Vir tug- en appèlsake word die kworum bepaal ooreenkomstig die vereistes vir suiwering van die vergadering (sien NGKN Regl 11: 1.1en 11: 8.1).

 1. OPENING VAN KERKVERGADE­RINGS

5.1    Kerkraad

Die vergadering word onmiddellik na konstitue­ring deur die voorsitter met Skriflesing en gebed geopen.

5.2    Meerdere vergaderings

5.2.1    Die vergadering word on­middellik na die konstitue­ring geopen met ‘n gepaste rede deur die voorsitter van die ringskommissie/mode­ratuur of, by sy afwesigheid, deur iemand deur die rings­kommissie/moderatuur aangewys,

5.2.2    Elke dagsitting word deur die voorsitter, of deur een van die lede wat vooraf deur hom daartoe versoek is, met skriflesing en gebed geopen en met gebed afgesluit.

 1. VERKIESING VAN RINGSKOM­MISSIE / MODERATUUR

6.1    Die Ringskommissie word in ooreen­stemming met Bepaling 31.4.2.2 verkies en die Moderatuur in ooreenstemming met Bepaling 35.2.3.1.

6.2    By die verkiesing van bogenoemde ampsdraers word alle afgevaardigdes as genomineer beskou en word daar gevolglik direk tot stemming oorgegaan.

6.3    Wie die meeste stemme op hom verenig het, is gekies indien die getal stemme op hom uitgebring die volstrekte meerderheid van die aanwesige lede uitmaak.

6.4    Die opneem en tel van die stemme word aan ‘n taakspan opgedra wat vooraf deur die ringskommissie/moderatuur benoem is.

 1. STEMMING

7.1    Algemene bepaling

7.1.1    Elke lid van die vergadering moet stem. Vir ’n beslissing word ’n volstrekte meerderheid van stemme van die aanwesige lede vereis, behalwe in die gevalle waar die Kerkorde ’n tweederdemeerderheid vereis (Artikel 44.1 tot 44.4 en 70.4). Die voorsitter het ’n gewone maar nie ’n beslissende stem nie.

7.1.2    Oor alle sake, wat nie algemene instem­ming ontvang nie, word daar gestem of deur die opsteek van hande, of in die geval van konten­sieuse sake op geslote stemwyse indien die vergadering so besluit. Die meerderheid van stemme bepaal die besluit.

7.1.3    In die geval van ‘n voorstel met amendemen­te, word die amendemente eers tot stemming gebring in opgaande orde vanaf die laaste wat ingedien is, en daarna die voorstel soos deur die aanvaarde amendement(e) gewysig.  Slegs indien al die amendemente verwerp word, stem die vergadering oor die oorspronklike voorstel.  Na elke stemming word die uitslag of dit aanvaar of verwerp is, bekend gemaak.

7.1.4    Persone wat die vergadering in adviserende hoedanigheid bywoon, mag aan die bespreking deelneem, maar nie stem nie (sien ook punt 8.4.1.7 van hierdie Reglement) en mag ook nie voorstelle maak of sekondeer nie.

7.2    Verkiesing, beroeping en benoeming van persone

Indien die stemming op die kiesing/ beroeping/ benoeming van persone betrekking het, uitgeson­derd die aanwysing van diensgroepe/taakspanne (vgl punt 11 van hierdie reglement), geskied dit op geslote stemwyse op die volgende manier:

7.2.1    Eers word ‘n nominasielys gevorm met inagneming van punt 6.2 van hierdie reglement.  Elke stemgeregtigde lid mag persone nomineer, maar nie meer as die getal persone wat gekies moet word nie.

7.2.2    Vir die verkiesing van kerkraadslede en die beroeping van leraars het die belydende lidmate van die gemeente reg om soveel persone te nomineer as wat daar vakatures is. Hierdie nominasies moet vooraf skriftelik by die skriba van die kerkraad ingedien word.

7.2.3    Uit die name in die nominasielys stem elke stemgeregtigde vir soveel name as die getal persone wat gekies moet word.

7.2.4    Die persoon op wie die meeste stemme verenig word, is gekies indien die getal stemme op hom/haar uitgebring die volstrekte meerderheid van die aanwesige lede uitmaak.

7.2.5    Indien een of meer van die vereiste aantal nie die volstrekte meerderheid van stemme van die aanwesige lede op hom/haar verenig het nie, vind daar ‘n nuwe stemming plaas en wel uit die name wat die hoogste getal stemme verkry het en saam ‘n volstrekte meerderheid vorm.

7.2.6    Indien daar ʼn staking van stemme is, word die benodigde getal deur die beslissing van die lot gevel.

7.2.7    Indien die getal op die stemlys presies dieselfde of minder as die getal vakatures is, moet daar vir of teen elke persone gestem word tensy ‘n onbestrede mosie aanvaar word wat vra dat alle genomineerdes as verkose verklaar word.

7.2.8    Die verkiesing van afgevaardigdes na die Algemene Sinode word gereël volgens Bep 35.1.4.

7.2.9    Die verkiesing van diensgroepe/ taakspanne word volgens punt 11 van hierdie reglement gereël.

7.3    Vorming en suiwering van die nominasielys by stemming vir persone

7.3.1    Alleen die name van persone wat nie onder amptelike kerklike tug is nie, mag op die groslys geplaas word.

7.3.2    Daar moet geen ooreen­koms of afspraak met ie­mand hoegenaamd gemaak word nie.

7.3.3    By verkiesing van kerk­raadslede: ‘n kerkraad het desverkiesend die reg om ‘n pre‑advies taakspan te benoem wat die name van lidmate voorlê wat op die groslys geplaas word.  Enige lid van die vergadering, die konsulent uitgesonderd, en belydende lidmate van die gemeente behou die reg om ook te nomineer.

7.3.4    By beroeping van predikante in ‘n gemeente: ‘n kerkraad het desverkiesend die reg om ‘n kommissie van pre-advies te benoem wat die name van minstens drie leraars voorlê wat op die groslys geplaas word. Enige lid van die vergadering, die konsulent uitgesonderd, en belydende lidmate van die gemeente behou die reg om ook te nomineer (Sien Alg Sin 2013 Funksionele Besluit 5.2 en punte 7.2.1 en 7.2.2 van hierdie reglement).

7.3.5    By beroeping van predikante met opdrag diens in kerkverband:  Die betrokke kerkvergadering wat beheer uitoefen oor die betrokke werksaamheid, identifiseer ‘n geskikte persoon.  Die vergadering doen dit volgens geykte kerklike voorskrifte nl nominasies en stemming.  Wanneer ‘n persoon só aangewys word, onderhandel die kerkvergadering met hom / haar en ‘n gemeente wat gewillig is om sodanige leraar te beroep, oor die dienskontrak.  Ná finalisering van die kontrak, beslis die kerkraad op ‘n beroepsvergadering met ja- of nee-stemme oor die beroep (vgl Bep 6.5.3 en 6.11.).

7.3.6    Nadat die nominasielys opgestel is, mag die voorsitter of kommissie van pre-advies, voordat daar tot stemming oorgegaan word, inligting verstrek in verband met die genomineerdes, met dien verstande dat hierdie medede­ling positief, saaklik, beheers en nie propagandisties sal wees nie.

 1. DIE BEHANDELING VAN SAKE

8.1    Die agenda

8.1.1    Die agenda vir ’n ­kerkraadsvergadering word deur die voorsitter opgestel vir goed­keuring deur die kerkraad.

8.1.2    Die agenda vir ’n ringsver­gadering word deur die skriba in oorleg met die ringskommissie opgestel en moet indien enigsins moont­lik, twee weke voor die tyd in die hande van die afge­vaar­digdes wees.

8.1.3    Die agenda vir die sinode­vergadering word deur die moderatuur opgestel en moet indien enigsins moontlik ses weke voor die vergadering in die hande van alle belanghebbendes wees.

8.2    Optrede van die voorsitter

8.2.1    By die voorbring van sake volg die voorsitter die orde wat vir hom die geskikste voorkom.  Hy dra die sake wat behandel moet word duidelik voor en gee by die behandeling daarvan die nodige inligting.  As die geleentheid dit vereis, mag hy wenke aan die hand doen om die vergadering te help om tot ‘n besluit te kom.

8.2.2    In voorkomende gevalle wat betref die leiding van die vergadering, waarvoor geen voorsiening in hierdie reglement gemaak is nie, handel die voorsitter volgens gebruik en eie oordeel.  In die geval van beswaar teen die handelswyse van die voorsitter, beslis die vergadering.

8.3    Spreekbeurte en aan­spreekvorme

8.3.1    By die behandeling van sake is elke lid op ‘n spreekbeurt geregtig.

8.3.2    As twee of meer lede gelyktydig opstaan, beslis die voorsitter wie die eerste aan die beurt kom

8.3.3    Alles wat betrekking het op die orde by die beraad­sla­ging kry voorrang.

8.3.4    Die inleier van ’n be­skry­wingspunt of ‘n voorstel word beperk tot ’n spreek­beurt van nie meer as tien minute nie behalwe met spesiale toestemming van die vergadering.

8.3.5    Ander sprekers word beperk tot ‘n spreekbeurt van nie meer as vyf minute nie, behalwe met spesiale toestemming van die vergadering.

8.3.6    Geen lid van die verga­de­ring is geregtig op meer as een spreekbeurt oor dieselfde saak nie, behalwe in geval van ‘n verduideliking, of as die vergadering daartoe verlof gee, of as daar van die reg tot repliek gebruik gemaak word of as ‘n amendement ingedien word.

8.3.7    Die indiener van ‘n voorstel het reg tot repliek, dog nie die indiener van ‘n amendement nie.

8.3.8    Elke lid van die vergadering, hetsy in skriftelike of mondelinge voordrag wend hom tot die voorsitter.  Wanneer hy op die opmerkings van ander lede reageer, behalwe in kerkraadsver­gaderinge, mag hy geen name noem nie.  Hy onthou hom van alles wat strydig is met die agting wat aan ‘n kerklike vergadering verskuldig is.

8.4    Voorstelle, amendemente, beskrywings­punte, mosies van orde, inspraak en versoekskrifte

8.4.1    Algemeen: kerkraad, ring en sinode

8.4.1.1    Voorstelle en amendemente van afgevaardigdes en lede moet skriftelik ingedien word en deur die voorsteller en sekondant onderteken wees.

8.4.1.2    Aanbevelings van staande of tydelike diensgroep/taakspanne word as voorstelle aan die vergadering beskou. Lede van die vergadering behou die reg om amendemente tydens die vergadering in te dien.

8.4.1.3    Die lid van die vergadering wat eerste opstaan, nadat die voorsitter ‘n saak aan die orde gestel het, het die reg om die vergadering met ’n voorstel /amende­ment (in die geval van ‘n voorstel deur ’n diensgroep/taakspan of van ‘n insender van ‘n beskrywingspunt) te dien.

8.4.1.4    Geen voorstel of amende­ment mag deur die voorsitter ontvang word voordat hy die saak aan die orde stel nie.

8.4.1.5    ‘n Voorstel of amendement wat reeds ter tafel is, mag nie sonder die verlof van die vergadering teruggetrek word nie.

8.4.1.6    ‘n Mosie van orde is ‘n voorstel wat betrekking het op:

 • die volgorde waarin sake ter tafel moet kom, of
 • dat die bespreking van ‘n bepaalde saak opgeskort of beëindig word, of
 • die verwysing van ‘n bepaalde saak, of
 • dat van ‘n bepaalde saak afgestap word.

8.4.1.7    ‘n Ordemosie kan op enige tydstip gedurende die bespreking ingedien word en daaroor word dadelik sonder bespreking gestem.  Dit word aan die oordeel van die voorsitter oorgelaat om die mosie terug te hou as hy van mening is dat dit aangewend word om ‘n behoorlike bespreking van die onderwerp te voorkom.

8.4.1.8    Persone wat ’n kerk­ver­gadering in adviserende hoedanigheid bywoon mag nie voorstelle maak of sekondeer nie.

8.4.1.9    Nie‑gesensureerde lidmate van gemeentes mag versoekskrifte by kerkvergaderinge indien en het die reg tot inspraak (Vgl Bep 3.9 en NGKN Riglyn 3.)

8.4.2    Net vir sinodevergaderings

8.4.2.1    Beskrywingspunte (deur kerkvergade­ringe) en aanbevelings (deur diensgroepe/ taakspanne van die sinode in hulle verslae) word minstens drie maande tevore aan die algemene sekretaris gestuur.

8.4.2.2    Die moderatuur verwys beskrywings­punte na tydelike diens­groepe/taakspanne en die insender van beskrywingspunte, voorstelle en amendemente kry die geleent­heid om hulle saak voor die tydelike diens­groepe/taakspanne te stel.

8.4.2.3    Beskrywingspunte, voorstelle of amen­demente wat veranderinge aan bepalinge en reglemente ten doel het, moet in sodanige vorm wees as waarin die voorstellers meen dat dit in die kerkorde­boek opgeneem moet word.

8.4.2.4    Spoedeisende sake van besondere en algemene belang mag deur die vergadering in behandeling geneem word indien die vergadering daartoe besluit na raadpleging en aanbeveling van die moderatuur.

8.4.2.5    Die  moderatuur kan sake in die agenda wat kerkordelike of finansiële implikasies het, na tydelike diens­groepe/taakspanne verwys wat die sinode met kerkordelike/finansiële advies bedien sonder om hulle uit te spreek oor die meriete van die betrokke aangeleenthede.

 1. REVISIE

9.1   Besluite wat eenmaal deur kerkvergade­rings geneem is (kerkraad, ring, sinode), mag in dieselfde vergadering (aan die einde) in revisie geneem word,

9.1.1    mits daar vooraf kennis­gewing van revisie was;

9.1.2    mits die aansoeker sy gronde vir revisie duidelik gestel het en

9.1.3    mits die verga­de­ring die gronde beoordeel het en eenparig goedkeuring vir revisie gegee het.

9.2   Indien goedkeuring tot revisie nie verkry word nie, kan die saak by wyse van ’n voorstel na die eersvolgende vergadering geneem word, wat de novo oor die saak kan besluit.

9.3   Gronde vir revisie

Revisie kan toegestaan word indien oortuigend aangevoer word dat (onder andere):

9.3.1    sekere aspekte in die bespreking glad nie of nie voldoende aandag ontvang het nie;

9.3.2    daar later inligting na vore gekom het wat hersiening van die besluit noodsaaklik maak.

9.4   Revisie Van Besluite By Meerdere Vergaderings.

9.4.1    By meerdere vergaderinge kan revisie van ‘n besluit nie geneem word op dieselfde sitting as waarop die besluite geneem is nie.

9.4.2    Kennis van revisie mag wel gegee word op dieselfde sitting waarop die besluit geneem is.

9.4.3    By die sinode word elke punt van revisie na die tydelike taakspan: regte verwys.  Die aansoeker kry geleentheid om sy redes persoonlik aan die tydelike taakspan: regte voor te lê. Na oorweging daarvan doen die tydelike taakspan: regte verslag met aanbeveling aan die sinode.  Indien revisie deur die sinode toegestaan word, dien die saak voor die vergadering by ‘n geleentheid soos deur die moderatuur bepaal.

9.5   Vergelyk ook KO Art. 23 en NGKN Regl 7 oor appèlle na ‘n meerdere vergadering.

 1. VERSLAE

10.1     Verslae van diens­groepe/taakspanne kan voor ‘n kerkraadsvergadering aan die lede beskikbaar gestel word en kan as vertroulik hanteer word

10.2     Verslae van diensgroepe/taakspanne van die ring, moet minstens ‘n maand voor die ringsver­gadering by die skriba van die ringskommissie wees wat dit saam met ander toepaslike stukke minstens twee weke voor die ringsvergadering aan afgevaardigdes beskikbaar stel.

10.3     Die verslae van diensgroepe/taakspanne van die sinode, moet algemene sekretaris minstens drie maande voor die sinode bereik en moet minstens ses weke voor die aanvang van die sinode aan alle afgevaardigdes besorg word saam met alle toepaslike stukke.

 1. AANWYSING VAN DIENSGROEPE/TAAK­SPANNE VAN KERKVERGA­DERINGS (SIEN BEP 25)

Diensgroepe/taakspanne

11.1     Diens­groepe/taakspanne van kerkverga­deringe (die ringskommissie [Bep 31.4.2] en moderatuur [Bep 35.2.3] uitgesonder) word deur die opsteek van hande goedgekeur.

11.1.1     By die kerkraad nadat lede die geleent­heid gehad het om te kenne te gee in welke diensgroep/taakspan hulle wil dien;

11.1.2     by die ring op voordrag van ‘n tydelike taakspan, vooraf deur die ringskommissie benoem;

11.1.3     by die sinode op voordrag van ‘n tydelike taakspan deur die moderatuur saamgestel.

11.2     Vakatures ontstaan in diensgroepe/ taakspanne van meerdere kerkver­gaderings deur die dood, vertrek, afsetting of skrif­telike bedanking van lede (lg aan die adres van die skriba van die betrokke diensgroep/taakspan).

11.3     Vakatures wat só ontstaan word aangevul deur die kerkvergadering waaruit die verteenwoordiger moet kom. Die betrokke vergadering gee kennis van die benoeming aan die algemene sekretaris.

Tydelike taakspanne

11.4     Tydelike taakspanne word in geval van:

11.4.1     die kerkraad deur die voorsitter benoem;

11.4.2     die ring deur die ringskommissie aangewys;

11.4.3     die sinode deur die moderatuur aangewys.

11.5     Tydelike taakspanne van die sinode:

11.5.1     behandel beskrywingspunte wat na hulle verwys is en dien die sinode met aanbevelings daaroor.  Insenders mag die betrokke punt by die tydelike kommissie persoonlik toelig;

11.5.2     mag vóór die aanvang van die sinode met hulle werksaamhede begin;

11.5.3     maak nie aanbevelings oor die verslae van staande diensgroep/taakspanne nie (met inagneming van punt 8.4.2.5 van hierdie reglement), tensy daar ‘n beskrywingspunt oor dieselfde saak is wat nuwe aspekte na vore bring of wanneer ‘n saak deur die sinode na hulle verwys word.

11.6     Kerkvergaderinge kan ook van lidmate gebruik maak om in diensgroepe/taakspanne te dien.

11.7     diensgroe­pe/taakspanne moet self die opdragte wat op hulle van toepassing is in die notule vind, dit uitvoer en daaroor verslag doen.

 1. NOTULE

12.1     Die skriba, indien nodig met behulp van ‘n assistent skriba(s) deur die vergadering/ notule­taakpan verkies, teken sake wat behandel word en besluite wat geneem is, aan. Alle voorstelle en amendemente wat ingedien word, ook die wat nie aanvaar word nie, word in die notule opgeneem.

12.2     Die notule van elke sittingsdag van meerde vergaderings kan deur ’n notuletaakspan versorg word en tydens die volgende sitting aan die verga­dering voorgelê vir goedkeuring en deur die moderator en skriba geteken.

12.3     Die notule van die finale sitting word by die eerste vergadering van die ringskommissie / moderatuur voorgelê vir goedkeuring en onderteke­ning.  In die geval van die kerkraad word die notule by die volgende gewone vergadering vir goedkeuring voorgelê en deur voorsitter en skriba geteken.

12.4     In die geval van meerdere vergaderinge kan die opdragte uitgevoer word nadat die notule goedgekeur is.  In die geval van kerkraadsvergaderings kan die opdragte uitgevoer word nadat die besluit geneem is.

9.      Reglement vir die Ringskommissie

1    SAMESTELLING

1.1    Die ringskommissie word saamgestel soos voorgeskryf in Bep 31.4.2.2.

2    KONSTITUERING EN VERGADE­RINGS

2.1    Die ringskommissie kies sy eie voorsitter en skriba.

2.2    Indien nodig, roep die skriba die sekundi in volgorde op na vergaderings.

3    WERKSAAMHEDE VAN DIE KOMMISSIE

Die ringskommissie:

Algemeen

3.1    neem spoedeisende sake in behandeling;

3.2    voer alle opdragte van die ring uit;

3.3    tref toepaslike reëlings om vakatures te vul wat op diensgroepe/taakspanne van beide die ring en die sinode mag ontstaan;

3.4    neem na die eis van omstandighede dringende tussentydse verslae van visitasie-taakspanne in behandeling (vgl Bep 31.3.6).

Met betrekking tot beroeping en bevestiging van predikante

3.5    adviseer ʼn beroepende kerkraad oor die opstel van ʼn beroepsbrief (NGKN Regl 15:5.2);

3.6    kontroleer of daar aan al die kerkordelike vereistes voldoen is vóórdat ʼn predikant in ʼn gemeente bevestig word (NGKN Regl 15:2.2.2 – 4.7.3);

3.7    sien by beroepe uit die NG Kerkfamilie             etoe dat aan die vereistes vir opleiding en legitimasie van die NG Kerk voldoen word (NGKN Regl 15:1.3);

3.8    oorweeg aansoeke om uitstel van beroep in terme van Bep 6.3.2;

3.9    oorweeg aansoeke om uitstel van bevestiging in terme van Bep 8.3.1;

Met betrekking tot appèlle

3.10  neem appèlle teen besluite van kerkrade wat deur kerkrade, kerkraadslede en lidmate ingebring word, in behandeling indien die ring nie oor ʼn gevolmagtigde appèlkommissie beskik nie (NGKN Regl 7);

Met betrekking tot ondersoek van beweerde tugwaardige sondes

3.11  benoem op versoek van ʼn kerkraad of geïmpliseerde ʼn ondersoekkommissie om namens ʼn kerkraad ʼn ondersoek oor beweerde tugwaardige sondes te doen (Art 63.4 en 64);

Met betrekking tot gemeentestigting

3.12  stig in opdrag van die ring gemeentes volgens die prosedure in NGKN Regl 3 omskryf (sien ook Bep 31.3.1.3);

3.13  stel die grense van die nuwe gemeente vas en beskrywe dit soos voorgeskryf in punt 1.1.6 van NGKN Regl 3;

Met betrekking tot kombinasie van gemeen­tes

3.14  neem kombinasieooreen­komste tussen gemeentes in behandeling met die oog op bekragtiging (NGKN Regl 3: 2);

Met betrekking tot samestelling van kerk­rade

3.15  belê in terme van Bep 27.2 ʼn gemeente vergadering met die oog op verkiesing van kerkraadslede indien daar minder as die minimum aantal kerkraadslede in ʼn gemeente oorbly;

Met betrekking tot die ringsfonds

3.16  Hou toesig oor en admi­nistreer die ringsfonds (NGKN Regl 1: 3).

 

 

10.    Reglement vir die Namibiese Kuratorium[7]

 1. NAAM

Namibiese Kuratorium

 1. SAMESTELLING

2.1   Die Sinode wys tydens elke gewone vergadering ’n  kuratorium aan wat bestaan uit ten minste 4 lede met twee sekundi.

2.2   Die kuratorium word saamgestel uit die Aktuarius van die sinode, en drie lede waarvan minstens een uit DEGNOS.

2.3   Die kuratorium het die reg tot koöpsie.

 1. VERGADERING

Die kuratorium vergader ten minste 2 maal per kalender jaar.

 1. OPDRAG

Die opdrag van die kuratorium is:

4.1   Om in oorleg met die Algemene Kuratorium die prosedures vir toelating, opleiding, legitime­ring en bevestiging van gemeentelike begeleiers in die sinodale gebied op ’n kontekstueel toepaslike wyse te hanteer.

4.2   Om die inhoud en samestelling van ’n toepaslike kurrikulum vir teologiese skoling en opleiding van gemeentelike begeleiers vas te stel, deurlopend te evalueer en aan te pas wanneer nodig.

4.3   Hou ’n register van alle studente wat ge­keur is vir enige vorm van teologiese skoling en opleiding in stand.

4.4   Doen verslag aan die moderamen en die Sinode.

 1. BEGROTING

Die kuratorium se lopende uitgawes word bekos­tig uit die Teologiese Opleidings en Vormingsfonds.

 

 

 

11.    Reglement vir tug en dissipline

In die Kerkorde, Algemene Sinode 2015, verskyn hierdie reglement as Reglement 18

 1. WANGEDRAG: PREDIKANTE[8]

1.1      ’n Tug- en/of dissiplinêre verhoor teen ’n predikant wat in diens van ’n gemeente is, geskied deur die ring of sy gevolmagtigde tugliggaam.

1.2      ’n Tugverhoor teen ’n predikant wat in diens van die kerkverband is, geskied deur die ring of sy gevolmagtigde tugliggaam, onder wie se opsig die predikant staan.

1.3      ’n Dissiplinêre ondersoek teen ’n predikant wat in diens van die kerkverband staan, geskied deur die kerkvergadering of sy gevolmagtigde ondersoekliggaam, in wie se diens die predikant staan.

1.4      Indien die dissiplinêre ondersoek teen ’n predikant ook ’n ondersoek na ’n tugwaardige sonde insluit, wys die betrokke ring in oorleg met die ander kerkvergadering ’n gevolmagtigde tug- en dissiplinêre liggaam aan, en bekragtig die ring die bevindinge en tugmaatreëls, terwyl die ander kerkvergadering die bevindinge en dissiplinêre maatreëls bekragtig.

1.5      In geval van tug- en/of dissiplinêre optrede weens wangedrag deur ’n predikant, tree die tugliggaam volgens Hoofstuk 5 van die Kerkorde en die Reglement vir Kerklike Tug en Dissipline op.

 1. SAMESTELLING VAN DIE KERKLIKE TUGLIGGAAM

2.1      Tugverhore na beweerde tugwaardige sondes en/of dissiplinêre oortredings wat as wangedrag geklassifiseer kan word1 , word deur ’n kerklike tugliggaam hanteer wat óf die kerkvergadering self kan wees óf ’n gevolmagtigde tugliggaam van die kerkvergadering.

2.2      Elke kerkvergadering met tug- en/of dissiplinêre verantwoordelikheid, besluit of die vergadering self die tug- en/of dissiplinêre verhore gaan doen en of daar van ’n gevolmagtigde tugliggaam gebruik gemaak gaan word.

2.3      Indien ’n kerkraad van ’n gevolmagtigde tugliggaam gebruik maak om ’n tug- en/of dissiplinêre verhoor te doen, wys die kerkraad ’n tugliggaam van ten minste vyf lede aan. Hierdie kerkraadstugliggaam word saamgestel uit minstens drie ouderlinge van die gemeente en twee lede soos deur die ringskommissie aangewys. Ander kundige lidmate van binne of buite die gemeente kan ook gekoöpteer word as volwaardige lede van die tugliggaam.

2.4      Indien ’n ring van ’n gevolmagtigde tugliggaam gebruik maak in ’n tugverhoor, verwys die ring die hele aangeleentheid na die ringstugliggaam vir hantering. Die ringstugliggaam bestaan uit ʼn minimum van vyf lede, waarvan drie lede deur die ring aangewys word en twee lede deur die sinode aangewys word. Hierdie name word uit ʼn lys van goedgekeurde lede aangewys, wat by die vorige sinodevergadering en ringsvergadering goedgekeur is vir die doel. Die ringskommissie stel in oorleg met die sinodale regspan die ringstugliggaam saam. Ander kundige lidmate van binne of buite die ring kan ook gekoöpteer word as volwaardige lede van die ringstugliggaam. Al die lede moet die goedkeuring van die betrokke partye wegdra.

2.5      ’n Kerkraadslid wat in ’n kerklike tugliggaam dien en aan ’n verhoor deelneem, behou sittingsreg in die tugliggaam tot die verhoor voltooi is, al verstryk die kerkraadslid se ampstermyn tydens die duur van die verhoor.

2.6      Indien ’n situasie ontstaan waartydens óf die kerklike tugliggaam óf die aangeklaagde/geïmpliseerde oordeel dat ’n regverdige en billike verhoor nie kan plaasvind met die huidige samestelling van die kerklike tugliggaam nie, het beide die reg om, met opgaaf van rede(s), aansoek te doen dat ’n ander kerklike tugliggaam saamgestel word om die verhoor te hanteer.

2.6.1    In geval van ’n kerklike verhoor deur die kerkraad of sy gevolmagtigde, word die ring of sy gevolmagtigde versoek om ’n ander kerklike tugliggaam aan te wys om as gevolmagtigde van die betrokke kerkraad die ondersoek te doen.

2.6.2    In geval van ’n kerklike verhoor deur die ringstugliggaam, word die sinode of sy gevolmagtigde versoek om ’n ander tugliggaam aan te wys om as gevolmagtigde van die betrokke ring die ondersoek te doen.

 1. AANBRING VAN KLAG, GERUG OF VERSLAG

3.1      Die tugwaardige sondes waarna in Artikel 61 van die Kerkorde en dissiplinêre oortredings waarna in Artikel 63 van die Kerkorde verwys word, kom op een van drie maniere voor die betrokke kerkvergadering of sy gevolmagtigde tugliggaam vir verhoor:

3.1.1    deur ’n nadelige gerug; of

3.1.2    deur ’n skriftelike klag; of

3.1.3    deur ’n skriftelike verslag aan die kerkvergadering wat voortvloei uit amptelike werksaamhede van die gevolmagtigde van die kerkvergadering wat die diensverhoudinge hanteer.

 1. AANVANKLIKE HANTERING VAN DIE KLAG, GERUG OF VERSLAG

4.1      By ontvangs van ’n klag, gerug of verslag en vóórdat besluit word om dit te verhoor: 83

4.1.1    word die kerkvergadering of die gevolmagtigde tugliggaam gesuiwer van die persone oor wie die klag, gerug of verslag gaan, asook van die klaer of aanbringer van die gerug of verslag;

4.1.2    stel die kerkvergadering of sy gevolmagtigde tugliggaam eers vas of die klag, gerug of verslag tot ’n verhoor na ’n beweerde tugwaardige sonde(s) en/of dissiplinêre oortreding(s) in die geval van wangedrag kan lei; en

4.1.3    probeer die kerkvergadering of die gevolmagtigde tugliggaam eers om, waar toepaslik, die saak deur herderlike sorg, versoeningsaksie, kerklike mediasie of die hantering daarvan as ’n geskil, op te los. Indien so ’n proses nie die gewenste resultaat lewer nie, gaan die verhoor voort.

4.2      Indien besluit word om ’n beweerde tugwaardige sonde en/of dissiplinêre oortreding nie te verhoor nie, moet die klaer of aanbringer van die gerug of verslag, asook die aangeklaagde/geïmpliseerde, skriftelik daarvan in kennis gestel word.

4.3      ’n Klag, gerug of verslag wat ontvang word, word nadat dit ter tafel geneem is, die besit van die betrokke kerkvergadering of sy gevolmagtigde tugliggaam en kan nie sonder toestemming van die betrokke kerkvergadering of sy gevolmagtigde tugliggaam teruggetrek word nie.

4.4      Indien ’n lidmaat of ampsdraer voor of tydens ’n verhoor na aanleiding van ’n klag, gerug of verslag oor die persoon bedank, gaan die bevoegde kerkvergadering of sy gevolmagtigde tugliggaam voort om die verhoor te hanteer, die nodige besluit(e) te neem en die Algemene Taakspan Predikantesake skriftelik daarvan in kennis te stel.

 1. OPSKRIFSTELLING VAN DIE AANKLAG

5.1      Indien besluit word om die beweerde tugwaardige sonde en/of dissiplinêre oortreding te verhoor, word die aanklag waarteen die aangeklaagde/geïmpliseerde verwerend moet optree, deur die tugliggaam op skrif gestel.

5.1.1    In die geval van ’n klag of gerug kan die tugliggaam die klaer of die aanbringer van die gerug adviseer met betrekking tot die formulering van die aanklag.

5.1.2    In die geval van ’n verslag formuleer die tugliggaam self die beweerde tugwaardige sonde en/of dissiplinêre oortreding wat verhoor moet word.

5.2      ’n Geformuleerde aanklag wat verhoor word, moet skriftelik die aard, plek en tyd van die beweerde tugwaardige sonde en/of dissiplinêre oortreding vermeld.

 1. BESORGING VAN DIE KLAGSKRIF

Die klagskrif moet ten minste 7 dae vóór die aanvang van die verhoor skriftelik aan die aangeklaagde/geïmpliseerde besorg word.

 1. DIE MOONTLIKHEID VAN STUITING

7.1      By beweerde ergerlike wangedrag[9] deur ’n ampsdraer mag die ring of sy gevolmagtigde tugliggaam, na ontvangs van die klag, gerug of verslag, die aangeklaagde/geïmpliseerde in die diens stuit. Die betrokke kerkvergadering of tugliggaam moet die aangeklaagde/geïmpliseerde ampsdraer vooraf skriftelik kennis gee van die voorneme om die persoon in die amp te stuit. Hierdie kennisgewing moet ’n kort en saaklike uiteensetting bevat van die beweerde ergerlike wangedrag en die aangeklaagde/geïmpliseerde uitnooi om skriftelike vertoë te rig voordat ’n besluit tot stuiting gefinaliseer word.

7.2      Hierdie stuiting geskied met kennisgewing aan die aangeklaagde/geïmpliseerde en die instansie in wie se diens die persoon staan.

7.3      Stuiting behels die opskorting van lidmaatsregte en ampsvoorregte. Stuiting is nie ’n tug- en/of dissiplinêre handeling of -maatreël nie, maar dien slegs om al die betrokkenes te beskerm en ’n vry en regverdige verhoor moontlik te maak.

 1. DIE MOONTLIKHEID VAN ’N VOORLOPIGE ONDERSOEK

8.1      Die tugliggaam kan ’n voorlopige ondersoek deur van sy lede laat doen. Die doel van die voorlopige ondersoek is om inligting vir die verhoor in te win en vir die tugliggaam ʼn aanduiding te gee oor die verloop van die kerklike verhoor.

8.1.1   Die lede wat die voorlopige ondersoek doen, berei ’n verslag voor vir die tugliggaam wat tot ’n bevinding(e) oor die verdere ondersoek moet kom.

8.1.2    Die verslag moet slegs feitelike inligting betreffende die voorlopige ondersoek bevat, naamlik:

8.1.2.1    ’n beskrywing van die inhoud en verloop van die ondersoek; en

8.1.2.2    stawende skriftelike bewyse.

8.1.3    Die verslag bevat geen bevinding(e) na aanleiding van die ondersoek of aanbevelings betreffende skuld of onskuld en moontlike tug- en of dissiplinêre maatreëls nie.

8.2      Die verslag van die voorlopige ondersoek dien voor die tugliggaam wat ’n bevinding(e) maak en besluite neem tydens die verhoor van die aanklag(te).

8.3      Die vereistes vir die voorlopige ondersoek is dieselfde as dié vir die tugliggaam wat tot die finale bevinding(e) en besluite moet kom (behalwe 9.1.6).

8.4      Deelname aan ’n voorlopige ondersoek ontneem hierdie lede nie van sittingsreg in die betrokke kerkvergadering of sy gevolmagtigde tugliggaam nie.

 1. VEREISTES VIR ’N TUG- EN/OF DISSIPLINÊRE VERHOOR

9.1      Ooreenkomstig Artikel 59.2 van die Kerkorde gee die kerkvergadering of sy gevolmagtigde aan die volgende uitvoering tydens die verhoor:

9.1.1    Niemand met ’n botsende belang ten opsigte van die saak wat verhoor word, mag deel wees van ’n tugliggaam wat ’n tug- en/of dissiplinêre verhoor doen en besluite daaroor neem nie.

9.1.2    Die tugliggaam word gesuiwer van die partye (die klaer(s), aanbringer(s) van die gerug of verslag, die aangeklaagde(s)), moontlike getuies, persone wat in die eerste of tweede graad aan die partye verwant is en ander persone wat een of ander persoonlike belang by die saak het.

9.1.3    Vergaderings wat tug- en/of dissiplinêre verhore hanteer, is geslote vergaderings.

9.1.4    Klaer(s), aangeklaagde(s) en getuies moet voldoende geleentheid kry om hulle saak te stel.

9.1.5    Die partye is nie geregtig op iemand wat namens hulle optree nie, maar kan bygestaan word deur ’n NG Kerklidmaat van die eie of ’n ander gemeente. Indien die klag(te) van sodanige ergerlike aard is dat die aangeklaagde/geïmpliseerde uit diens van die gemeente/kerkverband ontslaan kan word, het die tugliggaam die diskresie om regsverteenwoordiging aan die partye toe te staan.

9.1.6    Die verhoor na ’n beweerde tugwaardige sonde en/of dissiplinêre oortreding vind deurentyd plaas in die teenwoordigheid van die klaer(s) en die aangeklaagde(s). Vrae deur al die aanwesiges kan oor en weer gestel word. Die betrokke tugliggaam kan self ook getuies oproep en getuienis aanbied om tot ’n behoorlike bevinding in sy verhoor te kom. Die partye self kan in die loop van die saak verdere getuienis aanbied om lig op die saak te werp.

9.1.7    Indien enige van die partye weier om voor die betrokke kerklike tugliggaam te verskyn of die voortgang van die verhoor verhinder, kan die tugliggaam met opgaaf van rede(s) die verhoor in afwesigheid van die party voortsit.

9.1.8    Die lede van ’n tugliggaam wat tot ’n bevinding(e) en besluite in ’n tug- en/of dissiplinêre verhoor kom, moet almal vir die volle duur van die verhoor teenwoordig wees.

9.1.9    Ná die aanhoor van die partye en die getuies, kom die tugliggaam tot sy skriftelike bevinding(e). Indien ʼn aangeklaagde/geïmpliseerde aan ’n tugwaardige sonde en/of dissiplinêre oortreding skuldig bevind word, word getuienis eers ter versagting en verswaring aangehoor alvorens daar op ’n tug- en/of dissiplinêre maatreël besluit word.

9.1.10 Die bevinding(e) oor skuld of onskuld en besluit(e) oor die toepassing van ’n tug en/of dissiplinêre maatreël(s) deur ’n kerkvergadering of sy gevolmagtigde tugliggaam, gaan met opgaaf van rede(s) gepaard.

 1. KOSTE

10.1    Die koste van ’n tug- en of dissiplinêre verhoor wat koste vir duplisering, vergaderkoste en ander koste insluit, is vir die rekening van die betrokke kerkvergadering. Die sinode neem verantwoordelikheid vir die sinodale lede wat op ‘n betrokke tugliggaam aangewys is.

10.2    Alle koste wat deur die partye self aangegaan is om of die klag in te dien en/of die klag te verdedig, sowel as vir die koste van hulle getuies is vir hulle eie rekening.

 1. VOORSIENING IN DIE GEVAL VAN DIENSBEËINDIGINGE IN TUGEN/OF DISSIPLINÊRE VERHORE

In gevalle van diensbeëindiging geld die volgende reëlings met betrekking tot billike voorsiening:

11.1    Die uitbetaling van alle uitstaande verlof ingevolge die bepalings van die Reglement vir die Verlof van Predikante.

11.2    In gevalle van summiere ontslag word behuisingsvoordele vir 30 dae na die ontslag voorsien.

11.3    In gevalle van ontslag op ’n datum soos besluit deur die kerkvergadering, word lewensonderhoud, toelaes en behuisingsvoordele voorsien soos ooreengekom tot op dié datum.

 1. KENNISGEWING AAN DIE ALGEMENE TAAKSPAN PREDIKANTESAKE

12.1    In alle gevalle waar die kerkvergadering of sy gevolmagtigde tugliggaam ’n tug- en of dissiplinêre maatreël teenoor ’n proponent, predikant of emeritus toegepas het (selfs al het die persoon bedank – vergelyk 3.4 hierbo), word die sinodale regs- /kerkordekommissie én die Algemene Taakspan Predikantesake binne 14 dae deur die tugliggaam voorsien van die skriftelike bevinding(e) en die besluit(e).

12.2    Die Algemene Taakspan Predikantesake word deur die kerkvergadering of sy gevolmagtigde skriftelik in kennis gestel indien ’n party appèlleer teen die bevinding(e) en die besluit(e) van ’n tugliggaam rakende ’n proponent, predikant of emeritus.

12.3    Die Algemene Taakspan Predikantesake word onverwyld deur die betrokke kerkvergadering of sy gevolmagtigde in kennis gestel wanneer ’n tug- en of dissiplinêre maatreël opgehef word of ’n verdere tug- en/of dissiplinêre maatreël toegepas word rakende ’n proponent, predikant of emeritus.

 

12.    Reglement vir die tussen-kerklike diensgroep Namibië

Die Reglement is op aanvraag by die Sinodale Kerkkantoor verkrygbaar.

 

13.    Reglement vir die Skriba van die ringskommissie

Dit staan ringe vry om die pligte wat in hierdie reglement aan die skriba van die ringskommissie opgedra word, òf aan een van die verkose lede van die ringskommissie op te dra, òf ‘n addisionele lid te koöpteer vir die taak.

Algemeen

1    Hy roep in opdrag van die ringsvoorsitter na raadpleging van die ringskommissielede die gewone en buitengewone ringsvergaderings byeen, ontvang die verslae wat ingestuur word en doen die voorbereidende werk vir die hou van die vergadering (kyk Bep 26.2, 29 en 31).

2    Hy tree op as skriba van die ringskommissie, roep die kommissie op las van die voorsitter byeen of in geval van laasgenoemde se afwesigheid of betrokkenheid by ‘n tugondersoek, roep hy na oorleg met die ander lid, die ringskommissie byeen met oproeping ook van die eerste sekundus.

3    Hy doen aan die ringskommissie verslag van sy werk.

Notulering

4    Hy moet die eise van punte 12.1 tot 12.3 van NGKN Regl 8 ten opsigte van die notulering van die handelinge van die vergaderings van die ring en ringskommissie stiptelik nakom.

5    Wanneer notulering van die handelinge van die ring op skriftelike verslae gegrond is (tw waar die bepaalde verslag aan die orde gestel word en bloot na aanleiding van sy numerering genotuleer word, “kennis geneem”, “goedgekeur”, ens) MOET die skriba toesien dat die bepaalde verslag op ARGIEFPAPIER ingedien word sodat dit ‘n integrale deel van die notule en sy afskrif (kyk 7 van hierdie reglement) kan vorm.

6    Hy hou ‘n aparte notuleboek aan waarin ‘n gesertifiseerde, ware en getroue afskrif van die notules bewaar word.

Argivale verantwoordelikheid

7    Binne twee maande na afloop van die ringsvergadering stuur hy die oorspronklike agenda en notules van die vergadering tesame met al die bylaes wat daarby hoort, volgens Vorm 4.3 aan die argivaris.

8    By elke gewone ringsvergadering oorhandig hy sy ringsnotuleboek, bylaes en korres­pon­den­sie, asook alle ingekome Vorms 1.4 tot 1.6 en Dooplidmaat‑ en Lidmaatre­gis­ter­afskrifte aan die Argiefkommissie vir uitvoering van Bep 31.4.3.

Finansiële verantwoordelikhede

9    Hy tree op as kassier van die ringsfonds (NGKN Regl 1: 3.1).

10  By elke gewone ringsvergadering oorhandig hy die finansiële registers van die ringsfonds aan die ringsfondsekommissie vir uitvoering van Bep 31.4.4

Verantwoordelikheid met betrekking tot Jaarboek

11  Onmiddellik na afloop van die ringsvergadering stuur hy die ringsgegewens aan die kompilator van die Jaarboek vir publikasie.

Kommunikasie van besluite

12  Na afloop van die ringsvergaderings word alle beskrywingspunte van die sinode aan die algemene sekretaris gestuur.

13  Alle ringsbesluite wat op kerkrade en gemeentes betrekking het, moet so gou moontlik ná die ringsvergadering aan kerkrade tuisgebring word.

14  Ringsbesluite wat die werkterrein van ‘n bepaalde kommissie/diensgroep/taakspan van die sinode raak, moet binne ses weke na afloop van die vergadering aan die algemene sekretaris tuisgebring word.

Verantwoordelikhede met betrekking tot gemeentes

15  Hy neem al die pligte waar wat in NGKN Regl 3 in verband met die stigting van die nuwe gemeentes aan hom opgedra is.

16  Hy doen verslag van bevestiging van leraars aan die ringskommissie (Bep 8.3.2).

 

14.    Reglement vir die bevoegdheid van predikante, proponente en emeriti

In die Kerkorde, Algemene Sinode 2015, verskyn hierdie reglement as Reglement 11.

 1. ALGEMENE UITGANGSPUNTE

1.1    Daar moet by elke aspek van die reëling van die bevoegdheid (wat verpligtinge en regte insluit) van predikante, proponente en emeriti daarvan uitgegaan word dat dit Christus is wat sy kerk deur Sy Woord en die Heilige Gees regeer en dat Hy dit doen deur persone wat Hy daartoe roep, toerus en in sy diens stel.

1.2    Die bevoegdheid vir die uitvoering van die werk van die predikant is nie geleë in bepaalde vermoëns of besondere kwaliteite, of ’n aparte geestelike stand wat beklee is met ’n blywende eer of mag en wat deur die daad van ordening verkry word nie. Daar bestaan  nie  so  iets  soos  ’n  ampsbevoegdheid  wat  aan  die  persoon  kleef  en  aan sodanige persoon sekere regte en bevoegdhede verleen sonder dat die betrokkene die amp binne gemeentelike verband beklee nie.

1.3    ’n Persoon kan predikant wees indien die persoon op wettige wyse beroep is, die nodige approbasie verkry het, en in ’n gemeente bevestig is (vergelyk Artikel 5 en 8 van  die  Kerkorde).  Die  amp  van  predikant  funksioneer  dus  binne gemeentelike verband met dien verstande dat persone in 2.3 hieronder genoem, naamlik diegene wat  deur  die  kerkverband  benoem is vir diens aan die kerkverband, deur ’n gemeente beroep en in ’n gemeente in die amp bevestig kan word. Predikante in diens van die kerkverband het beperkte ampsbevoegdheid en kan in terme van Artikel 9 van die Kerkorde slegs die bediening van Woord, die bediening van die sakramente en die diens van die gebede op uitnodiging van ’n gemeente behartig. Indien ’n predikante in diens van die kerkverband óók as predikant in ’n gemeente bevestig is, beskik daardie persoon oor volle ampsbevoegdheid.

 1. DIE BEVOEGDHEID VAN PREDIKANT

2.1    Die volgende geld vir die verkryging van die bevoegdheid van predikant:

2.1.1    ’n Predikant is ’n persoon wat

2.1.1.1    die innerlike roeping van die Here ontvang het,

2.1.1.2    die teologiese opleiding volgens die voorskrifte van die Algemene Sinode deurloop het,

2.1.1.3    aan ’n ondersoek ten opsigte van leer en lewe en die geskiktheid vir die bediening onderwerp is,

2.1.1.4    gelegitimeer en beroepbaar gestel is,

2.1.1.5    deur ’n gemeente beroep of die kerkverband benoem is, en

2.1.1.6    in die amp of vir diens aan die kerkverband bevestig is.

2.2    Elke predikant wat in ’n gemeente in die amp bevestig is, beskik oor volle ampsbevoegdheid en beklee die amp soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde.

2.3    Elke  predikant  wat  vir  diens  aan  die  kerkverband  bevestig  is,  beskik  oor  beperkte ampsbevoegdheid (vergelyk 2.2 hierbo). Hierdie persone is

2.3.1    Predikante wat  deur die  kerkverband  benoem is om as NG Kerkdosente teologiese studente aan die kerklik-goedgekeurde teologiese opleidingsentra  van die NG Kerk op te lei;

2.3.2    Predikante wat deur die kerkverband benoem is vir diens aan ringe, sinodes en die Algemene Sinode; en

2.3.3    Predikante wat deur die kerkverband benoem is vir diens aan instansies soos die Bybelgenootskap, die Kapelaansdienste of ander instansies wat deur die Algemene Sinode, of die Moderamen namens die Algemene Sinode, goedgekeur is.

2.4    ’n Proponent wat in terme van 2.3.2 en 2.3.3 hierbo benoem is, verkry nie die bevoegdheid van predikant nie, maar behou die bevoegdheid van proponent.

2.5    Indien die man of vrou van ’n predikant in diens van ’n gemeente of die kerkverband verplaas word, en dit meebring dat demissie verleen moet word, word die diensverhouding beëindig met die behoud van bevoegdheid van predikant.

2.6    Persone wat ingevolge die Artikel 12.7.2 en 12.7.3 óf ingevolge die Reglement vir Vaste Termynposte óf ingevolge 2.5 hierbo demissie ontvang het, behou die bevoegdheid om predikant te wees met dien verstande dat hulle hul jaarliks vóór 31 Maart  by  die  Algemene  Taakspan  Predikantesake  aanmeld  met  vermelding  van  die  rede(s)  waarom  die  bevoegdheid  van  predikant  steeds  behou  moet  word.  Hierdie  aanmelding  moet  vergesel  wees  van  ’n  vertroulike  aanbeveling  oor  die  persoon  se  gemeentelike  meelewing,  uitgereik  deur  die  kerkraad  van  die  gemeente  waar  die  persoon lidmaat is. Sodanige persone beskik oor beperkte ampsbevoegdheid en kan in  terme van Artikel 9 van die Kerkorde slegs die bediening van Woord, die bediening  van  die  sakramente  en  die  diens  van  die  gebede  op  uitnodiging  van  ’n  gemeente  behartig.

 1. DIE BEVOEGDHEID VAN PROPONENT

3.1    ’n  Proponent  is  ’n  persoon  wat  die  vereiste  teologiese  opleiding  deurloop  het,  gelegitimeer is en beroepbaar is.

3.2    Proponente mag op uitnodiging van ’n kerkraad die Woord tydens eredienste en ander  geleenthede verkondig.

3.3    Persone  wat  op  grond  van  Artikel  11  van  die  Kerkorde  óf  met  die  oog  op  verdere studie  demissie  ontvang  het  (vergelyk  Reglement  vir  Verlof  van  Predikante,  5.4  en 5.5),  verloor  die  bevoegdheid  van  predikant,  maar  behou  die  bevoegdheid  van proponent.

3.4    Proponente wat die ouderdom van 60 jaar bereik het en hulle voornemens om nie weer  voltyds  in  die  bediening  te  staan  nie  skriftelik  aan  die  Algemene  Taakspan Predikantesake  bekendgemaak  het,  word  in  die  Kerkbode  en  in  die  Jaarboek bekendgestel as “nie beroepbaar nie”. Hulle behou egter net soos proponente wat die normale  aftree-ouderdom  van  65  jaar  bereik  het,  preekvergunning  en  kan  dus  op  uitnodiging  van  ’n  gemeente  die  Woordbediening  behartig.  Persone  wat  reeds  by  legitimasie  die  normale  aftree-ouderdom  van  65  jaar  bereik  het,  ontvang  die  bevoegdheid  om  beroep  te  word  in  terme  van  die  Reglement  vir  Vaste  Termynposte  (vergelyk 4.).

3.5    Proponente  moet  hulle  jaarliks  vóór  31  Maart  by  die  Algemene  Taakspan Predikantesake  aanmeld  ten  einde  aan  te  dui  of  hulle  steeds  beskikbaar  is  vir  beroeping. Hierdie aanmelding moet vergesel wees van ’n vertroulike aanbeveling oor  die persoon se gemeentelike meelewing, uitgereik deur die kerkraad van die gemeente  waar die persoon lidmaat is.

3.6    Aangesien  proponente  onder  die  opsig  van  die  kerkraad  staan,  word  dit  van  die  kerkraad verwag om op die hoogte te bly met die posisie van proponente wat onder sy opsig val.

 1. DIE BEVOEGDHEID VAN EMERITUS

4.1    ’n Emeritus is ’n predikant wat ingevolge Artikel 14 van die Kerkorde geëmeriteer het.

4.2    ’n Emeritus behou die bevoegdheid van predikant en kan in terme van Artikel 9 van  die Kerkorde die bediening van Woord, die bediening van die sakramente en die diens van die gebede op uitnodiging van ’n gemeente behartig.

4.3    ’n Emeritus is beroepbaar in terme van die Reglement vir Vaste Termynposte (vergelyk 4.)

4.4    ’n Emeritus kan voortgaan om as huweliksbevestiger op te tree.

4.5    Ter wille van die behoorlike instandhouding van die bevoegdheidsregister moet emeriti  tot op ouderdom 70 jaarliks vóór 31 Maart by die Algemene Taakspan Predikantesake aanmeld.

 1. BEDIENINGSONTWIKKELING

5.1    In terme van die Plegtige Legitimasieverklaring is alle gelegitimeerdes van die Kerk  verplig om voortgesette bedieningsontwikkeling te ondergaan.

5.2    Gelegitimeerdes moet, ter wille van hulle eie bedieningsontwikkeling en die welwese  van die gemeente, inskakel by die mentorprogram van die Kerk.

 1. VERANDERING VAN TOEGEKENDE BEVOEGDHEID VAN PREDIKANT EN PROPONENT

6.1    Persone  aan  wie  die  Algemene  Taakspan  Predikantesake  die  bevoegdheid  van  predikant, proponent of emeritus toegeken het, behou hierdie bevoegdheid, ook al sou  die  Algemene  Sinode  hierdie  reglement  wysig,  mits  die  oorspronklike  voorwaardes  wat in hulle geval gegeld het, dieselfde bly.

6.2    Predikante, proponente en emeriti van die Kerk wat leraar wil word in ’n ander denominasie van gereformeerde belydenis, kan vooraf by die Algemene Taakspan Predikantesake aansoek doen om beroepbaar te bly binne die NG Kerk terwyl die persoon in die ander denominasie werk.

6.3    Predikante wat om bona fide redes[10] die bediening wil verlaat, kan ’n aansoek rig aan  die Algemene Taakspan Predikantesake wat deur die predikant, die kerkraad en ring gemotiveer word.

6.3.1    Die Algemene Taakspan Predikantesake hanteer die aansoek.

6.3.2    Indien die aansoek suksesvol is, ontvang sodanige predikant verlof om die bevoegdheid van proponent te behou.

6.3.3    Vir die behoorlike instandhouding van die bevoegdheidsregister moet sodanige persone jaarliks vóór 31 Maart by die Algemene Taakspan Predikantesake aanmeld.

 1. VERLIES VAN BEVOEGDHEID

7.1   Persone hou op om predikant óf, waar van toepassing, emeritus te wees indien hulle

7.1.1    nie meer die werk verrig soos in 2.2 en 2.3 hierbo omskryf nie, behoudens 2.6 hierbo;

7.1.2    in ’n politieke bestuursliggaam dien of hulle as politieke kandidaat in ’n verkiesing vir enige vlak van regering beskikbaar stel;

7.1.3    hulle deur woord of daad van ’n Nederduitse Gereformeerde gemeente afskei;

7.1.4    ’n  skriftelike  bedanking  by  die  betrokke  kerkvergadering  of  sy  gevolmagtigde  ingedien het en dit aanvaar word (vergelyk 7.5 hieronder);

7.1.5    skriftelik aan die Algemene Taakspan Predikantesake  kennis  gee dat hulle die amp van predikant neerlê, met kennisgewing aan die ring onder wie se opsig hulle val;

7.1.6    dit deur tughandeling verloor (vergelyk Artikel 64.5.4 van die Kerkorde).

7.2   Persone hou op om proponent te wees indien hulle

7.2.1    in ’n politieke bestuursliggaam dien of hulle as politieke kandidaat in ’n verkiesing  vir enige vlak van regering beskikbaar stel;

7.2.2    hulle deur woord of daad van ’n Nederduitse Gereformeerde gemeente afskei;

7.2.3    skriftelik  aan  die  Algemene  Taakspan  Predikantesake  kennis  gee  dat  hulle  afstand  doen van hulle bevoegdheid as proponent;

7.2.4    dit deur tughandeling verloor (vergelyk Artikel 64.5.4 van die Kerkorde).

7.3   Wanneer  ’n  persoon  ophou  om  predikant,  proponent  of  emeritus  te  wees,  word  die  volgende prosedure gevolg:

7.3.1    Die  betrokke  kerkvergadering  stel  die  Algemene  Taakspan  Predikantesake  van  die  verlies van bevoegdheid in kennis.

7.3.2    Die  persoon  besorg  die  Akte  van  Legitimasie  via  die  skriba  van  die  ring/ringskommissie aan die Algemene Taakspan Predikantesake terug.

7.3.3    Die Algemene Taakspan Predikantesake gee in die Kerkbode kennis van die verlies  van bevoegdheid.

 1. HERTOELATING TOT DIE BEDIENING

8.1    Eertydse  predikante  of  proponente  mag  slegs  langs  die  volgende  weg  weer  gelegitimeer word:

8.1.1    Die persoon doen skriftelik aansoek by die ring onder wie se opsig gestaan word.

8.1.2    Hierdie  ring  ondersoek  die  aangeleentheid  met  inagneming  van  Artikel  66.4.5  van  die Kerkorde. In die geval van ’n eertydse predikant word die getuienis ingewin van  al die kerkrade en ringe binne wie se gebied die persoon woonagtig was tydens en  sedert die bevoegdheid verloor is. Getuienis kan ook van kerkrade en ringe ingewin  word waar die persoon woonagtig was voordat daar uit die bediening getree is. In die  geval  van ’n eertydse proponent word sover  moontlik die  getuienis ingewin  van al  die kerkrade en ringe binne wie se gebied die persoon woonagtig was voor én nadat  proponentsbevoegdheid verloor is.

8.1.3    Die ring voorsien die sinode/sinodale kommissie/moderamen binne wie se gebied die  ring val, van al die tersaaklike stukke, ’n verslag en aanbevelings.

8.1.4    Die skriba van die sinode/sinodale kommissie/moderamen stuur die dokumentasie en  die verslag aan die Algemene Taakspan Predikantesake met die oog op advies.

8.1.4.1    Wanneer ’n sinode/sinodale kommissie/moderamen die aansoek behandel, word die  applikant  ingevolge  7.2  van  die  Reglement  vir  die  Opleiding  en  Legitimasie  van  Predikante  ter  vergadering  ondersoek  met  inagneming  van  die  Artikel  66.4.4  en  66.4.5  van  die  Kerkorde.  Indien  die  uitslag  positief  is,  word  die  persoon  na  ’n proponentskommissie  vir  colloquium  doctum  verwys.  In  die  geval  van  Artikel  66.4.5  van  die  Kerkorde  word  die  applikant  se  aansoek  na  die  Algemene  Sinode/Moderamen  verwys  vir  beslissing  alvorens  vir  colloquium  doctum  aangemeld mag word (vergelyk 9. hieronder).

8.1.4.2    Wanneer ’n aansoek voor ’n sinode self gebring word, mag die applikant tydens die  vergadering  deur  ’n  kommissie  ondersoek  word,  met  inagneming  van  al  die  vereistes  hierbo  gestel.  Indien  die  uitslag  positief  is,  word  ’n  aanbeveling  dienooreenkomstig  voor  die  vergadering  gelê.  Indien  die  aanbeveling  van  die  kommissie  negatief  is,  mag  die  betrokke  applikant  die  aansoek  voor  die  volle  vergadering verdedig of by ’n volgende sinode ’n nuwe aansoek indien.

8.1.4.3    Indien die sinodale kommissie die aansoek weier, word dit met opgawe van rede(s)  skriftelik  aan  die  applikant  bekendgemaak.  Teen  die  beslissing  van  die  sinodale  kommissie/moderamen  mag  die  applikant  by  die  sinode  appèl  aanteken,  of  by  ’n  latere geleentheid ’n nuwe aansoek indien.

8.1.4.4    Indien  ’n  applikant  om  redes  wat  volgens  die  oordeel  van  die  vergadering  aanvaarbaar is, versoek om nie ter vergadering te verskyn nie, word die aansoek in  die persoon se afwesigheid behandel.

8.2    Nadat  ’n  kandidaat  goedkeuring  verkry  het  om  aan  te  meld  vir  colloquium  doctum, moet dit binne 18 maande geskied.

8.3    Na bevredigende colloquium doctum by die proponentskommissie, word die applikant  by die Algemene Taakspan Predikantesake vir legitimasie aanbeveel.

8.4    Eertydse  predikante  wat  weer  gelegitimeer  word,  beskik  oor  die  bevoegdheid  van  proponent.  Bevestiging  in  ’n  gemeente  na  die  aanname  van  ’n  beroep  geskied  weer  met oplegging van hande.

 1. HERTOELATING TOT  DIE  BEDIENING  VAN  PERSONE  WAT  IN  ARTIKEL 66.4.5 GENOEM WORD 

9.1    Waar ’n eertydse predikant of proponent in terme van Artikel 66.4.5 van die Kerkorde  aansoek om hertoelating tot die bediening doen, moet kerkvergaderinge bykomend aan  \die volgende aandag gee:

9.1.1    Daar moet duidelike getuienis van berou en bekering wees.

9.1.2    Daar moet voldoende getuienis wees dat die kerklike tug tot sy reg gekom het.

9.1.3    Daar moet genoegsame getuienis wees dat die hertoelating tot die bediening sonder  skade vir die Kerk gedoen kan word.

9.1.4    Die  tydsverloop,  rugbaarheid,  omvang  van  die  skade,  restitusie,  herstel  van  verhoudinge,  die  heil  van  die  Kerk,  geskiktheid  vir  die  bediening  en  doelbewuste  weerhouding van die ampspligte van predikant moet ook in oorweging geneem word.

 1. HERTOELATING TOT DIE BEDIENING VAN PERSONE WAT DIE NG KERK VERLAAT HET

10.1    ’n  Eertydse  predikant  of  proponent  wat  na  ’n  ander  kerk  of  godsdienstige  groep  oorgegaan het, sedertdien weer lidmaat van ’n Nederduitse Gereformeerde gemeente  geword  het  en  begeer  om  weer  tot  die  bediening  van  die  Woord  in  die  NG  Kerk  toegelaat te word, moet dieselfde prosedure volg soos in 8.1 tot 8.4 hierbo vermeld.

10.2    Die colloquium doctum word afgeneem in terme van 7.1 tot 7.3 en 7.7 tot 7.9 van die  Reglement vir die Opleiding en Legitimasie vir Predikante.

 1. TOELATING TOT DIE BEDIENING VAN PREDIKANTE UIT ANDER KERKE 

11.1  ’n  Predikant  in  diens  van  ’n  gereformeerde  kerk  met  wie  die  NG  Kerk  formele  ekumeniese bande het, kan tot die evangeliebediening in die NG Kerk toegelaat word,  indien  voldoen  word  aan  die  vereistes  gestel  onder  7.4  van  die  Reglement  vir  die  Opleiding en Legitimasie vir Predikante.

 1. VERTOË IN VERBAND MET BEVOEGDHEID

12.1  ’n Persoon wat deur ’n beslissing van die Algemene Taakspan Predikantesake rakende  die persoon se bevoegdheid veronreg voel, kan met voorlegging van nuwe gegewens  ’n  beroep  doen  op  ’n  volgende  vergadering  van  die  Algemene  Taakspan  Predikantesake.

12.2  ’n Persoon wat nog steeds verontreg voel ten opsigte van die Taakspan Predikantesake  se beslissing, kan ‘n verdere beroep doen op die Algemene Sinode/Moderamen.

12.3  ’n  Persoon  wie  se  bevoegdheid  geraak  word  deur  die  kennisgewing  van  ’n  ondersoekliggaam in ’n tug- en/of dissiplinêre ondersoek (vergelyk Artikel 64.5.4.3 en  65.5.4.4  van  die  Kerkorde),  kan  skriftelike  vertoë  aan  die  Algemene  Taakspan  Predikantesake  rig,  voordat  die  Algemene  Taakspan  Predikantesake  daaraan  uitvoering gee.

 1. BEVOEGDHEIDSREGISTER– FOOIE EN PUBLIKASIE

13.1  Benewens alle ander bepalings, moet elke persoon wat oor bevoegdheid beskik en dit  wil behou, jaarliks vóór 31 Maart op die verlangde wyse by die Algemene Taakspan  Predikantesake aanmeld. Elke aanmelding moet vergesel wees van die betaling van die  voorgeskrewe  registrasiefooi  soos  deur  die  Bedryfspan  van  die  Algemene  Sinode  jaarliks vasgestel.

13.2  Die  basiese  inligting  soos  vervat  in  die  bevoegdheidsregister  word  in  die  Jaarboek  gepubliseer. In die Jaarboek word vir die onderskeie kategorieë voorsiening gemaak.  Enige  foutiewe  inligting  moet  onverwyld  deur  die  betrokke  persoon  of  kerkvergadering  onder  aandag  van  die  Algemene  Taakspan  Predikantesake  gebring  word. Regstellings geskied in die Kerkbode.

 

15.    Reglement vir beroeping, bevestiging, demissie en emeritaat van predikante

In die Kerkorde, Algemene Sinode 2015, verskyn hierdie reglement as Reglement 12.

 1. ALGEMEEN

1.1     ’n Predikant word beroep vir diens aan die gemeente of benoem vir diens aan die kerkverband (vergelyk Artikel 8.1 en 8.2 van die Kerkorde).

1.2     ’n Predikant kan beroep, bevestig en uitgestuur word vir die gemeente se sending-/getuienisaksie of vir sending-/getuienisdiens saam met ander kerke of sendingorganisasies (vergelyk 2.5.1.2 en 2.8 van die Reglement vir die Sending/Getuienis van die NG Kerk).

1.3     Gelegitimeerdes van die ander lidkerke van die NG Kerkfamilie kan in die NG Kerk beroep en bevestig word, op voorwaarde dat

1.3.1    die beroepene aan die vereistes van die NG Kerk vir opleiding en legitimasie voldoen (vergelyk Funksionele Besluite: Beroepbaarheid van Predikante binne die Familie van NG Kerke), of

1.3.2    die Algemene Steunspan Predikantesake op aanbeveling van die ring goedgekeur het dat die beroepene met beperkte opdrag bevestig kan word (vergelyk Funksionele Besluite: Beroeping met Beperkte Opdrag).

1.4     Gelegitimeerdes van ander gereformeerde kerke met wie die NG Kerk in terme van ’n bilaterale ooreenkoms in volle verhoudinge staan, kan met inagneming van spesifieke vereistes wat die NG Kerk stel, in die NG Kerk beroep en bevestig word (vergelyk 4.3.1 en 4.7.1 van die Reglement vir die Verhouding tot Ander Kerke en Groepe).

1.5     Die bepalings van hierdie Reglement is van toepassing by die beroeping, bevestiging, demissie en emeritaat van predikante in voltyds-onbepaalde, tentmaker- en vaste termynposte.

 1. BEROEPING VIR DIENS AAN GEMEENTE

2.1     Die kerkraad van die gemeente beroep ’n predikant vir diens aan die gemeente en kry daarvoor die goedkeuring van die lidmate van die gemeente en die ring.

2.2     Voordat die beroepsbrief afgestuur word, moet

2.2.1    die goedkeuring (approbasie) van die gemeente deur afkondiging verkry word; en

2.2.2    die ring of sy gevolmagtigde kommissie skriftelik bevestig dat daar aan al die kerklike vereistes vir die uitbring van die beroep voldoen is.

2.2.3    Besware teen ’n beroep of beroepene word by die betrokke ring of ringskommissie ingedien, wat dit volgens die bepalinge van die betrokke sinodale gebied hanteer (vergelyk ook 8. hieronder).

2.2.4    Indien nie aan die vereistes voldoen is nie, word die beroep deur die ring of sy gevolmagtigde ongeldig verklaar.

 1. BENOEMING VIR DIENS AAN KERKVERBAND

3.1     Die ring, sinode of Algemene Sinode se gevolmagtigde benoem ’n predikant vir diens aan die kerkverband en kry daarvoor die goedkeuring van die kerkverband.

3.2     Voordat die benoemingsbrief afgestuur word, moet

3.2.1    die goedkeuring (approbasie) van die kerkverband deur bekendmaking van die benoeming in die Kerkbode verkry word; en

3.2.2    die betrokke sinodale regs-/kerkordekommissie of sy gevolmagtigde skriftelik bevestig dat daar aan al die kerklike vereistes vir die benoeming voldoen is.

3.2.3    Besware teen ’n benoeming of benoemde word by die betrokke sinode of sy gevolmagtigde ingedien, wat dit volgens die bepalinge van die betrokke sinodale gebied hanteer.

 1. PROSEDURE BY BEROEPING

4.1     Die kerkraad bepaal die posvereistes en kan die pos in die Kerkbode bekend stel.

4.2     Die kerkraad stel ’n groslys op een of meer van die volgende wyse saam:

4.2.1    lede van die kerkraad kan tydens die beroepsvergadering name op die groslys plaas; en/of

4.2.2    die ringskommissie en/of die Algemene Steunspan Predikantesake kan deur die kerkraad versoek word om vooraf name op die groslys te plaas; en/of

4.2.3    die lidmate van die gemeente kan versoek om by die skriba van die kerkraad name in te gee vir vooraf plasing op die groslys; en/of

4.2.4    die naam van die beroepende gemeente en die datum van die beroepsvergadering kan onder amptelike berigte in die Kerkbode geplaas word en gelegitimeerdes kan sodoende versoek word om hulle name tesame met ’n curriculum vitae aan die skriba van die kerkraad te stuur vir vooraf plasing op die groslys.

4.3     Die kerkraad van die beroepende gemeente kan aan gelegitimeerdes wie se name vooraf op die groslys geplaas is, ’n vraelys stuur waarin bedieningsgerigte vrae gestel word.

4.4     Die kerkraad kan ’n curriculum vitae aanvra van enige persoon wie se naam vooraf op die groslys geplaas is.

4.5     Vertroulikheid word gehandhaaf ten opsigte van die persoonlike inligting van diegene wie se name op die groslys geplaas is.

4.6     Indien die kerkraad van ’n pre-advieskommissie gebruik maak, word die name met die beskikbare inligting aan die kommissie voorgelê.

4.6.1    Die pre-advieskommissie bepaal aan die hand van die posvereistes wie die geskikte persone vir die pos is.

4.6.2    Die pre-advieskommissie lê die name van minstens drie geskikte persone in alfabetiese volgorde aan die kerkraad voor, tesame met al die ander name op die groslys.

4.6.3    Die pre-advieskommissie kan inligting oor persone wie se name op die groslys is, sonder beïnvloeding aan die kerkraad voorsien.

4.7     Op versoek van die kerkraad en met opgaaf van rede(s), kan die ring of sy gevolmagtigde goedkeuring verleen dat minder as drie (3) name op die groslys geplaas word.

4.8     Die beroeping vind op geslote stemwyse plaas en wel soos volg:

4.8.1    Die aanwesige kerkraadslede moet ’n kworum wees.

4.8.2    Elke lid van die vergadering moet stem.

4.8.3    Persone wat die vergadering in adviserende hoedanigheid bywoon (waaronder die verteenwoordiger van die ring en die lede van die pre-advieskommissie wat nie kerkraadslede is nie), kan aan die bespreking deelneem, maar mag nie stem nie.

4.8.4    Die persoon op wie die meeste stemme verenig word, is verkies indien die getal stemme op die persoon uitgebring die volstrekte meerderheid van die aanwesige stemgeregtigdes uitmaak.

4.8.5    Indien ’n persoon nie ’n volstrekte meerderheid van stemme kry nie, vind daar ’n verdere stemming plaas uit die name wat die hoogste getal stemme gekry het en saam ’n volstrekte meerderheid vorm.

4.8.6    Indien daar ’n staking van stemme is wat nie deur verdere stemming opgelos kan word nie, geskied die beslissing deur die lot.

4.9     In gevalle waar die benoeming deur die kerkverband geskied, sien die kerkvergadering toe dat aan die toepaslike vereistes van hierdie gedeelte van die Reglement voldoen word.

 1. BEROEPSBRIEF

5.1     Die kerkraad stel die beroepsbrief op.

5.2     ‘n Verteenwoordiger van die ring, wat nie lidmaat van die betrokke gemeente is nie, adviseer die kerkraad in die opstel van die beroepsbrief.

5.3     In die geval van benoeming deur die kerkverband, word die advies deur die betrokke sinodale regs-/kerkordekommissie gegee.

5.4     Die beroepsbrief is die diensaanbod wat aan die hand van Artikel 9 van die Kerkorde die diensopdrag en in terme van Artikel 13 van die Kerkorde die diensvoordele van die beroepene omskryf.

5.5     In gevalle van benoeming deur die kerkverband, word die nodige aanpassings gemaak ten opsigte van die diensopdrag en diensvoordele.

5.6     Onderhandeling rakende beskikbaarheid vir die pos en enige diensvoorwaardes, kan slegs plaasvind nadat die beroep uitgebring is.

 1. KENNISGEWING VAN BEROEP

6.1     Die voorsitter van die kerkraadsvergadering gee dadelik aan die gelegitimeerde wat beroep is, kennis van die beroep wat uitgebring is.

6.2     Die Kerkbode word onverwyld deur die skriba in kennis gestel van die uitbring van die beroep (later ook van die aanneming of bedanking daarvan).

 1. GOEDKEURING VAN BEROEP

7.1     Waar ’n predikant na ’n gemeente beroep word, word die naam van die beroepene op twee agtereenvolgende Sondae tydens die erediens aan die gemeente vir goedkeuring (approbasie) deur die gemeente bekendgemaak.

7.2     So gou doenlik na die laaste bekendmaking van die beroep en nadat die tyd vir besware verby is, lê die voorsitter van die kerkraad die betrokke stukke aan die skriba van die ring of sy gevolmagtigde voor.

7.3     Die ring of sy gevolmagtigde kontroleer of daar aan die volgende kerkordelike vereistes vir die uitbring van die beroep voldoen is:

7.3.1    skriftelike bevestiging van die Algemene Steunspan Predikantesake dat die beroepene na ’n gemeente van die Kerk beroepbaar is;

7.3.2    skriftelike bevestiging van die beroepene se huidige gemeente dat die persoon lidmaat is;

7.3.3    skriftelike bevestiging van die verteenwoordiger van die ring tydens die beroepsvergadering dat die korrekte kerkordelike prosedures gevolg is met die uitbring van die beroep;

7.3.4    die voltooide beroepsbrief behoorlik onderteken is deur die gevolmagtigdes van die kerkraad;

7.3.5    skriftelike bevestiging van die huidige ring onder wie se opsig die beroepene staan, dat daar geen tug en/of dissiplinêre ondersoek teen die beroepene hangende is nie en/of dat die persoon beroepbaar is; en

7.3.6    bevestiging deur die beroepende vergadering dat geen wettige beswaar teen die beroep uitgebring is nie.

7.4     Waar ’n benoeming deur die kerkverband gemaak word (vergelyk Artikel 8.2 van die Kerkorde), verkry die vergadering wat die benoeming maak die goedkeuring van die kerkverband deur bekendmaking van die benoeming in die Kerkbode en word die stukke genoem in 7.3.1 tot 7.3.6 hierbo aan die sinodale regs-/kerkordekommissie voorgelê vir goedkeuring.

7.5     Indien nie aan die vereistes voldoen is nie, word die beroep deur die ring of sy gevolmagtigde, of die benoeming deur die sinodale regs-/kerkordekommissie, ongeldig verklaar.

7.6     Sodra die beroep deur die ring of sy gevolmagtigde of die benoeming deur die sinodale regs-/kerkordekommissie goedgekeur is, word die beroepsbrief of benoemingsbrief aan die beroepene of benoemde gestuur vir oorweging van die beroep of benoeming.

7.7     Die beroepene het na ontvangs van die beroepsbrief ’n maksimum van veertien (14) dae om die beroep te aanvaar of te bedank, tensy uitstel daartoe deur die kerkraad verleen word.

 1. BESWARE TEEN BEROEP

8.1     Enige ongesensureerde belydende lidmaat van die beroepende gemeente, het die reg om tot 24 uur na die tweede afkondiging van die beroep, skriftelike beswaar met opgawe van rede(s) by die kerkraad in te dien.

8.2     Besware mag slegs gegrond wees op bepaalde klagtes teen die leer of lewe van die beroepene, of op grond van klagtes insake onreëlmatigheid in verband met die uitbring van die beroep.

8.3     Besware teen die beroep ingebring, word soos volg hanteer:

8.3.1    Die besware word by die skriba van die kerkraad ingedien, wat die voorsitter versoek om spoedeisend die kerkraad byeen te roep om die besware in behandeling te neem.

8.3.2    Indien die besware handel oor onreëlmatighede gedurende die beroepingsproses, verwys die kerkraad dit na die ring of sy gevolmagtigde vir beslissing.

8.3.3    Indien die besware handel oor die leer of lewe van die beroepene, doen die kerkraad navraag daaroor by die ring onder wie se opsig die beroepene staan.

8.3.4    Indien die besware ongegrond is, word voortgegaan met die beroep.

8.3.5    Indien dit blyk dat die besware gegrond is, word die beroep deur die ring of sy gevolmagtigde ongeldig verklaar.

8.3.6    Indien die ring die beroep ongeldig verklaar, gee die kerkraad aan die beroepene daarvan kennis met opgaaf van rede(s) en kan ’n ander beroep uitgebring word.

 1. DIENSOOREENKOMS

9.1     Na oorweging van die bepalings van die beroepsbrief en enige onderhandelinge daaromtrent, word die diensooreenkoms waarvolgens die predikant in diens van die gemeente of die kerkverband gaan tree, finaal opgestel.

9.2     Die diensooreenkoms bevat inhoudelik die volgende:

9.2.1    Identifikasie van die partye.

9.2.2    Aanhef.

9.2.3    Diensomskrywing: Algemene diensverpligtinge (vergelyk Artikel 9 van die Kerkorde) met gepaardgaande spesifieke verwagtinge.

9.2.4    Vergoeding en byvoordele (vergelyk Artikel 13 van die Kerkorde).

9.2.5    Die wedersydse erkenning deur die partye dat hulle geskrewe ooreenkoms onderhewig is aan die bepalinge van die Kerkorde en die besluite van die Algemene Sinode en die betrokke sinode soos van tyd tot tyd gewysig.

9.2.6    Aanvangsdatum:

9.2.6.1   In die geval van predikante in diens van gemeentes of in diens van die kerkverband, die datum van demissie uit die vorige gemeente of werkkring.

9.2.6.2   In ander gevalle waar ’n beroep aanvaar is, is die aanvangsdatum die datum van bevestiging of ’n datum van indienstreding soos ooreengekom.

9.2.7    ’n Verklaring deur die beroepene dat daar geen hangende of dreigende tughandeling teen die persoon is nie en dat persoon aan die Plegtige Legitimasieverklaring getrou sal bly.

9.2.8    Die partye se handtekeninge met getuies en datum van ondertekening as aanvaarding dat ’n diensooreenkoms tussen die partye tot stand kom.

9.3     Die finale diensooreenkoms van ’n predikant in diens van ’n gemeente word deur die ring of sy gevolmagtigde en in geval van ’n predikant in diens van die kerkverband deur die betrokke sinodale regs-/kerkordekommissie goedgekeur. Hierna word die finale ooreenkoms deur beide partye onderteken en kan die bevestiging plaasvind met inagneming van die ander vereistes vir bevestiging.

9.4     Hierdie diensooreenkoms kan van tyd tot tyd gewysig word met instemming van beide partye en skriftelike goedkeuring van die ring of sy gevolmagtigde in die geval van ’n predikant in diens van ’n gemeente, of die betrokke sinodale regs-/kerkordekommissie in die geval van ’n predikant in diens van die kerkverband.

 1. BEVESTIGING

10.1 Die bevestiging van ’n predikant vir diens aan ’n gemeente geskied nadat:

10.1.1 die beroepende kerkraad die volgende stukke by die ring of sy gevolmagtigde ingedien het:

10.1.1.1 ’n afskrif van die getekende dienskontrak;

10.1.1.2 ’n afskrif van die beroepene se Akte van Demissie uit die vorige werkkring óf ’n getuigskrif van eervolle ontslag in die geval van diens aan ’n instansie buite die kerkverband óf die Akte van Legitimasie in die geval van ’n proponent wat beroep is;

10.1.1.3 ’n afskrif van die beroepene se attestaat van die vorige gemeente wat by die beroepende gemeente ingedien is; en

10.1.1.4 ’n skriftelike bevestiging van die pensioenkantoor dat die beroepene se pensioen in orde is.

10.1.2  die ring of sy gevolmagtigde kommissie skriftelik bevestig het dat aan die kerkordelik vereistes (vergelyk 10.1.1 hierbo) voldoen is.

10.2   Die bevestiging van ’n predikant in diens aan die kerkverband geskied nadat:

10.2.1    die kerkvergadering wat die benoeming gemaak het of sy gevolmagtigde die volgende stukke by die betrokke sinodale regs-/kerkordekommissie ingedien het:

10.2.1.1    ’n afskrif van die getekende dienskontrak;

10.2.1.2    ’n afskrif van die benoemde se Akte van Demissie uit die vorige werkkring óf ’n getuigskrif van eervolle ontslag in die geval van diens aan ’n instansie buite die kerkverband óf die Akte van Legitimasie in die geval van ’n proponent wat beroep is;

10.2.1.3    ’n afskrif, indien van toepassing, van die benoemde se attestaat, uitgereik deur die vorige gemeente en ingedien by ’n (ander) gemeente van die NG Kerk; en

10.2.1.4    ’n skriftelike bewys van die pensioenkantoor dat die benoemde se pensioen in orde is.

10.2.2     die betrokke sinodale regs-/kerkordekommissie skriftelik bevestig het dat aan die kerkordelike vereistes (vergelyk 10.2.1 hierbo) voldoen is.

10.3   Die skriba van die beroepende vergadering of die kerkvergadering wat die benoeming gemaak het, rig ’n uitnodiging aan al die predikante in diens van die ringsgemeentes óf in diens van die breër kerkverband om die bevestiging by te woon.

10.4   Die bevestiging in ’n gemeente geskied deur ’n bedienaar van Woord in diens van die gemeente óf die konsulent of ’n ander predikant met bevoegdheid in die NG Kerk deur die konsulent daartoe versoek.

10.5 Die bevestiging in die kerkverband geskied deur ’n predikant met bevoegdheid in die NG Kerk deur die betrokke kerkvergadering of sy gevolmagtigde daartoe aangewys.

10.6 Die bevestiging van ’n proponent geskied met oplegging van hande waarmee die bevoegdheid van predikant verkry word.

10.7   Die bevestiging vind so spoedig moontlik plaas nadat aan die kerkordelike vereistes voldoen is.

10.8   Die kerkraad of ander kerkvergadering stel die betrokke ring, die sinodale kantoor, die Algemene Steunspan Predikantesake en die Kerkbode onverwyld in kennis van die bevestiging, met vermelding van:

10.8.1 die basiese biografiese besonderhede van die persoon wat bevestig is;

10.8.2 die vorige gemeente/werkkring;

10.8.3 die datum waarop die bevestiging plaasgevind het;

10.8.4 die gemeente waarin die persoon bevestig is;

10.8.5 die naam van die persoon wat die bevestiging waargeneem het;

10.8.6 die moontlike verandering in bevoegdheid wat plaasgevind het.

10.9   In die geval van ’n proponent of ’n bevoegde bedienaar uit ’n ander gereformeerde kerk wat bevestig is, word:

10.9.1  die betrokke sinodale kantoor versoek om aansoek te doen om die aanstelling as huweliksbevestiger; en

10.9.2  die aktuarius van die sinode versoek om ’n Akte van Bevestiging uit te reik.

 1. DEMISSIE

11.1   ’n Predikant wat ’n beroep na ’n ander gemeente aangeneem het of ’n benoeming vir diens aan die kerkverband aanvaar het, stel die kerkraad of ander kerkvergadering skriftelik daarvan in kennis.

11.2   Die betrokke kerkvergadering in wie se diens die predikant gestaan het, maak die predikant op vererende wyse los van die gemeente of ander werkkring deur die uitreiking van die Akte van Demissie.

11.3 Die Akte van Demissie word onderteken deur die voorsitter en skriba van die betrokke kerkvergadering.

11.4 Die verlening van demissie geskied tydens ’n vergadering of erediens deur die voorsitter of ander lid van die betrokke kerkvergadering.

11.5   Demissie word verleen nadat:

11.5.1    die beroeps- of benoemingsbrief én die getekende nuwe diensooreenkoms aan die ring of sy gevolmagtigde/betrokke sinodale regs-/kerkordekommissie voorgelê is; en

11.5.2    die ring of sy gevolmagtigde/betrokke sinodale regs-/kerkordekommissie skriftelike bevestiging ontvang het dat alle uitstaande verpligtinge teenoor die predikant met betrekking tot vergoeding, verlof en ander diensvoordele nagekom is.

11.6   Die Akte van Demissie uitgereik deur ’n kerkraad, dien ook as attestaat vir oorplasing van lidmaatskap na die volgende gemeente.

11.7   ’n Predikant wat uit diens van die gemeente of die kerkverband bedank, of weens tug- en/of dissiplinêre handeling uit diens van die gemeente of uit diens van die kerkverband ontslaan is (vergelyk Artikel 64.5.4 van die Kerkorde), ontvang by diensbeëindiging ’n dienssertifikaat.

 1. EMERITAAT

12.1   Predikante in diens van gemeentes of die kerkverband, moet by bereiking van ouderdom vyf-en-sestig (65) emeriteer.

12.2   Geen predikant kan na emeritering in ’n voltyds-onbepaalde pos in diens wees nie (vergelyk Reglement vir Vaste Termynpos vir diens as emeritus tussen ouderdom 65 en 70).

12.3   Die ring, onder wie se opsig ’n predikant by emeritering staan, reik aan die predikant by emeritering die Akte van Emeritaat uit.

12.4   Die Akte van Emeritaat word onderteken deur die voorsitter en skriba van die ring.

12.5 Die skriba van die ring stel die betrokke sinodale kantoor, die pensioenkantoor, die Algemene Steunspan Predikantesake én die Kerkbode van die emeritering in kennis.

12.6 Die Akte van Emeritaat kan tydens ’n vergadering of erediens namens die ring oorhandig word.

 

16.    Reglement vir die verlof van predikante

Sinodale amptenare ingesluit – In die Kerkorde, Algemene Sinode 2015, verskyn hierdie reglement as Reglement 16.

 1. ALGEMENE BEPALINGE

1.1    Die kerkraad of sy gevolmagtigde reël alle verlof waarop ’n predikant in terme van die diensooreenkoms geregtig is.

1.2    Die  predikant  doen  op  voorgeskrewe  wyse  by  die  kerkraad  of  sy  gevolmagtigde  aansoek om  verlof te neem. Verlof,  met die  uitsondering  van siekteverlof, kan slegs  geneem word nadat die aansoek goedgekeur is.

1.3    Alle verlof wat geneem word, word genotuleer en in ’n verlofregister aangeteken wat  elke  ses  maande  deur  die  kerkraad  en  jaarliks  deur  die  ring  in  sitting  gekontroleer  word.

1.4    Indien  ’n  predikant  in  diens  van  die  kerkverband  is,  word  alle  verlof  gereël,  goedgekeur  en  gekontroleer  deur  die  kerkvergadering  of  sy  gevolmagtigde  as  verteenwoordiger van die werkgewer.

1.5    Verlof is nie van een diensverhouding na ’n ander oordraagbaar nie.

2    JAARLIKSE VERLOF 

2.1    ’n Predikant is geregtig op 42 kalenderdae dae jaarlikse verlof met volle besoldiging  vir  elke  twaalf  maande  van  diens  in  die  gemeente/kerkverband,  tensy  anders  ooreengekom is.

2.2    Jaarlikse verlof val ’n predikant pro rata vanaf indienstreding toe.

2.3    Die  kerkvergadering  of  sy  gevolmagtigde  en  die  predikant  kom  ooreen  wanneer  die  jaarlikse verlof geneem kan word. Indien ’n ooreenkoms nie bereik word nie, kan die  kerkvergadering of sy gevolmagtigde besluit wanneer die predikant verlof moet neem.

2.4    Jaarlikse  verlof  kan  nie  geneem  word  gedurende  ’n  tydperk  van  kennisgewing  van  diensbeëindiging nie.

2.5    Jaarlikse  verlof  word  in  die  jaar  waarin  dit  verdien  is,  geneem.  Hoogstens  21  kalenderdae kan na die volgende jaar oorgedra word. Opgehoopte verlof word binne  die eerste ses maande van die volgende jaar geneem.

2.6    Jaarliks moet minstens 21 kalenderdae aaneenlopende gewone verlof geneem word.

2.7    Gewone  verlof  is  slegs  op  datum  van  diensbeëindiging  uitbetaalbaar.  Die  pro  rata  gedeelte van die huidige jaar se ongebruikte verlof en die goedgekeurde opgehoopte  verlof wat van die vorige jaar oorgedra is, kan tot ’n gesamentlike maksimum van 30  kalenderdae uitbetaal word. Uitbetaling geskied volgens heersende wetgewing.

 1. SIEKTEVERLOF

3.1    Die kerkvergadering of sy gevolmagtigde kan aan ’n predikant siekteverlof met volle  lewensonderhoud en toelaes toestaan.

3.1.1    Siekteverlof  word  bereken  teen  120  kalenderdae  en  word  in  siklusse  van  drie  jaar  toegestaan.

3.1.2    In  die  geval  van  oorskryding  van  toegekende  siekteverlof  binne  ’n  siklus  van  drie  jaar, kan ’n predikant kies om beskikbare vakansieverlof aan te wend vir siekteverlof.  Indien  geen  toegekende  siekteverlof  of  vakansieverlof  meer  beskikbaar  is  nie  en  swak gesondheid steeds verhinder dat diensverpligtinge doeltreffend verrig kan word,  kan die predikant aansoek doen vir verdere siekteverlof. Indien die kerkvergadering  die aansoek goedkeur, neem die kerkvergadering of sy gevolmagtigde ’n besluit oor  vergoeding  vir  ’n  ooreengekome  tydperk  en  tref  gepaste  reëlings  vir  plaasvervangende diens.

3.1.3    By ’n aansoek om siekteverlof vir meer as 3 kalenderdae kan die kerkvergadering of  sy gevolmagtigde aandring op ’n verslag van ’n geneesheer om te bepaal:

3.1.3.1      waarom die predikant nie gesond genoeg is om diens te verrig nie; en

3.1.3.2      hoe lank die afwesigheid na verwagting sal duur alvorens normale diens hervat kan  word.

3.1.4    Die  kerkvergadering  of  sy  gevolmagtigde  sal  die  reg  hê  om  op  koste  van  die  predikant ’n mediese sertifikaat van ’n geneesheer aan die kerkvergadering voor te lê,  voordat siekteverlof goedgekeur word.

3.1.5    Indien die siekteverlof 120 kalenderdae per drie jaar siklus oorskry, word die advies  van  die  ring  of  sy  gevolmagtigde  ingewin  met  die  oog  op  die  voortgang  van  die  bediening in die gemeente.

4    VERLOF VIR BEDIENINGSONTWIKKELING 

4.1    ’n  Minimum  van  6  en  ’n  maksimum  van  12  kalenderdae  verlof  vir  bedieningsontwikkeling  per  jaar  word  aan  die  predikant  toegeken,  tensy  anders  ooreengekom.

4.2    Verlof  vir  bedieningsontwikkeling  val  ’n  predikant  pro  rata  vanaf  datum  van  indienstreding toe.

4.3    Verlof  vir  bedieningsontwikkeling  word  toegestaan  nadat  die  kerkvergadering  of  sy  gevolmagtigde die betrokke kursus/program goedgekeur het.

4.4    Verlof vir bedieningsontwikkeling kan nie oorgedra word na ’n volgende jaar nie.

 1. STUDIEVERLOF[11]

5.1    Studieverlof is ’n vergunning en die kerkvergadering en die predikant moet in die lig  van plaaslike omstandighede ooreenkom oor studieverlof.

5.2    Wanneer ’n kerkvergadering en die predikant ooreenkom oor deeltydse studie, is die  predikant slegs geregtig op deeltydse vergoeding.

5.3    Wanneer  ’n  kerkvergadering  en  die  predikant  ooreenkoms  oor  voltydse  studie  vir  minder as ses maande, voorsien die predikant vir die duur van die studietydperk in eie  lewensonderhoud en is toelaes nie betaalbaar nie.

5.4    Indien voltydse studie langer as ses maande duur, is ’n predikant verplig om demissie  by die kerkvergadering te ontvang.

5.5    Die  predikant  tref  self  reëlings  met  die  Algemene  Taakspan  Predikantesake  met  betrekking tot behoud van proponentsbevoegdheid by demissie weens verdere studie.

5.6    Die predikant is verplig om eers opgehoopte verlof te gebruik voordat die persoon kan  aanspraak maak op studieverlof. ’n Predikant kan aansoek doen om ’n terugskrywing  van verlof wat vir toepaslike studie gebruik is, mits ’n kursus(se) wat vooraf deur die  kerkvergadering goedgekeur is, suksesvol voltooi is.

 1. KRAAMVERLOF

6.1    ’n Vroulike predikant is geregtig op ‘n maksimum van 4 maande kraamverlof wat soos  volg toegestaan word, tensy anders ooreengekom:

6.1.1    ’n maksimum van 4 weke voor die verwagte datum van geboorte en ’n minimum van  6 weke na die geboorte kan geneem word;

6.1.2    volle lewensonderhoud en toelaes is vir die minimumtydperk van 10 weke (vergelyk  6.1.1) betaalbaar; en

6.1.3    die  vergoedingskomponent  vir  die  restant  van  die  kraamverlof  word  tussen  die  predikant en die kerkvergadering of sy gevolmagtigde onderhandel.

6.2    Aanwas van jaarlikse verlof vind tydens kraamverlof plaas.

 1. OPENBARE VAKANSIEDAE

7.1    ’n  Predikant  is  geregtig  op  openbare  vakansiedae.  Indien  die  predikant  ’n  diensverpligting  het,  kom  die  persoon  en  die  kerkvergadering  of  sy  gevolmagtigde  ooreen op ’n gepaste reëling.

7.2    Die  gemeente/kerkverband  en  die  predikant  kan  met  mekaar  in  die  dienskontrak  ooreenkom dat jaarlikse verlof nie verleng word met die openbare vakansiedae wat in  die verlofsiklus val nie.

7.3    By gebrek aan ’n skriftelike ooreenkoms, word ‘n predikant se verlof verleng met elke  openbare vakansiedag wat in die verloftydperk val.

 1. VERLOF VIR GESINSVERANTWOORDELIKHEDE[12]

’n Predikant is, met die oog op gesinsverantwoordelikhede, geregtig op 3 dae menslikheidsverlof per jaar, wat nie oploopbaar is nie.

 1. SABBATSTYD[13]

9.1    Predikante  is  bo  en  behalwe  verlof,  met  goedkeuring  van  die  kerkvergadering  of  sy  gevolmagtigde, geregtig op sabbatstyd.

9.2    Die toekenning van sabbatstyd is onderhewig aan die volgende voorwaardes:

9.2.1    Na  verloop  van  drie  jaar  in  dieselfde  werkkring,  is  ’n  predikant  geregtig  op  30  kalenderdae sabbatstyd.

9.2.2    Sabbatstyd kan nie opgehoop word nie.

9.2.3    Sabbatstyd word aaneenlopend geneem.

9.2.4    Gedurende  sabbatstyd  is  die  predikant  nie  vir  ampspligte  in  die  gemeente  of  diens  aan die kerkverband beskikbaar nie.

9.2.5    Sabbatstyd geskied met volle lewensonderhoud en toelaes.

9.2.6    Na die sabbatstyd gee die predikant terugvoer aan die kerkvergadering.

9.2.7    Sabbatstyd kan nie van een gemeente/werkkring na ’n ander oorgedra word nie.

9.2.8    Sabbatstyd is nie by diensbeëindiging uitbetaalbaar nie.

 

17.    Reglement vir voltyds-onbepaalde termynposte

In die Kerkorde, Algemene Sinode 2015, verskyn hierdie reglement as Reglement 13.

 1. AARD

1.1     ’n Voltyds-onbepaalde pos vir ’n predikant is ’n voltydse pos met ’n onbepaalde termyn.

1.2     ’n Predikant in ’n voltyds-onbepaalde pos:

1.2.1    verrig die ampspligte van Artikel 9 van die Kerkorde in ’n gemeente soos in die diensooreenkoms vervat;

1.2.2    verrig die pligte in die kerkverband soos in die diensooreenkoms vervat;

1.2.3    ontvang volle lewensonderhoud van die gemeente of die kerkverband;

1.2.4    mag nie buite die kerkverband deeltydse diens aan ’n ander werkgewer lewer nie.

 1. SKEP VAN POS

2.1     Vanaf die stigting tot die ontbinding van ’n gemeente beskik die gemeente oor ’n pos vir predikant wat óf voltyds óf deeltyds vir ’n onbepaalde óf bepaalde termyn gevul word.

2.2     Die vulling van die pos vir predikant in die gemeente kan met die goedkeuring van die ring of sy gevolmagtigde vir ’n tyd opgeskort word, terwyl die kerkraad met die hulp van die ring of sy gevolmagtigde na ander wyses kyk waarop die gemeente bedien kan word (kombinering, eenwording of samesmelting).

2.3     Die beroeping van ’n predikant vir die vulling van ’n voltyds-onbepaalde pos in die gemeente, kan alleen geskied nadat die kerkraad die ring of sy gevolmagtigde oortuig het van die finansiële volhoubaarheid van die pos en die ring of sy gevolmagtigde daartoe goedkeuring verleen het.

2.4     Die ring of sy gevolmagtigde se goedkeuring word ook verlang by die vulling van ’n voltyds-onbepaalde pos by meerdere bediening in die gemeente.

2.5     Die ring of sy gevolmagtigde adviseer die kerkraad met die opstel van die diensooreenkoms.

2.6     Vergoeding en ander diensvoordele vir ’n voltyds-onbepaalde pos is in ooreenstemming met die sinodale riglyne vir die vergoedingspakket vir predikante, tensy anders ooreengekom.

2.7     ’n Voltyds-onbepaalde pos is pensioendraend met die volgende vereistes:

2.7.1    ’n predikante in voltyds-onbepaalde pos se pensioenbydraevlak word bereken volgens die ooreengekome bydraekategorie;

2.7.2    die werkgewer bepaal die werkgewerbydrae tot die Pensioenfonds aan die hand van die reëls van die Pensioenfonds;

2.7.3    die werkgewer se bydrae bepaal die ooreenstemmende bydraekategorie van die werknemer; en

2.7.4    die minimum bydraekategorie is 100%.

2.8     Nadat die ring of sy gevolmagtigde die pos en die beroepsbrief goedgekeur het, kan die kerkraad oorgaan tot beroeping.

2.9     By die skep van ’n voltyds-onbepaalde pos in die kerkverband, sien die betrokke kerkvergadering toe dat aan die toepaslike vereistes van hierdie Reglement voldoen word.

 1. BEROEPING EN BEVESTIGING

3.1     By die beroeping en bevestiging word uitvoering gegee aan die voorskrifte van Artikel 8 van die Kerkorde en die Reglement vir die Beroep, Bevestiging, Demissie en Emeritaat vir Predikante.

3.2     ’n Predikant wie se pos van ’n tentmakerpos of ’n vaste termynpos na ’n voltyds-onbepaalde pos verander word, se diensooreenkoms word dienooreenkomstig gewysig, goedgekeur en onderteken, sonder om weer beroep en bevestig te word.

 1. AFVAARDIGING NA MEERDERE VERGADERINGE

’n Predikant in ’n voltyds-onbepaalde pos word na meerdere vergaderinge afgevaardig.

 1. DIENSBEËINDIGING

5.1     ’n Predikant in ’n voltyds-onbepaalde pos tree by aanvaarding van ’n beroep of by bereiking van die normale aftree-ouderdom uit diens van die gemeente/kerkverband.

5.2     By diensbeëindiging/aanvaarding van emeritaat, stel die kerkvergadering die Algemene Steunspan Predikantesake daarvan in kennis.

 

18.    Reglement vir tentmakerposte

In die Kerkorde, Algemene Sinode 2015, verskyn hierdie reglement as Reglement 14.

 1. AARD

1.1   ’n Tentmakerpos vir ’n predikant is ’n deeltydse[14] pos vir ’n onbepaalde termyn.

1.2   ’n Tentmakerpos vertoon die karakter van ’n gewone pos vir predikant. ’n Tentmaker is ’n predikant wat deeltyds, soos ooreengekom, die ampspligte van Artikel 9 van die Kerkorde vervul.

 1. SKEP VAN POS

2.1   Indien die gemeente ’n tentmakerpos vir ’n predikant wil skep, of om finansiële of ander redes ’n bestaande voltydse[15] pos in ’n tentmakerpos wil omskep, doen die kerkraad ’n gemotiveerde voorlegging aan die ring of sy gevolmagtigde.

2.2   Die ring of sy gevolmagtigde keur, met inagneming van die gemeente se bedienings­behoeftes en finansiële omstandighede, die tentmakerpos goed.

2.3   Die ring of sy gevolmagtigde adviseer die kerkraad met die opstel van die diensooreen­koms.

2.3.1    Uitvoering word gegee aan die tersaaklike voorskrifte van Artikel 8 van die Kerkorde, die Reglement vir Beroep, Bevestiging, Demissie en Emeritaat van Predikante, ander toepaslike bepalinge in reglemente[16] en verbandhoudende besluite.

2.3.2    ’n Tentmakerpos kan nie geskep word om die bevoegdheid van predikant te verkry of te behou nie, of om sitting in kerklike vergaderinge te verkry nie.

2.3.3    Gegewe die sinodale riglyne word in dieselfde gemeente in proporsionele terme gelykwaardigheid in diensvoordele gehandhaaf tussen ’n voltydse en deeltydse pos.

2.3.4    ’n Tentmakerpos is pensioendraend, onderworpe aan die volgende vereistes:

2.3.4.1    ’n predikant in ’n tentmakerpos se pensioenbydraevlak word bereken volgens die ooreengekome bydraekategorie;

2.3.4.2    die werkgewer bepaal die werkgewerbydrae tot die Pensioenfonds aan die hand van die reëls van die Pensioenfonds;

2.3.5    ’n Tentmakerpos het duidelik omskrewe bedieningsverpligtinge wat met die amp van predikant in direkte verband staan.

2.4   Nadat die ring of sy gevolmagtigde die pos en die voorgestelde diensooreenkoms goedge­keur het, kan die kerkraad oorgaan tot beroeping.

2.5   By die skep van ’n tentmakerpos in die kerkverband, sien die betrokke kerkvergadering toe dat aan die toepaslike vereiste van hierdie reglement voldoen word.

 1. BEROEPING

3.1   By die beroeping en bevestiging word uitvoering gegee aan die voorskrifte van Artikel 8 van die Kerkorde en die Reglement vir die Beroep, Bevestiging, Demissie en Emeritaat vir Predikante..

3.2   ’n Predikant wie se pos van ’n voltydse pos na ’n tentmakerpos verander word, se diensooreenkoms word dienooreenkomstig gewysig, goedgekeur en onderteken, sonder om weer beroep en bevestig te word.

 1. AFVAARDIGING NA MEERDERE VERGADE­RINGE

’n Predikant in ’n tentmakerpos word na meerdere vergaderinge afgevaardig.

 1. DIENSOOREENKOMS MET DIE ANDER WERKGEWER(S)

5.1   By die aangaan van ’n diensooreenkoms met ’n tentmaker, bepaal die kerkraad sy voor­waarde(s) vir die tentmaker se diens aan die ander werkgewer(s).

5.2   Die aangaan van alle toekomstige diensoor­eenkomste met ander werkgewers, moet vooraf deur die kerkraad goedgekeur word.

 1. DIENSBEËINDIGING

6.1   ’n Predikant in ’n tent­ma­kerpos tree by aanvaarding van ’n beroep of by bereiking van die normale aftree-ouderdom uit diens van die gemeente/kerkverband.

6.2   By diensbeëindiging/aanvaarding van emeritaat, stel die kerkvergadering die Algemene Taakspan Predikantesake daarvan in kennis.

 

19.    Reglement vir vaste termynposte

In die Kerkorde, Algemene Sinode 2015, verskyn hierdie reglement as Reglement 15

 1. AARD

1.1   ’n Vaste termynpos vir ’n predikant is ’n pos met ’n omskrewe termyn (met ’n aanvangs- en einddatum) en ’n omskrewe taak. Na verstryking van die termyn en na voltooiing van die taak, termineer ’n vaste termynpos.

1.2   ’n Vaste termynpos kan voltyds of deeltyds gevul word.

 1. SKEP VAN POS

2.1   Indien die gemeente ’n vaste termynpos vir ’n predikant wil skep, doen die kerkraad ’n gemotiveerde voorlegging aan die ring of sy gevolmagtigde.

2.2   Die ring of sy gevolmagtigde keur, met inag­neming van die gemeente se bedienings­behoeftes en finansiële omstandig­hede, die vaste termynpos goed.

2.3   Die ring of sy gevolmagtigde adviseer die kerkraad met die opstel van die diensooreen­koms.

2.3.1    Uitvoering word gegee aan die tersaaklike voorskrifte van Artikel 7 van die Kerkorde en verbandhoudende bepalinge en besluite.

2.3.2    ’n Vaste termynpos kan nie geskep word om die bevoegdheid van predikant te verkry of te behou nie, of om sitting in kerklike vergaderinge te verkry nie.

2.3.3    Gegewe die sinodale riglyne word in dieself­de gemeente gelykwaardigheid in diensvoordele gehandhaaf tussen ’n vaste termynpos en ’n pos vir ’n onbepaalde termyn.

2.3.4    ’n Vaste termynpos is pensioendraend, tensy die predikant wat die pos vul en die betrokke kerkvergadering goedkeuring van die trustees van die sinodale pensioenfonds verkry het om by ’n ander wetlik-goedgekeurde pensioenfonds in te skakel, of om by hoë uitsondering by die trustees van die sinodale pensioenfonds vrystelling van inskakeling te kry.

2.3.5    ’n Vaste termynpos het duidelik omskrewe bedieningsverpligtinge wat met die amp van predikant in direkte verband staan.

2.4   Nadat die ring of sy gevolmagtigde die pos en die voorgestelde diensooreenkoms goedge­keur het, kan die kerkraad oorgaan tot beroeping.

2.5   By die skep van ’n vaste termynpos in die kerkverband, sien die betrokke kerkvergadering toe dat aan die toepaslike vereiste van hierdie reglement voldoen word.

 1. BEROEPING

3.1   Die kerkraad beroep in ooreenstemming met die kerklike voorskrifte en finaliseer in oorleg met die ring die diensooreenkoms in ooreenstem­ming met Artikel 7.4 tot 7.7 van die Kerkorde.

3.2   ’n Predikant wat in dieself­de gemeente om ’n vaste termynpos aansoek doen en in die pos aangestel word, word nie weer beroep en bevestig nie.

 1. EMERITI

4.1   ’n Emeritus kan tot op ouderdom 70 jaar, met goedkeuring van die ring, in ’n vaste termyn­pos beroep word waarna die emeritus finaal uit kerklike diens tree. ’n Emeritus kan nie ná ouder­dom 70 in ’n vaste termynpos aangestel word nie.

4.2   By bereiking van die normale aftree-ouder­dom (65 jaar), moet geëmeriteer word sonder dat pensioen noodwendig geneem word.

4.3   ’n Emeritus kan weer diens in dieselfde gemeente aanvaar, slegs indien

4.3.1    ’n vaste termynpos volgens die voorgeskre­we prosedure geskep is (vergelyk 2.1 tot 2.5 hierbo);

4.3.2    alle verpligtinge by emeritaat nagekom is;

4.3.3    sy mediese geskiktheid bepaal is;

4.3.4    ’n nuwe diensooreenkoms aangegaan word;

4.3.5    beroeping en bevestiging in die pos plaasgevind het;

4.3.6    bydraes tot die pensioenfonds voortgesit word; en

4.3.7    die ander vereistes van hierdie reglement nagekom word.

4.4   ’n Emeritus wat by aanvaarding van ’n vaste termynpos reeds pensioen ontvang, is vrygestel van pensioenbydraes. Diens in die vorige gemeente kan nie aanvaar word nadat pensioen reeds ontvang word nie (vergelyk 4.3.6).

 1. TERMYN

5.1   Die termyn vir ’n vaste termynpos duur nie langer as drie jaar nie.[17]

5.2   By verstryking van die termyn, kan die pos vir ’n maksimum van twee jaar deur dieselfde of ’n ander predikant gevul word, op voorwaarde dat die ring of sy gevolmagtigde instemming daartoe verleen en ’n nuwe diensooreenkoms tot stand kom.

 1. AFVAARDIGING NA MEERDERE VERGADE­RINGE

’n Predikant in ’n vaste termynpos word na meerdere vergaderinge afgevaardig.

 1. DIENSBEËINDIGING EN BEHOUD VAN BEVOEGDHEID

7.1   ’n Predikant in ’n vaste ter­mynpos tree op datum van die verstryking van die termyn uit diens van die gemeente/ kerkverband.

7.2   ’n Predikant in ’n vaste ter­mynpos kan vóór verstryking van die termyn weens wangedrag, ongeskiktheid en bedryfs­vereistes uit diens van die gemeente/kerkverband ontslaan word (vergelyk die Reglement vir die Bestuur van Diensverhoudinge by Wangedrag, Ongeskiktheid en Onvermoë).

7.3   ’n Emeritus in ’n vaste termynpos se diens word beëindig nie later nie as die laaste dag van die maand waarin die ouderdom van 70 jaar bereik is.

7.4   By diensbeëindiging na verstryking van die termyn, stel die kerkvergadering die Algemene Taakspan Predikantesake daarvan in kennis.

7.5   By diensbeëindiging na verstryking van die termyn, word die bevoegdheid van predikant/emeritus behou.

 

20.    Reglement vir die gebeurlikheidsfonds

Vir die doeleindes van hierdie publikasie word slegs die doel van die fonds opgeneem ten einde die aanwendingsmoontlikhede van die fonds onder die aandag van die kerkverband te bring. Die volledige reglement is by die sino­dale kantoor beskikbaar.

 1. DOELSTELLING

Die fonds het ten doel om as gebeurlikheidsreser­we te dien en hulp te verleen aan:

 • kommissies van die sinode wat, in geval van onvoorsiene tekorte op die goedgekeurde begroting, in finansiële krisis beland;
 • gemeentes wat as gevolg van droogte of enige ander ramptoestand tydelik in nood verkeer en nie deur die salarisondersteuningsfonds gehelp kan word of genoegsaam gehelp kan word nie.

Aansoeke om aanwending van die fonds word aan die algemene sekretaris gerig.

 

21.    Reglement vir die salarisondersteuningsfonds

Vir die doeleindes van hierdie publikasie word slegs die doel van die fonds opgeneem ten einde die aanwendingsmoontlikhede van die fonds onder die aandag van die kerkverband te bring. Die volledige reglement is by die Sinodale Kantoor beskikbaar.

3      DOELSTELLING

Om gemeentes te subsidieer waar die bediening as noodsaaklik geïdentifiseer word en die gemeente(s) finansieel nie in staat is om ‘n Predikant te onderhou nie.

Gemotiveerde aansoeke om toekennings uit die fonds word op Vorm 4.5 deur die betrokke Kerkraad aan die Moderamen gerig.

22.    Reglement vir die teologiese opleiding en vormingsfonds

Vir die doeleindes van hierdie publikasie word slegs die doel van die fonds opgeneem ten einde die aanwendingsmoontlikhede van die fonds onder die aandag van die kerkverband te bring. Die volledige reglement is by die Sinodale Kantoor beskikbaar.

2      DOELSTELLINGS

2.1   Om persone te finansier wat in opdrag van die Moderamen met besondere studie besig is.

2.2   Om predikante van die kerkverband te finansier om kursusse, seminare ens, by te woon met die doel om hom/haar binne die gerasionaliseerde opset van die sinode as “spesialis(te)” op die terrein van ʼn bepaalde diensgroep, taak- en/of aksiespan op te lei/beter toe te rus.

2.3   Om manuskripte wat volgens die oordeel van die moderamen vir die Ned Geref Kerk in Namibië van besondere betekenis is en waarvoor geen ander uitgewer of finansier gevind kan word nie, te publiseer en te versprei.

Aansoeke om aanwending van die fonds word aan die adres van die algemene sekretaris gerig.

 

23.    Reglement vir die Vennootskapstrustfonds

Vir die doeleindes van hierdie publikasie word slegs die doel van die fonds opgeneem ten einde die aanwendingsmoontlikhede van die fonds onder die aandag van die kerkverband te bring. Die volledige reglement is by die Sinodale Kantoor beskikbaar.

 1. DOEL

Die doel van die fonds is om finansiële steun te gee aan die werksaamhede van die sinode met betrekking tot haar koninkryksroeping in die gemeenskap in terme van:

 • versorginsdiente gelewer aan sorgbehoe­wende lidmate en ander persone wat hulle in inrigtingsversorging bevind;
 • gesinsorg en ondersteuningsdienste;
 • die implementering van barmhartigheids- en ontwikkelingsprojekte wat van tyd tot tyd binne die verstaan van die NG Kerk se roeping in Namibië geïdentifiseer word.

 

[1]     Die Namibiese sinode het hierby die addisionele reëling getref dat die vergadering eers die aantal ouderlinge en diakens wat verkies moet word, vasstel. Voorts moet die helfte van die kerkraadslede wat verkies is en deur die lot aangewys word, tydens die eerste daaropvolgende jaarlikse bevestiging van kerkraadslede aftree (Bep. 15.4.1). Indien sodanige verkiesing agter gedurende die tweede helfte van die jaar plaasvind sal hierdie aftreding tydings die volgende jaar se jaarlikse bevestiging van kerkraadslede verkies. (Vgl. Punt 16 van Regl C2 van 1999.)

[2]     Verskillende sinodes het verskillende name (bv. moderamen, diensraad, sinodale dienskommissie) vir ’n liggaam wat die funksies van die sinodale kommissie verrig.

[3]     Die Namibiese sinode het hierby die volgende addisionele reëlings getref: (1) Die kerkraad van die nuutgestigte gemeente moet binne drie maande ná die stigting ’n leraar beroep. (2) Koste van ringsweë aangegaan in verband met die stigting van die nuwe gemeente asook die vasstelling of verandering van grenslyne by die stigting van sodanige gemeente, word deur die ring gedra. (3) Geskille wat ontstaan by die afstigting van ’n gemeente tussen gemeentes onderling, of tussen kerkrade en die ringskommissie, of tussen die afstigtende gemeente en die ringskommissie, word voor die ringsvergadering gebring vir beslissing. (4) Geskille wat tussen ringe by die stigting van nuwe gemeentes mag ontstaan, word na die moderamen verwys vir beslissing.

[4]     Voorbeelde is: voortgesette diens teen verminderde diensvoordele en -verpligtinge, tentmakerbediening, aanstelling  in ’n ander pos, standplaasverwisseling en kombinasie.

[5]     Kerkrade moet hulle voor die beëindiging van diens weens mediese ongeskiktheid vergewis van die bepalinge van  die betrokke reglement.

 

[6]     Die  koste  van  ’n  appèlsaak  word  beperk  tot  die  billike  koste  verbonde  aan  die  vergader-,  reis-,  duplisering-  en  administratiewe uitgawes.

[7]    Die moderamen het in Februarie 2016 besluit dat die die Kuratorium voortaan uit 1 verteenwoordiger uit elke ring, die Aktuarius van die sinode, die predikant met opdrag Renovaré en die Algemene Sekretaris sal bestaan.  Die moderamen het voorts goedgekeur dat die kuratorium nou reeds op hierdie wyse saamgestel word al sal die reglementswysiging eers by die eersvolgende sinode afgehandel kan word.

[8]     Wangedrag deur ’n predikant as werknemer in diens van ’n gemeente/kerkverband, kan ook ’n tugwaardige sonde wees. Die term tug word gebruik vir die kerklike handeling waarmee ’n predikant as lidmaat en ampsdraer in verband met gemeentelike verhoudinge (leer en lewe) opgevoed, tot orde geroep en getug kan word. Die term dissipline word gebruik vir die kerklike handeling waarmee ’n predikant as werknemer in verband met diensverhoudinge opgevoed, tot orde geroep en gedissiplineer kan word. ’n Tug- óf dissiplinêre verhoor kan dus plaasvind, maar wanneer beide tug en dissipline ter sprake is, word daar na ’n tug- én dissiplinêre verhoor verwys.

[9]    Ergerlike wangedrag kan onder meer die volgende behels: owerspel, onsedelikheid, egskeiding, moord, meineed, diefstal en leerdwaling.

[10]   Bona fide redes is wanneer ‘n predikant uit sy werkkring bedank sonder dat daar enigsins  sprake is van tug- en/of dissiplinêre optrede. Redes kan inhou dat die predikant vir die huidige nie die weg oopsien om met die bediening  voort te gaan nie.

[11] Vir volledige beskrywing van Studieverlof, vergelyk Bestuurshandleiding vir Diensverhoudinge, Hoofstuk 2, 15.7.

[12]   Verlof vir Gesinsverantwoordelikheid is in die volgende gevalle van toepassing: geboorte van kind, siekte van kind,  of die dood van die werknemer se huweliksmaat, ouer, aanneemouer, grootouer(s), broer of suster, kind, aangenome  kind of kleinkind.

[13]   Predikante wat in terme van hulle diensooreenkomste nog op langverlof geregtig is (wat nou uitfaseer) of langverlof  vir  ’n  ander  gelykwaardige  diensvoordeel  (soos  verhoogde  mediese-  of  pensioenvoordele)  prysgegee  het,  is  nie  sonder meer op sabbatstyd geregtig nie. Daaroor moet opnuut onderhandel en ooreengekom word.

[14]   Die begrip ‘deeltyds’ verwys na die bediening van ’n predikant wat in ’n bepaalde gemeente bevestig is en wat volgens diensooreenkoms vir ’n vasgestelde gedeelte van sy tyd slegs ’n gedeelte van sy lewensonderhoud van die gemeente ontvang.

[15]   Die begrip ‘voltyds’ verwys na die bediening van ’n predikant wat in ‘n bepaalde gemeente bevestig is en wat volgens diensooreenkoms sy volle lewensonderhoud van die gemeente ontvang.

[16]   Vergelyk onder meer bepaling 2.4.2 van die Reglement vir die Bestuur van Diensverhoudinge by Wangedrag, Ongeskiktheid en Onvermoë.

[17]   Verwagtinge moet nie geskep word dat die pos gekontinueer word nie. Diensooreenkomste moet nie na verstryking van die termyn stilswyend voortgesit word nie.